Author Archive

Pozvánka na jednání zastupitelstva města – 3. 7. ’19 – smlouva se Skanskou

Zveme vás na mimořádné jednání zastupitelstva města č. 6, které bylo z našeho pohledu od posledního jednání uskutečněného dne 19. 6. 2019 poněkud narychlo svolané na Středu 3. 7. 2019 od 18:00 do obřadní síně Městského úřadu. Jediným tématem má být dle navrženého programu Smlouva o spolupráci se Skanska Reality a. s.

Tato smlouva řeší spolupráci mezi městem a společností Skanska pro její plánovanou první etapu, která čítá 57 bytů a 3 000 m2 podlažní plochy. Součástí smlouvy je mimo jiné finanční příspěvek, který má společnost Skanska poskytnout městu. Tento příspěvek město může použít výhradně účelně pro zajištění navýšení kapacity mateřské či základní školy.

Paralelně s probíhajícím jednáním se Skanskou připravuje Výbor rozvoje města pro zastupitelstvo soupis Pravidel pro investory (developery), kteří budou na území města stavět bytové či nebytové prostory o ploše, které významně převýší obvyklé rámce vyloženě individuální výstavby (v konceptu pravidel je to plocha převyšující 300 m2). (Pokračování textu…)

červen 2019

3.6.proběhlo pracovní zastupitelstvo – na jednání se diskutovala za přítomnosti zástupců Skanska Reality smlouva o spolupráci s firmou Skanska. Dále byla zmíněna pravidla a zásady pro investory

3.6. proběhlo jednání Kontrolního výboru města

6.6. – obdrželi jsme pozvánku na schůzku Komise pro sport, svolanou na den 19.6.2019, dodatečně opraveno a posunuto na 24.6.2019 kvůli souběhu se ZM

11.6. – obdrželi jsme pozvánku na schůzku Komise pro školství, svolanou na den 18.6.2019

11.6. – obdrželi jsme materiály pro ZM č. 5/2019, konaném 19.6.2019

12.6. – Petra spolu se členy výboru rozvoje města (VRM) se korespondenčně dohodli, že další jednání výboru se z důvodu čerpání řádných dovolený uskuteční v úterý 2. července od 17,15 hod.

16.6. – Ing. Tereza Nehasilová podala rezignaci na svůj mandát zastupitele za LOS, na její místo nastoupila JUDr. Jana Márová

19.6. – paní šéfredaktorka LN rozeslala členům Redakční rady LN ( Ilona) zamítavé stanovisko k otisknutí článku od Petry Peleškové ohledně činnosti Výboru rozvoje města. Odůvodněním zákazu otištění byl email zaslaný panem starostou paní šéfredaktorce, že takový článek nemůže být otištěn jelikož jeho obsah nebyl projednán se všemi členy výboru (potažmo hlavně s panem starostou a místostarostou). Večer na jednání zastupitelstva byla celá věc velmi diskutována s ohledem na zasahování pana starosty do činnosti redakční rady LN. Článek byl napsán jako názor zastupitelky a současně i předsedkyně VRM Petry Peleškové na dění ve městě a nikterak nemluvil za všechna členy VRM. Tento postoj byl vyjasněn a po úpravě nadpisu článku, a i podpisu pod článkem autorkou, byl článek do červnového čísla LN nakonec správně zařazen.

19.6. proběhlo jednání zastupitelstva č. 5/2019

Na programu jednání byly kromě účetní uzávěrky, schválení závěrečného účtu, úpravy rozpočtu a zpráv výborů zastupitelstva i smlouva o spolupráci se Skanskou, prodej pozemku města v sousedství bývalé samoobsluhy v Letkách Libčické realitní společnosti. Na závěr jednání Petr otevřel diskusi týkající se náplně červnových Libčických novin, v nichž se objevil článek spolku, který je považován za bezpečnostní hrozbu. Ve stejných novinách bylo zprvu odmítnuto zveřejnění článku zastupitelky a předsedkyně Výboru rozvoje města Petry Peleškové týkající se činnosti tohoto výboru. Vedení města se nelíbila jedna pasáž článku a chtěli zabránit zveřejnění kvůli zástupnému důvodu, že členové VRM nebyli se článkem seznámeni. Petra tuto argumentaci odmítla, protože text psala nikoliv za Výbor rozvoje, ale jako zastupitelka, která je jeho členem a s činností VRM je obeznámena.

