Author Archive

listopad 2018

12.11. – zúčastnili jsme se 2.veřejného projednání strategického plánu týkající se tentokrát návrhové části, po prezentaci rozpracovaných dokumentů jsme se zapojili do diskuse o budoucím rozvoji města a s ním spojeným nárůstem počtu obyvatel, možné stavbě lávky přes řeku, o cyklostezce nebo stavbě sportovní haly.

12.11. – na úřední desce města byla zveřejněna upravená veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol o poskytnutí dotace na projekt ke sportovní hale. Na zásadní formální nedostatek v původní verzi spočívající v chybném uvedení účelu poskytnutí dotace upozornil vedení Sokolu náš zastupitel Roman Šebl.

14. 11. – nominovali jsme své kandidáty do komisí rady města a do redakční rady Libčických novin. Znovu tím deklarujeme vůli po spolupráci.

19. 11.

  • Obdrželi jsme zápis z jednání rady města, ze kterého vyplynulo, Rada města ani v novém složení neschválila námi navrženého kandidáta PhDr. Petra Schönfelda do redakční rady Libčických novin. Pokračuje tak nerovný stav v obsazení redakční rady a porušování Statutu Libčických novin, který stanovuje, že každý volební subjekt v zastupitelstvu má v redakční radě svého zástupce.
  • Náš kandidát je celoživotním profesionálem, osobou, která významně formovala česká novinová vydavatelství. Řídil přední české deníky a zároveň je za zásluhy čestným občanem Libčic! Ani to však není dostatečná kvalifikace pro členství v redakční radě. Pokud byste si podobně jako my mysleli, že ANO, tak se podle rady města Libčic hluboce mýlíte. I nový radní, aniž by se alespoň pokusil s kandidátem osobně seznámit, je názoru, že Petrova novinářská zkušenost není pro Libčické noviny žádoucí….zřejmě je potřeba zajistit si již pověstný „klid na práci“! Oceňujeme snahu místostarosty Penížka i Zuzany Bělohradské, kteří Petra ve volbě podpořili.
  • Marek Coufal jako nově zvolený člen finančního výboru za LOS vykonal spolu se Zuzanou Bělohradskou každoroční finanční kontrolu Základní umělecké školy
  • Ze zápisu se také dovídáme změnu termínu prosincového jednání zastupitelstva, které je usnesením rady města posunuto na 19.12.2018 těsně před vánoční svátky

21. – 22. 11. – oba tyto večery věnujeme 4 hodiny školení zastupitelů k aplikaci strategického plánu, jehož dokončení finišuje.

27.11. – v počtu čtyř zastupitelů za LOS (Petra Pelešková, Petr Schönfeld, Marek Coufal, Roman Šebl) jsme se zúčastnili prezentace Hasičské výjezdové jednotky JSDH Libčice nad Vltavou, kterou jednotka pořádala ve spolupráci s SDH Libčice nad Vltavou na téma: Hasiči v Libčicích aneb Kdo jsou a co dělají hasiči. Z koalice Liběhrad a TOP 09 čítající 8 zastupitelů dorazili zástupci dva – Vít Penížek a Zuzana Bělohradská.

28. 11. – obdrželi jsme zápis z jednání rady města č. 27/2018.

  • V zápise se uvádí, že TJ Sokol žádá město o stanovisko k projektu sportovní haly a o souhlas se zřízením 5 parkovacích stání v parku v prostoru pietního místa. Domníváme se, že kompetence k vydání stanoviska je usnesením zastupitelstva č. 12/20-2017 svěřen u podobných projektů zastupitelstvu,
  • Dále se zde uvádí usnesení týkající se sociálních výpomocí pro rodiny pečující o postižené osoby.

