Author Archive

říjen 2020

5. 10. – zaslali jsme radě města a současně na Ministerstvo vnitra námitku k průběhu jednání ZM 13/2020 – ohledně nesprávného složení slibu nového zastupitele a nepřijetí žádného usnesení v některých bodech

6. 10. – obdrželi jsme zápis z RM č. 18/2020 – výběr zhotovitele finančního auditu v ZŠ

7. 10. – byla rozeslána naše námitka k průběhu jednání 13. ZM na všechny zastupitele a současně jsme obdrželi pozvánku na konání 14. ZM se zcela totožným programem, jako bylo jednání ZM 12/2020.

7. 10. – zaslali jsme návrh na doplnění programu 14. jednání ZM o bod ZÁKLADNÍ ŠKOLA – stejné doplnění programu, jaké bylo koalicí odmítnuto na jednání č. 13 (tehdy prý kvůli pozdnímu dodání před jednáním ZM).

7. 10. – obdrželi jsme pozvání na jednání Komise pro školství, které svolal její předseda, pan Slanina, do budovy ZŠ na den 13.10.2020. Jednání se nakonec neuskutečnilo.

15. 10. – obdrželi jsme zápis z Komise pro sport, která se konala dne 7.10.2020.

20. 10. – Petra upozornila na nesrovnalost ve schvalovaných dokumentech k plánované Architektonické soutěži na 14. jednání ZM.

21. 10. – obdrželi jsme na žádost Petry opravené a doplněné materiály k Architektonické soutěži na centrum Libčic.

21. 10. – obdrželi jsme zápis z RM 19/2020 – kde rada mimo jiné projednala náš návrh k obnovení Výboru rozvoje města a k návrhu na způsobu spolupráce nad přípravou nového Územního plánu.

21. 10. – konalo se 14. jednání ZM, které bylo tři hodiny před jeho zahájením avizováno jako přesunuté do venkovních prostor koupaliště, se zdůvodněním v souvislosti s epidemiologickou situací. V 18h začalo jednání ZM na dřevěných lavicích před restaurací Na plovárně, s velmi mizerným osvětlením.

Starosta Pavel Bartoš po úvodních nutných technikáliích přednesl návrh na hlasování u všech bodů bez rozpravy a tento návrh byl také poměrem 8/15 schválen. Po tomto zcela nestandardním a z našeho pohledu nezákonném jednání ze strany celé koalice jsme jednání zastupitelstva opustili. (videozáznam zde).

26. 10. – zasíláme na Ministerstvo vnitra návrh na přezkoumání průběhu 14. ZM a současně na radu města naše prohlášení k proběhlému 14. jednání ZM.

28.10. – radě města a na vědomí všem ostatním zastupitelům zasíláme upozornění, že jsme podali podnět na Ministerstvo vnitra k přezkoumání průběhu 14. ZM.

30.10. – o průběh 14. jednání zastupitelstva se zajímá i Mělnický deník.

září 2020

3. 9. – Správa města žádá finanční výbor o doporučení ke koupi nového vozu. Starý z roku 2005 se definitivně rozsypal. Nemáme nic proti. Marek požádal o souhrnnou přehlednou informaci o stávajícím městském vozovém parku. Abychom jeho obměnu mohli případně zařadit do přípravy rozpočtu na další roky. Požadovanou informaci dostane příslíbenu, nic víc se ale nestane.

7. 9. – Z důvodu nemoci předsedkyně výboru (a s ohledem na celkovou situaci), proběhne jednání finančního výboru pouze korespondenčně. Členům výboru je předložen zápis, který nijak nereflektuje aktuální finanční situaci. Z důvodů očekávaných výpadků v příjmech města, doporučuje Marek šetřit. V rozpočtovém opatření č. 3 navrhuje zrušit vyčleněné peníze na některé ne zcela potřebné projekty (zasíťování projektů nad plovárnou, parkoviště Letecká, demolice domů na náměstí). Finanční výbor upravuje na základě podnětu částečně své doporučení pro zastupitelstvo.

8. 9. – Obdrželi jsme zápis z RM č. 16/2020 – z obsahu: výběr zhotovitele parkovacích míst Letecká, konkurz na ředitele ZŠ – kdy konkurzní komise konstatovala, že žádný z kandidátů nebyl shledán vhodným, dále Architektonická soutěž.