Roman připomínkoval způsob, jakým dostává od pracovníka správy majetku města J.Čermáka odpovědi na své dotazy. Jednoduché a stručné odpovědi jsou zasílány většinou 30.den od zaslání, případně i později. Roman na vedení města apeloval, aby se podobné praktiky změnily, protože je na místě se domnívat, že se ze strany p. Čermáka jedná o záměrný postup s cílem vytvářet obstrukce.

20.6. – obdrželi jsme pozvánku na mimořádné jednání zastupitelstva města svolané starostou na středu 3. července 2019. Jediný bod jednání je navržena Smlouva o spolupráci se Skanska Reality. Termín nepovažujeme vzhledem k počátku prázdnin a období dovolených za šťastně zvolený, ale na názor týkající se data svolání mimořádného ZM se nás opět nikdo neptal a starosta datum rovnou oznámil na jednání ZM 19.6.

20.6. – Petra, jako předsedkyně VRM, požádala v souladu s jednacím řádem výboru starostu o součinnost při přípravě podkladů pro rozhodování výboru o výši částky příspěvku developerů.

„Prosím vedení města, potažmo pracovníky městského úřadu, aby pro jednání VRM v úterý 2.7.2019, na němž by se mělo detailně jednat o výši příspěvku od investorů, byly připraveny jasné podklady v podobě:
– předpokládaného cash flow výdajů a příjmů v přístích letech 5-7 letech v návaznosti na postup výstavby a přírůstku obyvatel.
– reálného rozpočtu na rozšíření MŠ a ZŠ a související náklady (posílení kuchyně apod.)“
20.6. – výbor rozvoje města obdržel od vedení města informaci a zápis z jednání s investory, které proběhlo 12.6., a kterého se účastnili starosta, místostarosta a pracovník správy majetku města pan J.Čermák. Ostatní členové VRM nebyli na jednání pozváni ani předem informováni. Petra proto požádala vedení města, aby o podobných jednáních členy VRM informovali předem a umožnili jim se jednání zúčastnit, projeví-li o to zájem.
Starostova odpověď přišla vzápětí v tomto znění:
„Děkuji Vám za hromadnou korespondenci všem a napříště svá přá náměty a požadavky adresujte na podatelnu města. Děkuji za pochopení.“
Obdobnou mailovou odpověď od starosty obdržel i Roman. Od tohoto dne tedy veškeré dotazy zastupitelů směřované  na starostu musíme adresovat na oficiální úřední podatelnu. Jsme přesvědčeni, že takový postup nepovede ke zrychlení práce zastupitelů a větší operativnosti v komunikaci mezi zastupiteli a vedením města. Jsme přesvědčeni, že jde ze strany starosty o obstrukci a vytváření zbytečných překážek, namísto snahy o maximální možnou spolupráci v rámci celého zastupitelstva.
21.6. – starosta prostřednictvím podatelny úřadu odmítá podklady potřebné pro rozhodnutí VRM zajistit:

„Dobrý den paní předsedkyně,

děkuji vám za vaši zprávu týkající se požadavků podkladů na jednání výboru rady a zastupitelstva města. Veškeré podklady prosím čerpejte z materiálu strategický plán města Libčice nad Vltavou a některé další zejména ekonomické informace můžete získat od ekonomky města.  Vy jako předsedkyně výboru disponujete nadstandartní znalostí technicko-ekonomických témat a současně z pozice předsedkyně výboru rozvoje města vyplývá, že si tyto informace nejenom obstarat, ale i zpracovat dokážete sama, případně s ostatními členy výboru. Není tedy možné jednoduché přehrávání vašich povinností na neidentifikované pracovníky města. Výbor rozvoje města funguje již půl roku, kde ústředním tématem je právě problematika developerské činnosti společnosti Skanska.

