Archiv kategorie: "Deník zastupitele"

prosinec

1. 12. – obdrželi jsme pozvánku na jednání zastupitelstva č. 7 -2015 plánovaného na 16. 12. 2015, současně jsme byli v zápise z RM č. 28/2015 informováni o termínech řádných jednání ZM v roce 2016 (27. 1., 23. 3., 22. 6., 22. 9., 14. 12. ), bohužel nedošlo ke změně na 2-měsíční interval, jak navrhovala Tereza. Opět tedy můžeme očekávat nadměrně dlouhá jednání ZM, kdy bude vyvoláván tlak na ukončování diskusí, opět se objeví nervozita a netrpělivost

8.12. – Ilona zaslala žádost o poskytnutí informací o zadávacích podmínkách projektu Přístavby MŠ, dále pak dotaz na bližší informace k vývěsce na úřední desce, kdy město zveřejnilo informaci, že bylo požádáno o pronájem objektu v ul. Hřbitovní 735 (objekt Ludvík). Jedná se o zájem od Policie ČR. ZM schvalovalo záměr pronájmu objektu Ludvík Polici ČR již na svém zasedání před půl rokem, vyčleněna byla také finanční částka určená na rekonstrukci objektu. Proč následuje žádost městu o pronájem tohoto objektu až nyní v prosinci, netušíme. Město na úřední desce nezveřejnilo svůj záměr pronajmout daný objekt, zveřejnilo pouze zájem o pronájem jiným subjektem.

8.12. – zaslali jsme žádost o uveřejnění projektu Přístavby MŠ na nějakém vhodném uložišti typu Úschovna.cz, aby byl dostupný všem zastupitelům. Bezúspěšně,  projekt si pouze lze dojít na MěÚ stáhnout na soukromé uložiště .

10.12. – obdrželi jsme podklady k 7. jednání zastupitelstva města, které se bude konat 16.12.2015 od 18 h.

13.12. – zaslali jsme dva doplňující body do programu 7. jednání ZM   1. – kontrolu usnesení zastupitelstva a 2.  – pozvání ředitelek škol na příští jednání ZM

16.12. – proběhlo jednání ZM č. 7/2015

listopad

4. 11. – obdrželi jsme pozvánku na jednání investiční komise na 16. 11. 2015

10. 11. – Ilona požádala v  souvislosti s usnesením RM 8/27 – 2015 ( schválení zadávacích podmínek  výběrového řízení na zhotovitele Přístavby MŠ) o zaslání textu zadávacích podmínek výběrového řízení na zhotovitele akce Přístavba MŠ.  Odpověď zněla, že zadávací podmínky jsou ještě upravovány.

10. 11. – Ilona opětovně zažádala o zpřístupnění projektu na přístavbu MŠ . Odpověď zněla, že projekt si lze stáhnou na MěÚ.

16. 11. – Petra se zúčastnila jednání investiční komise.

30. 11. – Tereza s Petrou připravily podrobný soubor připomínek ke konceptu strategického plánu a zaslaly jej do podatelny města

říjen

13.10. – na podatelnu jsme zaslali návrhy na doplnění programu nejbližšího jednání ZM. Návrhy se zabývají pracovní skupinou pro tvorbu Strategického plánu, zveřejňováním městských smluv, prací komisí rady města a projektem Oživení Libčické náplavky.

14.10. – radě města jsme zaslali další návrh na doplnění programu ZM, a to etický kodex zastupitele, tentokrát doufejme správnou verzi (na ZM 4.5. jsme omylem předložili starší verzi). Vzhledem k nabitému programu nejbližšího jednání jsme zároveň navrhli, aby se zasedání zastupitelstva v příštím roce konala pravidelně 1 x za 2 měsíce.

15. 10. – tajemník úřadu odpovídá na dotaz ze dne 23. 9. týkající se výběru členů do pracovní skupiny pro Strateg.plán toto: „Dobrý den, rada města dne 14. 10. mne pověřila odpovědí na níže uvedené dotazy. Do pracovní skupiny strategického  plánu města se přihlásily osoby, které byly zařazeny radou města a Arch. Patrik Hoffman, který zařazen nebyl. Výběr prováděn nabyl, byli zařazeni všichni, kteří splňovali okruh daný usnesením zastupitelstva města.“ Podle dostupných informací to není pravdivý údaj.

