Stanovy

Stanovy Libčického občanského spolku LOS

Preambule

 Libčický občanský spolek LOS  je otevřené a dobrovolné společenství lidí, kterým život v našem městě není lhostejný. My, členové Libčického občanského spolku LOS, chceme svou aktivitou povzbuzovat občanský život ve městě a přispívat k jeho rozvoji. K tomuto účelu budeme prosazovat a  uvádět v život poslání a cíle našeho sdružení.

LOS - LIBČICKÝ OBČANSKÝ SPOLEK

 

Hlava první
Základní ustanovení

Čl. I
Název a sídlo

Libčický občanský spolek LOS (dále jen „Spolek“) sídlí na adrese:

Letecká 111, Libčice nad Vltavou, PSČ 252 66.

Čl. II
Charakter a účel

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, kteří se shodli na prosazování společných zájmů a cílů definovaných těmito stanovami. Účelem Spolku je podporovat a propagovat jednotlivé cíle Spolku a pomáhat v rozvoji občanské společnosti.

Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Čl. III
Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou Členská schůze, Rada Spolku, Předseda a Hospodář.

 

Hlava druhá
Činnost a cíle Spolku

Čl. I
Cíle a poslání Spolku

Základním posláním Spolku je podporovat občanskou iniciativu ve městě Libčice nad Vltavou, a to  prostřednictvím následujících dílčích cílů :

a) podílet se svou činností na propagaci a prosazování principů občanské společnosti,

b) podílet se svou činností na rozvíjení spolupráce mezi veřejnou správou a občanským sektorem,

c) podílet se svou činností na rozvíjení spolupráce mezi školami a občanským sektorem,

d) podílet se svou činností na dalším rozvoji města Libčice nad Vltavou,

e) podílet se svou činností na podpoře a rozvoji kulturních a sportovních aktivit,

f) podílet se svou činností na tvorbě, ochraně a rozvoji veřejného prostoru města Libčice nad Vltavou,

g) podílet se svou činností na tvorbě a ochraně přírodních hodnot na území města Libčice nad Vltavou.

Čl. II
Činnost Spolku

K dosažení výše uvedených dílčích cílů a poslání Spolek vyvíjí následující činnost :

a) podporuje občanské aktivity,

b) sleduje veřejné dění a činnost veřejné správy a informuje o něm občany města,

c) zapojuje se do projednávání rozvojových záměrů a plánů města Libčice nad Vltavou,

d) spolupracuje se školami, veřejnou správou a dalšími spolky,

e) podílí se na realizaci rozvojových programů a projektů vlastní činností s využíváním grantové politiky,

f) organizuje informační kampaně, petiční akce a další aktivity na podporu výše uvedených cílů a poslání,

d) spolupracuje s domácími i zahraničními organizacemi, které se zabývají obdobnou činností,

f) sdružuje občany města Libčice nad Vltavou pro účast v komunálních volbách.

 

Hlava třetí
Členství a orgány

Čl. I
Členství

1. Členem Spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s účelem Spolku a chce se aktivně podílet na plnění jeho cílů. Členství vzniká přijetím člena nadpoloviční většinou Rady Spolku a zaplacením členského příspěvku.

2. Člen Spolku má zejména tato práva:

a) volit a být volen do orgánů Spolku,

b) účastnit se zasedání Členského schůze,

c) vyjadřovat se k činnosti Spolku, k přijímaným dokumentům a k výročním zprávám,

d) předkládat návrhy, podněty a připomínky,

e) být informován o činnosti Spolku a jeho orgánů,

f) kontrolovat hospodaření s majetkem Spolku,

g) účastnit se činnosti Spolku.

 3. Člen Spolku má zejména tyto povinnosti:

a) respektovat a dodržovat stanovy Spolku,

b) jednat v souladu s cíli a posláním Spolku,

c) nevystupovat pod jménem Spolku bez jeho vědomí, resp. bez vědomí alespoň dvou členů Rady Spolku,

d) pravidelně platit členské příspěvky.

 4. Členství ve sdružení zaniká

a) písemným oznámením o vystoupení,

b) rozhodnutím Členského shromáždění o vyloučení, na základě vážného poškození zájmů Sdružení vyplývajících z těchto stanov,

d) zánikem sdružení.

Čl. II
Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze. Členskou schůzi svolává Předseda.

2. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně čtvrtiny členů Spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných. Pokud není přítomna alespoň čtvrtina členů Spolku, je Členská schůze usnášeníschopné pouze ve věcech uvedených na pozvánce.

3. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně, aby :

a) schválila stanovy Spolku a jejich změny – pro změnu stanov je třeba dvoutřetinová většina všech přítomných,

b) projednala činnost Spolku,

c) schválila výroční zprávu Spolku a zprávu o výsledcích hospodaření sdružení za uplynulý rok,

c) zvolila Radu Spolku a Předsedu,

d) rozhodla o případném zániku Spolku, pro odsouhlasení zániku je třeba dvoutřetinová většina všech přítomných,

e) rozhodla o výši členského příspěvku,

f) dle potřeby rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se Spolku.

Čl. III
Rada Spolku

1. Radu Spolku tvoří Předseda a další dva členové Spolku. Členové rady jsou voleni Členskou schůzí na dvouleté funkční období.

2. Rada Spolku:

a) řídí činnost Spolku v období mezi zasedáním Členské schůze,

b) sestavuje a předkládá ke schválení Členské schůzi výroční zprávu o činnosti Spolku,

c) jmenuje Hospodáře.

Čl. IV
Předseda

1. Předseda je statutárním zástupcem Spolku, zastupuje Spolek navenek.

2. Předseda je volen Členskou schůzí na dvouleté funkční období.

3. Nejméně jednou ročně svolá Předseda zasedání Členské schůze. Datum zasedání oznámí nejméně 14 dnů před jeho konáním. Zasedání Členské schůze svolá také z podnětu dvou členů Rady Spolku. Pokud tak neučiní do 30 dnů ode dne doručení podnětu, může tak učinit ten, kdo podnět podal.

Čl. V
Hospodář

1. Hospodářem může být jakýkoliv člen Spolku.

2. Hospodář je jmenován Radou Spolku.

3. Hospodář vede jednoduchou evidenci finančních prostředků Spolku, sestavuje a předkládá Členské schůzi zprávu o výsledcích hospodaření Spolku za uplynulý rok.

 

Hlava čtvrtá
Hospodaření Spolku

1. Majetek Spolku tvoří finančních prostředky zejména z členských příspěvků, darů, sponzorství a příjmů z dotační a jiné činnosti.

2. Hospodaření Spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. Spolek nakládá s finančními prostředky transparentně.

3. Finanční prostředky Spolku jsou určeny výhradně na činnosti uvedené v čl. II Hlavy druhé těchto Stanov.

4. Za hospodaření Spolku zodpovídá Hospodář.

 

Hlava pátá
Zánik Spolku

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním, o němž rozhodne Členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

2. V případě zániku Spolku rozhodne Členská schůze o způsobu majetkového vypořádání. Rada Spolku následně jmenuje likvidátora, který provede vypořádání majetku Spolku v souladu s platnými právními předpisy a rozhodnutím Členské schůze.

V Libčicích nad Vltavou, 2. února 2014.

Zakladatelé Spolku

 • Luboš Harazin, Bratrská 126, Libčice nad Vltavou, PSČ 252 66
  nar. 21. 12. 1968
 • Tereza Nehasilová, Pod Viničkou 806, Libčice nad Vltavou, PSČ 252 66
  nar. 9. 3. 1979
 • Matěj Štětka, Letecká 111, Libčice nad Vltavou, PSČ 252 66
  nar. 3. 3. 1972
 • Martin Sekera, Na Růžku  316, Libčice nad Vltavou, PSČ 252 66
  nar. 31. 10. 1965
 • Lucie Richterová, Zahradní 282, Libčice nad Vltavou, PSČ 252 66
  nar. 13. 12. 1972
 • Kateřina Judová, V Pražce 317, Libčice nad Vltavou, PSČ 252 66
  nar. 20. 2. 1979
 • Jaroslav Richter, Zahradní 282, Libčice nad Vltavou, PSČ 252 66
  nar. 22. 4. 1973
 • Ilona Ptáčková, V Zahrádkách 756, Libčice nad Vltavou, PSČ 252 66
  nar. 26. 11. 1974
 • Jan Ptáček, V Zahrádkách 756, Libčice nad Vltavou, PSČ 252 66
  nar. 11. 3. 1972
 • Radka Peřinová, Vltavská 11, Libčice nad Vltavou, PSČ 252 66
  nar. 4. 1. 1975
 • Petr Musil, Družstevní 245, Libčice nad Vltavou, PSČ 252 66
  nar. 22. 12. 1965