S přátelským pozdravem

Ing. Pavel Bartoš, MBA“

24.6. – Petra obdržela z podatelny úřadu žádost o stanovisko VRM ke stavbě sportovní haly TJ Sokol Libčice s tím, že projekt je k nahlédnutí u tajemníka úřadu. Petra obratem žádá tajemníka, aby o projektanta vyžádal projektovou dokumentaci v elektronické podobě, aby se s ní mohli členové VRM seznámit doma a nemuseli kvůli tomu jít v pracovní době tajemníka na úřad. Projekt by prý vyžádán ihned.

30.6. – dosud nebyla zaslána projektová dokumentace sportovní haly v elektronické podobě, VRM se s ní tedy dosud neseznámil

květen 2019

9.5. – Roman upozornil pana místostarostu, že koncem dubna byla zveřejněna výzva k uvolnění dotace na regeneraci sídlišť, o kterou by bylo vhodné se ucházet.

20.5. – na Plovárně proběhla beseda nad Analýzou nad Libčickými novinami za účasti dvou členů spolku Oživení.  Nikdo z vedení města, ani šéfredaktorka LN, na besedu nedorazili. Předem se omluvili z důvodu nesouhlasu s tím, jak byla beseda svolána – veřejně a bez souhlasu radnice, bez konzultace termínu besedy. 

21.5. – obdrželi jsme pozvánku na pracovní jednání ZM za účasti zástupců Skanska, které se koná 3. 6. 2019

22.5. – Marek si vyžádal zprávu o hospodaření a správě městských bytů

29.5. – Petra se zúčastnila schůzky členů VRM ( Výbor rozvoje města), kterou svolala

27.5. – podali jsme za LOS nový návrh na obsazení člena Komise pro sport. Z pracovních důvodů funkci opustila paní Radka Peřinová a nahradil ji pan Tomáš Lisý

31.5. – obdrželi jsme pozvánku na řádné jednání ZM, které se má konat 19.6.2019

duben 2019

3.4. – zúčastnili jsme se zasedání zastupitelstva č. 4/2019:

 • Petra doplnila program o opravu usnesení z minulého jednání, kterým jsme odhlasovali pořízení nového územního plánu města. Oprava se týká formální správnosti usnesení a souladu s platným stavebním zákonem. Petra se ve stavebním zákoně pohybuje jako ryba ve vodě, zastupitelstvo její návrh přijalo jednohlasně.
 • Radě města jsme navrhli podat žádost o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení na záměr „Oprava asfaltového povrchu Pod Saharou 705“. Bod byl zařazen do jednání zastupitelstva a byl jednohlasně odhlasován.
 • Podpořili jsme návrh zavést odměny členům komisí a výborů, kteří nejsou zároveň zastupiteli.
 • Roman ostatním zastupitelům zdůvodnil, proč jako člen kontrolního výboru nemohl souhlasit ve věci kontroly investice do polopodzemních kontejnerů realizovaných na podzim 2018 se závěrem KV. Nabídl také zastupitelům osobní setkání nad tímto tématem.
 • Petr požádal, aby posudky hodnotící rozhodnutí Rady města byly zadávány nezávislým právníkům, a ne bývalým zastupitelům z řad Liběhradu, jako tomu bylo u kontroly postupu rady při rozdělení zakázky na polopodzemní kontejnery.
 • Ilona se dotázala na plnění usnesení ve věci zpracování dopravní koncepce a koncepce škol, nesouhlasila se závěrem KV ve věci splnění usnesení vyhotovení dopravní koncepce pro město Libčice nad Vltavou.
 • Tereza připomněla, že předsedové pracovních komisí města mají dle jednacího řádu povinnost informovat všechny zastupitele o plánovaných termínech schůzí prac. komisí. Dále se dotázala na opravu povrchu ulice Pod Viničkou a vyslovila požadavek na odstranění retardérů, které jsou nebezpečné zejména pro cyklisty.

