Podél řeky s chutí a bezpečně

Libčické křižovatky č.2/2018

Vyšlo v tištěné podobě Libčických křižovatek číslo 2 / 2018.

Řeč bude o Vltavské cyklostezce na našem levém břehu Vltavy, kterou bychom rádi brzy viděli plnohodnotně a v celé délce vyznačenou v mapách. Stezku, po které bychom mohli bezpečně dojít či dojet jak do Prahy, tak i do Kralup a dále.

Každý, kdo někdy jel z Libčic na kole podél řeky, ví, že oběma směry vede trasa občas terénem nepříliš pohodlným, místy jde dokonce o jízdu s jistou dávkou adrenalinu, kterou nejspíš ocení jen muži či sportovně zdatné dámy a dívky. Ostatní se necítí na úzké stezce v těsné blízkosti trati příliš bezpečně a komfortně.

Cyklostezka

Kvalitu stezky se však po mnoho let nedaří zlepšit, přitom po ní ve všední den projede nemálo lidí do zaměstnání do řežských ústavů nebo dále do Roztok a do Prahy. O víkendech tudy sviští ti, kteří si chtějí dopřát projížďku malebným vltavským údolím. Všichni, kteří tudy projíždějí, však na sebe vědomě berou riziko plynoucí z jízdy v těsné blízkosti trati, z úzkého profilu cestičky i jejího členitého kamenitého povrchu, který vám žádnou chybu, kterou při jízdě uděláte, neodpustí. Stezka není vůbec uzpůsobena pro běžnou a bezpečnou cyklistickou dopravu, není vhodná ani pro oficiální vyznačení turistické cesty, protože její trasa se zejména před železniční zastávkou v Řeži přibližuje až do dopravního prostoru trati, kde by se ani chodci neměli běžně zdržovat. Pokud tudy chodíte nebo jezdíte, víte, že projíždějící vlak vámi zacloumá tak silně, že méně zdatný cyklista může ztratit rovnováhu a spadnout. Oficiálně tudy na kole jezdit nemáme, nicméně to je jen teorie. Reálně je trasa frekventovaná dost a dost, zvýšení kvality a bezpečnosti na této cestě proto považujeme za jeden z pilířů naší další práce pro město.

Příprava stavby přešlapuje na místě

Od doby mého působení na libčickém městském úřadu, tedy přibližně před 8 lety, se příprava stavby neposunula dál. Dokumentace pro územní řízení byla dokončena v roce 2009, o té doby Středočeský kraj, coby investor stavby, opakovaně prodlužuje platnost vydaného územního rozhodnutí. Důvodů, proč je stavba obtížně realizovatelná, je hned několik. Komplikace se váží především k charakteru terénu v tomto místě. Trasa v úseku z Úholiček do Letek v délce přibližně 1800 metrů vede vltavským údolím sevřeným z obou stran skalami, místem, které je pohledově atraktivní, ale pro stavbu složité. Prostor pro stezku je zde limitován z jedné strany tratí z druhé pak řekou. Železnice usazená u paty skal sahá svým násypem většinou až na břeh řeky. Každá další cesta, která by zde měla vzniknout, proto musí být buď nad tratí zaříznutá do skály, nebo pod ní přisypaná k železničnímu náspu. Jiné technické řešení bude nutně ještě finančně náročnější.

Dostávám se tak k důvodům, proč příprava stavby stále vázne. Cyklostezka navržená v úseku mezi Úholičkami a Letkami rozšířením náspu trati zasahuje do ochranného pásma železnice, v němž si své podmínky pro ochranu bezpečnosti provozu na trati klade Drážní úřad. Vlastník drážních staveb, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), zase požaduje poměrně vysokou jednorázovou úhradu za věcné břemeno pro stavbu umístěnou na svém pozemku. Částku v řádu několika stovek tisíc korun Středočeský kraj zatím odmítá akceptovat.

Ochranné pásmo železnice: území do vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje. Každá stavba v něm navrhovaná podléhá schválení Drážního úřadu a SŽDC.

