Author Archive

Střípky z únorového zastupitelstva

Obřadní síň na radnici je malá. Jen taktak se tam vejde patnáct zastupitelů. Veřejnost se na zbylém prostoru tlačí maximálně v počtu jednotek. Zápisy ze zastupitelstva, které jsou na webu města, vcelku nikdo nečte. Mají takzvaně „zdeúřední“ povahu a o dění vypovídají skutečně hodně málo.

To jsou hlavní důvody, proč jsme se rozhodli referovat o průběhu jednotlivých jednání zastupitelů poněkud plastičtěji. Budeme z jednání vyjímat úseky, které jsou podle našeho mínění nejdůležitější a typické pro způsob a atmosféru rozhodování nejreprezentativnějšího libčického orgánu. Proto také říkáme, že se jedná o střípky ze zastupitelstva.

Jen pro připomenutí. Zastupitelstvo má 15 členů. Podle výsledků posledních voleb jich je 7 za sdružení Liběhrad, 6 za Libčický občanský spolek, 1 za ODS a 1 za TOP 09. Vládnoucí koalici utvořil Liběhrad s TOP 09, v opozici zůstali zastupitelé za LOS a ODS. Zjednodušeně se dá říci, že poměr koalice versus opozice je 8:7.
(Pokračování textu…)

Poděkování Hannah Bartíkové

zdroj: http://www.golfsnail.cz/

Hannah Bartíková

Nebývá vždy zvykem, aby opoziční zastupitelé oceňovali práci zastupitele koaličního. Tímto tak činíme. Paní Bartíková po téměř desetileté práci vypověděla s koncem roku spolupráci s městem a rezignovala jak na mandát zastupitele, tak na ostatní veřejné funkce.

Zastupitelé LOS děkují odstupující zastupitelce Liběhradu paní Hannah Bartíkové za její činnost v zastupitelstvu, ale rovněž za dlouholetou práci šéfredaktorky Libčických novin.

(Pokračování textu…)

Zadání územního plánu a pozvánka na ZM č. 10

Zase dání zastupitelstva

Dne 11. 12. 2019 v 18:00 v obřadní síni Městského úřadu proběhne jednání zastupitelstva města č. 10. Druhým bodem, který se bude projednávat, je zadání územního plánu.

V rámci projednávání návrhu zadání územního plánu bylo podáno několik desítek žádostí a podnětů od občanů a právnických osob. Jak jsme již psali v předchozím příspěvku, odhalili jsme, že některé připomínky nebyly vypořádány a aby se předešlo problémům, bylo schvalování zadání ÚP bylo na jednání ZM č. 9 odloženo.

Zadání územního plánu je veřejným dokumentem a jeho projednávání je také striktně veřejné, proto jej naleznete v podobě, v jaké byl nově zaslán zastupitelům města k projednání v rámci blížícího se zastupitelstva zde: (Pokračování textu…)

Zadání územního plánu a pozvánka na ZM č. 9

Zase dání zastupitelstva

Dne 13. 11. 2019 v 18:00 v obřadní síni Městského úřadu proběhne jednání zastupitelstva města č. 9. Prvním bodem, který se bude projednávat, je zadání územního plánu.

V rámci projednávání návrhu zadání územního plánu bylo podáno několik desítek žádostí a podnětů od občanů a právnických osob. Jelikož je zadání územního plánu veřejným dokumentem a jeho projednávání je také striktně veřejné, naleznete jej v podobě, v jakém byl zaslán zastupitelům města k projednání v rámci svolaného zastupitelstva zde: (Pokračování textu…)

Návrh Statutu Libčických novin spolkem LOS

Ve středu, 2. 10. 2019 od 17:00 proběhne jednání zastupitelstva města s navrženým programem:

 1. Redakční rada a Statut Libčických novin
 2. Vměšování vedení města do obsahu Libčických novin
 3. Různé

Pro přehlednost před jednáním zveřejňujeme náš návrh nového Statutu Libčicích novin, který na zastupitelstvu chceme projednat.

