Archiv kategorie: "Deník zastupitele"

červen 2018

4.6. – Petra a Tereza se zúčastnily druhého projednání konceptu urbanistické studie

10.6. – stále jsme nedostali žádnou reakci na naši žádost z 22.5. o doplnění informací k zahraniční cestě, ze které se zástupci radnice před týdnem vrátili

13.6. – Petra se zúčastnila veřejného projednání návrhu změny č. 6 územního plánu

13.6. – zúčastnili jsme se 23. jednání zastupitelstva města. Náš podnět na zpracování žádosti o dotaci na zřízení městského sběrného dvora byl po diskuzi nakonec přijat.

14.6. – Tereza se zúčastnila pracovního jednání strategické komise města. Na programu bylo představení konceptu analytické části strategického plánu města.

květen 2018

aktualizováno 9. června 2018

7.5. – obdrželi jsme zápis z RM č. 11/2018. Dva ze čtyř radních, přítomných na jednání, si právě odsouhlasili podmínky pro svůj developerský záměr přestavby rodinné vily v ulici Hřbitovní na bytový dům.

9.5. – Tereza s Petrou zaslaly na výzvu koordinátorky SP paní Hrachovcové návrh vize pro připravovaný strategický plán města.

11.5. – Petra byla pozvána na prezentaci prvního konceptu urbanistické studie a zaslala k němu své připomínky

17.5. – Tereza se zúčastnila dalšího jednání strategické komise

21.5. – obdrželi jsme zápis z RM č. 12/2018, ve kterém bylo rozhodnuto o posunutí plánovaného ZM z 20.6. na 13.6.2018. V zápisu je také zmínka o desetidenní zahraniční cestě starosty, radních, zaměstnance správy majetku a paní ředitelky ZŠ do italského Porto San Giorgio, za účelem navázání vztahů mezi městy. Pětičlenná výprava podpoří početnou skupinu dětí a pedagogů ze ZUŠ ve dnech 25.5.-3.6.2018.

21.5. – obdrželi jsme pozvánku na ZM č. 23/2018, na středu 13.6.2018

22.5. – datovou schránkou jsme zaslali žádost o doplnění informací k blížící se zahraniční cestě zástupců radnice a správy majetku města. Požádali jsme také o zaslání zpráv o průběhu pracovní cesty a vyčíslení nákladů.

29.5. – jsme obdrželi pracovní materiály k nadcházejícímu ZM č. 23/2018

31.5. – obdrželi jsme doplňující materiál k plánovanému ZM, konkrétně zprávu Kontrolního výboru

duben 2018

aktualizováno 9. června 2018

3.4. – obdrželi jsme zápis z RM č. 9/2018

4.4. – proběhlo jednání ZM č. 22/2018, na němž jsme byli mimo jiné seznámeni s předpokládaným harmonogramem činností, které souvisí s čerpáním dotace z MPSV na strategické dokumenty města. Projekt se dostal do značného časového skluzu, na sběr podkladů a tvorbu dokumentů zbývá velmi málo času.

9.4. – Tereza s Ilonou se zúčastnili setkání s ředitelkou ZŠ, na které předseda školské komise, Tomáš Hykeš, přizval zastupitele. Paní ředitelka nás provedla celou budovou školy včetně venkovních prostor a podrobně seznámila s novinkami i obtížemi, se kterými se škola potýká. Ze schůzky vznikl zápis, který je možno pročíst zde.

11.4. – Byli jsme informováni, že město podepsalo smlouvu se zhotoviteli strategických dokumentů. Z dvou let na čerpání dotace nám zbývá necelých 9 měsíců.

16.4. – obdrželi jsme zápis a usnesení ze ZM č. 22/2018

20.4. – obdrželi jsme zápis z RM č. 10/2018

23.4. –  radě města jsme poslali podnět k přípravě žádosti o dotaci na zřízení sběrného dvora, který Libčicím chybí. Na blížící se výzvu z Operačního programu Životní prostředí nás upozornil místní občan, čímž to mu velmi děkujeme.

