Archiv kategorie: "Deník zastupitele"

duben 2019

3.4. – zúčastnili jsme se zasedání zastupitelstva č. 4/2019:

 • Petra doplnila program o opravu usnesení z minulého jednání, kterým jsme odhlasovali pořízení nového územního plánu města. Oprava se týká formální správnosti usnesení a souladu s platným stavebním zákonem. Petra se ve stavebním zákoně pohybuje jako ryba ve vodě, zastupitelstvo její návrh přijalo jednohlasně.
 • Radě města jsme navrhli podat žádost o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení na záměr „Oprava asfaltového povrchu Pod Saharou 705“. Bod byl zařazen do jednání zastupitelstva a byl jednohlasně odhlasován.
 • Podpořili jsme návrh zavést odměny členům komisí a výborů, kteří nejsou zároveň zastupiteli.
 • Roman ostatním zastupitelům zdůvodnil, proč jako člen kontrolního výboru nemohl souhlasit ve věci kontroly investice do polopodzemních kontejnerů realizovaných na podzim 2018 se závěrem KV. Nabídl také zastupitelům osobní setkání nad tímto tématem.
 • Petr požádal, aby posudky hodnotící rozhodnutí Rady města byly zadávány nezávislým právníkům, a ne bývalým zastupitelům z řad Liběhradu, jako tomu bylo u kontroly postupu rady při rozdělení zakázky na polopodzemní kontejnery.
 • Ilona se dotázala na plnění usnesení ve věci zpracování dopravní koncepce a koncepce škol, nesouhlasila se závěrem KV ve věci splnění usnesení vyhotovení dopravní koncepce pro město Libčice nad Vltavou.
 • Tereza připomněla, že předsedové pracovních komisí města mají dle jednacího řádu povinnost informovat všechny zastupitele o plánovaných termínech schůzí prac. komisí. Dále se dotázala na opravu povrchu ulice Pod Viničkou a vyslovila požadavek na odstranění retardérů, které jsou nebezpečné zejména pro cyklisty.

25.4. – na webu jsme zveřejnili analýzu Libčických novin, kterou vypracoval spolek Oživení o.s. a pozvali jsme veřejnost, vedení obce, zastupitele i zástupce spolků k veřejné besedě nad touto analýzou, kterou nám bude spolek Oživení o.s. prezentovat. Debata proběhne 20.5.2019 v 18:00 v restauraci Na Plovárně.

březen 2019

8.3. – Roman obdržel odpověď J.Čermáka na dotaz týkající se opravy povrchu parkoviště na Sahaře. Odpověď čítá 2 obecné věty, na které musel Roman čekat od 11.února. Takto efektivně a rychle pracuje správa majetku MěÚ Libčice. Energie věnovaná na monitoring 30-denní lhůty na odpověď by se jistě dala bohuliběji věnovat ve prospěch města, někteří to však tak nevidí a raději volí cestu obstrukcí vůči dotazům opozičních zastupitelů

11.3.– Petra za výbor rozvoje města zasílá zastupitelům kalkulaci budoucích investičních nákladů, z nichž lze poté odvodit požadavek na příspěvek Skansky městu jako kompenzaci za výstavbu v lokalitě za ZUŠ

– průběžně připomínkujeme koncept Dohody se Skanskou, většina bodů dohody je vyřešena, zůstává pouze částka příspěvku

– Roman se opět snaží rezervovat si prostor v LN, šéfredaktorce se tento pravidelný postup přestává líbit

12.3. – Ilona se angažuje v požadavku na řešení poruchovosti veřejného osvětlení v Letkách v ul. Pod Viničkou

18.3. – proběhlo 3. jednání výboru rozvoje města. Jako hosté byli přítomni zástupci Skansky a zastupitelé Zuzana Bělohradská (Liběhrad) a Roman Šebl (LOS)

 

únor 2019

6.2. – veřejné jednání zastupitelstva města č. 3 :