16. 9. – Proběhlo 13. jednání zastupitelstva města (videozáznam zde) – za odstoupivšího Vladimíra Urbánka skládal slib zastupitele Vladimír Douša. Programem jednání bylo krom schvalování rozpočtu také zadání architektonické soutěže na nové centrum Libčic (tedy křižovatku Nám. Svobody) a snažili jsme se znovu doplnit program jednání o téma ZÁKLADNÍ ŠKOLA, avšak neúspěšně.

30. 9. – obdrželi jsme zápis z 13. jednání ZM včetně příloh – tj. koalicí nezařazeného bodu k problematice ZŠ a vyjádření starosty k závěrům Kontrolního výboru o zadání několika zakázek starostou bez vědomí rady města.

30. 9. – obdrželi jsme zápis z RM č. 17./2020 – koupě nového pracovního automobilu, jmenování kulturního referenta.

srpen 2020

21. 8. – Obdrželi jsme zápis z RM č. 15/2020 – z obsahu: zrušení soutěže na zhotovitele rekonstrukce soc. zařízení v ZŠ, audit hospodaření v ZŠ za období 2017-2020.

červenec 2020

1. 7. – Obdrželi jsme zápis z RM č. 13/2020 – z obsahu: zřízena pozice kulturního referenta, zadání studie dopravy v klidu (parkování ve městě), výjimka ze stavební uzávěry, pověření PhDr. Bahenského řízením ZŠ a vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ, pověření Z. Bělohradské připomínkováním nového jízdního řádu ČD za město.

8. 7. – Roman zaslal na České dráhy připomínky k návrhu jízdního řádu ČD 2020/2021. K připomínce bylo možné připojit podpis elektronicky i z řad veřejnosti, čehož veřejnost využila.

14. 7. – Jana zaslala na podatelnu města žádost o poskytnutí písemných materiálů:
Podle § 82 zákona č. 120/2000 Sb., o obcích, žádám o poskytnutí informace související s výběrovým řízením na pozici ředitele Základní školy v Libčicích nad Vltavou, které se konalo v roce 2012. Žádám o zaslání:
– všech protokolů a listin z průběhu výběrového řízení
– zápisu z jednání Rady města o výběru kandidáta na pozici ředitele ZŠ
– kopií všech dokladů, které v souvislosti s tímto výběrovým řízením předložila Mgr. Drahomíra
Raveane

17. 7. – Zaslali jsme podnět radě města v souvislosti s chystaným jmenováním členů výběrové komise ve výběrovém řízení na post ředitele ZŠ s odůvodněním doporučením nejmenovat do výběrové komise starostu Bartoše a místostarostu Penížka.

27. 7. – Obdrželi jsme zápis z RM č. 14/2020 – z obsahu: výběr zhotovitele parkovacích míst v ulici Letecká a jmenování konkurzní komise pro výběr ředitele ZŠ, do níž byli nominováni zástupci: Krajským úřadem (Bc. Dita Sýkorová), Českou školní inspekcí (Mgr. Petr Jiroš, Mgr. Vladimír Skuta, Mgr. Jana Plechatá), za ZS Libčice (Bc. Katarina Loskotová) a za Školskou radu při ZŠ Libčice (Markéta Orvanová). Za zřizovatele byli nominováni: Ing. Pavel Bartoš, MBA (předseda) a doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.

červen 2020

3. 6. – Proběhlo pracovní setkání zastupitelů k architektonické soutěži Nové centrum Libčic, tedy k architektonické soutěži na rekonstrukci MěÚ a stavbu nového spolkového domu na hlavní křižovatce. Byla vyjednána dohoda na kompromisu v zadání a to možnost prohození funkcí nové a stávající budovy.

4. 6. – Obdrželi jsme pozvánku na valnou hromadu TJ Sokol na den 24.6.2020.

5. 6. – Doručena zpráva ohledně architektonické soutěže, která konstatuje, že se k tomuto bodu nepodařilo dokončit potřebné dokumenty pro jednání zastupitelstva města plánované na 10. 6. 2020.