19.10. – rada města se rozhodla ustanovit „řídící skupinu“ pro tvorbu strategického plánu, ve které budou po 1 zástupci z každého volebního subjektu. Jednání této skupiny bude 4.11.

21. 10. – jednání ZM

22. 10. – Ilona požádala o zpřístupnění projektu přístavby MŠ. Odpověď zněla, že zatím nelze vyhovět.

 

září

9. 9. – všichni zastupitelé obdrželi od Ing.arch Hoffmana mail s podklady pro pracovní jednání spolu s informací, že byl z pracovního jednání ZM svolaného kvůli projektu náplavky odvolán

– na základě protestů opozice zasílá radnice zprávu, že je pracovní zasedání 9. 9. 2015 zrušeno a nový termín bude stanoven později

– Petra se dotazuje tajemníka a správy majetku, proč není na Chýnovské ulici během prací na výměně kabelů ČEZ a s nimi spojenými rozkopanými chodníky zajištěn bezpečný oddělený pruh pro chodce na komunikaci.

– tajemník odpovídá, že investor dopravní opatření neprojednával a město, přestože jde o práce na majetku města, zajištění bezpečného pohybu pro své občany nepožadovalo

13. 9. – hlásíme Terezu a Petru do pracovní skupiny pro tvorbu Strategického plánu

16. 9 . – proběhlo jednání rady města č. 24, z jejíhož usnesení 8/24-2015 vyplývá, že RM bere na vědomí složení pracovní skupiny pro přípravu strategického plánu města, která má již 11 členů.

23. 9. – zasíláme dotaz, kolik osob se přihlásilo do pracovní skupiny pro přípravu Strateg.plánu, zda byl prováděn výběr ano/ne, na základě jakého klíče

– místostarosta odpovídá, že po zkompletování, bude odpověď zaslána

– Ing. Urbánek nezávisle na Ing. Lainovi odpovídá, že přijati byli všichni zájemci a výběr prováděn nebyl a že v případném dalším rozšíření skupiny nevidí problém

24. 9. – obdrželi jsme pozvánku na neveřejné pracovní jednání zastupitelstva k projektu náplavky (obřadní síŇ MěÚ) – termín opět direktivně stanovený bez předchozí vzájemné dohody členů zastupitelstva

29.9. – referent správy majetku p. Čermák po 30 dnech odpověděl na naši žádost z 31.8. o zaslání výkazu výměr na akci „Plocha před katolickým kostelem“. Městský úřad bohužel dokumentaci nemá k dispozici v elektronické podobě. Nenecháme se odradit, podoba prostranství nám není lhostejná, a radíme použít na 2 až 3 listy výkazu skener. Uvidíme.

Srpen

3.8. – obdrželi jsme pozvánku na jednání investiční komise na 10. 8. 2015

10.8. – Luboš se za nás zúčastnil jednání investiční komise

16.8. – Ilona podala dotaz na počet vydaných povolení hracích automatů ohledně chystané vyhlášky o zákazu loterijní činnosti

19. 8. – obdrželi jsme odpověď na počet a délku povolení hracích automatů. V Libčicích mají povolení loterijní činnosti 3 hospody s platností do konce roku 2015.

23. 8. – zasíláme námitku k zápisu ke ZM č. 5 – chybný text usnesení o schválení vzniku pracovní skupina ke Strategickému plánu
– zasíláme radě města výzvu k plnění usnesení zastupitelstva č. 10/5-2015 doplněnou o návrh textu, který má pomoci aktivizovat libčické občany k práci na Strategickém plánu města (pracovní skupina)

25. 8. – obdrželi jsme pozvánku na pracovní neveřejné jednání zastupitelstva ohledně libčické náplavky. Konat se bude 9. 9. 2015 za účasti architekta  a dotačního manažera

25. 8. – obdrželi jsme odpověď Středočeského kraje z odboru dopravy na náš podnět připomínkování návrhu nového vlakového jízdního řádu 2015/2016 ( viz článek na hlavní straně)

27. 8. – tajemník města zasílá Petře poštou dopis/reakci na dotazy zaslané mailem (27. 7. 2015) i vznesené na jednání ZM č.5 týkající se kvality provedení zateplení fasády pečovatelské služby. Odpovědi na položené otázky v dopise nejsou, měsíc uplynul, zákonná povinnost odpovědět zastupiteli do 30 dní radnici nezajímá.

