Author Archive

listopad 2017

1.11. – obdrželi jsme zápis a usnesení ze ZM č. 19/2017

1.11. – obdrželi jsme zápis z RM č. 20

10.11. – od pana místostarosty jsme obdrželi materiály k prostudování, týkající se tématu architektonické soutěže

14.11. – obdrželi jsme zápis z RM č. 21

říjen 2017

2.10. – Petra zaslala radě města podrobné připomínky k Plánovací smlouvě mezi městem a společností DiamondHouse s.r.o., developerskou společností, která připravuje projekt polyfunkční zástavby na Leteckém náměstí.

2.10. – Tereza se zúčastnila jednání školské rady.

9.10. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 19/2017

9.10. – obdrželi jsme podklady na jednání ZM, které se koná ve středu 18.10. Více k programu jednání zde.

11.10. – Ilona se zúčastnila jednání investiční komise.

12.10. – na podatelnu města jsme poslali návrh na doplnění programu jednání ZM o bod „Složení výborů zastupitelstva města“, který jsme avizovali na posledním řádném jednání letos v červnu

13.10. – obdrželi jsme znění Plánovací smlouvy potřebné k vydání nového Územního rozhodnutí „Polyfunkční zástavba Letky“. …jak se později ukázalo, byla rozeslána neaktuální neopravená verze.

17.10. – obdrželi jsme od pana místostarosty shrnutí informací týkajících se Polyfunkční zástavby Letky tak, jak v daném časovém úseku radnice s žadateli komunikovala.

18.10. – proběhlo jednání  ZM č. 19/2017 – jedním z bodů byla výše zmíněná Plánovací smlouva k Polyfunkční zástavbě Letky za přítomnosti architektů, jako zástupců žadatele, a současně za přítomnosti pracovníka stavebního úřadu Libčice.

19.10. – od pana tajemníka jsme obdrželi správnou aktuální verzi Plánovací smlouvy k Polyfunkční zástavbě Letky, která byla předmětem dlouhé diskuze na ZM 18.10.

 

 

 

září 2017

1.9. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 16/2017 . Vypadá to, že se vedení města po roční pauze rozhodlo přeci jen začít čerpat dotaci na strategické dokumenty města. Rada vybrala na základě výběrového řízení koordinátora projektu, který bude mít dle znění žádosti na starosti „zejména řízení rozvoje města jako celku na denní bázi i v rovině vrcholové (strategické).
Bude předkládat konkrétní návrhy a řešení, které po schválení RM/ZM bude uvádět v realitu.“ Škoda jen, že informace o výběrovém řízení byla zveřejněna pouze jako inzerát v Libčických novinách a s omezující podmínkou trvalého bydliště uchazeče v Libčicích, která se nám zdá, že zbytečně zužuje možný okruh uchazečů

4.9. – absolvovali jsme náročné mimořádné jednání ZM č. 18.

9.9. – neobdrželi jsme pozvánku na řádné jednání zastupitelstva v plánovaném termínu 20. 9. Na jednání zastupitelstva 4.9. nikdo z přítomných radních neavizoval, že tento řádný termín zastupitelstva města nebude dodržen.

12.9. – obdrželi jsme zápis z RM č. 17-2017 a spolu s ním pozvánku na ZM č. 19 avšak s termínem konání ve středu 18.10.2017….datum jednání je stanoveno mimo zastupitelstvem schválený harmonogram zastupitelstva pro rok 2017, termín 20.9.2017 byl radou města zrušen

21.9. – obdrželi jsme pozvánku na jednání Investiční komise na 11.10.2017

21.9. – obdrželi jsme k připomínkování Plánovací smlouvu se společností DiamondHause s.r.o. – polyfunkční zástavba na Leteckém náměstí

22.9. – obdrželi jsme zápis z RM č. 18-2017. Na konci zápisu je zmínka o rezignaci zastupitele pana Josefa Nováčka. Na dalším jednání v říjnu tedy uvítáme nového zástupce sdružení Liběhrad.