25.4. – Petra s Terezou se zúčastnily úvodní koordinační schůzky se zpracovateli strategického plánu a urbanistické studie, odbornými konzultanty a dalšími členy strategické komise.

březen 2018

1.3. – Petra se zúčastnila první seznamovací schůzky s jedním ze zpracovatelů urbanistické studie Ing.arch. Bartůškem

5.3. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 6/2018.

5.3. – proběhlo veřejné jednání k přípravě zpracování strategických dokumentů města. Setkání se konalo na plovárně za účasti zhotovitelů strategického plánu a urbanistické studie, zástupců pracovních skupin a supervizorského týmu. Všichni zúčastnění byli seznámeni s plánovaným postupem práce, s jednotlivými zpracovateli i odborníky, kteří budou dohlížet na kvalitu zpracování

8.3. – v rámci skupiny pro developerské záměry je sestavováno stanovisko města k předloženému projektu společnosti Skanska v prostoru za ZUŠ.

12.3. – Tajemník zasílá další informace o postupu vlastníka na odstranění skládky na pozemku u rodinného domu pod tratí v sousedství náplavky (pozemek ve vlastnictví Povodí Vltavy)

19.3. – dotazujeme se, zda na městě někdo pracuje s aplikací Zmapujto.cz, která umožňuje občanům posílat podněty úřadům o černých skládkách a jiných nežádoucích jevech na veřejných prostranstvích prostřednictvím fotek a lokalizace GPS souřadnicemi. Tajemník obratem odpovídá, že se aplikace nepoužívá.

19.3. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č.7/2018

22.3. – obdrželi jsme pozvánku na jednání zastupitelstva v plánovaném termínu 4.4.

26.3. – Petra si vyžádala smlouvu se společností Veřejné zakázky na organizaci výběrových řízení na zakázku zpracování strategických dokumentů v rámci dotace z MPSV. Tajemník kopii smlouvy v průběhu dne zasílá.

26.3. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č.8/2018

29.3. – dostali jsme materiály na jednání ZM č. 22/2018, které se koná příští středu

30.3. – předseda školské a sportovní komise, pan Tomáš Hykeš, se ujal naší výzvy, aby se zastupitelé pravidelně setkávali s řediteli našich škol. Nejbližší jednání komise, 9. dubna, bude mít tedy tuto formu.

únor 2018

7.2. – máme tu zápis z jednání RM č. 4/2018 a s ním rozhodnutí o přidělení zakázky na zpracování strategického plánu (SP) a související urbanistické studie. Firma M.C. Triton, která žádost o dotaci na SP připravovala, byla nakonec z výběrového řízení vyřazena. Ač zdůvodnění zní jinak, jsme rádi, že radní náš podnět vzali v potaz a předešli tím problémům, které by výběrem uchazeče v rozporu s dotačními pravidly mohly nastat.

7.2. – rada rovněž rozhodla o přidělení příspěvků na podporu občansky prospěšných aktivit. Celkový dojem z rozdělení veřejných prostředků kazí nové, nepsané a nejasné pravidlo, které podmiňuje poskytnutí příspěvků některým žadatelům tím, že některé své akce zorganizují v městských prostorech. Rybovky se tato nově ustanovená podmínka naštěstí netýká.

7.2. – zúčastnili jsme se prvního jednání ZM v tomto roce a projednali 1. úpravu letošního rozpočtu města. Letos se bude budovat.

12.2. – Petra zastoupila Terezu na dalším setkání strategické komise. Přítomni byli také zástupci supervizního týmu, který bude spolupracovat na tvorbě SP a dohlížet nad kvalitou zpracování dokumentů. Diskutovala se úskalí procesu tvorby strategických dokumentů, potřebné a nadbytečné detaily přípravné analytické části.