25.4. – na webu jsme zveřejnili analýzu Libčických novin, kterou vypracoval spolek Oživení o.s. a pozvali jsme veřejnost, vedení obce, zastupitele i zástupce spolků k veřejné besedě nad touto analýzou, kterou nám bude spolek Oživení o.s. prezentovat. Debata proběhne 20.5.2019 v 18:00 v restauraci Na Plovárně.

březen 2019

8.3. – Roman obdržel odpověď J.Čermáka na dotaz týkající se opravy povrchu parkoviště na Sahaře. Odpověď čítá 2 obecné věty, na které musel Roman čekat od 11.února. Takto efektivně a rychle pracuje správa majetku MěÚ Libčice. Energie věnovaná na monitoring 30-denní lhůty na odpověď by se jistě dala bohuliběji věnovat ve prospěch města, někteří to však tak nevidí a raději volí cestu obstrukcí vůči dotazům opozičních zastupitelů

11.3.– Petra za výbor rozvoje města zasílá zastupitelům kalkulaci budoucích investičních nákladů, z nichž lze poté odvodit požadavek na příspěvek Skansky městu jako kompenzaci za výstavbu v lokalitě za ZUŠ

– průběžně připomínkujeme koncept Dohody se Skanskou, většina bodů dohody je vyřešena, zůstává pouze částka příspěvku

– Roman se opět snaží rezervovat si prostor v LN, šéfredaktorce se tento pravidelný postup přestává líbit

12.3. – Ilona se angažuje v požadavku na řešení poruchovosti veřejného osvětlení v Letkách v ul. Pod Viničkou

18.3. – proběhlo 3. jednání výboru rozvoje města. Jako hosté byli přítomni zástupci Skansky a zastupitelé Zuzana Bělohradská (Liběhrad) a Roman Šebl (LOS)

 

únor 2019

6.2. – veřejné jednání zastupitelstva města č. 3 :

 • nový uzemní plán – snažili jsme se o to, aby byl nový ÚR schvalován 2/3 většinou, s pořízením nového ÚR souhlasíme, chceme řešit, kdo bude pořizovatel nového územního plánu
 • rozpočtové opatření  č. 1 – Tereza navrhla, aby se část investic přesunula do kapitoly projekty do doby, než bude dokončena projektová příprava a povolovací proce a realizována, až bude jasné jaký má být výsledek. Současně s tím se snažíme, aby zastupitelé ke všem městským investicím obdrželi elektronickou cestou projektovou dokumentaci, dosud je obtížné tyto podklady získat a úřad trvá na osobním nahlížení do projektu pouze v kanceláři správy majetku u p.Čermáka
 • Roman dává podnět pro kontrolní výbor, aby zkontroloval investici do polopodzemních kontejnerů realizovaných v r. 2018, zda byla zadána v pořádku
 • Petra upozornila, že stavební úřad nezařadil mezi účastníky řízení o uzemním rozhodnutí k výstavbě společnosti RHG v lokalitě na seřadišti nikoho z majitelů rodinných domů v přímé blízkosti budoucí stavby
 • diskuze – redakční rada Libčických novin, komunitní plán soc. služeb (Martina Macurová – LOS), zmizely již první vraky

18.2. – Konference skryté fenomény a potenciály města, která završila dvouleté období tvroby Strategického plánu města a která se konala v KDL

26. 2. – Petra svolala 2. jednání Výboru rozvoje města – proběhla diskuse nad Dohodou k projektu Park Cihelka (Skanska) a požadavky města na přípspěvek investora jako kompenzaci na budoucí náklady vzniklé městu v souvioslosti s potenciálním nárůstem počtu obyvatel Libčic. Diskuse se dále vedla nad prodloužením komunikace z náměstí Svobody ven z města – dvou pruhová komunikace, která by měla být prioritně využívána jako jednosměrná (směr ven z města). Nová komunikace by měla být vybavena chodníkem odděleným zeleným pásem od komunikace, součástí komunikace by měla být i stromová alej. Zvažují se výhody/nevýhody umístění inženýrských sítí mimo těleso komunikace.

