Náplavka Libčice: výsledky architektonické soutěže

Dovolte, abychom po schválení výsledků architektonické soutěže pro náplavku v Libčicích nad Vltavou zastupitelstvem města dne 15.6.2022 veřejnosti prezentovali jednotlivé soutěžní návrhy a některé výňatky ze slovních hodnocení hodnotící komisí.

Vítěze soutěže vybírala výběrové komise složená z:

 • nezávislých odborníků: Ing. Martina Imramovská, Ph.D. (řádný člen), Ing. Štěpán Špoula (předseda komise), Ing. Jana Pyšková (řádná členka), Ing. Adam Vokurka (náhradník),
 • závislých členů poroty: Ing. Petra Pelešková (řádný člen), doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D (řádný člen), Ing. Pavel Bartoš, MBA (náhradník) a
 • přizvaných poradců: Ing. arch. Jiří Opočenský, Mgr. Kateřina Hrachovcová, Mgr. Jan Lašmanský, LL.M., advokát.

Veřejné setkání se zástupci zúčastněných ateliérů nad jednotlivými návrhy proběhne 13.9.2022 od 18:00 na koupališti.

1.místo a vítězný návrh – Till Rehwaldt

Celkové urbanistické a krajinářské řešení

 • návrh podporuje současný přírodní charakter náplavky
 • je si vědom jejího umělého původu i vazby na městský kontext
 • vhodně upravuje průběh břehové linie a vytváří mokřad v místě zaústění stávající strouhy
 • zahrnuje propojení do nové bytové čtvrti v areálu šroubárny
 • rozdílnost využití prostoru cyklostezky (aktivnější) a linie podél vody (přírodnější, relaxační)
 • vhodné ukončení břehové cesty v severní špičce náplavky
 • podoba navrženého mobiliáře je kladně hodnocena – je originální, s příběhem a zároveň jej lze přizpůsobit požadavkům povodňové ochrany

Zohlednění přírodních kvalit

 • návrh upravuje terénní průběh břehu směrem k přírodě bližší podobě
 • vytváří dvě štěrkové pláže s břehovými biotopy na ukončení důležitých příčných os
 • promyšleně pracuje s terénem, vodou, vegetací a má kvalitní zonace z hlediska režimu péče
 • chápe území náplavky chápe jako konkrétní biotopy s odpovídající strukturou druhů a charakterem (luční společenstva, na vodu vázané biotopy v břehové linii, mokřadní společenstva)
 • dokazuje, že má požadavky na užívání a na přírodu pod kontrolou

Zohlednění technických a investičních limitů a možnosti realizace díla

 • připomínka k umístění zázemí – WC, bod technické infrastruktury, preferuje umístění k parkovým plochám
 • návrh reflektuje omezené investiční možnosti, šetří s množstvím zpevněných ploch, využívá původní materiál (lomový kámen z navigace na dláždění pobřežní cesty)
 • rozpočet návrhu je zpracován realisticky
 • výhrady k uvedené ceně mola u kotviště lodi

Brožura návrhu v PDF zde.


2.místo – Eva Jeníková, in-site

Celkové urbanistické a krajinářské řešení

 • návrh dává přírodě nejvíce prostoru
 • v okrajových oblastech předpokládá vznik zcela přírodních zón s podporou přirozené sukcese a biodiverzity a cestu vede po jejím druhém okraji
 • na území v blízkosti břehů však připouští jen extenzivnější pobyt v přírodě mimo cesty, který může být pro část obyvatel hůře dostupný či neatraktivní
 • nedostatečně architektonicky řeší detail mobiliáře a prvků využití pro různé skupiny uživatelů
 • opomíjí kotviště uvažované lodi

Zohlednění přírodních kvalit

 • detailně pracuje s terénem a vodou
 • z hlediska harmonie návrhu a krajiny patří řešení k nejpropracovanějším
 • řešení pláže s mělčinou v řečišti vyžaduje větší terénní úpravy, ale nabízí vyšší uživatelský komfort – mělčina pro děti v návaznosti na štěrkovou pláž
 • kladně je hodnoceno zapojení odpadní vody z ČOV a dešťových vod do mokřadní sníženiny

Zohlednění technických a investičních limitů a možnosti realizace díla

 • návrh řeší investičně pouze středovou iniciační zónu, krajní (severní, jižní cíp) přírodní úpravy předpokládá, že budou navázány na samostatné zdroje financování – dotační tituly
 • není zřejmé, zda projekční náklady zahrnují projekci všech částí návrhu
 • přírodní zóny je nutné v budoucnosti udržovat formou řízené sukcese, což je činnost, která sice není četná, ale je nutné ji provádět odborně a správně a může tedy také do jisté míry být nákladná
 • návrh etapizuje realizaci do 3 fází, druhá fáze (přírodní špičky) je vázána na dotaci, třetí fáze zahrnuje prvky drobné architektury a vybavení

Brožura návrhu v PDF zde.


