prosinec 2016

6. 12. – Výběrové řízení na pořízení zametacího stroje považujeme za zpackané. Více k tomuto tématu si můžete přečíst v jednotlivých článcích na webu nebo přehledně v novinách, které jsme roznesli před Vánoci do vašich schránek. Kontrolnímu výboru jsme předali „podnět k projednání postupu města ve věci výběru dodavatele zametacího stroje„.

6. 12. – Petra obdržela rozhodnutí krajského úřadu k stížnosti, kterou podala poté, co ji městský úřad opakovaně odmítl poskytnout požadované informace k rekonstrukci objektu „Ludvík“ pro potřeby Policie ČR. Krajský úřad městu nařídil žádosti vyhovět.

7.12. – Obdrželi jsme podklady na jednání ZM 14. prosince. Žádáme o zaslání arch. studie, která bude na jednání představena, a o využití dataprojektoru i pro další body jednání.

9.12. – Studie revitalizace náměstí nám dopředu zaslána nebude, architektonická kancelář ji představí až při jednání. Ptáme se, jaké bylo zadání a kdo je zpracovatelem. Rádi bychom předem trochu připravili. Dataprojektor při dalších bodech jednání použit nebude.

12. 12. – Tajemník městského úřadu zasílá Petře kopie obou podaných nabídek na výběr dodavatele zametacího stroje. Kopie není kompletní, proto urgujeme úplné znění nabídek. Po telefonickém vyžádání je následně doposláno emailem, opět však buď stránka v nabídce chybí, nebo část textu u druhé není čitelná. Záměr nebo absence důkladnosti?
Tajemník zasílá Petře cenovou nabídku Ing. arch. Salaby na zpracování změny č. 6 územního plánu města Libčice nad Vltavou.

13.12. – Tajemník města zaslal Petře část z požadovaných informací k rekonstrukci objektu Ludvík.

14.12. – Jednání ZM se protáhlo do pozdních nočních hodin. Prezentace arch. návrhu „nového“ náměstí byla zajímavá, požádali jsme, aby byla co nejdříve zveřejněna na webu města. Stručně k našim dalším návrhům: bod 4 Úprava rozpočtu – předložili jsme podnět finančnímu výboru k projednání postupu města při přípravě a realizaci rekonstrukce objektu „Ludvík“. K tomu nás vedly změny oproti zpracované PD, které v důsledku znamenaly navýšení nákladů stavby o 25%. Bod 5 Návrh rozpočtu města na r. 2017 – po žádosti a zdůvodnění požadavků Hasičů Libčice o navýšení výdajů pro potřeby sboru jsme navrhli zvýšit příslušnou rozpočtovou položku na požadovaných 275 tis. Úplný zápis z jednání ZM je na stránkách města, video záznam pak na webu LK.

27. 12. – Na základě rozhodnutí krajského úřadu, které městu uložilo povinnost poskytnout požadované materiály týkající se žádosti o dotaci na strategické dokumenty města, zasílá tajemník města Petře kompletní žádost o dotaci i vyrozumění o doporučení projektu k podpoře. Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebylo dosud vydáno. Na text žádosti o dotaci jsme čekali od dubna 2016, kdy jsme se o podané žádosti dozvěděli. Je těžko pochopitelné, proč vedení města odmítá zastupitelům podobné materiály bez obstrukcí poskytovat včas, resp. obratem po vyžádání.

Tajemník zasílá kompletní přehled soupisu provedených prací při rekonstrukci tzv. objektu „Ludvík“ pro služebnu Policie ČR. Materiály jsou poskytnuty po více než dvou měsících a teprve až po stížnosti zaslané krajskému úřadu, informace o korespondenci s Policií ČR  týkající se požadovaných změn v projektu, poskytnuta nebyla. Budeme muset opět podat stížnost na postup městského úřadu s vyřízením žádosti, abychom obdrželi odpověď v plném rozsahu.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>