13.2. – dostali jsme schválený zápis z únorového jednání ZM

19.2. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 5/2018

21.2. – Petra se zúčastnila jednání skupiny sestavené pro jednání se zástupci Skanska Libčice a.s., která připravuje výstavbu rodinných a bytových domu v lokalitě za ZUŠ a v prostoru bývalého „hliníku“. Při jednání byly prezentovány základní představy plánované výstavby a etapizace projektu, diskutovány byly návaznosti a místní souvislosti v propojení na stávající zástavbu. K předloženému návrhu dohody o spolupráci Skansky s městem se skupina písemně vyjádří a sdělí své připomínky. Další jednání se předpokládá cca na konci března.

26.2. – koordinátorka strategických dokumentů města nám zasílá pozvánku na první společné veřejné jednání členů pracovních skupin, strategické komise, zpracovatelů strategického plánu a urbanistické studie i zástupců supervizního týmu plánované na 5. března 2018

27.2. – zasíláme připomínky k návrhu změny č.6 územního plánu určeného pro společné jednání

leden 2018

8.1. – Petra se dotázala, zda město činí kroky k odstranění skládky odpadu, která vznikla na zahradě RD na náplavce pod nádražím. Dozvěděla se, že odstranění skládky řeší (zatím neúspěšně) vlastník pozemku Povodí Vltavy s.p.

9.1. – koordinátorka zpracování městských strategických dokumentů zaslala k připomínkování upravený návrh zadání pro tvorbu urbanistické studie

15.1. – dostali jsme zápis z jednání RM č. 1/2018. Petra požádala o doplnění podkladů ke smlouvě mezi městem a firmou iNewOnline s.r.o., která bude pro město zajišťovat veškeré náležitosti vyplývající z nové legislativy týkající se ochrany osobních údajů (GDPR). Podklady zatím nedostala.

15.1. – Tereza se zúčastnila schůzky strategické komise. Jedním z bodů bylo vytvoření tématicky zaměřených pracovních skupin, které se budou tvorbě SP (strategický plán) v příštích měsících věnovat intenzivněji. Do pracovních skupin jsme doporučili 13 místních, kteří jsou ochotni se budoucí podobou Libčic zabývat a o kterých si jsme jisti, že budou při tvorbě SP přínosem. Předem děkujeme.

17.1. – radě města jsme předali podnět k přehodnocení dosavadních závěrů výběrového řízení na zpracovatele SP. Jsme přesvědčení, že firma M.C.Triton se do výběrového řízení neměla vůbec přihlásit, protože pro město připravovala žádost o poskytnutí dotace a zajišťuje také její administraci. Pokud by ji město za zpracovatele vybralo, porušilo by pravidla poskytnutí dotace.

17.1. – obdrželi jsme zápis z jednání se zástupci investora na Leteckém náměstí

17.1. – Petra žádá o zaslání nabídky na zajištění povinností plynoucích z nové směrnice GDPR účinné od května 2018, tajemník dokument obratem zaslal. Částka za nabízené služby je poměrně vysoká. Snažíme se proto zjistit jiné možnosti řešení pro splnění povinnosti.

19.1. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 2/2018

19.1. – Petra v návaznosti na nabídku společnosti zasílá tajemníkovi a místostarostovi námět na možné finančně výrazně úspornější řešení pro splnění požadavků na kontrolu nakládání s osobními údaji(GDPR) přes Sdružení místních samospráv ČR, úspora může být nejméně polovina původně nabídnuté částky za služby

22.1. – Ilona se zúčastnila jednání investiční komise

23.1. – Tereza připomněla radním návrh, který zazněl na posledním jednání ZM v prosinci loňského roku (pozvání ředitelů škol na následující jednání zastupitelstva). Připomínáme, že obdobný návrh jsme vznesli i před třemi lety v polovině funkčního období ředitelů škol (ZŠ a MŠ) a byli bychom rádi, aby se setkání zastupitelů s řediteli škol stalo pravidlem.