 

srpen 2017

11.8. – obdrželi jsme zápis z RM č. 15-2017

11.8. – současně jsme obdrželi pozvánku na mimořádné jednání ZM v pondělí 4.9.2017, svolané s tímto programem:

  • žádost o dotaci na komunitní centrum nám. Svobody
  • zrušení usnesení ZM č. 2/16 – 2017 (vyhlášení architektonické soutěže na obnovu libčického náměstí)
  • rozpočtové opatření č. 4/2017
  • smlouva o budoucím nákupu pozemku – parc. č. 314 a 315 v k.ú. Libčice nad Vlt.

14.8. – odpověď na Petřiny dotazy z 24. července nepřišla, požádala tedy o zodpovězení v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím

17.8. – dotaz v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím zafungoval. Pan tajemník zaslal odpověď na dotazy, objednávkuhydrogeologický posudek budovy ZŠ, o který Petra požádala zvlášť.

21.8. – dnes přišly podklady na mimořádné jednání ZM. Prostudovat můžete sami, nezabere vám to moc času: materiál na ZM.č.18, rozpočtové opatření č.4-2017

23.8. – Tereza požádala o doplňující informace k zadání a fakturaci za studie „Městského domu“ a „Parku na Nám. Svobody“ a k čerpání z Fondu školského rozvoje. Odpověď dostala obratem.

28.8. – Petra požádala, aby byl na blížícím se mimořádném jednání zastupitelstva přítomen zástupce zpracovatele žádosti o dotaci na Komunitní centrum.

28.8. – na elektronické úřední desce jsme zaznamenali výběrové řízení na projekt „Polyfunkčního komunitního centra“. Vzhledem k tomu, že předpokládaná částka dosahuje 750.000Kč, je to dle interních pravidel radnice povinnost. Povinností rady města také je schválit znění této výzvy a přímo oslovit minimálně tři zájemce. To však v žádném zápise z jednání rady města nelze nalézt. Je otázkou, kolik projekčních firem bude schopno během 4 dnů zareagovat a nabídku zpracovat. Termín podání nabídek je totiž už tento pátek 1.9.

30.8. – zástupce poradenské firmy M.C.Triton, která bude (v případě odsouhlasení záměru zastupitelstvem) pro radnici připravovat žádost o dotaci na komunitní centrum, by měl být přítomen na jednání zastupitelstva v pondělí 4.9.

červenec 2017

aktualizováno 21.8.

12.7. – obdrželi jsme zápis ze ZM č. 17/2017

24.7. – obdrželi jsme zápis z RM č. 14-2017, kde nás překvapila informace o objednání demografické studie a projektových prací na rozšíření kapacity ZŠ

24.7. – v návaznosti na zápis RM č. 14 se Petra dotázala, zda zmíněná objednávka demografické studie má představovat naplnění usnesení zastupitelstva č.7/17-20107 (tedy našeho návrhu na pořízení koncepce školských zařízení) či zda jde o samostatný krok s tímto usnesením nesouvisející a požádala radu města o :

– zaslání této objednávky;
– zaslání referencí osloveného zpracovatele, které mají podobné zaměření (tj. demografické studie);
– zaslání informace, jakými kvalifikačními předpoklady oslovený zpracovatel demografické studie disponuje.

červen 2017

aktualizováno 21.8.

5.6. – obdrželi jsme zápis z RM č. 11-2017

9.6. – obdrželi jsme pozvánku na 17. jednání ZM, které se bude konat  21.6.2017

12.6. – radě města jsme zaslali 2 návrhy na doplnění programu jednání. První se týká upřesnění formy plánované architektonické soutěže na podobu libčického náměstí, v druhém navrhujeme využít štědrou dotaci na pořízení strategických dokumentů města a nechat zpracovat dopravní koncepci města (parkování, napojení nových rozvoj. lokalit, autobus. doprava ve městě, cyklotrasy, a další otázky) a koncepci rozvoje školských zařízení (v reakci na novelu školského zákona a požadavky ZŠ na rozšíření prostor).