říjen 2018

5. – 6. 10. – skončilo naše 4-leté funkční období a konaly se volby do zastupitelstva

  • Libčický občanský spolek LOS získal ve volbách o 2 zastupitele více, v matematickém vyjádření jsme získali 35,43 % hlasů voličů. Svůj mandát obhájily Ing. Tereza Nehasilová, Ing. Petra Pelešková a Ilona Ptáčková, našimi novými zastupiteli se stali Ing. Marek Coufal, PhDr. Petr Schönfeld a Ing. Roman Šebl. Vážíme si podpory voličů, cítíme vůči nim velký závazek, který nechceme nechat ležet ladem, proto jsme se rozhodli navázat kontakt jak se spolkem Liběhrad, který ve volbách získal o 1 mandát více a stal se tak vítězem voleb, tak s TOP09.
  • Ve volebním štábu Liběhradu a TOP09 v Chýnově v restauraci Saigon Petra s Romanem osobně popřáli Liběhradu k prvnímu místu a nabídli ochotu jednat.

10. 10. – Ing. Bartoš nám nabídl schůzku k jednání.

11. 10. – schůzka o povolebním uspořádání. Za LOS zasedli Tereza (TN), Petra (PP), Marek (MC), Petr Schönfeld (PeS), za Liběhrad Ing. Bartoš, Ing. Penížek, J.Čermák a za TOP09 Ing. Kosík. Výsledkem diskuze nad volebními programy jednotlivých subjektů byla téměř 99% shoda. Poté nám vítězná strana představila svůj návrh na spolupráci. Návrh nereflektoval těsné výsledky voleb ani ústně proklamovanou snahu o „koaliční spolupráci“, proto jsme jej museli v celém rozsahu již na schůzce odmítnout. Současně jsme nepovažovali za potřebné vytvářet pro Libčice funkce dvou místostarostů.

15.10. – obdrželi jsme druhý návrh na povolební spolupráci. Ani ten neobsahuje prvky koaliční spolupráce a bohužel ani základní respekt k demokratickému rozdělení úloh v zastupitelstvu, tedy funkci výkonnou a kontrolní. Tento druhý návrh jsme později odmítli, neboť nám sice přiřkl úlohu opozice, avšak nepřipouštěl v jiných městech obvyklou kontrolní funkci opozice. V kontrolním výboru zastupitelstva zůstává většinové zastoupení koalice Liběhradu a TOP09. Libčický občanský spolek LOS a ODS v něm mají oba po 1 křesle.

16. 10. – Po neúspěšném jednání s Liběhradem Petra oslovila TOP09 s žádostí o schůzku.

17. 10. – Naši zástupci (PP a PeS) se sešli se zástupci TOP09 (Fr. Hudek, P. Kosík) a předložili jim nabídku ke spolupráci, která odráží naši představu o podílu jednotlivých stran na vedení města.

19. 10. – zaslali jsme Liběhradu odpověď na jejich druhý návrh a zároveň naši představu povolebního uspořádání. Vedle rozdělení mandátů považujeme za klíčový princip otevřenosti a transparentní správy města, ten je součástí našeho návrhu. Základní rozdíl oproti návrhu Liběhradu je v tom, že jsme počítali s aktivní povolební spoluprací všech zúčastněných stran na vedení města, proto jsme navrhovali radu města složenou ze všech čtyř subjektů. Jsme přesvědčeni, že v situaci velmi těsného rozdílu sil mezi hlavními aktéry, je to možný nový způsob práce ve prospěch města.

22.10. – na webu města jsme objevili zápis z jednání rady ze dne 17. 10. Poslední bod jednání, rezignace nově zvoleného zastupitele, nás překvapil.

23.10. – obdrželi jsme odpověď Liběhradu na námi zaslanou představu o povolební spolupráci v zastupitelstvu. V komentáři k tomuto návrhu Liběhradu Ing. Bartoš uvádí: „Děkujeme Vám za Vaši nabídku LOS na obsazení orgánů města, kterou v současné době nevyužijeme. Členové koalice Liběhrad 2018 a TOP 09 tuto vaši  nabídku jednohlasně odmítli, protože nereflektuje výsledek komunálních voleb v Libčicích nad Vltavou. Nadále prohlašujeme, že máme zájem na spolupráci všech volebních subjektů ku prospěchu města. Ke spolupráci je v zastupitelstvu, výborech a komisích dostatečný prostor. Chceme pracovat v klidné atmosféře na základě důvěry, bez nejrůznějších politických nátlaků, protože jsme malé město, které potřebuje práci všech zastupitelů. Jsme přesvědčeni, že náš návrh pochopíte a společně vytvoříme mezi zastupiteli prostředí spolupráce a důvěry. Teprve pak má smysl jednat o programech volebních stran, cestách jejich naplnění a jiném uspořádání obsazení orgánů města.“