31. 8. – Tereza požádala správu majetku o zaslání výkazu výměr na připravovanou akci „Plocha před katolickým kostelem“. Radnice disponuje dvěma podklady – dokumentací ke stavebnímu povolení, která řeší zejména zpevněné povrchy, a později na podnět našich zastupitelů zadanou architektonickou studií. Momentálně nám není jasné, podle kterého podkladu bude město při realizaci postupovat.

červenec

1. 7. – Petra se zúčastnila na pozvání starosty jednání rady města ve věci projednání stížnosti na porušování Statutu LN, ostatním zastupitelům za LOS nebyla ze strany členů RM účast umožněna

2. 7.  – obdrželi jsme pozvánku na 5. zasedání zastupitelstva města konané 29. 7. 2015

2. 7. – požádali jsme o bližší informace k prodeji pozemku p. č. 1153 v k. ú. Libčice, na které odkazuje záznam na úřední desce. Bližší info nám nebylo sděleno, jelikož záležitost ještě neprojednala rada města. Ilona následně požádala o dopis, na jehož podkladě společnost RHG žádá město o prodej tohoto pozemku.

3. 7. – obdrželi jsme podklady pro veřejnou debatu o revitalizaci Náplavky. Debata  se bude konat 8. 7. 2015 na Libčické plovárně od 17 h.

4. 7. – obdrželi jsme pozvánku na jednání grantové komise

8. 7. – Ilona se zúčastnila veřejné diskuse o náplavce na plovárně

9. 7. – Petra se zúčastnila jednání grantové komise

20.7. – Radě města jsme zaslali návrh na úpravu rozpočtu – vytvoření fondu na příspěvky rodičů dětí, které nebyly z kapacitních důvodů umístěny do MŠ.

V zápise z RM č. 20/2015 ze dne 20. 7. 2015 je uvedeno nepravdivé tvrzení, že se Petra na radě města č. 19/2015 dne 1. 7. 2015 účastnila projednávání nového obsazení výborů a komisí. Jednání o výborech bylo předem zamítnuto a jednání se týkalo pouze stížnosti na porušování statutu Libčických novin. Vše je zaznamenáno v příslušném článku na LK.

22. 7. – obdrželi jsme podklady pro zastupitelstvo č. 5/2015. Podklady jsou přístupné z článku na webu Libčických křižovatek.

24. 7. – proběhla přípravná schůzka nad materiály pro ZM č. 5

24. 7. – Petra si vyžádala informace o ceně posudku na pozemek p. č. 1153  společnosti RAK ( 3630,-Kč) a cenu geologického posudku na stejný pozemek společnosti Agrogeologie ( 20 000,- Kč včetně vrtné soustavy)

25. 7. – Petra zasílá ostatním zastupitelům na vědomí námitku určenou radě města proti nepravdivému tvrzení o jednání s radou města o novém složení výborů a komisí, které se objevilo v textu zápisu z RM č. 20/2015.

27. 7. –  krajskému úřadu jsme zaslali připomínky k návrhu železničního jízdního řádu na období 2015/2016

Petra v souvislosti se schvalováním čerpání rozpočtu za 2. čtvrtletí žádá tajemníka o projekt na zateplení budovy pečovatelské služby a o informaci, kdo prováděl stavební dozor. Tajemník informaci neposkytl a doporučil podat písemnou žádost o informaci. Informace nebyla poskytnuta ani na jednání ZM s odůvodněním, že se netýká čerpání rozpočtu.

27. 7. – na základě žádosti opoziční zastupitelky za ODS jsme obdrželi od tajemníka doplnění podkladů k úpravě rozpočtu č. 3. Jednalo se o dodatek ke smlouvě na vícepráce u komunikace Družstevní a faktury za opravy chodníků a komunikací  pod Leteckou k bytovým domům.