12.6. – obdrželi jsme zápis z RM č. 12-2017

13.6. – obdrželi jsme materiály k jednání ZM č. 17

16.6. – obdrželi jsme zprávu Kontrolního výboru jako doplňující materiál na ZM č.17

21.6. – dostali jsme pozvánku na schůzi Investiční komise, která se bude konat 26.6.2017

21.6. – jednání ZM č. 17 bylo překvapivě rozděleno na dvě části. Sešli jsme se v počtu 13 zastupitelů, 2 zastupitelé oznámili, že musí v průběhu jednání ze zdravotních důvodů odejít. Starosta navrhl program zkrátit pouze na body pro koalici důležité, a to závěrečný účet města za rok 2016 a body s ním související (pokud by nebyly projednány, došlo by k porušení zák. o obcích) a návrh zadání změny č. 6 ÚP. K projednání změny územního plánu jsme žádali, aby byl přítomen zpracovatel, vedoucí stavebního úřadu p. Knoška. Protože na jednání přizván nebyl, navrhli jsme i tento bod přesunout k „méně důležitým“, kterými se budeme zabývat za týden, 28.6.

26.6. – Petra se za nás zúčastnila jednání Investiční komise jako host

28.6. – obdrželi jsme zápis RM č. 13.-2017

28.6. – proběhla druhá část přerušeného jednání ZM č. 17. Sešli jsme se paradoxně v počtu 9 zastupitelů, tedy na hranici usnášeníschopnosti. Náš návrh na pořízení koncepce školských zařízení města a dopravní koncepce města z finančních prostředků dotace na strategické dokumenty města byl schválen. Návrh týkající se upřesnění typu architektonické soutěže neprošel. V průběhu diskuze vyplynulo, že koaliční zastupitelé, přestože vyhlášení odsouhlasili, záměr svěřit celkovou obnovu libčického náměstí odborníkům nepodporují.

květen 2017

aktualizováno 21.8.

15. 5. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 10/2017

24.5. – poslali jsme radě města připomínky k opakovaně zveřejněnému zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou (ÚPnSU). Dokument zveřejněný začátkem roku obsahoval mimo jiné formální chyby a byl stažen. Některé naše původní připomínky byly vzaty v úvahu a zadání přepracováno. Další připomínky jsou stále aktuální. Navrhujeme doplnit lokality o křižovatku Na Zabitém a dopravními otázkami vůbec se zabývat hlouběji; řešit kvalitu veřejných prostranství a zadržování srážkových vod, a to nejen v nových rozvojových lokalitách; zabývat se kapacitou ČOV. Zásadně nesouhlasíme se zrušením povinnosti pořídit v rozvojové lokalitě Nad koupalištěm regulační plán. K čemu regulační plán slouží se můžete dočíst zde.

duben 2017

3. 4. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 7/2017

4.4. – obdrželi jsme pozvánku na „veřejné zasedání“, na kterém budou představeny projekty – Městský dům na náměstí Svobody, Revitalizace parku na náměstí Svobody, Koncertní sál na zahradě ZUŠ a Rozšíření kapacity ZŠ. Setkání se koná 20.4. na plovárně.

5. 4. – zasedli jsme s kolegy zastupiteli k jednání. V průběhu večera došlo k několika názorovým průnikům mezi koaličními a opozičními zastupiteli. Z těch podstatnějších zmiňme náš návrh na vyhlášení architektonické soutěže na revitalizaci nám. Svobody ve spolupráci s ČKA a shodou (i když nikoliv jednohlasnou) napříč polit. subjekty schválený výkup domů na náměstí. Úplný záznam z jednání zastupitelstva můžete shlédnout zde.

19. 4. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 8/2017  – v rámci pokračujících příprav ohledně revitalizace náměstí Svobody byli dva členové rady pověřeni zjištěním podmínek další možné koupě domu č. p. 240

20.4. – zúčastnili jsme se veřejného představení připravovaných městských projektů. Ateliér Foglar Architects představil projekt „Městského domu“ a také zcela novou studii „Úpravy parku na nám. Svobody“. Ředitel ZUŠ Libčice Vladimír Kliment představil návrh koncertního sálu na školní zahradě.

28. 4. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 9/2017

březen 2017

1.3. – Tajemník úřadu konečně zasílá korespondenci s Policií ČR, z níž je zřejmé kdy se město o požadovaných změnách projektu a jejich rozsahu dozvědělo. Proč se s těmito údaji dělají před zastupiteli (opozičními) takové tajnosti zůstává záhadou. I nadále má jít o neveřejnou informaci.