Aby bylo zřetelné jakým způsobem Statut navrhujeme upravit předkládáme návrh nového znění (modře) společně se stávajícím zněním (černě). (Pokračování textu…)

Zastupitelé koalice nepřišli na svolané jednání zastupitelstva

Začátkem srpna vyšlo další číslo Libčických novin, ze kterých jsme se o činnosti nás, opozičních zastupitelů, dočetli mnoho nelichotivých sdělení, která se však nezakládají na pravdě a jsou pouhou manipulativní interpretací naší práce. A jako by toho ještě nebylo málo, rada města odvolala zástupkyni spolku LOS, Ilonu Ptáčkovou, z redakční rady Libčických novin se zdůvodněním, že porušila Statut Libčických novin. (Pokračování textu…)

červenec 2019

2.7. – Petra svolala 6. jednání Výboru rozvoje města, a pozvala všechny zastupitele k účasti. Na programu byla:

 • pravidla pro investory
 • výše příspěvku investorů městu na rozvoj veřejné infrastruktury
 • dohoda města se Skanska Reality
 • stav pořizování nového územního plánu

K diskusi o výši příspěvku byly předloženy dva orientační propočty vývoje městského rozpočtu. Místostarosta pracoval s úsekem 15 let, v němž deklaroval, že dopady na rozpočet města údajně nebudou dramatické. Petra s časovou osou budoucích cca 5-7 let, který zahrnoval výstavbu Skanska ve třech plánovaných postupných etapách. Tato orientační prognóza byla sestavená nikoliv jako absolutní částky, ale jako relativní změny nákladů a příjmů rozpočtu města v tomto období. Z tabulky vyplývalo, že náklady na nutnou infrastrukturu, která nebude přímo budována developery, bude ve zhruba 4 letech po výstavbě odčerpávat finanční částky z rozpočtu. Poté se náklady a příjmy pravděpodobně stabilizují a postupně přejdou do stavu růstu příjmů rozpočtu ve vazbě na počet nově zaregistrovaných občanů města.

V pravidlech se stále vede diskuse, zda zavazovat vlastníky větších lokalit určených k výstavbě k úhradě příspěvku ve fázi dělení pozemku na menší části a budování potřebné infrastruktury (zasíťování). Petra hájí názor, že právě tento moment je správnou chvílí pro uzavření smlouvy mezi městem a vlastníkem pozemků. Jednak s uzavřením smlouvy nebude tolik administrativy jednak právě ve chvíli přípravy zasíťování pozemků může město vyjednávat o podmínkách převzetí této infrastruktury do svého majetku a tedy i jednat o výši příspěvku městu.

Diskutuje se i o podpoře revitalizace lokalit, které jsou zanedbané, tzv. brownfieldy, které na rozdíl od staveb na zelené louce dávají šanci zkrášlit stavby a areály znehodnocené např. továrenskou výrobou, která již nemá takový rozsah jako v době největší slávy, (v Libčicích jde především o areál šroubáren) navrhuje se částečná procentuální sleva ze základního příspěvku.

3.7. – proběhlo mimořádně svolané jednání zastupitelstva č. 6/2019 – Smlouva se společností Skanska

Jako opozice jsme usilovali o to, aby příspěvek na rozvoj infrastruktury byl ve výši 1.000,- Kč/m2 čisté bytové plochy. Jakou argumentaci jsme k tomuto měli?

Videozáznam z jednání: https://youtu.be/JU3xNyW-spg

Požadovali jsme vyšší příspěvek, protože chceme snížit dopady výstavby na rozpočet města v letech, které budou bezprostředně následovat po dokončení výstavby. Jsou to roky, v nichž se ještě plně neprojeví vyšší příjmy do rozpočtu vlivem nově zaregistrovaných občanů města, byť již bude nutné posilovat městskou infrastrukturu zejména školských staveb. Jsme přesvědčeni, že současní obyvatelé nemají spoluúčastí města na investicích vyvolaných novou výstavbou doplácet omezením investic na nové rozvojové projekty.

