Author Archive

Zastupitelstvo v zahalení

Ve středu, desátého dne letošního června, se konalo po dlouhé době jednání zastupitelstva našeho města. Bylo zvláštní. V mnoha směrech. Předně kvůli rouškám a rozestupům muselo proběhnout v sále kulturního domu. Roušky a strašlivá akustika způsobily, že lidé si často téměř nerozuměli. Jedinou výhodou tak byl větší prostor, neboť na jednání dorazila veřejnost v hojném počtu. Napočítali jsme přes sedm desítek občanů.

Co bylo důvodem nebývalého zájmu? Jednoznačně dva body, které do programu jednání prosadil Libčický občanský spolek a jež se týkaly situace v základní škole. Opakujeme ještě jednou. Nebýt opozice, o situaci ve škole by se na zastupitelstvu nejednalo. V původním návrhu, který rozeslala a na plakátovacích plochách nechala vylepit Rada města, nebylo o škole nic.

(Pokračování textu…)

duben 2020

2.4. – obdrželi jsme informaci o posunutí termínu ZM č. 12/2020 z 15. 4. 2020 zatím na neurčito v důsledku nařízených opatření proti coronaviru.

2.4. – obdrželi jsme zápis z RM č. 6. a 7./2020, kde se mimo jiné hovoří o jmenování všech členů Komise pro média.

Komise pro média dle nového Statutu Libčických novin nahrazuje Redakční radu LN a je v současné chvíli ve složení Vladimír Kliment (nezávislý), Ing. Petr Česák (nezávislý), Mgr. Jaroslav Richter (LOS), Michal Kuchta (ODS), Jitka Cibulková (TOP 09), Olga Mračková (Liběhrad), šéfredaktorkou zůstává Mgr. Kateřina Hrachovcová.

28.4. – obdrželi jsme zápis z RM č. 8/2020. Obsahem je výběr zhotovitele zahrady ZUŠ, výběr zhotovitele inženýrských sítí v ul. Hašlerova, dodavatel polopodzemních kontejnerů ul. Letecká.

Rada města také rozhodla o konání ZM č. 12/2020 na středu 10.6.2020. Zastupitelstva původně naplánovaná na 15. 4. a 17. 6. jsou zrušena.

únor 2020

7.2. – obdrželi jsme materiály na ZM č. 11/2020 – jednat se bude mimo jiné o prodej pozemku městu, parc. č. 286/36 k.ú. Libčice nad Vltavou, majitel Screws & Wire Libčice a.s.

10.2. – Jana požádala o zaslání znaleckého posudku ke koupi pozemku parc. č. 286/36 k.ú. Libčice nad Vltavou, na základě kterého byla stanovena cena obvyklá, a současně požádala o výpis z katastru nemovitostí ohledně vlastnických práv daného pozemku. Jedná se o pozemek panelové cesty a přilehlé zeleně mezi náplavkou a areálem šroubárny, který je ve vlastnictví Screws & Wire Libčice a.s.

10.2. – obdrželi jsme zápis z RM č. 3/2020

12.2. – proběhlo ZM č. 11/2020. Přítomno bylo všech 15 zastupitelů, ovšem v trochu pozměněném složení. Ke konci roku odstoupila z funkcí paní Hannah Bartíková a podle stanovených pravidel ji měl nahradit další kandidát Liběhradu podle výsledků voleb. Pan Ondřej Veszelei odmítl. Nabídku přijal pan profesor Jaromír Šantrůček, který na začátku jednání složil předepsaný slib. Vítejte, pane kolego.

Nejpodstatnějším bodem první části jednání byl návrh koupit od firmy SCREWS & WIRE Libčice a.s. pozemek (parc. č. 286/36 k. ú. Libčice nad Vltavou) na Náplavce včetně panelové cesty v celkové rozloze 3 790 metrů čtverečních za sumu 1 195 000 Kč. Pro neznalé, jde o prostor stráně porostlé náletovými dřevinami a slepou panelovou cestu vedoucí ke konci Náplavky pod Šroubárnou směrem k Letkám.

Na eminentní nutnosti koupit tento pozemek se shodují všichni přítomní bez rozdílu příslušnosti, o koupi se usiluje již více než 10 let. Všeobecně se považuje za nutný k tomu, aby se konečně s Náplavkou něco přínosného (kromě občasného posekání trávy) udělalo.