31. 10. – rada města těsně před vypršením mandátu schválila společnosti RHG ,s r.o., stanovisko ke stavbě objektu s názvem „Klidné místo“ na ploše bývalého seřadistě. Rada s investorem bohužel nevyjednala tolik potřebnou přístupovou cestu k plánovanému areálu obytných domů Skanska Reality. Cestu považujeme za zásadní předpoklad, aby se nová výstavba nestala odděleným satelitem. Současně stanovisko k tak velkému záměru musí schválit zastupitelstvo města, nikoliv pouze rada.

31. 10. – Ustavující jednání zastupitelstva. V úvodu jednání jsme přednesli sdělení zastupitelů za LOS, ve kterém jsme apelovali na zastupitele napříč volebním spektrem.

Koalice Liběhrad + TOP09 (společně 8 mandátů z 15ti) náš apel na narovnání poměrů ve vedení města nevyslyšela. Pokračuje v silovém vedení města, obsazuje všechny pozice v radě města, předsednictví kontrolního a finančního výboru a odmítá svěřit kontrolní úlohu opozičním stranám (LOS a ODS – společně 7 mandátů z 15ti). Naši zastupitelé Roman Šebl a Marek Coufal jsou schváleni do kontrolního, resp. finančního výboru; po jednom zástupci ve výborech má také ODS.

Většina v kontrolním výboru opět zůstává v rukou Liběhradu s TOP09. Staronová koalice tak má i nadále v plánu hlídat a kontrolovat sama sebe.

červen 2018

4.6. – Petra a Tereza se zúčastnily druhého projednání konceptu urbanistické studie

10.6. – stále jsme nedostali žádnou reakci na naši žádost z 22.5. o doplnění informací k zahraniční cestě, ze které se zástupci radnice před týdnem vrátili

13.6. – Petra se zúčastnila veřejného projednání návrhu změny č. 6 územního plánu

13.6. – zúčastnili jsme se 23. jednání zastupitelstva města. Náš podnět na zpracování žádosti o dotaci na zřízení městského sběrného dvora byl po diskuzi nakonec přijat.

14.6. – Tereza se zúčastnila pracovního jednání strategické komise města. Na programu bylo představení konceptu analytické části strategického plánu města.

květen 2018

aktualizováno 9. června 2018

7.5. – obdrželi jsme zápis z RM č. 11/2018. Dva ze čtyř radních, přítomných na jednání, si právě odsouhlasili podmínky pro svůj developerský záměr přestavby rodinné vily v ulici Hřbitovní na bytový dům.

9.5. – Tereza s Petrou zaslaly na výzvu koordinátorky SP paní Hrachovcové návrh vize pro připravovaný strategický plán města.

11.5. – Petra byla pozvána na prezentaci prvního konceptu urbanistické studie a zaslala k němu své připomínky

17.5. – Tereza se zúčastnila dalšího jednání strategické komise

21.5. – obdrželi jsme zápis z RM č. 12/2018, ve kterém bylo rozhodnuto o posunutí plánovaného ZM z 20.6. na 13.6.2018. V zápisu je také zmínka o desetidenní zahraniční cestě starosty, radních, zaměstnance správy majetku a paní ředitelky ZŠ do italského Porto San Giorgio, za účelem navázání vztahů mezi městy. Pětičlenná výprava podpoří početnou skupinu dětí a pedagogů ze ZUŠ ve dnech 25.5.-3.6.2018.

21.5. – obdrželi jsme pozvánku na ZM č. 23/2018, na středu 13.6.2018

22.5. – datovou schránkou jsme zaslali žádost o doplnění informací k blížící se zahraniční cestě zástupců radnice a správy majetku města. Požádali jsme také o zaslání zpráv o průběhu pracovní cesty a vyčíslení nákladů.