11.7. – na vyžádání a pro potřeby výboru rozvoje obdržela Petra od projektanta přístavby sokolovny a se souhlasem zástupce TJ Sokol elektronickou podobu dokumentace k umístění stavby k prostudování

15.7. – zastupitelé LOS a ODS zaslali hromadnou připomínku k návrhu jízdního řádu ČD 2019/2020, pod kterou se připojilo svým podpisem také 79 občanů žijících ve městě. Připomínkou jsme usilovali především o to, aby místo nově navržených odjezdů z Libčic, které jsou navrhovány s odjezdy v 7:16 (rychlík), 7:19 a 7:28, jely tyto vlaky v 7:05 (rychlík), 7:19 a 7:34. Pro informaci veřejnosti bohužel také musíme zmínit, že od počátku května jsme usilovali o odpověď z města, jak proběhlo jednání o jízdním řádu, které se konalo 28.2.2019 v Kralupech nad Vltavou za účasti zaměstnance města pana J. Čermáka. Informace nebyly nikdy poskytnuty a proto jsme v tak důležité věci pro město jako je vlakový jízdní řád učinili vlastní kroky, aby názor na jízdní řád byl slyšet. Výhledově se budeme pokoušet získat 15 minutový interval vlakového spojení pro naše město, což bylo také obsahem naší připomínky k jízdnímu řádu. Zastupitelka za Liběhrad označila tuto připomínku za další zcela zbytečnou aktivitu našeho spolku. Nesouhlasíme. Kvalita vlakového spojení s Prahou je dle našeho názoru na věc zásadním tématem, u kterého musíme opakovaně prosazovat své zájmy.

Vlakové spojení představuje významný benefit pro naše město a považujeme jeho kultivaci za důležitý prvek zvyšující kvalitu života ve městě.

16.7. – nám byl doručen zápis a usnesení ZM č. 6/2019. Zápis neobsahoval po našich připomínkách k zápisu zásadní vyjádření zastupitelů LOS, která zazněla během jednání. Zápis proto není ze strany našeho ověřovatele zápisu opět podepsán a budeme opět podávat námitku proti zápisu. V zápise nebyli zveřejněny tyto následující připomínky, které na jednání zazněly a které jsme žádali doplnit do zápisu:

 • Ing. Petra Pelešková vyjádřila údiv nad tím, jakým způsobem se ostatní zastupitelé dozvídají o rezignaci zastupitele a radního, pana Františka Hudka. Pokud podal rezignaci již 27.6.2019, proč se tuto skutečnost ostatní dozvídají až během jednání mimořádného zastupitelstva 3.7.2019.
 • PhDr. Schönfeld navrhl, aby se o volbě radního jednalo až na jednání řádného zastupitelstva.
 • Ing. M. Coufal sdělil, že nesouhlasí s bodem č. 4, 7, a 8 čl. III. smlouvy, dále si Ing. M. Coufal dotazem k bodu č. 8 čl. II smlouvy ověřil, pokud by došlo v praxi k uplatnění tohoto bodu, že jdou veškeré náklady spojené s tímto za Skanska, což přítomný zástupce Skanska ústně potvrdil.
 • Během jednání Ing. M.Coufal i Ing. P.Pelešková opakovaně zdůraznili, že požadovaná vyšší částka příspěvku neznamená, že jsou zastupitelé za LOS proti developerům nebo proti rozvoji města, ale že žádají ochranu městského rozpočtu a ochranu kvality života současných obyvatel města.
 • Ing. R.Šebl poukázal dotazem položeným zástupcům Skansky na to, že Skanska začala řešit svůj záměr s městem už před neuvěřitelnými 2 roky. Vlekoucí se jednání připravilo dle slov Ing. R. Šebla město o výrazně lepší podmínky, které by jinak šlo vyjednat, kdyby developer dlouhým čekáním na konečné vyjádření nepřišel o mnoho peněz. Tyto peníze nakonec nezískalo ani město a vypařily se pro obě strany do prázdna.

