Archiv kategorie: "Deník zastupitele"

duben 2017

3. 4. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 7/2017

4.4. – obdrželi jsme pozvánku na „veřejné zasedání“, na kterém budou představeny projekty – Městský dům na náměstí Svobody, Revitalizace parku na náměstí Svobody, Koncertní sál na zahradě ZUŠ a Rozšíření kapacity ZŠ. Setkání se koná 20.4. na plovárně.

5. 4. – zasedli jsme s kolegy zastupiteli k jednání. V průběhu večera došlo k několika názorovým průnikům mezi koaličními a opozičními zastupiteli. Z těch podstatnějších zmiňme náš návrh na vyhlášení architektonické soutěže na revitalizaci nám. Svobody ve spolupráci s ČKA a shodou (i když nikoliv jednohlasnou) napříč polit. subjekty schválený výkup domů na náměstí. Úplný záznam z jednání zastupitelstva můžete shlédnout zde.

19. 4. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 8/2017  – v rámci pokračujících příprav ohledně revitalizace náměstí Svobody byli dva členové rady pověřeni zjištěním podmínek další možné koupě domu č. p. 240

20.4. – zúčastnili jsme se veřejného představení připravovaných městských projektů. Ateliér Foglar Architects představil projekt „Městského domu“ a také zcela novou studii „Úpravy parku na nám. Svobody“. Ředitel ZUŠ Libčice Vladimír Kliment představil návrh koncertního sálu na školní zahradě.

28. 4. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 9/2017

březen 2017

1.3. – Tajemník úřadu konečně zasílá korespondenci s Policií ČR, z níž je zřejmé kdy se město o požadovaných změnách projektu a jejich rozsahu dozvědělo. Proč se s těmito údaji dělají před zastupiteli (opozičními) takové tajnosti zůstává záhadou. I nadále má jít o neveřejnou informaci.

7. 3. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 5/2017, v němž je uvedeno usnesení o výsledku hodnocení a přidělení dotací z rozpočtu města. O dotacích psala Tereza podrobněji zde.

12. 3. – Tereza žádá radu města o vysvětlení, proč oproti doporučení dotační komise u některých žadatelů snížila přidělenou částku a u jiných ji naopak zvýšila.

14. 3. – Petra se byla na městském úřadě seznámit s materiály týkajícími se dosavadního projednání změny územního plánu č.6 i již schválené změny č.5. Veškerý materiál k prostudování poskytl tajemník úřadu.

16. 3. – dostáváme pozvánku na jednání ZM č.16

18. 3. – Ing. Hromada, PhD. oznamuje ostatním zastupitelům, že se  vzdává svého mandátu zastupitele. Na jednání ZM č.16 tedy bude skládat slib nový člen zastupitelstva z řad Liběhradu

20. 3. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 6/2017

20.3. – Tereza se zúčastnila schůzky řídící skupiny k tvorbě strategického plánu. Mluvilo se o dotaci na strategické dokumenty města, kterou město získalo od MMR, nutnosti upravit původní harmonogram prací, výběrovém řízení na koordinátora (0,5 úvazek, zaměstnanec MěÚ na 2 roky) a soutěži na dodavatele SP. Na schůzku byl pozván ateliér Foglar Architects. Řešilo se dokončení studie „Městského domu“. Tereza navrhla svolat na téma „Náměstí“ veřejnou diskuzi.

21.3. – Rada města nám vysvětlila, proč rozhodla ve věci přidělení městských dotací tak, jak rozhodla.

21.3. – obdrželi jsme podrobnější informace k dotaci na strategické dokumenty města, znění žádostirozhodnutí o přidělení dotace

22. 3. – Tereza obdržela na vyžádání od tajemníka úřadu seznam budov ve vlastnictví města

29.3. – navrhujeme doplnit program následujícího jednání ZM o body „Revitalizace náměstí Svobody“ a „Libčické noviny“

 

 

únor 2017

3.2. – obdrželi jsme doplňující pracovní materiály k nadcházejícímu ZM č.15

6. 2. – do podatelny městského úřadu podáváme připomínky k návrhu zadání změny č. 6 územního plánu. Zveřejněný návrh zadání považujeme za chybně zpracovaný a nedostatečný, proto žádáme jeho přepracování a nové zveřejnění

8.2. – proběhlo letošní první řádné jednání zastupitelstva města. Videozáznam můžete shlédnout zde.