29.5. – jsme obdrželi pracovní materiály k nadcházejícímu ZM č. 23/2018

31.5. – obdrželi jsme doplňující materiál k plánovanému ZM, konkrétně zprávu Kontrolního výboru

duben 2018

aktualizováno 9. června 2018

3.4. – obdrželi jsme zápis z RM č. 9/2018

4.4. – proběhlo jednání ZM č. 22/2018, na němž jsme byli mimo jiné seznámeni s předpokládaným harmonogramem činností, které souvisí s čerpáním dotace z MPSV na strategické dokumenty města. Projekt se dostal do značného časového skluzu, na sběr podkladů a tvorbu dokumentů zbývá velmi málo času.

9.4. – Tereza s Ilonou se zúčastnili setkání s ředitelkou ZŠ, na které předseda školské komise, Tomáš Hykeš, přizval zastupitele. Paní ředitelka nás provedla celou budovou školy včetně venkovních prostor a podrobně seznámila s novinkami i obtížemi, se kterými se škola potýká. Ze schůzky vznikl zápis, který je možno pročíst zde.

11.4. – Byli jsme informováni, že město podepsalo smlouvu se zhotoviteli strategických dokumentů. Z dvou let na čerpání dotace nám zbývá necelých 9 měsíců.

16.4. – obdrželi jsme zápis a usnesení ze ZM č. 22/2018

20.4. – obdrželi jsme zápis z RM č. 10/2018

23.4. –  radě města jsme poslali podnět k přípravě žádosti o dotaci na zřízení sběrného dvora, který Libčicím chybí. Na blížící se výzvu z Operačního programu Životní prostředí nás upozornil místní občan, čímž to mu velmi děkujeme.

25.4. – Petra s Terezou se zúčastnily úvodní koordinační schůzky se zpracovateli strategického plánu a urbanistické studie, odbornými konzultanty a dalšími členy strategické komise.

březen 2018

1.3. – Petra se zúčastnila první seznamovací schůzky s jedním ze zpracovatelů urbanistické studie Ing.arch. Bartůškem

5.3. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 6/2018.

5.3. – proběhlo veřejné jednání k přípravě zpracování strategických dokumentů města. Setkání se konalo na plovárně za účasti zhotovitelů strategického plánu a urbanistické studie, zástupců pracovních skupin a supervizorského týmu. Všichni zúčastnění byli seznámeni s plánovaným postupem práce, s jednotlivými zpracovateli i odborníky, kteří budou dohlížet na kvalitu zpracování

8.3. – v rámci skupiny pro developerské záměry je sestavováno stanovisko města k předloženému projektu společnosti Skanska v prostoru za ZUŠ.

12.3. – Tajemník zasílá další informace o postupu vlastníka na odstranění skládky na pozemku u rodinného domu pod tratí v sousedství náplavky (pozemek ve vlastnictví Povodí Vltavy)

19.3. – dotazujeme se, zda na městě někdo pracuje s aplikací Zmapujto.cz, která umožňuje občanům posílat podněty úřadům o černých skládkách a jiných nežádoucích jevech na veřejných prostranstvích prostřednictvím fotek a lokalizace GPS souřadnicemi. Tajemník obratem odpovídá, že se aplikace nepoužívá.

19.3. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č.7/2018

22.3. – obdrželi jsme pozvánku na jednání zastupitelstva v plánovaném termínu 4.4.

26.3. – Petra si vyžádala smlouvu se společností Veřejné zakázky na organizaci výběrových řízení na zakázku zpracování strategických dokumentů v rámci dotace z MPSV. Tajemník kopii smlouvy v průběhu dne zasílá.

26.3. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č.8/2018

29.3. – dostali jsme materiály na jednání ZM č. 22/2018, které se koná příští středu

30.3. – předseda školské a sportovní komise, pan Tomáš Hykeš, se ujal naší výzvy, aby se zastupitelé pravidelně setkávali s řediteli našich škol. Nejbližší jednání komise, 9. dubna, bude mít tedy tuto formu.