18.7. – Prostřednictvím Ilony, jako členky redakční rady Libčických novin, jsme se seznámili s texty zaslanými starostou a místostarostou do srpnových Libčických novin, v nichž spolu s ostatními koaličními zastupiteli na mnoha místech verbálně napadají opozici. Vycházeli jsme z pokynu starosty z únorového zastupitelstva, na němž uvedl, že budou třetí strany zmiňované v článcích uveřejňovaných v LN, o této skutečnosti infromovány. Šéfredaktorka tak stále nečiní, proto nás Ilona s texty seznámila sama.

19.7. – Radě města jsme zaslali Návrh na vysílání on-line přenosu a pořizování videozáznamu z jednání ZM městem s návrhem usnesení: “Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby ze všech svých jednání ZM vysílalo on-line přenos a pořizovalo videozáznam, a tento videozáznam zveřejnilo do tří (3) pracovních dnů na web města.” Projekt “Pořizování on-line přenosů ze ZM” byl také součástí databáze projektů při přípravě Strategického plánu, jemuž skupina věnující se položce “Moderní úřad” přiřadila vysokou prioritu.

22.7. – Byli jsme doručením zápisu z jednání Rady města konaného dne 17.7.2019 informováni o schválení návrhu na zřízení rubriky dotazy občanů na webu města, který jsme radě s odůvodněním zaslali.

26.7. – Petra se zúčastnila za přítomnosti místostarosty schůzky s nově jmenovaným městským architektem Ing.arch. Jiřím Opočenským a zástupcem ČKA RNDr. Milanem Svobodou. Jednání se vedlo o přípravě architektonické soutěže na centrum města, a RNDr. Svoboda jako expert ČKA na architektonické soutěže přítomným vysvětlil možná úskalí a výhody jedntlivých variant postupů při zadání a administraci soutěže. Tyto informace bude potřeba ještě pečlivě zvážit jak po stránce finanční, tak i personálních kapacit zastupitelů i zaměstnanců úřadu.

30.7. – Výbor rozvoje města – Petra svolala jednání, na které pozvala i nového městského architekta Ing.arch. Opočenského a projektanta komunikací Ing. Rothe.

Byla diskutována představa o návrhu nové komunikace z náměstí Svobody kolem pozemků nad koupalištěm ke krajské silnici. Petra navrhuje jednosměrnou komunikaci s oboustrannými zelenými pásy a chodníkem pro pěší. V zeleném pásu vedle chodníku by měla být vysazena stromová alej zajišťující stín. Zelené pásy umožní vsakování srážkové vody a její zadržení v krajině.

Diskutovalo se znovu o pravidlech pro investory. Petra představila základní principy, na kterých jsou pravidla postavena. Jde zejména o stanovení kategorií stavebních záměrů, podle nichž bude určována výše příspěvku.

Dále byla projednána možnost vypsání architektonické soutěže na přeměnu centra města (budova úřadu a naproti němu městem zakoupené dva domy). Diskuse se vedla kolem skutečnosti, zda jsou členové zastupitelstva ev. zaměstnanci úřadu odborně vybaveni k komu, aby s metodickou pomocí připravili a zadministrovali architektonickou soutěž sami nebo zda je vhodnější najmout za úplatu zkušeného organizátora takových soutěží.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města – 3. 7. ’19 – smlouva se Skanskou

Zveme vás na mimořádné jednání zastupitelstva města č. 6, které bylo z našeho pohledu od posledního jednání uskutečněného dne 19. 6. 2019 poněkud narychlo svolané na Středu 3. 7. 2019 od 18:00 do obřadní síně Městského úřadu. Jediným tématem má být dle navrženého programu Smlouva o spolupráci se Skanska Reality a. s. (Pokračování textu…)