Problém se ovšem objevil i tentokrát. Na poslední chvíli (byť omezení vlastnického práva je zřejmé z pouhého náhledu do Katastru nemovitostí) vedení města zjistilo, že na pozemku, který firma k prodeji městu nabízí, je v katastru zapsáno několik zástavních práv a předkupní právo ve prospěch Sberbank a to v hodnotě několika desítek milionů Kč. Starosta a místostarosta navrhli, aby se koupě pozemku i přesto uskutečnila, s tím, že smlouva bude podepsána teprve po výmazu zástavních a předkupních práv. O tom, že mají být tato omezení váznoucí na pozemku vymazána, informoval zastupitel za TOP 09, Petr Kosík, který je zároveň členem představenstva firmy – tedy osobou přímo jednající za firmu SCREWS & WIRE Libčice a. s. Údajně se firma s bankou již vyrovnala a je jen otázkou času, kdy se bude realizovat výmaz z katastru nemovitostí.

Opozice ústy paní Petry Peleškové opětovně deklarovala potřebu pozemek koupit, ale označila schválení koupě v této situaci za krajně rizikové. Navrhla odložit ho na další jednání zastupitelstva, to jest zhruba o dva měsíce, než pozemek bude zbaven předkupních a zástavních práv. Místostarosta pan Penížek k tomu poznamenal, že podobná nabídka se nemusí opakovat, čemuž ve své dvojjediné roli přitakal i pan ředitel/zastupitel Kosík.

Z veřejnosti se k projednávané věci vyjádřil také pan Patrik Hoffman, který řeší aktivity firmy PeluPro, a který je autorem budov Uhelného mlýnu a Kotelny. Ten sdělil, že pozemek byl firmě PeluPro již dříve přislíben jako náhrada škody. Podle pana Hoffmana tento příslib společnost SCREWS & WIRE Libčice a.s. neplní. Proto firma PeluPro podala již i žalobu. K tomu starosta Bartoš poznamenal, že pohled pana Hoffmana je tendenční.

Byli bychom raději, kdyby Zastupitelstvo povolilo nákup pozemku teprve až bude v pořádku, bez vad a bez rizik pro město. A ač jsme byli nakonec přehlasováni, přece jen si připisujeme alespoň částečný úspěch. V původním koaličním návrhu byl definován zákaz pozemek koupit jen v případě neodstranění konkrétního závazku vůči Sberbank. Finální zákaz jasně definuje, že na pozemku před koupí nesmí být žádné vady (vyjma břemene ve prospěch Pelupro). Koupě pozemku městem tedy byla 8 hlasy koalice schválena.

Tedy i hlasem pana Kosíka, který na přímý dotaz, zda se necítí být ve zjevném střetu zájmů, prohlásil, že ve střetu zájmu je, ale hlasovat bude, protože to není porušení zákona. K tomu poznamenal Roman Šebl (LOS), že zastupitel by měl být nositelem i určitých morálních hodnot a v tomto smyslu může být nesprávné i to co není protizákonné.

Tento problém se v průběhu zastupitelstva objevil v menší míře ještě jednou – při projednávání spolupráce města a soukromých investorů při zasíťování pozemků nad koupalištěm. Zde se necítil pan zastupitel Urbánek (Liběhrad) být ve střetu zájmů a i on se zúčastnil hlasování.

Dále jsme v rámci jednání již poněkolikáté v řadě upozorňovali, že zastupitelům není předkládána projektová dokumentace k investičním akcím, u kterých je tato dokumentace třeba. Oceňujeme zastání z koaličních řad od paní Zuzany Bělohradské (Liběrad), která se k distribuci elektronické PD zastupitelům také přiklání.

Zasíťování pozemku nad koupalištěm je již v rozpočtu ve výdajích města jako plánovaná akce a přitom například finální podoba vzoru profilu komunikace a ukládání veřejných sítí, která byla projednávána ve výboru pro rozvoj města, není odsouhlasena. Přesto vedení města podporuje tento záměr. Dále byl položen dotaz, zda je již uzavřena smlouva o spolupráci a plánovací smlouva s majiteli pozemku nad koupalištěm, aby bylo jasné, v jaké míře se město bude podílet na projektové dokumentaci i na dalším zasíťování. Pan starosta k tomu sdělil, že žádná smlouva uzavřena není.