14.2. – starosta Pavel Bartoš rozeslal zastupitelům studii „Městský dům s náměstím“, která byla představena na prosincovém jednání ZM. Na webu města studie zatím nevisí, prohlédnout si ji můžete alespoň zde.

14.2.– obdrželi jsme také znění žádosti o dotaci na strategické dokumenty města, kterou si chceme prostudovat již od dubna! loňského roku

15. 2. – Ilona posílá šéfredaktorce Libčických novin článek do březnového čísla, zároveň žádá o zveřejnění spolu se svou malou fotografií

20.2. – schůzka řídící skupiny pro tvorbu strategického plánu se přesouvá. Náhradní termín je 20. března.

21. 2. – Ilona obdržela odpověď redakční rady, která po projednání žádosti o zveřejnění svého článku spolu s fotografií požadavek zamítla s tímto sdělením:  „Redakční rada LN projednala na své schůzi 20.2.2017 požadavek umísťování fotografií pisatelů společně s články a rozhodla, že v současné době používaném grafickém systému toto není vhodné“. (pod sdělením podepsán radní Ing. Urbánek)

24.2. – Krajský úřad Stč.kraje zasílá Petře rozhodnutí, kterým městskému úřadu v Libčicích nařizuje poskytnout požadované dokumenty týkající změn v projektu a stavebních úprav při rekonstrukci budovy č.p. 735 tzv. „Ludvík“ pro služebnu Policie ČR. O materiál jsme žádali již v polovině loňského roku, resp. jako podklad pro jednání zářijového zastupitelstva, když se projednávaly vícepráce stavby.

leden 2017

aktualizováno 17.3.2017

2.1. – obdrželi jsme pozvánku na schůzku investiční komise, která se bude konat 9.1.2017 na MěÚ.

5.1. – Tereza připomněla vedení města slib zveřejnit architektonickou studii na revitalizaci Libčického náměstí na městském webu.

6. 1. – Z městského úřadu přišla pozvánka na pracovní jednání zastupitelstva s datem 18. 1. 2016 v 18 hod a programem týkajícím se investic a velkých oprav. Pracovní jednání jsme si na návrh Ilony Chrtové odsouhlasili na posledním jednání ZM. Termín s námi opět a přes předchozí žádost nebyl konzultován.

6.1. – obdrželi jsme zápis z RM č. 1/2017

9.1. – Ilona s Terezou se zúčastnily jednání investiční komise. Náplní bylo seznámit se s návrhem investic pro tento rok i ve výhledu dalších let.

9.1. – obdrželi jsme odpověď Finančního výboru na náš podnět k prošetření postupu města při přípravě a realizaci akce „Rekonstrukce objektu Ludvík“, který jsme podali v průběhu zastupitelstva 14.prosince. Přestože byla odpověď obsáhlá, chybí některé zásadní dokumenty. Požádali jsme proto Finanční výbor o jejich doplnění.

9.1. – obdrželi jsme také odpověď Kontrolního výboru, který prošetřil naše dotazy týkající se výběrového řízení na zametací stroj.

18. 1. – proběhlo pracovní jednání zastupitelstva k připravovaným investičním záměrům. Postupně jsme prošli soupis projektů zpracovaný vedením města. Ptali jsme se na rozsah stavebních prací.

– V případě záměru revitalizace prostoru před katolickým kostelem není v aktuálním projektu respektována veřejně projednaná 20. 5. 2015 a na webu města zveřejněná studie (http://www.libcice.cz/dokumenty/618-plocha-pred-katolickym-kostelem.pdf) a vedení radnice se opět vrací k řešení navrhujícímu pouze rozsáhlé zpevněné plochy bez doplnění zahradnickými úpravami. Tento spíše dopravně technický návrh nepovažujeme v daném prostoru za vhodný.

– spolu s kolegy z ODS jsme připomínkovali zrealizovanou změnu dopravního značení v uličce od Kameníčku kolem Oranžového hřiště. Aktuálně mohou vozidla integrovaného záchranného systému projíždět touto úzkou uličkou obousměrně. Cesta je hojně užívána rodiči s malými dětmi pro přístup na Oranžové hřiště. Apelovali jsme na vedení města, aby přehodnotilo dopravní značení a požádalo o změnu pro možnost průjezdu pouze v akutních situacích, a předešlo se tak potenciálně nebezpečným kolizích vozidla Policie s chodci. Projednání další úpravy značení bylo přislíbeno.

