leden 2017

aktualizováno 17.3.2017

2.1. – obdrželi jsme pozvánku na schůzku investiční komise, která se bude konat 9.1.2017 na MěÚ.

5.1. – Tereza připomněla vedení města slib zveřejnit architektonickou studii na revitalizaci Libčického náměstí na městském webu.

6. 1. – Z městského úřadu přišla pozvánka na pracovní jednání zastupitelstva s datem 18. 1. 2016 v 18 hod a programem týkajícím se investic a velkých oprav. Pracovní jednání jsme si na návrh Ilony Chrtové odsouhlasili na posledním jednání ZM. Termín s námi opět a přes předchozí žádost nebyl konzultován.

6.1. – obdrželi jsme zápis z RM č. 1/2017

9.1. – Ilona s Terezou se zúčastnily jednání investiční komise. Náplní bylo seznámit se s návrhem investic pro tento rok i ve výhledu dalších let.

9.1. – obdrželi jsme odpověď Finančního výboru na náš podnět k prošetření postupu města při přípravě a realizaci akce „Rekonstrukce objektu Ludvík“, který jsme podali v průběhu zastupitelstva 14.prosince. Přestože byla odpověď obsáhlá, chybí některé zásadní dokumenty. Požádali jsme proto Finanční výbor o jejich doplnění.

9.1. – obdrželi jsme také odpověď Kontrolního výboru, který prošetřil naše dotazy týkající se výběrového řízení na zametací stroj.

18. 1. – proběhlo pracovní jednání zastupitelstva k připravovaným investičním záměrům. Postupně jsme prošli soupis projektů zpracovaný vedením města. Ptali jsme se na rozsah stavebních prací.

– V případě záměru revitalizace prostoru před katolickým kostelem není v aktuálním projektu respektována veřejně projednaná 20. 5. 2015 a na webu města zveřejněná studie (http://www.libcice.cz/dokumenty/618-plocha-pred-katolickym-kostelem.pdf) a vedení radnice se opět vrací k řešení navrhujícímu pouze rozsáhlé zpevněné plochy bez doplnění zahradnickými úpravami. Tento spíše dopravně technický návrh nepovažujeme v daném prostoru za vhodný.

– spolu s kolegy z ODS jsme připomínkovali zrealizovanou změnu dopravního značení v uličce od Kameníčku kolem Oranžového hřiště. Aktuálně mohou vozidla integrovaného záchranného systému projíždět touto úzkou uličkou obousměrně. Cesta je hojně užívána rodiči s malými dětmi pro přístup na Oranžové hřiště. Apelovali jsme na vedení města, aby přehodnotilo dopravní značení a požádalo o změnu pro možnost průjezdu pouze v akutních situacích, a předešlo se tak potenciálně nebezpečným kolizích vozidla Policie s chodci. Projednání další úpravy značení bylo přislíbeno.

– Byly zmíněny možnosti budoucího využití objektu bývalé služebny policie v ul. Za Kovárnou – pro spolky nebo pro bydlení, starostou bylo přislíbeno, že k tématu proběhne diskuse.

– k záměru výkupu domů na náměstí Svobody jsme apelovali na vedení města, aby dobře zvážilo jakým způsobem potenciální změny náměstí provést, zmínili jsme, že umístění společenského sálu by bylo vhodnější v areálu libčické ZUŠ, která by takový prostor rovněž dokázala aktivně využívat, a k  níž přiléhá zahrada s dostatečným volným prostorem i pro akce kombinované současně v exteriéru. Dlouhodobě jsme toho názoru, že má takovému rozhodnutí předcházet kvalitní rozbor všech možných variant řešení vybudování víceúčelového sálu, záležitost se má řešit v celém kontextu města a preferujeme pro tento projekt možnost využití pozemků a objektů ve vlastnictví ve města. Současně by měly být při úvahách o umístění nového objektu využity materiály a data o Libčicích získaná při projednávání strategického plánu města, který by na tuto otázku měl dokázat odpovědět, který ale stále není dokončen.

– navrhli jsme zařadit do plánu investic projekt a realizaci zahradnických úprav v areálu školky, zejména v prostoru svahu u nové přístavby

– navrhli jsme prověřit možnost modernizace veřejného osvětlení s využitím nových technologií LED a za přispění dotačních titulů, které by mohly pomoci se snížením počátečních nákladů na modernizaci. V současné době je zpracováván pasport osvětlení, z něhož mají vzejít i návrhy opatření do budoucna-

– navrhli jsme zpracování projektu  a realizaci bezbariérových úprav všech veřejných městských budov (zejména škol a městského úřadu), které svými parametry neodpovídají současným požadavkům na užívání osobami se sníženými schopnostmi pohybu

– dotazovali jsme se, proč nebyl objekt č.p. 735  („Ludvík“) pro novou služebnu policie zrekonstruován najednou jako celek, nýbrž se část oprav (zejména 1/2 fasády) provádí samostatně v rámci jiných zakázek

19.1.– obdrželi jsme zápis z RM č. 2./2017

30.1. – obdrželi jsme zápis z RM č. 3/2017

30.1. – obdrželi jsme pozvánku na nadcházející ZM č. 15, konané 8.2.2017

– radě města posíláme naše návrhy na doplnění plánu investic na rok 2017 zmiňované na pracovním jednání ZM 18.1.2017

– radě města posíláme návrh na doplnění lokalit řešených ve změně č. 6 územního plánu o křižovatku Na Zabitém, kterou považujeme jako nevhodně navrženou a v aktuálních provedení za dopravně málo bezpečnou a žádáme prověření možnosti alternativního řešení

30.1. – schůzka řídící skupiny pro tvorbu strategického plánu se přesouvá. Náhradní termín je 20. února.

31.1. – obdrželi jsme pracovní materiály k nadcházejícímu ZM č. 15

 

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>