Zastupitelé za LOS před hlasováním přednesli protinávrh, aby se schválilo Rozpočtové opatření č. 1 obsahující plán investic na rok 2020 ve svém rozsahu pouze s vypuštěním akcí: komunikace Pod Hájem II, zasíťování pozemku nad koupalištěm a páteřní komunikace nám. Svobody – Turská. Ve prospěch tohoto protinávrhu hlasovali zastupitelé LOS (6), proti hlasovali zastupitelé Liběhrad + TOP 09 (8), zdržel se zastupitel ODS (1).

Z dalšího jednání zmiňujeme opakovaně uváděný návrh LOS, aby nevyčerpaná část finančních prostředků na dotace města na podporu občansky prospěšné činnosti, projektů, aktivit občanů a zájmových organizací byla převedena do dalšího roku. Podporuje jej i pan Reichel (Liběhrad) jako nový předseda dotační komise. Zastupitelé jsou informováni, že v druhé polovině roku se dotační komise sejde nad změnami.

Padlo několik dotazů ke Komisi pro média. Petra Pelešková za LOS navrhla, že by mohla mít za úkol řešit plakátovací plochy. Vedení města s tím souhlasí. Pokud jde o složení komise, byla místostarostou zmíněna tato jména: Richter (LOS), Kuchta (ODS), Mračková (Liběhrad), Cibulková (TOP09), Hrachovcová (výkonný redaktor), Kliment (nezávislý – ZUŠ), Česák (nezávislý – TJ Sokol). K tomu Petr Schönfeld za LOS poznamenal, že nezávislost komise by měla být maximální a z tohoto důvodu není vhodné, aby v ní byl zastupitel. Ostatně i v některých okolních městech byl tento princip přijat. K tomu nemělo vedení města žádný komentář.

21.2. – obdrželi jsme zápis RM č. 4/2020, ve kterém rada města schvalovala rozdělení městských dotací dle doporučení Dotační komise pro kulturní a sportovní akce ve městě na základě podaných žádostí od spolků a zájmových organizací.

leden 2020

9.1. – obdrželi jsme pozvánku na pracovní jednání ZM, na den 22. 1. 2020, za účelem projednání Architektonické soutěže Nové centrum Libčice ( host Ing. Arch. Opočenský), dále – plán investic města na rok 2020 (tabulku plánovaných investic jsme obdrželi den před prac. jednáním)

14.1. – obdrželi jsme zápis z RM č. 1/2020.

21.1. – všem zastupitelům byla rozeslána tabulka investic na rok 2020 jako podklad k pracovnímu ZM, které proběhne 22. 1. 2020.

22.1. – proběhlo pracovní jednání ZM s náplní – Architektonická soutěž Nové centrum Libčice a plán investic pro rok 2020.

30.1. – obdrželi jsme pozvánku na ZM č. 11/2020 na den 12. 2. 2020.

prosinec 2019

2.12. – obdrželi jsme zápis z RM č. 24/2019 – obsahuje nový Statut Libčických novin a informaci o nově vzniklé Komisi pro média.

5.12. – obdrželi jsme zápis z RM č. 25/2019 a současně materiály pro ZM č. 10/2019.

10.12. – proběhlo ZM č. 10/2019.

19.12. – obdrželi jsme zápis z RM č. 26/2019 .

23.12. – obdrželi jsme zápis a usnesení ZM č. 10/2019 .

30.12. – na svou funkci zastupitelky a současně na všechny činnosti pro město rezignovala paní Hannah Bártíková. V zastupitelstvu její místo nahradil profesor Jaromír Šantrůček.

listopad 2019

1.11. – obdrželi jsme zápis z RM č. 22/2019, přílohou je Návrh zadání Územního plánu.

6.11. – obdrželi jsme materiály pro ZM č. 9/2019, kde bude projednáván Návrh zadání Územního plánu. Petra požádala radu města o zaslání všech žádostí a připomínek od občanů k Návrhu zadání Územního plánu.

13.11. – proběhlo jednání ZM č. 9/2019, kde byl projednáván Návrh zadání Územního plánu, kde jsme upozornili na velkou chybu v podobě nevypořádání se se všemi připomínkami a podněty od občanů. Na základě našeho podnětu pořizovatel souhlasil s odkladem schválení návrhu zadání územního plánu, dokud nebude provedena důsledná kontrola všech zaslaných připomínek a jejich vypořádání, které je předpokladem pro zákonný proces projednávání nového územního plánu.