– Byly zmíněny možnosti budoucího využití objektu bývalé služebny policie v ul. Za Kovárnou – pro spolky nebo pro bydlení, starostou bylo přislíbeno, že k tématu proběhne diskuse.

– k záměru výkupu domů na náměstí Svobody jsme apelovali na vedení města, aby dobře zvážilo jakým způsobem potenciální změny náměstí provést, zmínili jsme, že umístění společenského sálu by bylo vhodnější v areálu libčické ZUŠ, která by takový prostor rovněž dokázala aktivně využívat, a k  níž přiléhá zahrada s dostatečným volným prostorem i pro akce kombinované současně v exteriéru. Dlouhodobě jsme toho názoru, že má takovému rozhodnutí předcházet kvalitní rozbor všech možných variant řešení vybudování víceúčelového sálu, záležitost se má řešit v celém kontextu města a preferujeme pro tento projekt možnost využití pozemků a objektů ve vlastnictví ve města. Současně by měly být při úvahách o umístění nového objektu využity materiály a data o Libčicích získaná při projednávání strategického plánu města, který by na tuto otázku měl dokázat odpovědět, který ale stále není dokončen.

– navrhli jsme zařadit do plánu investic projekt a realizaci zahradnických úprav v areálu školky, zejména v prostoru svahu u nové přístavby

– navrhli jsme prověřit možnost modernizace veřejného osvětlení s využitím nových technologií LED a za přispění dotačních titulů, které by mohly pomoci se snížením počátečních nákladů na modernizaci. V současné době je zpracováván pasport osvětlení, z něhož mají vzejít i návrhy opatření do budoucna-

– navrhli jsme zpracování projektu  a realizaci bezbariérových úprav všech veřejných městských budov (zejména škol a městského úřadu), které svými parametry neodpovídají současným požadavkům na užívání osobami se sníženými schopnostmi pohybu

– dotazovali jsme se, proč nebyl objekt č.p. 735  („Ludvík“) pro novou služebnu policie zrekonstruován najednou jako celek, nýbrž se část oprav (zejména 1/2 fasády) provádí samostatně v rámci jiných zakázek

19.1.– obdrželi jsme zápis z RM č. 2./2017

30.1. – obdrželi jsme zápis z RM č. 3/2017

30.1. – obdrželi jsme pozvánku na nadcházející ZM č. 15, konané 8.2.2017

– radě města posíláme naše návrhy na doplnění plánu investic na rok 2017 zmiňované na pracovním jednání ZM 18.1.2017

– radě města posíláme návrh na doplnění lokalit řešených ve změně č. 6 územního plánu o křižovatku Na Zabitém, kterou považujeme jako nevhodně navrženou a v aktuálních provedení za dopravně málo bezpečnou a žádáme prověření možnosti alternativního řešení

30.1. – schůzka řídící skupiny pro tvorbu strategického plánu se přesouvá. Náhradní termín je 20. února.

31.1. – obdrželi jsme pracovní materiály k nadcházejícímu ZM č. 15

 

prosinec 2016

6. 12. – Výběrové řízení na pořízení zametacího stroje považujeme za zpackané. Více k tomuto tématu si můžete přečíst v jednotlivých článcích na webu nebo přehledně v novinách, které jsme roznesli před Vánoci do vašich schránek. Kontrolnímu výboru jsme předali „podnět k projednání postupu města ve věci výběru dodavatele zametacího stroje„.

6. 12. – Petra obdržela rozhodnutí krajského úřadu k stížnosti, kterou podala poté, co ji městský úřad opakovaně odmítl poskytnout požadované informace k rekonstrukci objektu „Ludvík“ pro potřeby Policie ČR. Krajský úřad městu nařídil žádosti vyhovět.

7.12. – Obdrželi jsme podklady na jednání ZM 14. prosince. Žádáme o zaslání arch. studie, která bude na jednání představena, a o využití dataprojektoru i pro další body jednání.

9.12. – Studie revitalizace náměstí nám dopředu zaslána nebude, architektonická kancelář ji představí až při jednání. Ptáme se, jaké bylo zadání a kdo je zpracovatelem. Rádi bychom předem trochu připravili. Dataprojektor při dalších bodech jednání použit nebude.