7. 3. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 5/2017, v němž je uvedeno usnesení o výsledku hodnocení a přidělení dotací z rozpočtu města. O dotacích psala Tereza podrobněji zde.

12. 3. – Tereza žádá radu města o vysvětlení, proč oproti doporučení dotační komise u některých žadatelů snížila přidělenou částku a u jiných ji naopak zvýšila.

14. 3. – Petra se byla na městském úřadě seznámit s materiály týkajícími se dosavadního projednání změny územního plánu č.6 i již schválené změny č.5. Veškerý materiál k prostudování poskytl tajemník úřadu.

16. 3. – dostáváme pozvánku na jednání ZM č.16

18. 3. – Ing. Hromada, PhD. oznamuje ostatním zastupitelům, že se  vzdává svého mandátu zastupitele. Na jednání ZM č.16 tedy bude skládat slib nový člen zastupitelstva z řad Liběhradu

20. 3. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 6/2017

20.3. – Tereza se zúčastnila schůzky řídící skupiny k tvorbě strategického plánu. Mluvilo se o dotaci na strategické dokumenty města, kterou město získalo od MMR, nutnosti upravit původní harmonogram prací, výběrovém řízení na koordinátora (0,5 úvazek, zaměstnanec MěÚ na 2 roky) a soutěži na dodavatele SP. Na schůzku byl pozván ateliér Foglar Architects. Řešilo se dokončení studie „Městského domu“. Tereza navrhla svolat na téma „Náměstí“ veřejnou diskuzi.

21.3. – Rada města nám vysvětlila, proč rozhodla ve věci přidělení městských dotací tak, jak rozhodla.

21.3. – obdrželi jsme podrobnější informace k dotaci na strategické dokumenty města, znění žádostirozhodnutí o přidělení dotace

22. 3. – Tereza obdržela na vyžádání od tajemníka úřadu seznam budov ve vlastnictví města

29.3. – navrhujeme doplnit program následujícího jednání ZM o body „Revitalizace náměstí Svobody“ a „Libčické noviny“

 

 

únor 2017

3.2. – obdrželi jsme doplňující pracovní materiály k nadcházejícímu ZM č.15

6. 2. – do podatelny městského úřadu podáváme připomínky k návrhu zadání změny č. 6 územního plánu. Zveřejněný návrh zadání považujeme za chybně zpracovaný a nedostatečný, proto žádáme jeho přepracování a nové zveřejnění

8.2. – proběhlo letošní první řádné jednání zastupitelstva města. Videozáznam můžete shlédnout zde.

14.2. – starosta Pavel Bartoš rozeslal zastupitelům studii „Městský dům s náměstím“, která byla představena na prosincovém jednání ZM. Na webu města studie zatím nevisí, prohlédnout si ji můžete alespoň zde.

14.2.– obdrželi jsme také znění žádosti o dotaci na strategické dokumenty města, kterou si chceme prostudovat již od dubna! loňského roku

15. 2. – Ilona posílá šéfredaktorce Libčických novin článek do březnového čísla, zároveň žádá o zveřejnění spolu se svou malou fotografií

20.2. – schůzka řídící skupiny pro tvorbu strategického plánu se přesouvá. Náhradní termín je 20. března.

21. 2. – Ilona obdržela odpověď redakční rady, která po projednání žádosti o zveřejnění svého článku spolu s fotografií požadavek zamítla s tímto sdělením:  „Redakční rada LN projednala na své schůzi 20.2.2017 požadavek umísťování fotografií pisatelů společně s články a rozhodla, že v současné době používaném grafickém systému toto není vhodné“. (pod sdělením podepsán radní Ing. Urbánek)

24.2. – Krajský úřad Stč.kraje zasílá Petře rozhodnutí, kterým městskému úřadu v Libčicích nařizuje poskytnout požadované dokumenty týkající změn v projektu a stavebních úprav při rekonstrukci budovy č.p. 735 tzv. „Ludvík“ pro služebnu Policie ČR. O materiál jsme žádali již v polovině loňského roku, resp. jako podklad pro jednání zářijového zastupitelstva, když se projednávaly vícepráce stavby.

1 2 3 4