18.11. – Roman zasílá radě města videozáznam ze ZM a žádá o umístění videozáznamu ze ZM na web města dle usnesení 5/15/2019 .

20.11. – obdrželi jsme zápis a usnesení ZM č. 9/2019.

26.11. – obdrželi jsme zápis z RM č. 23/2019 a návrh rozpočtu pro rok 2020.

28.11. – obdrželi jsme pozvánku na ZM č. 10/2019 na den 10. 12. 2019.

říjen 2019

1.10. – na našem webu a Facebooku jsme zveřejnili náš návrh nového Statutu Libčických novin.

2.10. – proběhlo dlouho očekávané ZM č. 7/2019, tentokrát jsme se jako zastupitelé sešli v usnášeníschopném počtu. Navržený program jednání – Statut LN a vměšování se vedení města do obsahu LN – však nebyl koalicí schválen a zastupitelstvo bylo dvanáct minut po jeho začátku ukončeno pro neodhlasování programu jednání. O toto jednání jsme požádali již 14.8.2019, kdy jednání ZM bylo v duchu zákona svoláno na 4.9.2019, na které se však koalice hromadně nedostavila. Již před zastupitelstvem svolaným na 4.9.2019 jsme na podatelnu, konkrétně dne 2.9.2019, zaslali náš návrh na nový Statut Libčických novin, který se však „záhadně“ k zastupitelům Liběhrad + TOP 09 před jednáním vůbec nedostal. Proto jsme jej zaslali znovu a rovnou již na jednotlivé zastupitele z koalice dne 9.9.2019. Veřejnost má tento náš návrh k dispozici od 1.10.2019.

2.10. – večer po ukončeném jednání ZM jsme obdrželi zápis z RM č. 20/2019, ve kterém se ukládá místostarostovi Vítu Penížkovi zajištění provedení změn v organizaci radničního periodika LN a přípravou nového Statutu LN.

4.10. – na našem webu a Facebooku jsme zveřejnili informaci o tom, jak a do kdy lze podat připomínky k územnímu plánu.

5.10. – Roman zaslal článek do LN 11/19 obsahující informace, které potvrzují, že zavedení 15 minutového intervalu pro vlaky ve špičce je zcela reálné a počítá se s ním i ve Strategii rozvoje pražské metropolitní železnice.

9.10. – obdrželi jsme zápis ze ZM č. 7/2019.

15.10. – na podatelnu jsme odeslali naše připomínky k návrhu zadání územního plánu města Libčice nad Vltavou.

 21.10. – obdrželi jsme pozvánku na ZM č. 9/2019 na den 13. 11. 2019, kde se bude projednávat Návrh zadání nového Územního plánu

  • obdrželi jsme zápis z RM č. 21/2019, který obsahuje novelu jednacího řádu komisí města s vypuštěním možnosti zastupitelům účastnit se jednání komisí. Od teď je možné zúčastnit se pouze na pozvání předsedy komise.

22.10. – odeslali jsme návrh na radu města ke jmenování Mgr. Jaroslava Richtera do redakční rady Libčických novin, čímž názorně naplňujeme za naši stranu jednu z našich představ o fungování LN a to, že v redakční radě LN mají být výhradně osoby, které nejsou zastupiteli ani zaměstnanci města.

25.10. – odeslali jsme na radu města výsledky terénního průzkumu pro vytvoření/obnovu pěších stezek, kterému se v posledních měsících intenzivně věnovala členka LOS, Lucie Richterová a navrhujeme jeho využití v maximální míře pro výslednou studii vzniku/obnovy pěších stezek uvnitř města a do okolních obcí.

září 2019

2.9. – Ilona zaslala na podatelnu města pracovní návrh nového Statutu LN a požádala o rozeslání všem zastupitelům jako pracovní materiál k diskuzi na plánované ZM č. 7/2019.

Podklady nebyly zastupitelům rozeslány.

 2.9. – ZM č. 7/2019 s navrženým programem jednání – Statut LN a vměšování se vedení města do obsahu LN – Jednání neproběhlo pro nepřítomnost nadpoloviční většiny z počtu 15 zastupitelů. Chybělo všech 8 koaličních zastupitelů (7x Liběhrad, 1x TOP 09) a ZM muselo být odloženo na náhradní termín.