únor 2018

7.2. – máme tu zápis z jednání RM č. 4/2018 a s ním rozhodnutí o přidělení zakázky na zpracování strategického plánu (SP) a související urbanistické studie. Firma M.C. Triton, která žádost o dotaci na SP připravovala, byla nakonec z výběrového řízení vyřazena. Ač zdůvodnění zní jinak, jsme rádi, že radní náš podnět vzali v potaz a předešli tím problémům, které by výběrem uchazeče v rozporu s dotačními pravidly mohly nastat.

7.2. – rada rovněž rozhodla o přidělení příspěvků na podporu občansky prospěšných aktivit. Celkový dojem z rozdělení veřejných prostředků kazí nové, nepsané a nejasné pravidlo, které podmiňuje poskytnutí příspěvků některým žadatelům tím, že některé své akce zorganizují v městských prostorech. Rybovky se tato nově ustanovená podmínka naštěstí netýká.

7.2. – zúčastnili jsme se prvního jednání ZM v tomto roce a projednali 1. úpravu letošního rozpočtu města. Letos se bude budovat.

12.2. – Petra zastoupila Terezu na dalším setkání strategické komise. Přítomni byli také zástupci supervizního týmu, který bude spolupracovat na tvorbě SP a dohlížet nad kvalitou zpracování dokumentů. Diskutovala se úskalí procesu tvorby strategických dokumentů, potřebné a nadbytečné detaily přípravné analytické části.

13.2. – dostali jsme schválený zápis z únorového jednání ZM

19.2. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 5/2018

21.2. – Petra se zúčastnila jednání skupiny sestavené pro jednání se zástupci Skanska Libčice a.s., která připravuje výstavbu rodinných a bytových domu v lokalitě za ZUŠ a v prostoru bývalého „hliníku“. Při jednání byly prezentovány základní představy plánované výstavby a etapizace projektu, diskutovány byly návaznosti a místní souvislosti v propojení na stávající zástavbu. K předloženému návrhu dohody o spolupráci Skansky s městem se skupina písemně vyjádří a sdělí své připomínky. Další jednání se předpokládá cca na konci března.

26.2. – koordinátorka strategických dokumentů města nám zasílá pozvánku na první společné veřejné jednání členů pracovních skupin, strategické komise, zpracovatelů strategického plánu a urbanistické studie i zástupců supervizního týmu plánované na 5. března 2018

27.2. – zasíláme připomínky k návrhu změny č.6 územního plánu určeného pro společné jednání

leden 2018

8.1. – Petra se dotázala, zda město činí kroky k odstranění skládky odpadu, která vznikla na zahradě RD na náplavce pod nádražím. Dozvěděla se, že odstranění skládky řeší (zatím neúspěšně) vlastník pozemku Povodí Vltavy s.p.

9.1. – koordinátorka zpracování městských strategických dokumentů zaslala k připomínkování upravený návrh zadání pro tvorbu urbanistické studie

15.1. – dostali jsme zápis z jednání RM č. 1/2018. Petra požádala o doplnění podkladů ke smlouvě mezi městem a firmou iNewOnline s.r.o., která bude pro město zajišťovat veškeré náležitosti vyplývající z nové legislativy týkající se ochrany osobních údajů (GDPR). Podklady zatím nedostala.

15.1. – Tereza se zúčastnila schůzky strategické komise. Jedním z bodů bylo vytvoření tématicky zaměřených pracovních skupin, které se budou tvorbě SP (strategický plán) v příštích měsících věnovat intenzivněji. Do pracovních skupin jsme doporučili 13 místních, kteří jsou ochotni se budoucí podobou Libčic zabývat a o kterých si jsme jisti, že budou při tvorbě SP přínosem. Předem děkujeme.

17.1. – radě města jsme předali podnět k přehodnocení dosavadních závěrů výběrového řízení na zpracovatele SP. Jsme přesvědčení, že firma M.C.Triton se do výběrového řízení neměla vůbec přihlásit, protože pro město připravovala žádost o poskytnutí dotace a zajišťuje také její administraci. Pokud by ji město za zpracovatele vybralo, porušilo by pravidla poskytnutí dotace.