9. 6. – Tajemník informoval o plánovaném stažení bodu “Architektonická soutěž” z jednání ZM č. 12 následujícího dne.

10. 6. – Proběhlo 12. jednání ZM (videozáznam zde), na které se z řad občanů dostavilo více jak 70 rodičů, které zajímalo projednávání bodu „Informace k situaci v ZŠ”. Ten byl zařazen na program jednání po našem návrhu na doplnění programu. Na základě pozvání zastupiteli se měla dostavit i ředitelka ZŠ. Paní Raveane se ze zdrav. důvodů omluvila a na jednání zastupitelstva prostřednictvím soukromé osoby doručila jen své prohlášení. Na jednání zastupitelstva se nedostavil ani zástupce ředitele ZŠ pan Michalíček.

22. 6. – Obdrželi jsme zápis z RM č. 12/2020 – výběr zhotovitele rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ a výběr zhotovitele projektové dokumentace na adaptaci budovy č. p. 54 pro ZŠ a výběr zhotovitele inženýrských sítí v ulici Hašlerova.

23. 6. – Zaslali jsme podnět radě města a starostovi, ve znění :
Ze zápisu Rady Města Libčice nad Vltavou č. 12/2020 jsme zjistili, že Rada města na zasedání dne 17. 6. 2020 usnesením č. 2/20 rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Projekt inženýrských sítí Hašlerova“ firmě AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, Praha 4, IČ 453 06 605 a to i přes to, že Výběrová komise Rady města na svém jednání dne 26.5.2020 doporučila zrušení této veřejné zakázky a stejné stanovisko zaujal i Finanční výbor na svém zasedání dne 1. 6. 2020.
Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo města Libčice nad Vltavou na zasedání dne 10. 6. 2020 uložilo usnesením 9/12-2020 kontrolnímu výboru provést mimo jiné kontrolu zadávací dokumentace k výběrovému řízení na projekt inženýrských sítí v lokalitě Hašlerova, žádáme, aby nejméně do doby prověření kontrolním výborem nebyla s firmou AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, Praha 4, IČ 453 06 605 uzavírána smlouva o dílo a aby rada města pozastavila plnění tohoto svého usnesení.

24. 6. – valná hromada TJ Sokol za účasti Romana, Marka a Petra.

26. 6. – Byl nám zaslán zápis ze schůze Komise pro sport, která se konala dne 17. 6. 2020

květen 2020

11. 5. – Posíláme RM podnět “Pěší stezka: Libčice – Tursko chybějící úsek”. Připomeneme, že na základě našeho dřívějšího návrhu z 25. 10. 2019 bylo radou města na jednání č. 24 z 27. 11. 2019 bod 20) přijato usnesení “Rada města bere na vědomí výsledky terénního průzkumu paní Mgr. Lucie Richterové a ukládá místostarostovi využít v maximální míře tento průzkum pro výslednou studii vzniku/obnovy pěších stezek uvnitř města a do okolních obcí.” Od přijetí tohoto usnesení se však dále v ničem na městě nepokročilo. A tento náš nový podnět pro konkrétní chybějící úsek Libčice – Tursko nebyl do dnešního dne radou města jakkoliv projednán.

12. 5. – zápis z RM č. 9/2020 – schváleny účetní závěrky MŠ, ZŠ, ZUŠ.

15. 5. – Petra žádá tajemníka o poskytnutí studií, které byly podkladem ve výběrových řízením na inž.sítě v Hašlerově ulici a na adaptaci domu č.p. 54 (školní družina).

22. 5. – pozvánka na ZM č. 12, na středu 10. 6. 2020 – bodem jednání měl být i Návrh zadání dokumentace užšího jednofázového projektu architektonicko-urbanistické soutěže o návrh.

25. 5. – zápis z RM č. 10/2020 – ve kterém je prezentován záměr tvorby nového webu města a tvorby grafického manuálu jako podkladu pro tvorbu webu a další komunikaci s veřejností.
– Petra posílá důraznou upomínku své žádosti ze dne 15.5.2020, tajemník následně posílá požadované podklady pro VŘ na projekty inž,sítí v ul. Hašlerova a adaptaci budovy školní družiny.
– s Mgr. Hrachovcovou řešíme omezení plochy pro inzerci akcí pořádaných spolkem LOS. Statut LN omezuje inzerci pro neziskové instituce na ¼ strany bez ohledu na počet akcí v měsíci.