12. 12. – Tajemník městského úřadu zasílá Petře kopie obou podaných nabídek na výběr dodavatele zametacího stroje. Kopie není kompletní, proto urgujeme úplné znění nabídek. Po telefonickém vyžádání je následně doposláno emailem, opět však buď stránka v nabídce chybí, nebo část textu u druhé není čitelná. Záměr nebo absence důkladnosti?
Tajemník zasílá Petře cenovou nabídku Ing. arch. Salaby na zpracování změny č. 6 územního plánu města Libčice nad Vltavou.

13.12. – Tajemník města zaslal Petře část z požadovaných informací k rekonstrukci objektu Ludvík.

14.12. – Jednání ZM se protáhlo do pozdních nočních hodin. Prezentace arch. návrhu „nového“ náměstí byla zajímavá, požádali jsme, aby byla co nejdříve zveřejněna na webu města. Stručně k našim dalším návrhům: bod 4 Úprava rozpočtu – předložili jsme podnět finančnímu výboru k projednání postupu města při přípravě a realizaci rekonstrukce objektu „Ludvík“. K tomu nás vedly změny oproti zpracované PD, které v důsledku znamenaly navýšení nákladů stavby o 25%. Bod 5 Návrh rozpočtu města na r. 2017 – po žádosti a zdůvodnění požadavků Hasičů Libčice o navýšení výdajů pro potřeby sboru jsme navrhli zvýšit příslušnou rozpočtovou položku na požadovaných 275 tis. Úplný zápis z jednání ZM je na stránkách města, video záznam pak na webu LK.

27. 12. – Na základě rozhodnutí krajského úřadu, které městu uložilo povinnost poskytnout požadované materiály týkající se žádosti o dotaci na strategické dokumenty města, zasílá tajemník města Petře kompletní žádost o dotaci i vyrozumění o doporučení projektu k podpoře. Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebylo dosud vydáno. Na text žádosti o dotaci jsme čekali od dubna 2016, kdy jsme se o podané žádosti dozvěděli. Je těžko pochopitelné, proč vedení města odmítá zastupitelům podobné materiály bez obstrukcí poskytovat včas, resp. obratem po vyžádání.

Tajemník zasílá kompletní přehled soupisu provedených prací při rekonstrukci tzv. objektu „Ludvík“ pro služebnu Policie ČR. Materiály jsou poskytnuty po více než dvou měsících a teprve až po stížnosti zaslané krajskému úřadu, informace o korespondenci s Policií ČR  týkající se požadovaných změn v projektu, poskytnuta nebyla. Budeme muset opět podat stížnost na postup městského úřadu s vyřízením žádosti, abychom obdrželi odpověď v plném rozsahu.

listopad 2016

4. 11. – Obdrželi jsme objednávku z 18. 4. 2016, na jejímž základě společnost M.C.TRITON, spol. s r.o. zpracovala žádost o dotaci na strategické dokumenty. Zmínku o obchodním tajemství, kterým radnice zdůvodňuje odmítnutí poskytnout nám kopii žádosti o dotaci, v ní nenacházíme.

8.11. – obdrželi jsme zápis z RM č. 23/2016, kde se rada zabývala naší Výzvou na zrušení výběrového řízení na zametací stroj s konstatováním, že výzva obsahuje nejasné formulace. Na námi poukazované faktické nesrovnalosti ve výběrovém řízení nebyl vůbec brán zřetel.

10. 11. – Ilona zasílá městu dotaz, jakým způsobem byla nebo do konce roku bude využita navýšená částka v rozpočtu města určená na dětská hřiště. Na jednoduchou otázku reaguje tajemník úřadu nesmyslnou ironickou odpovědí, která se netýká dotazu. Proč je cesta k informacím týkajícím se i nekonfliktních témat tak trnitá?

14.11. – Ilona  požádala o informaci znovu, tentokrát s odvoláním na zákon o svobodném přístupu k informacím. Šlo konkrétně o dotaz na hřiště v ul. Družstevní a nad zastávkou v Letkách mezi bytovkami.

14. 11. – pan J. Čermák, zaměstnanec správy majetku města, zasílá Petře po téměř měsíci! technickou specifikaci zametacího stroje. Výběrové řízení bylo před 12-ti dny ukončeno a dodavatel ze dvou zájemců vybrán. V tuto chvíli je dokument v podstatě bezcenný…

24.11. – Pan tajemník zasílá Iloně odpověď ohledně hřišť v Letkách. Nad zastávkou mezi bytovkami bude demontována klouzačka, nahrazena novou a budou doplněny další dva herní prvky. Na hřišti v ul. Družstevní byla provedena revize stávající prolézačky, dovybavení hřiště odpověď nezmiňuje. Obyvatelé okolních domů přitom radnici o doplnění herními prvky žádají již od roku 2015. Snaží se komunikovat písemně, osobně, emailem. Doposud s negativním výsledkem a odkazem na další čekání. Bohužel ani po navýšení příslušné položky městského rozpočtu zastupitelstvem a příslibu tajemníka, že požadavek bude řešen, se situace na hřišti nemění. Doufejme jen, že důvodem není fakt, že se o problematiku začala zajímat opozice.