 • nový uzemní plán – snažili jsme se o to, aby byl nový ÚR schvalován 2/3 většinou, s pořízením nového ÚR souhlasíme, chceme řešit, kdo bude pořizovatel nového územního plánu
 • rozpočtové opatření  č. 1 – Tereza navrhla, aby se část investic přesunula do kapitoly projekty do doby, než bude dokončena projektová příprava a povolovací proce a realizována, až bude jasné jaký má být výsledek. Současně s tím se snažíme, aby zastupitelé ke všem městským investicím obdrželi elektronickou cestou projektovou dokumentaci, dosud je obtížné tyto podklady získat a úřad trvá na osobním nahlížení do projektu pouze v kanceláři správy majetku u p.Čermáka
 • Roman dává podnět pro kontrolní výbor, aby zkontroloval investici do polopodzemních kontejnerů realizovaných v r. 2018, zda byla zadána v pořádku
 • Petra upozornila, že stavební úřad nezařadil mezi účastníky řízení o uzemním rozhodnutí k výstavbě společnosti RHG v lokalitě na seřadišti nikoho z majitelů rodinných domů v přímé blízkosti budoucí stavby
 • diskuze – redakční rada Libčických novin, komunitní plán soc. služeb (Martina Macurová – LOS), zmizely již první vraky

18.2. – Konference skryté fenomény a potenciály města, která završila dvouleté období tvroby Strategického plánu města a která se konala v KDL

26. 2. – Petra svolala 2. jednání Výboru rozvoje města – proběhla diskuse nad Dohodou k projektu Park Cihelka (Skanska) a požadavky města na přípspěvek investora jako kompenzaci na budoucí náklady vzniklé městu v souvioslosti s potenciálním nárůstem počtu obyvatel Libčic. Diskuse se dále vedla nad prodloužením komunikace z náměstí Svobody ven z města – dvou pruhová komunikace, která by měla být prioritně využívána jako jednosměrná (směr ven z města). Nová komunikace by měla být vybavena chodníkem odděleným zeleným pásem od komunikace, součástí komunikace by měla být i stromová alej. Zvažují se výhody/nevýhody umístění inženýrských sítí mimo těleso komunikace.

leden 2019

7.1. – člen kontrolního výboru a zastupitel za LOS Roman Šebl se zúčastnil osobního jednání členů KV se zástupci firmy M.C. Triton, spol. s.r.o. v rámci prověření postupu při neúspěšném pokusu o získání dotace na automobil pečovatelské služby

10.1. – pracovní zastupitelstvo – akční plán – výhrady k výdajům na městský ples, výhrady že navržené investice v akčním plánu jsou investice provozní (obvyklé) nikoliv vyloženě strategické

16.1. – proběhlo jednání kontrolního výboru, kterého se účastnil a závěry KV formuloval Roman Šebl za LOS.

Kontrolní výbor zastupitelstvu doporučil:

 • a) zaslat na MPSV žádost o zdůvodnění, proč nebyla dotace na automobil přidělena, jaké konkrétní kroky nebyly od města splněny (toto doporučení však nakonec nebylo zaneseno do usnesení zastupitelstva. Proč? Nevíme.)
 • b) aby pro každou další spolupráci se zprostředkovateli dotací byla tato spolupráce vymezena písemnou smlouvou identifikující jasně práva a povinnosti obou stran. Jedině pak bude možné vymáhat vzniklou škodu po zprostředkovateli dotace – například z jeho pojištění odpovědnosti.

22.1. – proběhlo první jednání Výbor rozvoje města pod vedením Petry Peleškové.

Jednalo se o pověření Výboru k rozsahu jeho činnosti, o které bude žádat zastupitelstvo města. Na jednání byli pozváni zástupci Skansky k Projektu Park Cihelka, aby se členové Výboru seznámili s aktuálním stavem přípravy projektu o o stavu jednání o spolupráci s městem. Členové Výboru si vyslechli i  zástupce vlastníků v lokalitě nad koupalištěm, kteří žádají o spolupráci na zasíťování pozemků v této lokalitě, město Libčice zde také vlastní zastavitelný pozemek. O modelu spolupráce se bude dále jednat. Výsledkem by měla být konkrétně formulovaná smlouva mezi městem Libčice a vlastníky. Rovněž jsme vyslechli zástupce TJ Sokol a jejich první představení projektu nové sportovní haly.