29. 7. – proběhlo 5. zasedání ZM od 18 .00 h do 23. 30h

červen

2. 6. – I. Ptáčková obdržela zprávu o konání schůzky Komise pro školství, kulturu a sport. Schůzka byla svolána na 3.6. do budovy ZŠ. Zároveň předala tuto informaci ostatním opozičním zastupitelům, o což byla požádána

3.6. – na vyžádání jsme od tajemníka úřadu obdrželi studii nástavby MŠ s uvažovanou přístavbou venkovního schodiště
proběhla schůzka Komise pro školství, kulturu a sport v budově ZŠ, za přítomnosti paní ředitelky a paní zástupkyně ZŠ, starosty města, členů komise a jednoho zastupitele z řad LOSu

11. 6. – obdrželi jsme odpověď starosty na návrh nového obsazení kontrolního a finančního výboru a na stížnost týkající se chybějícího členy redakční rady LN za LOS, podstata stížnosti nebyla vyřešena, pouze překroucena, RM i nadále porušuje vlastní schválený dokument

12. 6. – zaslali jsme radě města návrh na projednání přípravy realizace projektu „Oživení libčické náplavky“ na příštím zastupitelstvu č. 5
Ilona zaslala redakční radě Libčických novin žádost o uveřejnění upoutávky s oznámením, že Křižovatky slaví 1. výročí své existence

15. 6. obdrželi jsme kopii smlouvy o pronájmu kulturáku mezi majiteli a městem.
v pondělí odpoledne jsme obdrželi pozvání na účast na RM konané 17. 6. ve věci usnesení RM č. 12/15-2015, t.j. ve věci stížnosti na dlouhodobé porušování Statutu Libčických novin, pozvání bylo z důvodu pracovní zaneprázdněnosti odmítnuto. Příštího jednání RM, které se koná 1. 7. 2015, se zúčastníme.

23. 6. – připomínkujeme text usnesení rady města č. 8/17-2015 týkající se strategického plánu (SP), protože není zcela pravdivý, zastupitelé za LOS své návrhy na postup vyhotovení SP zaslali vzápětí po jeho zadání, avšak město na ně vůbec nereflektovalo

24. 6. – zasíláme RM návrh na bod programu jednání ZM č.5 – pracovní skupina pro Strategický plán města Libčice nad Vltavou
potvrzujeme pozvánku na účast na RM 1. 7. 2015 a navrhujeme společné projednání nového složení výborů zastupitelstva mezi zastupiteli za LOS a členy RM

25. 6. – dostáváme od tajemníka úřadu zamítavou odpověď na náš návrh společného jednání o novém složení výborů zastupitelstva během RM dne 1. 7. 2015, starosta na náš návrh nereagoval vůbec

29. 6. – Ilona podala za LOS žádost do 2. kola příspěvků z Fondu kultury, rozvoje a sportu, požadujeme příspěvek na podzimní a vánoční výtvarnou dílnu a na Vánoční mši J. J. Ryby.

květen

 • 3. 5. – proběhla přípravná schůzka zastupitelů a části členů LOS před ZM č. 4 – za podporu děkujeme!
 • 4. 5. – v obřadní síni MěÚ se konalo zasedání ZM č. 4
 • 5. 5. – Luboš odesílá otevřený dopis zastupitelům jako reakci na průběh zasedání zastupitelstva a odchod starosty z jednání před jeho ukončením
 • 6. 5.  – za účasti našich zástupců proběhlo v KDL setkání veřejnosti s vedením města na téma nabídky prodeje a potenciální koupě kulturáku městem
 • – obdrželi jsme první rozpracovanou verzi návrhu strategického plánu města k seznámení se s jeho obsahem
 • 11.5. – I. Ptáčková se zúčastnila jako host jednání investiční komise
 • – zasíláme doplnění ke konceptu zápisu ZM č.4 zpracovaného tajemníkem úřadu
 • 14. 5. – obdrželi jsme zápis ze ZM č.4 bez podstatné části našeho doplnění
 • 15. 5. – tajemník neumožnil ověřovatelce (Petra) zápis podepsat s připsáním připomínek a v podstatě zápis nevydal ze svých rukou
 • 20. 5. – za účasti Terezy proběhlo veřejné projednání investičních akcí – úpravy prostoru před katol.kostelem a na Náměstí Svobody
 • 22. 5. – společně se zastupiteli za ODS jsme se shodli na znění ankety, která zjišťuje požadavky místních organizací a spolků na prostory pro pořádání akcí pro veřejnost i pro běžný provoz. Takovýto průzkum jsme doporučovali radě města již na pracovním jednání 12. února. Anketa je rozeslána a má i své informativní webové stránky.
 • 28. 5. – odeslali jsme k rukám starosty stížnost proti porušování Statutu Libčických novin, náš spolek v rozporu se Statutem LN doposud nemá svého zástupce v redakční radě LN

