Veřejná prostranství v Libčicích : dotazník pro diplomovou práci

Co se dá nazvat veřejným prostorem, co je veřejný prostor v Libčicích a jak se o něj v našem městě staráme? Co se vám líbí, kde jsou rezervy, co by se dalo zlepšit?
Pokud takové otázky napadají i vás, zkuste na ně odpovědět v krátkém dotazníku studentce ČVUT Veronice Hamanové, která je zpracuje do své diplomové práce.

Dotazník najdete zde:
https://docs.google.com/forms/d/1KeEDuD07rha9s0O2THZFuKPhCuLmKIBVRSp0R8cKySk/edit

Dobrý den, vážení občané města Libčice nad Vltavou,
měla bych na Vás velkou prosbu. Jsem studentkou vysoké školy ČVUT a zpracovávám diplomovou práci o veřejných prostranstvích v našem městě. Moc ráda bych Vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku na téma: Veřejná prostranství v Libčicích nad Vltavou. Dotazník je zcela anonymní a slouží pouze pro potřeby zpracování diplomové práce. Ještě bych Vás ráda poprosila, pokud máte například staršího člena rodiny, který by chtěl dotazník také vyplnit, zda byste mu s tím pomohli (dotazník je možné vyplnit opakovaně). Širší věkový rozsah umožní kvalitnější vyhodnocení statistiky. Budu Vám moc vděčná, pokud mi dotazník vyplníte a snad má práce následně bude moci přispět ke zkvalitnění veřejných prostranství ve městě.

Web ministerstva pro místní rozvoj je definuje:

„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“ (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. se v § 7 odst. 2 uvádí: „Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace“. Je třeba si uvědomit, že nejde o vydlážděnou plochu, ale především o parky, veřejnou zeleň obecně, a další veřejná prostranství, která svými parametry splňují požadavky citované vyhlášky. Účelem takto stanovených ploch je zajistit nejen dostatek zeleně, ale i dostatek ploch pro společenské aktivity obce (shromažďování, dětská hřiště, odpočívadla apod.).
(http://www.uur.cz)

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>