28.11. – Petra požádala o nové znění pravidel pro podávání žádostí o dotaci města pro rok 2017, které schválila rada na svém jednání 23.11. Tady jsou! Pozor termín por podání žádostí je jen jeden, a to 17.2.2017.

30.11. – dostali jsme pozvánku na jednání ZM 14. prosince. Začátek je posunut na 19. hodinu. Zajímavým bodem je prezentace architektonického návrhu na dostavbu náměstí.

říjen 2016

3. 10. – Tereza zaslala radním 3 dotazy k probíhajícímu výběrovému řízení na nového nájemce koupaliště:

1) Doba na přípravu nabídek, 15 dní,  je velmi krátká. Proč rada města stanovila tak brzký termín pro podání nabídek? 2) Zveřejnilo město informaci o vyhlášení výběrového řízení vedle úřední desky a webu města i nějakou další cestou? 3) Oslovila rada města s nabídkou účasti ve výběrovém řízení přímo některé konkrétní subjekty?

4. 10. – setkali jsme se se zástupci sdružení Oživení v rámci jejich mobilní právní poradny. Probrali jsme témata, která nás aktuálně i dlouhodobě velmi pálí, ověřili jsme si některé procesní postupy a dostali rady, jak jednat v případech, kdy se domníváme, že radnice chybuje.

– Z města bylo doručeno rozhodnutí o zamítnutí poskytnutí kopie žádosti o dotaci na strategické dokumenty, o kterou Petra žádala prostřednictvím zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Radnice argumentuje tím, že žádost o dotaci považuje zpracovatel za své obchodní tajemství.

9. 10. – Petra zasílá odvolání ve věci zamítavého rozhodnutí o poskytnutí informace

10. 10. – Tereza se zúčastnila jednání řídící skupiny k tvorbě strategického plánu. Řídící skupina se vrátila zpět do dubna 2016 a stanovila nové termíny dokončení jednotlivých kroků přípravy SP. Starosta předal přípravu SP panu radnímu Penížkovi.

13. 10. – Tereza obdržela tyto odpovědi na otázky zaslané radě 3. 10., viz výše: 1) Po dobu lhůty realizoval prohlídku pouze jediný uchazeč, který nežádal o prodloužení lhůty, žádný jiný uchazeč neprojevil zájem o prohlídku areálu, tudíž nikdo ani nemohl požádat o prodloužení lhůty na zpracování nabídky. 2) Informace byla zveřejněna na úřední desce a na webu města, vzhledem ke lhůtě vydání LN nebylo možné informaci zařadit. 3) Místostarosta oslovil provozovatele kralupského koupaliště.

Výběrové řízení na nového nájemce koupaliště bylo ukončeno před pěti dny. Přihlásil se 1 uchazeč. Koupaliště má nového provozovatele. Proč radnice s výběrem tak pospíchala, jsme se nedozvěděli.

15. 10. – Petra zasílá další 2 žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to opakovaný požadavek o kopii žádosti o dotaci na strategické dokumenty města a o kopii smlouvy s Policií ČR a soupis víceprací a méněprací na rekonstrukci objektu tzv. Ludvíka, obojí nyní současně i jako zastupitelka města, která požaduje dokumenty potřebné pro práci pro město

18. 10. – Petra zasílá na podatelnu města a na správu majetku žádost o zaslání technických specifikací pro aktuálně vyhlášené výběrové řízení na dodavatele zametacího stroje s datem podání nabídek do 2. 11. 2016.

19. 10. – přichází odpověď k žádosti o kopie dokumentů k rekonstrukci objektu Ludík pro Policii ČR, radnice opět kopie dokumentů odmítá poskytnout Tajemník Dědič zve na k nahlédnutí do dokumentů, o to však nikdo nežádal. Po vysvětlení, že jsou žádány kopie dokumentů a soupis více- a méně-prací, přichází obdobná odpověď s pozváním na další dny.