duben

 • 1. 4. – obdrželi jsme k připomínkování upravený projekt revitalizace plochy před katolickým kostelem, nově zvolená forma řešení prostoru je výrazně kultivovanější oproti předchozímu návrhu
 • – obdrželi jsme další doplňující materiály ke kauze KDL zpracované externími zhotoviteli, vše volně přístupné na webu města http://www.libcice.cz/kultura/kulturni-dum.html
 • 2. 4. – tajemník v pověření starosty odpovídá na požadavek zveřejnění úplného platného znění územního plánu na webu města s tím, že rubrika územní plán na webových stránkách města je pouze informativní a s žádostmi o kompetentní informace se mají občané obracet na stavební úřad = nulová snaha o odlehčení státní správy
 • –  Ilona Ptáčková vznáší dotaz na RM na polohu kontejneru na bioodpad v Letkách u hasičské zbrojnice.
 • 6. 4. – I. Ptáčková vznáší dotaz na členy  komise pro školství, kulturu a sport o sdělení termínů jejich schůzek
 • – odpovídají dva členové  komise, že aktuální schůzka již proběhla. Upozorňujeme tedy na povinnost z jednacího řádu komisí informovat o plánované schůzce komisí všechny zastupitele.
 • 7. 4. –  upozorňujeme na chyby v textu zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele oprav komunikací v ul. DružstevníPod Strání, zadávací dokumentaci schválila rada města na svém jednání č. 8/2015 ze dne 18. 3. 2015 (usnesení 11/8 a 12/8)
 • – tajemník reaguje na podané připomínky k přidělení příspěvků zájmovým organizacím směřované na radu města odkazem na revokované usnesení RM č. 2/9-2015, Ing. Penížek ospravedlňuje nešikovné řešení v dubnových LN
 • 8. 4. – rada města usnesením č. 9/10-2015 reaguje na připomínky Ilona Ptáčkové k umístění kontejneru na bioodpad
 • 10. 4 – žádáme o zaslání pravidel pro zadávání veřejných zakázek, které nespadají do limitu zákona o veřejných zakázkách, týž den tajemník pravidla zasílá
 • 14. 4. – z podatelny dorazila pozvánka na řádné ZM č.4 – termín 4. května 2015 v 18 hodin
 • 17. 4. – informace o konání poslední RM před zastupitelstvem – 21. 4. 2015 – příležitost pro podání návrhů na doplnění programu svolaného ZM v souladu s jednacím řádem ZM
 • 20. 4. – žádáme o zaslání podkladů podle zápisů z jednání RM č. 9 a 10/2015 a programu ZM č. 4-2015 – smlouva o smlouvě budoucí s Policií ČR na objekt „Ludvík“ v ul. Hřbitovní, příslib Policie ČR k rozšíření a přesunu služebny do ul. Hřbitovní, provozní řád sběrny odpadu v areálu šroubárny, projekt revitalizace prostoru po bývalém areálu 1. Mechanicko-chemické na Leteckém náměstí
 • 21. 4. – tajemník zasílá všechny požadované materiály
 • – Tereza odesílá návrh na doplnění programu jednání ZM o projednání Etického kodexu zastupitele
 • 30. 4. – žádáme pracovníky MěÚ o sestavení a zaslání seznamu aktuálních smluv uzavřených mezi městem a dalšími subjekty, z nichž plynou závazky vyšší než 100 tis. Kč/rok.