červen 2019

3.6.proběhlo pracovní zastupitelstvo – na jednání se diskutovala za přítomnosti zástupců Skanska Reality smlouva o spolupráci s firmou Skanska. Dále byla zmíněna pravidla a zásady pro investory

3.6. proběhlo jednání Kontrolního výboru města

6.6. – obdrželi jsme pozvánku na schůzku Komise pro sport, svolanou na den 19.6.2019, dodatečně opraveno a posunuto na 24.6.2019 kvůli souběhu se ZM

11.6. – obdrželi jsme pozvánku na schůzku Komise pro školství, svolanou na den 18.6.2019

11.6. – obdrželi jsme materiály pro ZM č. 5/2019, konaném 19.6.2019

12.6. – Petra spolu se členy výboru rozvoje města (VRM) se korespondenčně dohodli, že další jednání výboru se z důvodu čerpání řádných dovolený uskuteční v úterý 2. července od 17,15 hod.

16.6. – Ing. Tereza Nehasilová podala rezignaci na svůj mandát zastupitele za LOS, na její místo nastoupila JUDr. Jana Márová

19.6. – paní šéfredaktorka LN rozeslala členům Redakční rady LN ( Ilona) zamítavé stanovisko k otisknutí článku od Petry Peleškové ohledně činnosti Výboru rozvoje města. Odůvodněním zákazu otištění byl email zaslaný panem starostou paní šéfredaktorce, že takový článek nemůže být otištěn jelikož jeho obsah nebyl projednán se všemi členy výboru (potažmo hlavně s panem starostou a místostarostou). Večer na jednání zastupitelstva byla celá věc velmi diskutována s ohledem na zasahování pana starosty do činnosti redakční rady LN. Článek byl napsán jako názor zastupitelky a současně i předsedkyně VRM Petry Peleškové na dění ve městě a nikterak nemluvil za všechna členy VRM. Tento postoj byl vyjasněn a po úpravě nadpisu článku, a i podpisu pod článkem autorkou, byl článek do červnového čísla LN nakonec správně zařazen.

19.6. proběhlo jednání zastupitelstva č. 5/2019

Na programu jednání byly kromě účetní uzávěrky, schválení závěrečného účtu, úpravy rozpočtu a zpráv výborů zastupitelstva i smlouva o spolupráci se Skanskou, prodej pozemku města v sousedství bývalé samoobsluhy v Letkách Libčické realitní společnosti. Na závěr jednání Petr otevřel diskusi týkající se náplně červnových Libčických novin, v nichž se objevil článek spolku, který je považován za bezpečnostní hrozbu. Ve stejných novinách bylo zprvu odmítnuto zveřejnění článku zastupitelky a předsedkyně Výboru rozvoje města Petry Peleškové týkající se činnosti tohoto výboru. Vedení města se nelíbila jedna pasáž článku a chtěli zabránit zveřejnění kvůli zástupnému důvodu, že členové VRM nebyli se článkem seznámeni. Petra tuto argumentaci odmítla, protože text psala nikoliv za Výbor rozvoje, ale jako zastupitelka, která je jeho členem a s činností VRM je obeznámena.

Roman připomínkoval způsob, jakým dostává od pracovníka správy majetku města J.Čermáka odpovědi na své dotazy. Jednoduché a stručné odpovědi jsou zasílány většinou 30.den od zaslání, případně i později. Roman na vedení města apeloval, aby se podobné praktiky změnily, protože je na místě se domnívat, že se ze strany p. Čermáka jedná o záměrný postup s cílem vytvářet obstrukce.