23. 10. – Petra znovu zasílá žádost o kopii smlouvy se společností M.C.TRITON, s r.o., která pro město Libčice nad Vltavou zpracovala žádost o dotaci na strategické dokumenty. Tentokrát v režimu žádosti o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.

27.10. – radě města jsme poslali Výzvu na zrušení výběrového řízení na pořízení zametacího stroje, jelikož výběrové řízení podle nás obsahovalo řadu nedostatků.

31. 10. – k dnešnímu dni jsme neobdrželi žádné z informací požadovaných žádostmi podanými 15. 10. 2016. Radnice nesplnila termíny dané zákonem o svobodném přístupu k informacím.

 

září 2016

2.9. – obdrželi jsme pozvánku na jednání investiční komise na 14.9.2016

9. 9. – obdrželi jsme materiály na jednání zastupitelstva č. 13

12.9. – obdrželi jsme zápis z RM č. 20/2016

12. 9. – obdrželi jsme doplňující přílohu k bodu č. 8 programu ZM č. 13 a to žádost vlastníků pozemků v lokalitě nad koupaliště o pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou

13. 9. – Petra opakovaně žádá o materiály týkající se žádosti o dotaci z MPSV na strategické dokumenty města (text podané žádosti a informace o její úspěšnosti) – do jednání zastupitelstva nic z požadovaných podkladů neobdrží

14. 9. – tajemník úřadu Ing. Dědič zasílá zastupitelům posudek odhadu tržní hodnoty pozemků p.č. 618/6 v k.ú. Letky a p.č. 1156/6 v k.ú. Libčice nad Vltavou zpracovaný odhadcem Ing. Motyčkou. Obsah posudku je plný chyb a výsledná „tržní“ cena pozemků ve vlastnictví města je za městské peníze tímto posudkem značně devalvována.

14.9. – Ilona se zúčastnila jednání investiční komise, kde byly představeny plány investic na rok 2017

16. 9. – Poté, co Petra podvakrát na základě neformální emailové žádosti neobdržela požadované materiály, zasílá městu prostřednictvím datové schránky žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Požaduje stále znění žádosti o dotaci k MPSV na zpracování strategických dokumentů a informaci o skutečnosti, že byla žádost úspěšná a že město dotaci obdrží, jak bylo zmíněno v zápisu z jednání RM č. 18 v bodě 9/18-2016

19. 9. – od 18 hodin proběhlo jednání zastupitelstva č. 13, které bylo proti plánu svoláno místo na středu 21. 9. 2016 již na pondělí 19. 9.

Na začátku jednání po zjištění, že koaliční zastupitelé byli na rozdíl od opozičních členů ZM starostou dotázáni, zda jim změna termínu jednání ZM vyhovuje, podáváme protest proti nerovnému přístupu ke členům zastupitelstva. Námi předložené návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu ZM č. 13 byli odmítnuty. Při projednávání žádosti o odkoupení pozemků v lokalitě nad koupalištěm jsme předložili toto stanovisko k postupu radnice.

Více podrobností o zasedání se můžete dočíst http://libcickekrizovatky.cz/?p=12007

22. 9. – Tereza domluvila setkání se zástupci sdružení Oživení v rámci akce Bezkorupce Tour, beseda se má uskutečnit 4. 10. 2016

26. 9. – Tereza požádala vedení radnice o poskytnutí prostor v obřadní síni, příp. knihovně, pro uskutečnění besedy. Neúspěšně. Starosta s námi přestal komunikovat.

27.9. –  obdrželi jsme zápis ze ZM č. 13/2016 a také z RM č. 21/2016

29. 9. – Zaregistrovali jsme na webu města výzvu, že se hledá nový nájemce koupaliště a obratem ji zvěřejnili na našem webu a na libčickém FB. Zájemcům do konce výběrového řízení zbývá jen týden! Jsme zvědavi, jaké „podnikatelské záměry“ stihnou v tak krátkém čase zájemci vypracovat.

srpen 2016

5.8. – obdrželi jsme zápis z RM č. 18/2016, kde je mimo jiné zmíněn záměr na rozšíření náměstí Svobody formou proběhlých jednáních s majiteli nemovitostí za účelem jejich vykoupení

30.8. – obdrželi jsme zápis z RM č. 19/2016, kde byl změněn odsouhlasený termín řádného zastupitelstva z 21.9. na 19.9.2016

1 2 3