Cyklostezka

Užovka vyžaduje užší cyklostezku

Stavba se současně nachází v záplavovém území, dokonce zasahuje do jeho aktivní zóny, do povolovacího procesu tak se svými podmínkami vstupuje rovněž Povodí Vltavy a vodoprávní úřad. A aby omezujících faktorů nebylo málo, prochází stavba územím s prokázaným výskytem zvláště chráněných druhů živočichů (potkáme tu např. ještěrku obecnou, ropuchu obecnou, užovku obojkovou i podplamatou, skokana zeleného i skřehotavého či ledňáčka říčního), jejichž ochranu předepisuje zákon o ochraně přírody a krajiny. Aby mohla být stavba vůbec povolena a aby byl ochráněn přirozený výskyt chráněných živočichů, bylo povolení podmíněno omezením maximální šířky cyklostezky na pouhé dva metry a niveletou vozovky na úrovni hladiny řeky max. při Q2, tj. při hladině dvouleté povodně. Obvyklá šířka cyklostezky přitom bývá nejméně tři metry (1,5 m pro každý jízdní pruh), dvoumetrová šíře není pro obousměrnou jízdu cyklistů dostatečná a provoz bude muset být nejspíš usměrněn dopravním značením. Cyklostezka navržená na úrovni dvouleté povodně může být sice příležitostně zaplavována vodou, na druhou stranu bude méně nákladná, protože bude vyžadovat menší objem materiálu, který bude nutné transportovat po řece a postupně navršit k náspu trati.

Aktivní zóna záplavového území: V aktivní zóně jsou zakázány jakékoliv stavby s výjimkou staveb vodních děl a staveb nezbytné dopravní a technické infrastruktury.

Průjezd areálem šroubárny?

Projekt, který leží v archivu libčického stavebního úřadu, je prozatím nakreslen jen na okraj Letek, zhruba k podchodu pod tratí, kde stezka navazuje na ulici ulici Pod Viničkou. Všichni, kteří by tudy měli přijíždět, budou, stejně jako dosud, navedeni dovnitř do města, na komunikace určené především pro auta. Tudy by, dle mého názoru spíš jezdit neměli, nicméně jiná volba v tuto chvíli není.

Cyklostezka s vyloučeným provozem aut přitom není nereálná. Město vlastní v Letkách několik pozemků, které by vedení stezky umožnilo, úskalím jsou ale pozemky podél řeky, které jsou v rukou soukromých vlastníků. Po vyřešení majetkoprávního vypořádání, což je proces, který probíhá téměř u všech dopravních staveb, by bylo možné stezku vést v celé délce pod tratí a plynule dojet až k areálu šroubáren. Je na vedení města, aby se v této věci více angažovalo a pokusilo se s vlastníky jednat a smluvně zajistit souhlasy pro realizaci stavby nebo ještě lépe potřebné části pozemků odkoupit.

Situace se nyní zdá být příznivější i v areálu šroubáren. Zde se zřejmě schyluje k zásadním změnám v jejich budoucím využívání. Proměna je zatím předznamenána změnou vlastníka severní části areálu, tedy v blízkosti nádraží. Nový vlastník pozemků, společnost PeluPro s.r.o, je velmi nakloněn propojení svých pozemků s Vltavskou cyklostezkou a počítá s tím, že do připravovaného projektu přestavby šroubárenského brownfieldu zahrne jak průjezd pro cyklisty, tak i napojení trasy dále na náplavku. Cyklostezku chápe jako pozitivní prvek, který nám přiblíží přírodní prostředí řeky a umožní snazší dopravu do sousedních obcí. Cyklostezku vnímá také jako příležitost, jak udržet a rozšířit služby, které se v prostoru šroubárny rýsují. Kvalitnější a větší nabídku služeb, třeba v pohostinství, jistě uvítají i místní. A podobně to vnímáme i my v našem Libčickém občanském spolku LOS.

I u sousedů se snaží cyklisty podporovat. V nedalekých Roztokách pokračují s postupným odváděním cyklodopravy mimo frekventované silnice, v poslední době se řeší úsek cyklostezky pod zámkem. Část vedoucí do Sedlce však zatím zůstane v kritickém úseku obcházejícím ostroh skály nejspíš beze změny, protože i zde půjde o vysoké finanční náklady. V tomto místě je i stávající silnice z důvodu stísněných podmínek zúžená a provoz na ní limitován rychlostí 30 km/h. Úsek se však nachází na území Prahy, a tím pádem je potřeba koordinovat postup s dalším silným subjektem.

Buďme aktivní

Letos na jaře to vypadalo, že se ledy už opravdu pohnou. Středočeský kraj totiž vyhlásil výběrové řízení na dopracování projektové dokumentace cyklostezky v úseku Úholičky – Libčice do fáze dokumentace ke stavebnímu povolení. Bohužel nenašel žádného odváženého zpracovatele.

Klíčovým krokem procesu vedle technických detailů projektu a vymezení jasných podmínek ze strany provozovatele dráhy, Povodí Vltavy a ochrany přírody je dosažení shody s vlastníky pozemků, po nichž by stezka mohla vést. Pak už zbývá „jen“ sehnat dostatek finanční prostředků na realizaci stavby. Přestože náklady na stavbu jsou opravdu astronomické, věříme, že finanční zdroje se najít dají. Nemůžeme je však hledat v našem městském rozpočtu, bude nutné žádat o finanční podporu z krajských, národních nebo evropských fondů.