20.6. – obdrželi jsme pozvánku na mimořádné jednání zastupitelstva města svolané starostou na středu 3. července 2019. Jediný bod jednání je navržena Smlouva o spolupráci se Skanska Reality. Termín nepovažujeme vzhledem k počátku prázdnin a období dovolených za šťastně zvolený, ale na názor týkající se data svolání mimořádného ZM se nás opět nikdo neptal a starosta datum rovnou oznámil na jednání ZM 19.6.

20.6. – Petra, jako předsedkyně VRM, požádala v souladu s jednacím řádem výboru starostu o součinnost při přípravě podkladů pro rozhodování výboru o výši částky příspěvku developerů.

„Prosím vedení města, potažmo pracovníky městského úřadu, aby pro jednání VRM v úterý 2.7.2019, na němž by se mělo detailně jednat o výši příspěvku od investorů, byly připraveny jasné podklady v podobě:
– předpokládaného cash flow výdajů a příjmů v přístích letech 5-7 letech v návaznosti na postup výstavby a přírůstku obyvatel.
– reálného rozpočtu na rozšíření MŠ a ZŠ a související náklady (posílení kuchyně apod.)“
20.6. – výbor rozvoje města obdržel od vedení města informaci a zápis z jednání s investory, které proběhlo 12.6., a kterého se účastnili starosta, místostarosta a pracovník správy majetku města pan J.Čermák. Ostatní členové VRM nebyli na jednání pozváni ani předem informováni. Petra proto požádala vedení města, aby o podobných jednáních členy VRM informovali předem a umožnili jim se jednání zúčastnit, projeví-li o to zájem.
Starostova odpověď přišla vzápětí v tomto znění:
„Děkuji Vám za hromadnou korespondenci všem a napříště svá přá náměty a požadavky adresujte na podatelnu města. Děkuji za pochopení.“
Obdobnou mailovou odpověď od starosty obdržel i Roman. Od tohoto dne tedy veškeré dotazy zastupitelů směřované  na starostu musíme adresovat na oficiální úřední podatelnu. Jsme přesvědčeni, že takový postup nepovede ke zrychlení práce zastupitelů a větší operativnosti v komunikaci mezi zastupiteli a vedením města. Jsme přesvědčeni, že jde ze strany starosty o obstrukci a vytváření zbytečných překážek, namísto snahy o maximální možnou spolupráci v rámci celého zastupitelstva.
21.6. – starosta prostřednictvím podatelny úřadu odmítá podklady potřebné pro rozhodnutí VRM zajistit:

„Dobrý den paní předsedkyně,

děkuji vám za vaši zprávu týkající se požadavků podkladů na jednání výboru rady a zastupitelstva města. Veškeré podklady prosím čerpejte z materiálu strategický plán města Libčice nad Vltavou a některé další zejména ekonomické informace můžete získat od ekonomky města.  Vy jako předsedkyně výboru disponujete nadstandartní znalostí technicko-ekonomických témat a současně z pozice předsedkyně výboru rozvoje města vyplývá, že si tyto informace nejenom obstarat, ale i zpracovat dokážete sama, případně s ostatními členy výboru. Není tedy možné jednoduché přehrávání vašich povinností na neidentifikované pracovníky města. Výbor rozvoje města funguje již půl roku, kde ústředním tématem je právě problematika developerské činnosti společnosti Skanska.

S přátelským pozdravem

Ing. Pavel Bartoš, MBA“

24.6. – Petra obdržela z podatelny úřadu žádost o stanovisko VRM ke stavbě sportovní haly TJ Sokol Libčice s tím, že projekt je k nahlédnutí u tajemníka úřadu. Petra obratem žádá tajemníka, aby o projektanta vyžádal projektovou dokumentaci v elektronické podobě, aby se s ní mohli členové VRM seznámit doma a nemuseli kvůli tomu jít v pracovní době tajemníka na úřad. Projekt by prý vyžádán ihned.

30.6. – dosud nebyla zaslána projektová dokumentace sportovní haly v elektronické podobě, VRM se s ní tedy dosud neseznámil

1 2 3 7