25.1. – dostali jsem pozvánku na jednání ZM 5. února

26.1. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 3/2018. V závěru zápisu je zmínka k našemu dotazu ohledně přizvání ředitelů škol na jednání zastupitelstva města. Radní se rozhodli pozvat ředitelky škol na jednání rady města. Stále jsme přesvědčeni, že setkání by mělo, mimo jiné i vzhledem k přesahu funkčního období ředitelů škol (to je 6 let), proběhnout na úrovni zastupitelstva (zastupitelstvo se volí na 4 roky).

30.1. – blíží se další jednání zastupitelstva, dostali jsme podklady

31.1. – ještě jeden podnět radním ve věci setkání s řediteli škol:

prosinec 2017

aktualizováno 21.2. 2018

4.12. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 23/2017

5.12. – obdrželi jsme materiály pro nadcházející ZM č. 20/2017, na programu bude mimo jiné návrh rozpočtu města pro příští rok nebo také novela vyhlášky o odpadech

6.12. – Tereza požádala o přítomnost koordinátorky Strategického plánu (SP) paní K. Hrachovcové na společném jednání zastupitelstva dne 13.12.2017 a o doplnění podkladů, zejména pak monitorovacích zpráv k projektu SP.

8.12. – obdrželi jsme doplňující materiály k jednání ZM, a to k rozpočtovému opatření č. 6/2017

8.12. – Petra navrhla doplnit program jednání ZM o bod „informace o developerských projektech na území města“

11.12. – K. Hrachovcová zaslala zastupitelům první monitorovací zprávu k projektu SP

13.12. – proběhlo poslední řádné jednání zastupitelstva v roce 2017, ZM č. 20/2017. Zastupitelé se mimo jiné shodli na tom, že chtějí být městskou radou pravidelně informováni o komunikaci s investory, kteří chystají výstavbu na území města. Na závěr jednání jsme navrhli, aby na další jednání ZM byli přizváni ředitelé škol. Byli bychom rádi, aby se setkání v polovině a na konci funkčního období ředitelů stalo pravidlem.

18.12.  zúčastnili jsme se jednání strategické komise (TN, PP). Hlavním tématem byl návrh zadání urbanistické studie, která bude součástí SP. Odbornou posilou nám byl architekt Lukáš Michek, který přijal naši výzvu spolupracovat na tvorbě SP.

21.12. – obdrželi jsme zápis z posledního jednání ZM č. 20/2017

22.12. – obdrželi jsme návrh zadání urbanistické studie k připomínkám

27.12. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 24/2017. Překvapilo nás, že městská rada se chystá znovu zadat demografickou studii, kterou už v červenci svěřila firmě AMMBRA Projekt s.r.o. a na jejíž zadání jsme se složitě dotazovali v režimu zákona o poskytování informacích v srpnu tohoto roku.

 

listopad 2017

1.11. – obdrželi jsme zápis a usnesení ze ZM č. 19/2017

1.11. – obdrželi jsme zápis z RM č. 20/2017

2.11. – začínáme se zapojovat do připomínkování organizace prací (zatím přípravných) a obsazení tematicky zaměřených pracovních skupin pro tvorbu strategických dokumentů pro Libčice, na jejichž zpracování město obdrželo dotaci z MPSV

3.11. – místostarosta zasílá Petře koncept plánovací smlouvy pro jednání s investorem revitalizace areálu na Leteckém náměstí

8.11. – Petra se zúčastnila jednání skupiny pro posuzování developerských projektů spolu se zástupci investora revitalizace areálu tzv.“bývalého učňáku“ na Leteckém náměstí, diskutovaly se podmínky a požadavky, které jsme navrhovali do smlouvy zapracovat (např.podrobná specifikace infrastruktury v budoucnu předávané městu, finanční jistina na dokončení stavby inženýrských sítí a především sankce při neplnění smlouvy)

10.11. – od pana místostarosty jsme obdrželi materiály k prostudování, týkající se tématu architektonické soutěže

14.11. – obdrželi jsme zápis z RM č. 21/2017

27.11. – obdrželi jsme zápis z RM č.22/2017

30.11. – obdrželi jsme pozvánku na poslední ZM č. 20/2017 v tomto roce

říjen 2017

2.10. – Petra zaslala radě města podrobné připomínky k Plánovací smlouvě mezi městem a společností DiamondHouse s.r.o., developerskou společností, která připravuje projekt polyfunkční zástavby na Leteckém náměstí.

