Archiv kategorie: "Deník zastupitele"

duben

 • 1. 4. – obdrželi jsme k připomínkování upravený projekt revitalizace plochy před katolickým kostelem, nově zvolená forma řešení prostoru je výrazně kultivovanější oproti předchozímu návrhu
 • – obdrželi jsme další doplňující materiály ke kauze KDL zpracované externími zhotoviteli, vše volně přístupné na webu města http://www.libcice.cz/kultura/kulturni-dum.html
 • 2. 4. – tajemník v pověření starosty odpovídá na požadavek zveřejnění úplného platného znění územního plánu na webu města s tím, že rubrika územní plán na webových stránkách města je pouze informativní a s žádostmi o kompetentní informace se mají občané obracet na stavební úřad = nulová snaha o odlehčení státní správy
 • –  Ilona Ptáčková vznáší dotaz na RM na polohu kontejneru na bioodpad v Letkách u hasičské zbrojnice.
 • 6. 4. – I. Ptáčková vznáší dotaz na členy  komise pro školství, kulturu a sport o sdělení termínů jejich schůzek
 • – odpovídají dva členové  komise, že aktuální schůzka již proběhla. Upozorňujeme tedy na povinnost z jednacího řádu komisí informovat o plánované schůzce komisí všechny zastupitele.
 • 7. 4. –  upozorňujeme na chyby v textu zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele oprav komunikací v ul. DružstevníPod Strání, zadávací dokumentaci schválila rada města na svém jednání č. 8/2015 ze dne 18. 3. 2015 (usnesení 11/8 a 12/8)
 • – tajemník reaguje na podané připomínky k přidělení příspěvků zájmovým organizacím směřované na radu města odkazem na revokované usnesení RM č. 2/9-2015, Ing. Penížek ospravedlňuje nešikovné řešení v dubnových LN
 • 8. 4. – rada města usnesením č. 9/10-2015 reaguje na připomínky Ilona Ptáčkové k umístění kontejneru na bioodpad
 • 10. 4 – žádáme o zaslání pravidel pro zadávání veřejných zakázek, které nespadají do limitu zákona o veřejných zakázkách, týž den tajemník pravidla zasílá
 • 14. 4. – z podatelny dorazila pozvánka na řádné ZM č.4 – termín 4. května 2015 v 18 hodin
 • 17. 4. – informace o konání poslední RM před zastupitelstvem – 21. 4. 2015 – příležitost pro podání návrhů na doplnění programu svolaného ZM v souladu s jednacím řádem ZM
 • 20. 4. – žádáme o zaslání podkladů podle zápisů z jednání RM č. 9 a 10/2015 a programu ZM č. 4-2015 – smlouva o smlouvě budoucí s Policií ČR na objekt „Ludvík“ v ul. Hřbitovní, příslib Policie ČR k rozšíření a přesunu služebny do ul. Hřbitovní, provozní řád sběrny odpadu v areálu šroubárny, projekt revitalizace prostoru po bývalém areálu 1. Mechanicko-chemické na Leteckém náměstí
 • 21. 4. – tajemník zasílá všechny požadované materiály
 • – Tereza odesílá návrh na doplnění programu jednání ZM o projednání Etického kodexu zastupitele
 • 30. 4. – žádáme pracovníky MěÚ o sestavení a zaslání seznamu aktuálních smluv uzavřených mezi městem a dalšími subjekty, z nichž plynou závazky vyšší než 100 tis. Kč/rok.