31.1. – TJ Sokol pořádal veřejnou prezentaci projektu – sportovní hala v Libčicích, představení projektu, jehož se kromě zástupců TJ Sokol zúčastnili i projektanti, byla přítomna Petra Pelešková

 

prosinec 2018

12.12 – pracovní zastupitelstvo – provozní rozpočet města

19.12 – zastupitelstvo města č. 2 na Plovárně

 • odměny zastupitelům – požádali jsme pana místostarostu, aby vysvětlil o co je opřen více jak dvojnásobný nárůst odměny pro nového neuvolněného místostarostu v porovnání s předchozím neuvolněným místostarostou. Nárůst byl zdůvodněn tím, že místostarosta bude fungovat na úřadě jeden celý den plus do budoucna plánuje druhý (byť ne úplně celý) a svůj pracovní úvazek v zaměstnání si již ponížil na 70 % úvazek.
 • provozní rozpočet města na rok 2019
 • zastupitelstvo zřídilo výbor rozvoje města, jehož předsedkyní byla všeobecnou většinou zvolena Petra Pelešková za LOS. Ve výboru však bude mít většinu koalice (Liběhrad + TOP 09).  Předpokládanou pracovní náplní výboru pro rozvoj města bude:

1) Aktivní jednání s investory
2) Vytvoření návrhu pravidel pro spolupodílení se investorů na výstavbě/spolufinancování infrastruktury
3) Práce na přípravě nového územního plánu
4) Aktualizace akčního plánu
5) Napomáhání v oblasti urbanistického a architektonického rozvoje města

 • v rámci diskuze jsme požádali pana starostu o vysvětlení, proč nebyla opozici svěřena většina v kontrolním výboru. Transkripci jeho odpovědi naleznete zde.
 • v rámci diskuze jsme poukázali na neexistenci jakékoliv informovanost o vývoji projektu RHG na seřadišti

listopad 2018

12.11. – zúčastnili jsme se 2.veřejného projednání strategického plánu týkající se tentokrát návrhové části, po prezentaci rozpracovaných dokumentů jsme se zapojili do diskuse o budoucím rozvoji města a s ním spojeným nárůstem počtu obyvatel, možné stavbě lávky přes řeku, o cyklostezce nebo stavbě sportovní haly.

12.11. – na úřední desce města byla zveřejněna upravená veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol o poskytnutí dotace na projekt ke sportovní hale. Na zásadní formální nedostatek v původní verzi spočívající v chybném uvedení účelu poskytnutí dotace upozornil vedení Sokolu náš zastupitel Roman Šebl.

14. 11. – nominovali jsme své kandidáty do komisí rady města a do redakční rady Libčických novin. Znovu tím deklarujeme vůli po spolupráci.

19. 11.

 • Obdrželi jsme zápis z jednání rady města, ze kterého vyplynulo, Rada města ani v novém složení neschválila námi navrženého kandidáta PhDr. Petra Schönfelda do redakční rady Libčických novin. Pokračuje tak nerovný stav v obsazení redakční rady a porušování Statutu Libčických novin, který stanovuje, že každý volební subjekt v zastupitelstvu má v redakční radě svého zástupce.
 • Náš kandidát je celoživotním profesionálem, osobou, která významně formovala česká novinová vydavatelství. Řídil přední české deníky a zároveň je za zásluhy čestným občanem Libčic! Ani to však není dostatečná kvalifikace pro členství v redakční radě. Pokud byste si podobně jako my mysleli, že ANO, tak se podle rady města Libčic hluboce mýlíte. I nový radní, aniž by se alespoň pokusil s kandidátem osobně seznámit, je názoru, že Petrova novinářská zkušenost není pro Libčické noviny žádoucí….zřejmě je potřeba zajistit si již pověstný „klid na práci“! Oceňujeme snahu místostarosty Penížka i Zuzany Bělohradské, kteří Petra ve volbě podpořili.
 • Marek Coufal jako nově zvolený člen finančního výboru za LOS vykonal spolu se Zuzanou Bělohradskou každoroční finanční kontrolu Základní umělecké školy
 • Ze zápisu se také dovídáme změnu termínu prosincového jednání zastupitelstva, které je usnesením rady města posunuto na 19.12.2018 těsně před vánoční svátky

21. – 22. 11. – oba tyto večery věnujeme 4 hodiny školení zastupitelů k aplikaci strategického plánu, jehož dokončení finišuje.