Březen 2015

 • 2. 3. – Ilona poštou obdržela starostou rozesílané dotazy týkající se kulturního domu (KDL)
 • 4. 3. – proběhla 2. schůzka pracovní skupiny ke KDL
 • 5. 3. – odesíláme za spolek LOS odpovědi na anketní otázky ke KDL
 • – starosta zasílá materiál pro pracovní skupinu k problematice KDL – znalecký posudek ceny obvyklé
 • 6. 3. – Ilona poštou obdržela výzvu pro spolek LOS k návrhu svých kandidátů do výborů zastupitelstva (kontrolní a finanční) – podmínkou podpory kandidátů je přehodnocení prohlášení předneseného na ustavujícím zasedání zastupitelstva města
 • 9.  3. – obdrželi jsme pozvánku na mimořádné zasedání zastupitelstva svolané na středu 25.3.2015
 • – obdrželi jsme další průběžné materiály zpracované městem – podklady pro pracovní skupinu ke KDL – aktuální náklady a příjmy, tabulka zájmu o využití KDL -dle výsledků ankety-odpověď spolku LOS je významně zkreslena
 • 10. 3. – na základě požadavku (PP) jsme obdrželi doplnění k zápisu z RM č.7/2015 a usnesení o přidělení grantů o vyhodnocovací tabulku zpracovanou grantovou komisí
 • 11. 3. – změna termínu a místa konání zastupitelstva na čtvrtek 26.3. 2015 v kulturním domě, jediný bod jednání – koupě kulturního domu
 • tajemník odpovídá na dotazy ohledně výsadeb u pomníku padlých ve Vltavské ulici a k drenážím na náplavce zaslané 19. 2. (PP) – odpověď není úplná, není zodpovězena fakturovaná částka a zhotovitel prací
 • 12. 3. – na základě dotazu info z města o konání poslední rady města před mimořádným zastupitelstvem – středa 18. 3. 2015
 • pracovní skupina ke KDL obdržela materiál týkající se žádosti současných vlastníků o vyjádření samosprávy města k objemové studii na přestavbu areálu KDL
 • 13. 3. – zasíláme ostatním členům pracovní skupiny připomínky k dosud předloženým materiálům
 • 17. 3. – starostovi města zaslán podnět k uvedení webové rubriky Územní plán do aktuálně platného stavu po schválené změně č.5
 • 18. 3. – radě města zasíláme připomínkyusnesení č. 1/7-2015 o přidělení grantů zájmovým organizacím – reakce RM viz revokované usnesení č. 2/9-2015 ze dne 30. 3. 2015
 • – večer proběhla pracovní schůzka zastupitelů s členy LOS před plánovaným mimořádným ZM
 • – v zápise z jednání rady města se v usnesení č. 13/8-2015 dozvídáme, že se RM seznámila s našimi návrhy na postup zpracování Strategického plánu rozvoje města
 • 19. 3. – vedení radnice nás utvrzuje ve skutečnosti, že žijeme v Kocourkově – mimořádné zasedání zastupitelstva města je zrušené (nejprve proběhla změna termínu, poté přesun do kulturáku a nyní úplné zrušení)
 • 20. 3. – obdrželi jsme návrh od šéfredaktorky Libčických novin, abychom se za LOS v LN vyjádřili k nabídce koupě KDL – poskytnutý prostor 1/4 strany = 750 znaků
 • 23. 3. – v usnesení RM č. 13/8-2015 ze dne 18. 3. 2015 se uvádí, že se RM seznámila s požadavky LOS týkajícími se postupu zpracování Strategického plánu rozvoje města zaslanými radě dne 17.  2.  2015
 • 30. 3. -obdrželi jsme přehled daňových příjmů za první 3 měsíce roku (dosavadní letošní deficit činí -1,1 mil Kč oproti  stejnému období loňského roku)
 • – zasíláme na město náš návrh nových členů kontrolního a finančního výboru z řad LOS a současně připomínáme, že náš spolek stále nemá svého zástupce v redakční radě Libčických novin, přestože jsme jej navrhovali
 • – rada města revokuje na základě našich připomínek své usnesení č. 1/7-2015 – snižuje celkový příspěvek pro TJ Sokol pod hodnotu 50 tis. Kč, aby tak byla v souladu se zákonem o obcích, protože bez schválení zastupitelstvem nesmí jednorázově přidělit částku vyšší.
 • – rada města schválila termíny jednání zastupitelstva v tomto roce. Termíny jsou následující: pondělí 4. května a dále pak středy 29. července, 21. října a 16. prosince (změna termínu vyhrazena – viz usnesení RM č. 1/9-2015 ze dne 30.3.2015)
1 2 3 4 5