Březen 2015

 • 2. 3. – Ilona poštou obdržela starostou rozesílané dotazy týkající se kulturního domu (KDL)
 • 4. 3. – proběhla 2. schůzka pracovní skupiny ke KDL
 • 5. 3. – odesíláme za spolek LOS odpovědi na anketní otázky ke KDL
 • – starosta zasílá materiál pro pracovní skupinu k problematice KDL – znalecký posudek ceny obvyklé
 • 6. 3. – Ilona poštou obdržela výzvu pro spolek LOS k návrhu svých kandidátů do výborů zastupitelstva (kontrolní a finanční) – podmínkou podpory kandidátů je přehodnocení prohlášení předneseného na ustavujícím zasedání zastupitelstva města
 • 9.  3. – obdrželi jsme pozvánku na mimořádné zasedání zastupitelstva svolané na středu 25.3.2015
 • – obdrželi jsme další průběžné materiály zpracované městem – podklady pro pracovní skupinu ke KDL – aktuální náklady a příjmy, tabulka zájmu o využití KDL -dle výsledků ankety-odpověď spolku LOS je významně zkreslena
 • 10. 3. – na základě požadavku (PP) jsme obdrželi doplnění k zápisu z RM č.7/2015 a usnesení o přidělení grantů o vyhodnocovací tabulku zpracovanou grantovou komisí
 • 11. 3. – změna termínu a místa konání zastupitelstva na čtvrtek 26.3. 2015 v kulturním domě, jediný bod jednání – koupě kulturního domu
 • tajemník odpovídá na dotazy ohledně výsadeb u pomníku padlých ve Vltavské ulici a k drenážím na náplavce zaslané 19. 2. (PP) – odpověď není úplná, není zodpovězena fakturovaná částka a zhotovitel prací
 • 12. 3. – na základě dotazu info z města o konání poslední rady města před mimořádným zastupitelstvem – středa 18. 3. 2015
 • pracovní skupina ke KDL obdržela materiál týkající se žádosti současných vlastníků o vyjádření samosprávy města k objemové studii na přestavbu areálu KDL
 • 13. 3. – zasíláme ostatním členům pracovní skupiny připomínky k dosud předloženým materiálům
 • 17. 3. – starostovi města zaslán podnět k uvedení webové rubriky Územní plán do aktuálně platného stavu po schválené změně č.5
 • 18. 3. – radě města zasíláme připomínkyusnesení č. 1/7-2015 o přidělení grantů zájmovým organizacím – reakce RM viz revokované usnesení č. 2/9-2015 ze dne 30. 3. 2015
 • – večer proběhla pracovní schůzka zastupitelů s členy LOS před plánovaným mimořádným ZM
 • – v zápise z jednání rady města se v usnesení č. 13/8-2015 dozvídáme, že se RM seznámila s našimi návrhy na postup zpracování Strategického plánu rozvoje města
 • 19. 3. – vedení radnice nás utvrzuje ve skutečnosti, že žijeme v Kocourkově – mimořádné zasedání zastupitelstva města je zrušené (nejprve proběhla změna termínu, poté přesun do kulturáku a nyní úplné zrušení)
 • 20. 3. – obdrželi jsme návrh od šéfredaktorky Libčických novin, abychom se za LOS v LN vyjádřili k nabídce koupě KDL – poskytnutý prostor 1/4 strany = 750 znaků
 • 23. 3. – v usnesení RM č. 13/8-2015 ze dne 18. 3. 2015 se uvádí, že se RM seznámila s požadavky LOS týkajícími se postupu zpracování Strategického plánu rozvoje města zaslanými radě dne 17.  2.  2015
 • 30. 3. -obdrželi jsme přehled daňových příjmů za první 3 měsíce roku (dosavadní letošní deficit činí -1,1 mil Kč oproti  stejnému období loňského roku)
 • – zasíláme na město náš návrh nových členů kontrolního a finančního výboru z řad LOS a současně připomínáme, že náš spolek stále nemá svého zástupce v redakční radě Libčických novin, přestože jsme jej navrhovali
 • – rada města revokuje na základě našich připomínek své usnesení č. 1/7-2015 – snižuje celkový příspěvek pro TJ Sokol pod hodnotu 50 tis. Kč, aby tak byla v souladu se zákonem o obcích, protože bez schválení zastupitelstvem nesmí jednorázově přidělit částku vyšší.
 • – rada města schválila termíny jednání zastupitelstva v tomto roce. Termíny jsou následující: pondělí 4. května a dále pak středy 29. července, 21. října a 16. prosince (změna termínu vyhrazena – viz usnesení RM č. 1/9-2015 ze dne 30.3.2015)