2.10. – Tereza se zúčastnila jednání školské rady.

9.10. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 19/2017

9.10. – obdrželi jsme podklady na jednání ZM, které se koná ve středu 18.10. Více k programu jednání zde.

11.10. – Ilona se zúčastnila jednání investiční komise.

12.10. – na podatelnu města jsme poslali návrh na doplnění programu jednání ZM o bod „Složení výborů zastupitelstva města“, který jsme avizovali na posledním řádném jednání letos v červnu

13.10. – obdrželi jsme znění Plánovací smlouvy potřebné k vydání nového Územního rozhodnutí „Polyfunkční zástavba Letky“. …jak se později ukázalo, byla rozeslána neaktuální neopravená verze.

17.10. – obdrželi jsme od pana místostarosty shrnutí informací týkajících se Polyfunkční zástavby Letky tak, jak v daném časovém úseku radnice s žadateli komunikovala.

18.10. – proběhlo jednání  ZM č. 19/2017 – jedním z bodů byla výše zmíněná Plánovací smlouva k Polyfunkční zástavbě Letky za přítomnosti architektů, jako zástupců žadatele, a současně za přítomnosti pracovníka stavebního úřadu Libčice.

19.10. – od pana tajemníka jsme obdrželi správnou aktuální verzi Plánovací smlouvy k Polyfunkční zástavbě Letky, která byla předmětem dlouhé diskuze na ZM 18.10.

 

 

 

září 2017

1.9. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 16/2017 . Vypadá to, že se vedení města po roční pauze rozhodlo přeci jen začít čerpat dotaci na strategické dokumenty města. Rada vybrala na základě výběrového řízení koordinátora projektu, který bude mít dle znění žádosti na starosti „zejména řízení rozvoje města jako celku na denní bázi i v rovině vrcholové (strategické).
Bude předkládat konkrétní návrhy a řešení, které po schválení RM/ZM bude uvádět v realitu.“ Škoda jen, že informace o výběrovém řízení byla zveřejněna pouze jako inzerát v Libčických novinách a s omezující podmínkou trvalého bydliště uchazeče v Libčicích, která se nám zdá, že zbytečně zužuje možný okruh uchazečů

4.9. – absolvovali jsme náročné mimořádné jednání ZM č. 18.

9.9. – neobdrželi jsme pozvánku na řádné jednání zastupitelstva v plánovaném termínu 20. 9. Na jednání zastupitelstva 4.9. nikdo z přítomných radních neavizoval, že tento řádný termín zastupitelstva města nebude dodržen.

12.9. – obdrželi jsme zápis z RM č. 17-2017 a spolu s ním pozvánku na ZM č. 19 avšak s termínem konání ve středu 18.10.2017….datum jednání je stanoveno mimo zastupitelstvem schválený harmonogram zastupitelstva pro rok 2017, termín 20.9.2017 byl radou města zrušen

21.9. – obdrželi jsme pozvánku na jednání Investiční komise na 11.10.2017

21.9. – obdrželi jsme k připomínkování Plánovací smlouvu se společností DiamondHause s.r.o. – polyfunkční zástavba na Leteckém náměstí

22.9. – obdrželi jsme zápis z RM č. 18-2017. Na konci zápisu je zmínka o rezignaci zastupitele pana Josefa Nováčka. Na dalším jednání v říjnu tedy uvítáme nového zástupce sdružení Liběhrad.

 

1 2 3 5