Řízení projektu se sice věnuje Středočeský kraj, ten bude s největší pravděpodobností také investorem stavby, vedení naší obce by ale nemělo rezignovat na aktivitu. Naopak, jsme to my, koho chybějící úsek cyklostezky trápí možná nejvíc a kdo by z dokončení mohl profitovat. Vedení města by proto mělo vystupovat aktivně, hledat řešení, komunikovat a jednat s partnery a vyjednávat si jejich podporu. Podporu jistě najde u sousedních Úholiček, které stejně jako my o dobudování cyklostezky stojí, a stejně tak u dobrovolných svazků obcí, zejména DSO Údolí Vltavy, sdružující obce podél toku Vltavy.

Cyklostezka je jednou z našich priorit

Pevně věříme, že se nám podaří získat v podzimních volbách silnější mandát, budeme mít příležitost v příštích letech spojit síly s dalšími subjekty a společně směřovat energii k podpoře dobudování cyklostezky, kterou považujeme za jednu z prioritních staveb pro Libčice. Současně uvítáme všechny podněty, které Vás jako uživatele cyklostezek napadnou a které bychom mohli v souvislosti s přípravou stavby využít. Své komentáře můžete psát pod webovou verzi tohoto článku.

Petra Pelešková

Ing. Petra Pelešková,
zastupitelka za Libčický občanský spolek LOS, stavební inženýrka pracující na stavebním úřadě. Zastupuje spolek na jednáních s developery a podílí se na připomínkování jejich záměrů. Dále se věnuje územnímu plánu, v rámci přípravy strategických dokumentů je členkou komise pro zpracování urbanistické studie a pracovní skupiny pro dopravu, infrastukturu, výstavbu a bydlení. Nově také spolupořádá farmářský trh u Kotelny v areálu libčické šroubárny. V letech 2005-2010 pracovala na správě majetku MěÚ Libčice nad Vltavou.

Komentářů: 3

 1. Martin napsal:

  Tak popsané je to přesně a kompetentně. Ale pak si člověk uvědomí, že místní vrchnost “postupuje” podle přísloví “Kdo nic nedělá, ten nic nezkazí”.

  Nový spolkový dům – není,
  sportovní hala – není,
  zdravotní středisko – není,
  hřiště na náplavce – není.

  Podle mne je neúčelné chtít po někom angažovat se v realizaci cyklostezky, když ani neví, jak vypadá stojan na kola. Přísloví říká: “starého psa novým kouskům nenaučíš”. Chce to změnu, odstavit ty politické dinosaury od koryta.

 2. Václav Lněnička napsal:

  Díky autorce za milý článek o plánech na silničku pro jezdce na kolech. Rád bych připojil pár svých úvah k tomu. Kvalita života v tomhle městě je na vysoké úrovni. Vynikající spojení do Prahy vlakem, pramalý automobilový ruch, příjemní sousedé, kteří se nepozastavují nad tím, že jsi náplava a dá se s nimi o lecčems pohovořit. Naprosto jedinečné je usazení v kaňonu Vltavy, romantika skal. Ať se dáš k Dolanům či k Řeži, na kole či pěšky, neruší tě hukot aut. Z hlediska prostupnosti levostranného nábřeží udělali hodně chlapi z Dolan, když v 1. půli 19. st. ještě před stavbou železnice prolámali skálu pod Liběhradem, která původně sahala až k vodě. Tak uvádí brožurka vydaná r. 1993 k příležitosti „1000 let města“. Dle známého, starousedlíka a vášnivého cyklisty, se dalo z Letek na Řež projít či projet na kole po cestičce, která vedla pod tratí přímo u vody. Pak postavili na jezu elektrárnu, zvedli hladinu a bylo po pěšině. Cestičku nad tratí udržovali a udržují chlapi z Libčic pracující v Řeži. Jaroslav Novák, blahé paměti, a další. Co se týče cestičky kolem tůněk ze zastávky Řež proti proudu, zásluhu mají dílem obec Řež, dílem Úholičky. Jedna, protože instalovala nedávno dřevěné schůdky od podchodu pod tratí, druhá, protože cestičku pravidelně seká. Cca před čtyřmi roky jsem tu potkal omladinu, nejspíše brigádníky z Úholiček, kteří s lopatou a krumpáčem dávali cestičce ztrhanou nejspíše povodněmi hrubou tvář. Přesto by si ještě úpravu zasloužila, aby byla kolaři lépe sjízdná. Měl-li by kdo chuť k záslužné manuální činnosti, ať mě kontaktuje přes FB a domluvíme se na společné úpravě. Pěšina ještě může dobře posloužit těch pár let, než bude cyklostezka nová. Dá-li kdy Bůh novou cyklostezku v tomhle úseku.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>