Únor 2015

 • 1. 2. – proběhla přípravná schůzka zastupitelů LOS před středečním zasedáním ZM č.3
 • 3. 2. – odeslali jsme radě města návrh na rozšíření webových stránek města o složku zobrazující stav příprav a průběh realizace aktuálních projektových záměrů i žádostí o dotace, včetně možnosti prohlédnout si projektovou dokumentaci [PP]
 • 4. 2. – obdrželi jsme pozvánku na 12. 2. na  první pracovní schůzku týkající se aktuální problematiky kolem kulturního domu
 • 4. 2. – na zasedání zastupitelstva č.3 jsme úspěšně obhájili požadavek na zpracování ročního harmonogramu zasedání ZM, rada města má tedy za úkol nejpozději do příštího ZM přehled termínů připravit.
  Současně se podařilo prosadit zpracování architektonické studie plochy před katolickým kostelem včetně úvozové cesty k viaduktu, i přesto, že město již nechalo zhotovit projekt na tento prostor, který počítá jen se zámkovou dlažbou.
 • 9. 2. – tajemníkovi města zasíláme odkaz na webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj týkající se tvorby strategického plánování obcí, bylo zmiňováno na zasedání ZM č.3
 • 11. 2. – požádali jsme o zaslání kopie objednávky nebo smlouvy na zpracování Strategického plánu rozvoje města [PP]
 • 12. 2. – proběhla schůzka pracovní skupiny o problematice kulturního domu v Libčicích
 • 13. 2. – obdrželi jsme objednávku Strategického plánu, zpracování je  zadáno obecně prospěšné společnosti Přemyslovské střední Čechy.
 • 16. 2. – obdrželi jsem od tajemníka MěÚ pozvánku na prohlídku únikové cesty z prostoru Hašlerovy ulice stanovenou na středu 18. 2. v 16 hod
 • 17. 2. – zaslali jsme radě města žádost o zrušení objednávky Strategického plánu v podobě, jak jej město objednalo
 • 18. 2. – proběhla prohlídka únikové cesty z Hašlerovy ulice za účasti pouze 4 zastupitelů (bez LOSu), ostatní se omluvili s tím, že v tak krátké době nemohou měnit své naplánované pracovní povinnosti. Alternativní termín je určen na středu 4. 3. v 16,30 hod.
 • 19. 2. – na základě schůzky ze 12. 2. jsme  radě města zaslali připomínky a požadavky na doplnění podkladů pro přípravu rozvahy o KDL [TN]
 • 19. 2. –  tajemníkovi MěÚ byly zaslány dotazy týkající se úpravy zeleně u pomníku padlým ve Vltavské ulici a rýhy pro drenážní opatření na náplavce, odpověď máme očekávat ve lhůtě (rozuměj 30 dní dle zákona o obcích) [PP]
 • 26. 2. – starosta svolává další schůzku pracovní skupiny pro KDL na středu 4. 3. 2015, po reklamacích členů skupiny je navržený čas (18,00 hod.) posunut na 19,30 na MěÚ.

