Veřejná prostranství v Libčicích : dotazník pro diplomovou práci

Co se dá nazvat veřejným prostorem, co je veřejný prostor v Libčicích a jak se o něj v našem městě staráme? Co se vám líbí, kde jsou rezervy, co by se dalo zlepšit?
Pokud takové otázky napadají i vás, zkuste na ně odpovědět v krátkém dotazníku studentce ČVUT Veronice Hamanové, která je zpracuje do své diplomové práce.

Dotazník najdete zde

Dobrý den, vážení občané města Libčice nad Vltavou,
měla bych na Vás velkou prosbu. Jsem studentkou vysoké školy ČVUT a zpracovávám diplomovou práci o veřejných prostranstvích v našem městě. Moc ráda bych Vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku na téma: Veřejná prostranství v Libčicích nad Vltavou. Dotazník je zcela anonymní a slouží pouze pro potřeby zpracování diplomové práce. Ještě bych Vás ráda poprosila, pokud máte například staršího člena rodiny, který by chtěl dotazník také vyplnit, zda byste mu s tím pomohli (dotazník je možné vyplnit opakovaně). Širší věkový rozsah umožní kvalitnější vyhodnocení statistiky. Budu Vám moc vděčná, pokud mi dotazník vyplníte a snad má práce následně bude moci přispět ke zkvalitnění veřejných prostranství ve městě.

Web ministerstva pro místní rozvoj je definuje:

„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“ (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. se v § 7 odst. 2 uvádí: „Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace“. Je třeba si uvědomit, že nejde o vydlážděnou plochu, ale především o parky, veřejnou zeleň obecně, a další veřejná prostranství, která svými parametry splňují požadavky citované vyhlášky. Účelem takto stanovených ploch je zajistit nejen dostatek zeleně, ale i dostatek ploch pro společenské aktivity obce (shromažďování, dětská hřiště, odpočívadla apod.).
(http://www.uur.cz)

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>