27.11. – v počtu čtyř zastupitelů za LOS (Petra Pelešková, Petr Schönfeld, Marek Coufal, Roman Šebl) jsme se zúčastnili prezentace Hasičské výjezdové jednotky JSDH Libčice nad Vltavou, kterou jednotka pořádala ve spolupráci s SDH Libčice nad Vltavou na téma: Hasiči v Libčicích aneb Kdo jsou a co dělají hasiči. Z koalice Liběhrad a TOP 09 čítající 8 zastupitelů dorazili zástupci dva – Vít Penížek a Zuzana Bělohradská.

28. 11. – obdrželi jsme zápis z jednání rady města č. 27/2018.

 • V zápise se uvádí, že TJ Sokol žádá město o stanovisko k projektu sportovní haly a o souhlas se zřízením 5 parkovacích stání v parku v prostoru pietního místa. Domníváme se, že kompetence k vydání stanoviska je usnesením zastupitelstva č. 12/20-2017 svěřen u podobných projektů zastupitelstvu,
 • Dále se zde uvádí usnesení týkající se sociálních výpomocí pro rodiny pečující o postižené osoby.

říjen 2018

5. – 6. 10. – skončilo naše 4-leté funkční období a konaly se volby do zastupitelstva

 • Libčický občanský spolek LOS získal ve volbách o 2 zastupitele více, v matematickém vyjádření jsme získali 35,43 % hlasů voličů. Svůj mandát obhájily Ing. Tereza Nehasilová, Ing. Petra Pelešková a Ilona Ptáčková, našimi novými zastupiteli se stali Ing. Marek Coufal, PhDr. Petr Schönfeld a Ing. Roman Šebl. Vážíme si podpory voličů, cítíme vůči nim velký závazek, který nechceme nechat ležet ladem, proto jsme se rozhodli navázat kontakt jak se spolkem Liběhrad, který ve volbách získal o 1 mandát více a stal se tak vítězem voleb, tak s TOP09.
 • Ve volebním štábu Liběhradu a TOP09 v Chýnově v restauraci Saigon Petra s Romanem osobně popřáli Liběhradu k prvnímu místu a nabídli ochotu jednat.

10. 10. – Ing. Bartoš nám nabídl schůzku k jednání.

11. 10. – schůzka o povolebním uspořádání. Za LOS zasedli Tereza (TN), Petra (PP), Marek (MC), Petr Schönfeld (PeS), za Liběhrad Ing. Bartoš, Ing. Penížek, J.Čermák a za TOP09 Ing. Kosík. Výsledkem diskuze nad volebními programy jednotlivých subjektů byla téměř 99% shoda. Poté nám vítězná strana představila svůj návrh na spolupráci. Návrh nereflektoval těsné výsledky voleb ani ústně proklamovanou snahu o „koaliční spolupráci“, proto jsme jej museli v celém rozsahu již na schůzce odmítnout. Současně jsme nepovažovali za potřebné vytvářet pro Libčice funkce dvou místostarostů.

15.10. – obdrželi jsme druhý návrh na povolební spolupráci. Ani ten neobsahuje prvky koaliční spolupráce a bohužel ani základní respekt k demokratickému rozdělení úloh v zastupitelstvu, tedy funkci výkonnou a kontrolní. Tento druhý návrh jsme později odmítli, neboť nám sice přiřkl úlohu opozice, avšak nepřipouštěl v jiných městech obvyklou kontrolní funkci opozice. V kontrolním výboru zastupitelstva zůstává většinové zastoupení koalice Liběhradu a TOP09. Libčický občanský spolek LOS a ODS v něm mají oba po 1 křesle.