Leden 2015

 • 9. 1. – odeslali jsme žádost o zaslání platného Statutu Libčických novin na podatelnu MěÚ [TN]
 • 10. 1. – odeslali jsme žádost o zaslání studie na úpravu plochy před katolickým kostelem místostarostovi p. Lainovi [TN]
 • 12. 1. – obdrželi jsme sdělení starosty ke stížnosti ze dne 19. 12. na neposkytnutí požadovaných materiálů k ZM č.2 [PP]
 • 12. 1. – podali jsme žádost o revokaci usnesení RM č.4/28-2014 – týká se odmítnutí  zveřejnění odkazu na  spolek LOS na webových stránkách města [IP]
 • 13. 1. – obdrželi jsme Statut Libčických novin schválený RM v listopadu 2014 [TN]
 • 13. 1. – na základě opakované žádosti jsme obdrželi podrobný rozpis rozpočtu 2015 [PP]
 • 14. 1. – jednání investiční komise, jako host se zúčastnila I. Ptáčková [IP]
 • 14. 1. – odeslali jsme články k otištění v únorových LN, které se věnují naší práci v zastupitelstvu v uplynulých 2 měsících [TN]
 • 14. 1. – odeslali jsme žádost o přehled demografických údajů města [PP]
 • 14. 1. – rada města nás vyzvala, abychom navrhli své zástupce do pracovní skupiny, která bude řešit nabídku na odkoupení kulturního domu. Zástupce jsme navrhli.
 • 15. 1. – zaslali jsme podnět zveřejnit mailové adresy zastupitelů na webu města [IP]
 • 15. 1. – odeslali jsme dopis p. Schönfelda určený zastupitelům, který 18. prosince odeslal na podatelnu města. Z podatelny se dosud k zastupitelům nedostal. [PP]
 • 16. 1. – obdrželi jsme z města přehled demografických údajů
 • 21. 1. – obdrželi jsme pozvánku na ZM č.3, které se bude konat 4. 2. 2015
 • 22.1. – obdrželi jsme projektovou dokumentaci Revitalizace plochy před kostelem sv. Bartoloměje
 • 26.1. – na webu města jsou již k dohledání mailové kontakty na zastupitele (viz podnět z 15.1)
 • 26.1. – podali jsme v pořadí již třetí žádost na RM, týká se odmítnutí  zveřejnění odkazu na  spolek LOS na webových stránkách města v sekci Organizace a spolky [IP]
 • 26. 1. – opakovaně jsme podali návrh na doplnění programu ZM č.3 na zpracování ročního harmonogramu zasedání ZM [PP]
 • 28. 1. – žádáme o doplňující informace k rozpočtové úpravě č. 1/2015 – dostavba MŠ, rekonstrukce ZUŠ, služebna Policie ČR v objektu Ludvík, chodník v ul. Kralupská, obnova zeleně na nám. Svobody [PP][TN]
 • 28. 1. – obdrželi jsme projekty obnovy zeleně na nám. Svobody, chodníku v ul. Kralupská a projekt na opravu ZUŠ

Prosinec 2014

 • 1. 12. – podali jsme žádost na MěÚ o zápis Libčického občanského spolku LOS do sekce „Organizace a spolky“ na webu města [IP]
 • 5. 12. – odeslali jsme žádost o zaslání podkladů k investičním akcím, které budou zahrnuty do návrhu rozpočtu na příští rok na podatelnu MěÚ [TN]
 • 5. 12. – odeslali jsme žádost o zaslání podkladů v rozsahu podrobného rozpisu a zdůvodnění jednotlivých položek navrhovaného rozpočtu pro rok 2015 [PP]
 • 9. 12. – obdrželi jsme podklady pro jednání ZM
 • 9. 12. – odeslali jsme návrh na doplnění programu jednání ZM o bod Zveřejňování zápisů a úprava zápisů z jednání RM s žádostí o rozeslání ostatním zastupitelům na podatelnu MěÚ [TN]
 • 10. 12. – obdrželi jsme odpověď na žádost o doplnění programu ZM z 9. 12. od tajemníka MěÚ
 • 11. 12. – odeslali jsme opakovanou žádost o rozeslání podkladu z 9. 12. kolegům zastupitelům [TN]
 • 11. 12. – obdrželi jsme odpověď na opakovanou žádost o rozeslání podkladu z 11. 12. od tajemníka MěÚ
 • 14. 12. – rozeslali jsme návrh na doplnění programu jednání ZM (viz 9. 12.) přímo zastupitelům, tajemník podklad přes opakovanou žádost rozeslat odmítl s odůvodněním, že přestože jde o doporučení zastupitelstva radě města, musí toto doporučení nejprve samotná rada projednat [TN]
 • 14. 12. – pracovní schůzka před zasedáním ZM
 • 16. 12. – proběhlo 2. jednání ZM, na němž jsme mimo jiné navrhli zařadit do rozpočtu částku 300 tis. Kč na rok 2015 na zpracování Strategického plánu města, schváleno přítomnými zastupiteli usnesením č. 4/2-2014
 • 19. 12. – podali jsme stížnost k rukám starosty z důvodu odmítnutí poskytnutí požadovaných materiálů pro ZM č. 2 na základě žádosti ze dne 5. 12. 2014 (podrobného rozpisu rozpočtu na rok 2015) [PP]
 • 19. 12. – obdrželi jsme zamítavou odpověď na žádost o uvedení odkazu spolku LOS na webu města (viz 1.12) [IP]
1 3 4 5