leden 2019

7.1. – člen kontrolního výboru a zastupitel za LOS Roman Šebl se zúčastnil osobního jednání členů KV se zástupci firmy M.C. Triton, spol. s.r.o. v rámci prověření postupu při neúspěšném pokusu o získání dotace na automobil pečovatelské služby

10.1. – pracovní zastupitelstvo – akční plán – výhrady k výdajům na městský ples, výhrady že navržené investice v akčním plánu jsou investice provozní (obvyklé) nikoliv vyloženě strategické

16.1. – proběhlo jednání kontrolního výboru, kterého se účastnil a závěry KV formuloval Roman Šebl za LOS.

Kontrolní výbor zastupitelstvu doporučil:

 • a) zaslat na MPSV žádost o zdůvodnění, proč nebyla dotace na automobil přidělena, jaké konkrétní kroky nebyly od města splněny (toto doporučení však nakonec nebylo zaneseno do usnesení zastupitelstva. Proč? Nevíme.)
 • b) aby pro každou další spolupráci se zprostředkovateli dotací byla tato spolupráce vymezena písemnou smlouvou identifikující jasně práva a povinnosti obou stran. Jedině pak bude možné vymáhat vzniklou škodu po zprostředkovateli dotace – například z jeho pojištění odpovědnosti.

22.1. – proběhlo první jednání Výbor rozvoje města pod vedením Petry Peleškové.

Jednalo se o pověření Výboru k rozsahu jeho činnosti, o které bude žádat zastupitelstvo města. Na jednání byli pozváni zástupci Skansky k Projektu Park Cihelka, aby se členové Výboru seznámili s aktuálním stavem přípravy projektu o o stavu jednání o spolupráci s městem. Členové Výboru si vyslechli i  zástupce vlastníků v lokalitě nad koupalištěm, kteří žádají o spolupráci na zasíťování pozemků v této lokalitě, město Libčice zde také vlastní zastavitelný pozemek. O modelu spolupráce se bude dále jednat. Výsledkem by měla být konkrétně formulovaná smlouva mezi městem Libčice a vlastníky. Rovněž jsme vyslechli zástupce TJ Sokol a jejich první představení projektu nové sportovní haly.

31.1. – TJ Sokol pořádal veřejnou prezentaci projektu – sportovní hala v Libčicích, představení projektu, jehož se kromě zástupců TJ Sokol zúčastnili i projektanti, byla přítomna Petra Pelešková

 

prosinec 2018

12.12 – pracovní zastupitelstvo – provozní rozpočet města

19.12 – zastupitelstvo města č. 2 na Plovárně

 • odměny zastupitelům – požádali jsme pana místostarostu, aby vysvětlil o co je opřen více jak dvojnásobný nárůst odměny pro nového neuvolněného místostarostu v porovnání s předchozím neuvolněným místostarostou. Nárůst byl zdůvodněn tím, že místostarosta bude fungovat na úřadě jeden celý den plus do budoucna plánuje druhý (byť ne úplně celý) a svůj pracovní úvazek v zaměstnání si již ponížil na 70 % úvazek.
 • provozní rozpočet města na rok 2019
 • zastupitelstvo zřídilo výbor rozvoje města, jehož předsedkyní byla všeobecnou většinou zvolena Petra Pelešková za LOS. Ve výboru však bude mít většinu koalice (Liběhrad + TOP 09).  Předpokládanou pracovní náplní výboru pro rozvoj města bude:

1) Aktivní jednání s investory
2) Vytvoření návrhu pravidel pro spolupodílení se investorů na výstavbě/spolufinancování infrastruktury
3) Práce na přípravě nového územního plánu
4) Aktualizace akčního plánu
5) Napomáhání v oblasti urbanistického a architektonického rozvoje města