17.1. – obdrželi jsme zápis z jednání se zástupci investora na Leteckém náměstí

17.1. – Petra žádá o zaslání nabídky na zajištění povinností plynoucích z nové směrnice GDPR účinné od května 2018, tajemník dokument obratem zaslal. Částka za nabízené služby je poměrně vysoká. Snažíme se proto zjistit jiné možnosti řešení pro splnění povinnosti.

19.1. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 2/2018

19.1. – Petra v návaznosti na nabídku společnosti zasílá tajemníkovi a místostarostovi námět na možné finančně výrazně úspornější řešení pro splnění požadavků na kontrolu nakládání s osobními údaji(GDPR) přes Sdružení místních samospráv ČR, úspora může být nejméně polovina původně nabídnuté částky za služby

22.1. – Ilona se zúčastnila jednání investiční komise

23.1. – Tereza připomněla radním návrh, který zazněl na posledním jednání ZM v prosinci loňského roku (pozvání ředitelů škol na následující jednání zastupitelstva). Připomínáme, že obdobný návrh jsme vznesli i před třemi lety v polovině funkčního období ředitelů škol (ZŠ a MŠ) a byli bychom rádi, aby se setkání zastupitelů s řediteli škol stalo pravidlem.

25.1. – dostali jsem pozvánku na jednání ZM 5. února

26.1. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 3/2018. V závěru zápisu je zmínka k našemu dotazu ohledně přizvání ředitelů škol na jednání zastupitelstva města. Radní se rozhodli pozvat ředitelky škol na jednání rady města. Stále jsme přesvědčeni, že setkání by mělo, mimo jiné i vzhledem k přesahu funkčního období ředitelů škol (to je 6 let), proběhnout na úrovni zastupitelstva (zastupitelstvo se volí na 4 roky).

30.1. – blíží se další jednání zastupitelstva, dostali jsme podklady

31.1. – ještě jeden podnět radním ve věci setkání s řediteli škol:

prosinec 2017

aktualizováno 21.2. 2018

4.12. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 23/2017

5.12. – obdrželi jsme materiály pro nadcházející ZM č. 20/2017, na programu bude mimo jiné návrh rozpočtu města pro příští rok nebo také novela vyhlášky o odpadech

6.12. – Tereza požádala o přítomnost koordinátorky Strategického plánu (SP) paní K. Hrachovcové na společném jednání zastupitelstva dne 13.12.2017 a o doplnění podkladů, zejména pak monitorovacích zpráv k projektu SP.

8.12. – obdrželi jsme doplňující materiály k jednání ZM, a to k rozpočtovému opatření č. 6/2017

8.12. – Petra navrhla doplnit program jednání ZM o bod „informace o developerských projektech na území města“

11.12. – K. Hrachovcová zaslala zastupitelům první monitorovací zprávu k projektu SP

13.12. – proběhlo poslední řádné jednání zastupitelstva v roce 2017, ZM č. 20/2017. Zastupitelé se mimo jiné shodli na tom, že chtějí být městskou radou pravidelně informováni o komunikaci s investory, kteří chystají výstavbu na území města. Na závěr jednání jsme navrhli, aby na další jednání ZM byli přizváni ředitelé škol. Byli bychom rádi, aby se setkání v polovině a na konci funkčního období ředitelů stalo pravidlem.

18.12.  zúčastnili jsme se jednání strategické komise (TN, PP). Hlavním tématem byl návrh zadání urbanistické studie, která bude součástí SP. Odbornou posilou nám byl architekt Lukáš Michek, který přijal naši výzvu spolupracovat na tvorbě SP.

21.12. – obdrželi jsme zápis z posledního jednání ZM č. 20/2017

22.12. – obdrželi jsme návrh zadání urbanistické studie k připomínkám

27.12. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 24/2017. Překvapilo nás, že městská rada se chystá znovu zadat demografickou studii, kterou už v červenci svěřila firmě AMMBRA Projekt s.r.o. a na jejíž zadání jsme se složitě dotazovali v režimu zákona o poskytování informacích v srpnu tohoto roku.

 

1 2 3 5