16. 10. – Po neúspěšném jednání s Liběhradem Petra oslovila TOP09 s žádostí o schůzku.

17. 10. – Naši zástupci (PP a PeS) se sešli se zástupci TOP09 (Fr. Hudek, P. Kosík) a předložili jim nabídku ke spolupráci, která odráží naši představu o podílu jednotlivých stran na vedení města.

19. 10. – zaslali jsme Liběhradu odpověď na jejich druhý návrh a zároveň naši představu povolebního uspořádání. Vedle rozdělení mandátů považujeme za klíčový princip otevřenosti a transparentní správy města, ten je součástí našeho návrhu. Základní rozdíl oproti návrhu Liběhradu je v tom, že jsme počítali s aktivní povolební spoluprací všech zúčastněných stran na vedení města, proto jsme navrhovali radu města složenou ze všech čtyř subjektů. Jsme přesvědčeni, že v situaci velmi těsného rozdílu sil mezi hlavními aktéry, je to možný nový způsob práce ve prospěch města.

22.10. – na webu města jsme objevili zápis z jednání rady ze dne 17. 10. Poslední bod jednání, rezignace nově zvoleného zastupitele, nás překvapil.

23.10. – obdrželi jsme odpověď Liběhradu na námi zaslanou představu o povolební spolupráci v zastupitelstvu. V komentáři k tomuto návrhu Liběhradu Ing. Bartoš uvádí: „Děkujeme Vám za Vaši nabídku LOS na obsazení orgánů města, kterou v současné době nevyužijeme. Členové koalice Liběhrad 2018 a TOP 09 tuto vaši  nabídku jednohlasně odmítli, protože nereflektuje výsledek komunálních voleb v Libčicích nad Vltavou. Nadále prohlašujeme, že máme zájem na spolupráci všech volebních subjektů ku prospěchu města. Ke spolupráci je v zastupitelstvu, výborech a komisích dostatečný prostor. Chceme pracovat v klidné atmosféře na základě důvěry, bez nejrůznějších politických nátlaků, protože jsme malé město, které potřebuje práci všech zastupitelů. Jsme přesvědčeni, že náš návrh pochopíte a společně vytvoříme mezi zastupiteli prostředí spolupráce a důvěry. Teprve pak má smysl jednat o programech volebních stran, cestách jejich naplnění a jiném uspořádání obsazení orgánů města.“

31. 10. – rada města těsně před vypršením mandátu schválila společnosti RHG ,s r.o., stanovisko ke stavbě objektu s názvem „Klidné místo“ na ploše bývalého seřadistě. Rada s investorem bohužel nevyjednala tolik potřebnou přístupovou cestu k plánovanému areálu obytných domů Skanska Reality. Cestu považujeme za zásadní předpoklad, aby se nová výstavba nestala odděleným satelitem. Současně stanovisko k tak velkému záměru musí schválit zastupitelstvo města, nikoliv pouze rada.

31. 10. – Ustavující jednání zastupitelstva. V úvodu jednání jsme přednesli sdělení zastupitelů za LOS, ve kterém jsme apelovali na zastupitele napříč volebním spektrem.

Koalice Liběhrad + TOP09 (společně 8 mandátů z 15ti) náš apel na narovnání poměrů ve vedení města nevyslyšela. Pokračuje v silovém vedení města, obsazuje všechny pozice v radě města, předsednictví kontrolního a finančního výboru a odmítá svěřit kontrolní úlohu opozičním stranám (LOS a ODS – společně 7 mandátů z 15ti). Naši zastupitelé Roman Šebl a Marek Coufal jsou schváleni do kontrolního, resp. finančního výboru; po jednom zástupci ve výborech má také ODS.

Většina v kontrolním výboru opět zůstává v rukou Liběhradu s TOP09. Staronová koalice tak má i nadále v plánu hlídat a kontrolovat sama sebe.