4.9. – Petra jako předsedkyně Výboru rozvoje města pozvala všechny zastupitele na jednání Výboru rozvoje města na den 10. 9. 2020.

5.9. – zaslali jsme kolegům zastupitelům informaci o vědomém porušování zákonů ČR dvěma zastupiteli města. Konkrétně radního pana Ing. Petra Kosíka a zastupitele pana Ing. Vladimíra Urbánka, kteří jako jednatelé a společníci společnosti Domov v zahradě s.r.o. vědomě porušovali stavební zákon tím, že po několik měsíců pokračovali v přestavbě rodinného domu na bytový dům bez vydaného povolení. Požádali jsme současně oba zastupitele, aby zvážili své setrvání ve funkci zastupitele. Tito zastupitelé svým jednáním ohrozili vážnost funkce a porušili slib zastupitele. A tuto záležitost jsme žádali zařadit na program jednání ZM, které se mělo uskutečnit dne 11.9.2019. Na tomto jednání se daná záležitost však neobjevila a nemáme ani zpráv o tom, zda kolegové zastupitelé tento náš podnět obdrželi.

6.9. – starosta poslal další pozvánku na konání neuskutečněného ZM č. 7/2019 na den 18. 9. 2020 na 15 h.

 9.9. – zaslali jsme vyjádření k plánovanému ZM č.7/2019 na 15h s omluvou, že většina z nás se nemůže v takto brzkou odpolední hodinu na zastupitelstvo dostavit a současně jsme podali návrh k doplnění programu ZM č. 8/2019 na den 11. 9. 2020 o neprojednané body Statut LN a vměšování se vedení města do obsahu LN.

10.9. – proběhlo jednání Výboru rozvoje města, kterého jsme se za opozici zúčastnili.

Program: 

– napojení komunikace z nám. Svobody na Turskou (Ing.arch. Opočenský),

– architektonická soutěž – nabídky a postup přípravy (Ing.arch. Opočenský),

– informace o územním plánu – Ing.arch. Boček pořizovatel ÚP,

– pravidla pro developery – informace o jednání s JUDr. Plosem.

11.9. – proběhlo ZM č. 8/2019, na němž jsme žádali o doplnění dalších bodů programu – Statut LN a Vměšování se vedení města do obsahu LN – ty nebyly koaliční většinou schváleny, a proto nebyly do programu zařazeny.

17.9. – obdrželi jsme zápis a usnesení ze ZM č. 8/2019. Zastupitelstvo č. 7/2019 a jeho dva neprojednané body stále čekají na projednání.

19.9. – obdrželi jsme pozvánku na jednání ZM č. 7/2019 stále v původních bodech programu, tentokrát na den 2. 10. 2019 od 17h.

25.9. – obdrželi jsme zápis z RM č. 19/2019 – mimo jiné o rozsahu stavební uzávěry v Libčicích nad Vltavou.

Střípky z únorového zastupitelstva

Obřadní síň na radnici je malá. Jen taktak se tam vejde patnáct zastupitelů. Veřejnost se na zbylém prostoru tlačí maximálně v počtu jednotek. Zápisy ze zastupitelstva, které jsou na webu města, vcelku nikdo nečte. Mají takzvaně „zdeúřední“ povahu a o dění vypovídají skutečně hodně málo.

To jsou hlavní důvody, proč jsme se rozhodli referovat o průběhu jednotlivých jednání zastupitelů poněkud plastičtěji. Budeme z jednání vyjímat úseky, které jsou podle našeho mínění nejdůležitější a typické pro způsob a atmosféru rozhodování nejreprezentativnějšího libčického orgánu. Proto také říkáme, že se jedná o střípky ze zastupitelstva.

Jen pro připomenutí. Zastupitelstvo má 15 členů. Podle výsledků posledních voleb jich je 7 za sdružení Liběhrad, 6 za Libčický občanský spolek, 1 za ODS a 1 za TOP 09. Vládnoucí koalici utvořil Liběhrad s TOP 09, v opozici zůstali zastupitelé za LOS a ODS. Zjednodušeně se dá říci, že poměr koalice versus opozice je 8:7.
(Pokračování textu…)

1 2 3 8