3.místo – ATELIER PARTERO

Celkové urbanistické a krajinářské řešení

 • řeší prostor náplavky jako prostorově spojenou zónu, v původní niveletě
 • stávající břehová linie je ponechána ve své původní linii pravděpodobně s ponechanou kamennou rovnaninou
 • klady porota spatřuje ve strategii postupného rozvoje, práci s aktivitami pro obyvatele města
 • nedostatky porota vidí především v celkovém pojetí náplavky jako městského parku jehož půdorys je řešen schématicky bez přihlédnutí ke specifickému kontextu místa
 • v návrhu vysazené stromy nepůsobí jako integrální součást řešení
 • návrh nedostatečně využil potenciálu spojení lidí a řeky, nereaguje na budoucí propojení do přestavbové plochy bývalého průmyslového areálu
 • společný okruh nediferencuje jednotlivé uživatele náplavky
 • prostor pro rybáře postrádá krajinou intimitu a v přímém sousedství okruhu je nerealistický
 • návrhu vůbec chybí jasnější prostorová diverzifikace z hlediska potřeby soukromí a klidu

Zohlednění přírodních kvalit

 • řeší prostor spíše jako městský park než jako integrální součást širší krajiny z prostorového i ekologického hlediska
 • opomíjí vhodné krajinářské přístupy, které to umožňují
 • větší závislost návrhu na pravidelné péči
 • přístup k propojení města a řeky je velmi konzervativní
 • vodohospodářské aspekty řešení se objevují v podobě omezení – minimální množství stromů, již né jako příležitost pro park a podporu přírody
 • nevyužívá potenciálu vodních ploch či mokřadů

Zohlednění technických a investičních limitů a možnosti realizace díla

 • návrh má dobré členění nákladů nejen do ucelených etap; je možné dělit investice i v rámci etap a případně je dle možností obce doplňovat

Brožura návrhu v PDF zde.


4.místo – STAVEX Praha

Celkové urbanistické a krajinářské řešení

 • nerespektuje zadání ve smyslu práce s přírodním charakterem území řeky
 • plochu upravuje do podoby městského parku s výrazným zpevněným nábřežím a množstvím zpevněných ploch
 • zcela nevhodné je umístění parkovací zóny do plochy náplavky
 • výběr mobiliáře je do záplavové zóny méně vhodný
 • z předložených návrhů bude vyžadovat nejvyšší provozní náklady pokud by měl být udržen v zamýšlené podobě – časté sekání parkových trávníků atd.
 • řešení plochy pro akce ve formě velkého mlatového jasně vymezeného kruhu není provozně vhodné, nákladné na dodatečnou údržbu a neudržitelné (prorůstání travou)
 • krajinářskou a urbanistickou kvalitu porota považuje za nízkou
 • odůvodnění návrhu je nepřesvědčivé

Zohlednění přírodních kvalit

 • návrh nevyužil možnosti krajinářského řešení
 • nezpřístupnil návštěvníkům vodní řečiště
 • rozšířená vodní plocha v místě stávající strouhy sice počítá se zadržením vody v jezírku s břehovou vegetací, ale svoji velikostí i městským tvaroslovím s navazující vydlážděnou plochou působí v místě cizorodě
 • nevyužívá dostatečně přírodního potenciálu místa

Zohlednění technických a investičních limitů a možnosti realizace díla

 • přehnaný poměr zpevněných ploch, navržené prvky mobiliáře a vybavení typu dešťových laviček, dětského hřiště nerespektují požadavky protipovodňové ochrany
 • vzhledem k rozsáhlým zpevněným plochám a celkovému městskému složitému řešení porota hodnotí návrh jako investičně nejdražší
 • návrh nerespektuje doporučený limit
 • uvedená cena v rozpočtu je porotou hodnocena jako podceněná i když je nejvyšší z předložených návrhů
 • v rozpočtu jsou podhodnocené návrhy na vegetaci
 • návrh neřeší možnosti etapizace

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>