červen 2018

4.6. – Petra a Tereza se zúčastnily druhého projednání konceptu urbanistické studie

10.6. – stále jsme nedostali žádnou reakci na naši žádost z 22.5. o doplnění informací k zahraniční cestě, ze které se zástupci radnice před týdnem vrátili

13.6. – Petra se zúčastnila veřejného projednání návrhu změny č. 6 územního plánu

13.6. – zúčastnili jsme se 23. jednání zastupitelstva města. Náš podnět na zpracování žádosti o dotaci na zřízení městského sběrného dvora byl po diskuzi nakonec přijat.

14.6. – Tereza se zúčastnila pracovního jednání strategické komise města. Na programu bylo představení konceptu analytické části strategického plánu města.

květen 2018

aktualizováno 9. června 2018

7.5. – obdrželi jsme zápis z RM č. 11/2018. Dva ze čtyř radních, přítomných na jednání, si právě odsouhlasili podmínky pro svůj developerský záměr přestavby rodinné vily v ulici Hřbitovní na bytový dům.

9.5. – Tereza s Petrou zaslaly na výzvu koordinátorky SP paní Hrachovcové návrh vize pro připravovaný strategický plán města.

11.5. – Petra byla pozvána na prezentaci prvního konceptu urbanistické studie a zaslala k němu své připomínky

17.5. – Tereza se zúčastnila dalšího jednání strategické komise

21.5. – obdrželi jsme zápis z RM č. 12/2018, ve kterém bylo rozhodnuto o posunutí plánovaného ZM z 20.6. na 13.6.2018. V zápisu je také zmínka o desetidenní zahraniční cestě starosty, radních, zaměstnance správy majetku a paní ředitelky ZŠ do italského Porto San Giorgio, za účelem navázání vztahů mezi městy. Pětičlenná výprava podpoří početnou skupinu dětí a pedagogů ze ZUŠ ve dnech 25.5.-3.6.2018.

21.5. – obdrželi jsme pozvánku na ZM č. 23/2018, na středu 13.6.2018

22.5. – datovou schránkou jsme zaslali žádost o doplnění informací k blížící se zahraniční cestě zástupců radnice a správy majetku města. Požádali jsme také o zaslání zpráv o průběhu pracovní cesty a vyčíslení nákladů.

29.5. – jsme obdrželi pracovní materiály k nadcházejícímu ZM č. 23/2018

31.5. – obdrželi jsme doplňující materiál k plánovanému ZM, konkrétně zprávu Kontrolního výboru

duben 2018

aktualizováno 9. června 2018

3.4. – obdrželi jsme zápis z RM č. 9/2018

4.4. – proběhlo jednání ZM č. 22/2018, na němž jsme byli mimo jiné seznámeni s předpokládaným harmonogramem činností, které souvisí s čerpáním dotace z MPSV na strategické dokumenty města. Projekt se dostal do značného časového skluzu, na sběr podkladů a tvorbu dokumentů zbývá velmi málo času.

9.4. – Tereza s Ilonou se zúčastnili setkání s ředitelkou ZŠ, na které předseda školské komise, Tomáš Hykeš, přizval zastupitele. Paní ředitelka nás provedla celou budovou školy včetně venkovních prostor a podrobně seznámila s novinkami i obtížemi, se kterými se škola potýká. Ze schůzky vznikl zápis, který je možno pročíst zde.

11.4. – Byli jsme informováni, že město podepsalo smlouvu se zhotoviteli strategických dokumentů. Z dvou let na čerpání dotace nám zbývá necelých 9 měsíců.

16.4. – obdrželi jsme zápis a usnesení ze ZM č. 22/2018

20.4. – obdrželi jsme zápis z RM č. 10/2018

23.4. –  radě města jsme poslali podnět k přípravě žádosti o dotaci na zřízení sběrného dvora, který Libčicím chybí. Na blížící se výzvu z Operačního programu Životní prostředí nás upozornil místní občan, čímž to mu velmi děkujeme.

25.4. – Petra s Terezou se zúčastnily úvodní koordinační schůzky se zpracovateli strategického plánu a urbanistické studie, odbornými konzultanty a dalšími členy strategické komise.

1 2 3 5