28. 5. – Petra posílá připomínku k zadání studie dopravy v klidu na území Libčic.
– Marek posílá předsedkyni FV podnět týkající vyčíslení odhadu propadu příjmů v letošním roce vlivem proticoronavirových opatření.

29. 5. – Zápis z RM č. 11/2020 – rada projednala náš návrh na doplnění bodu programu jednání zastupitelstva Informování o situaci v Základní škole” a „Návrh na odvolání zástupců zřizovatele ve Školské radě, konkrétně V. Penížka a O. Mračkové a oba návrhy byly zařazeny do programu nejbližšího jednání ZM.

PROHLÁŠENÍ

k průběhu zasedání zastupitelstva č. 14 ze dne 21. října 2020

My, zastupitelé za Libčický občanský spolek LOS, důrazně odmítáme porušování demokratických principů, na kterých stojí právní řád České republiky, a protestujeme proti hrubému porušení ústavních zákonů.

Distancujeme se od způsobů, které na jednání zastupitelstva zavádí starosta Ing. Pavel Bartoš, MBA, a pod jeho vedením celá koalice spolku Liběhrad a TOP09.

Protestujeme proti způsobu, jakým proběhlo zasedání zastupitelstva města č.14, konané dne 21. října 2020 na libčické plovárně, na němž bylo zastupiteli za Liběhrad a TOP09 na návrh starosty Ing. Pavla Bartoše, MBA odhlasováno, že schůze proběhne bez rozpravy k jednotlivým bodům programu jednání zastupitelstva. Tímto krokem zastupitelé za Liběhrad a TOP09 úplně znemožnili ostatním přítomným zastupitelům i veřejnosti vyjádřit se k navrženým tématům během schůze zastupitelstva.

(Pokračování textu…)

Zastupitelstvo v zahalení

Ve středu, desátého dne letošního června, se konalo po dlouhé době jednání zastupitelstva našeho města. Bylo zvláštní. V mnoha směrech. Předně kvůli rouškám a rozestupům muselo proběhnout v sále kulturního domu. Roušky a strašlivá akustika způsobily, že lidé si často téměř nerozuměli. Jedinou výhodou tak byl větší prostor, neboť na jednání dorazila veřejnost v hojném počtu. Napočítali jsme přes sedm desítek občanů.

Co bylo důvodem nebývalého zájmu? Jednoznačně dva body, které do programu jednání prosadil Libčický občanský spolek a jež se týkaly situace v základní škole. Opakujeme ještě jednou. Nebýt opozice, o situaci ve škole by se na zastupitelstvu nejednalo. V původním návrhu, který rozeslala a na plakátovacích plochách nechala vylepit Rada města, nebylo o škole nic.

(Pokračování textu…)

duben 2020

2.4. – obdrželi jsme informaci o posunutí termínu ZM č. 12/2020 z 15. 4. 2020 zatím na neurčito v důsledku nařízených opatření proti coronaviru.

2.4. – obdrželi jsme zápis z RM č. 6. a 7./2020, kde se mimo jiné hovoří o jmenování všech členů Komise pro média.

Komise pro média dle nového Statutu Libčických novin nahrazuje Redakční radu LN a je v současné chvíli ve složení Vladimír Kliment (nezávislý), Ing. Petr Česák (nezávislý), Mgr. Jaroslav Richter (LOS), Michal Kuchta (ODS), Jitka Cibulková (TOP 09), Olga Mračková (Liběhrad), šéfredaktorkou zůstává Mgr. Kateřina Hrachovcová.

28.4. – obdrželi jsme zápis z RM č. 8/2020. Obsahem je výběr zhotovitele zahrady ZUŠ, výběr zhotovitele inženýrských sítí v ul. Hašlerova, dodavatel polopodzemních kontejnerů ul. Letecká.

Rada města také rozhodla o konání ZM č. 12/2020 na středu 10.6.2020. Zastupitelstva původně naplánovaná na 15. 4. a 17. 6. jsou zrušena.

1 2 3 8