 • v rámci diskuze jsme požádali pana starostu o vysvětlení, proč nebyla opozici svěřena většina v kontrolním výboru. Transkripci jeho odpovědi naleznete zde.
 • v rámci diskuze jsme poukázali na neexistenci jakékoliv informovanost o vývoji projektu RHG na seřadišti

listopad 2018

12.11. – zúčastnili jsme se 2.veřejného projednání strategického plánu týkající se tentokrát návrhové části, po prezentaci rozpracovaných dokumentů jsme se zapojili do diskuse o budoucím rozvoji města a s ním spojeným nárůstem počtu obyvatel, možné stavbě lávky přes řeku, o cyklostezce nebo stavbě sportovní haly.

12.11. – na úřední desce města byla zveřejněna upravená veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol o poskytnutí dotace na projekt ke sportovní hale. Na zásadní formální nedostatek v původní verzi spočívající v chybném uvedení účelu poskytnutí dotace upozornil vedení Sokolu náš zastupitel Roman Šebl.

14. 11. – nominovali jsme své kandidáty do komisí rady města a do redakční rady Libčických novin. Znovu tím deklarujeme vůli po spolupráci.

19. 11.

 • Obdrželi jsme zápis z jednání rady města, ze kterého vyplynulo, Rada města ani v novém složení neschválila námi navrženého kandidáta PhDr. Petra Schönfelda do redakční rady Libčických novin. Pokračuje tak nerovný stav v obsazení redakční rady a porušování Statutu Libčických novin, který stanovuje, že každý volební subjekt v zastupitelstvu má v redakční radě svého zástupce.
 • Náš kandidát je celoživotním profesionálem, osobou, která významně formovala česká novinová vydavatelství. Řídil přední české deníky a zároveň je za zásluhy čestným občanem Libčic! Ani to však není dostatečná kvalifikace pro členství v redakční radě. Pokud byste si podobně jako my mysleli, že ANO, tak se podle rady města Libčic hluboce mýlíte. I nový radní, aniž by se alespoň pokusil s kandidátem osobně seznámit, je názoru, že Petrova novinářská zkušenost není pro Libčické noviny žádoucí….zřejmě je potřeba zajistit si již pověstný „klid na práci“! Oceňujeme snahu místostarosty Penížka i Zuzany Bělohradské, kteří Petra ve volbě podpořili.
 • Marek Coufal jako nově zvolený člen finančního výboru za LOS vykonal spolu se Zuzanou Bělohradskou každoroční finanční kontrolu Základní umělecké školy
 • Ze zápisu se také dovídáme změnu termínu prosincového jednání zastupitelstva, které je usnesením rady města posunuto na 19.12.2018 těsně před vánoční svátky

21. – 22. 11. – oba tyto večery věnujeme 4 hodiny školení zastupitelů k aplikaci strategického plánu, jehož dokončení finišuje.

27.11. – v počtu čtyř zastupitelů za LOS (Petra Pelešková, Petr Schönfeld, Marek Coufal, Roman Šebl) jsme se zúčastnili prezentace Hasičské výjezdové jednotky JSDH Libčice nad Vltavou, kterou jednotka pořádala ve spolupráci s SDH Libčice nad Vltavou na téma: Hasiči v Libčicích aneb Kdo jsou a co dělají hasiči. Z koalice Liběhrad a TOP 09 čítající 8 zastupitelů dorazili zástupci dva – Vít Penížek a Zuzana Bělohradská.

28. 11. – obdrželi jsme zápis z jednání rady města č. 27/2018.

 • V zápise se uvádí, že TJ Sokol žádá město o stanovisko k projektu sportovní haly a o souhlas se zřízením 5 parkovacích stání v parku v prostoru pietního místa. Domníváme se, že kompetence k vydání stanoviska je usnesením zastupitelstva č. 12/20-2017 svěřen u podobných projektů zastupitelstvu,
 • Dále se zde uvádí usnesení týkající se sociálních výpomocí pro rodiny pečující o postižené osoby.
1 2 3 6