červen 2019

3.6.proběhlo pracovní zastupitelstvo – na jednání se diskutovala za přítomnosti zástupců Skanska Reality smlouva o spolupráci s firmou Skanska. Dále byla zmíněna pravidla a zásady pro investory

3.6. proběhlo jednání Kontrolního výboru města

6.6. – obdrželi jsme pozvánku na schůzku Komise pro sport, svolanou na den 19.6.2019, dodatečně opraveno a posunuto na 24.6.2019 kvůli souběhu se ZM

11.6. – obdrželi jsme pozvánku na schůzku Komise pro školství, svolanou na den 18.6.2019

11.6. – obdrželi jsme materiály pro ZM č. 5/2019, konaném 19.6.2019

12.6. – Petra spolu se členy výboru rozvoje města (VRM) se korespondenčně dohodli, že další jednání výboru se z důvodu čerpání řádných dovolený uskuteční v úterý 2. července od 17,15 hod.

16.6. – Ing. Tereza Nehasilová podala rezignaci na svůj mandát zastupitele za LOS, na její místo nastoupila JUDr. Jana Márová

19.6. – paní šéfredaktorka LN rozeslala členům Redakční rady LN ( Ilona) zamítavé stanovisko k otisknutí článku od Petry Peleškové ohledně činnosti Výboru rozvoje města. Odůvodněním zákazu otištění byl email zaslaný panem starostou paní šéfredaktorce, že takový článek nemůže být otištěn jelikož jeho obsah nebyl projednán se všemi členy výboru (potažmo hlavně s panem starostou a místostarostou). Večer na jednání zastupitelstva byla celá věc velmi diskutována s ohledem na zasahování pana starosty do činnosti redakční rady LN. Článek byl napsán jako názor zastupitelky a současně i předsedkyně VRM Petry Peleškové na dění ve městě a nikterak nemluvil za všechna členy VRM. Tento postoj byl vyjasněn a po úpravě nadpisu článku, a i podpisu pod článkem autorkou, byl článek do červnového čísla LN nakonec správně zařazen.

19.6. proběhlo jednání zastupitelstva č. 5/2019

Na programu jednání byly kromě účetní uzávěrky, schválení závěrečného účtu, úpravy rozpočtu a zpráv výborů zastupitelstva i smlouva o spolupráci se Skanskou, prodej pozemku města v sousedství bývalé samoobsluhy v Letkách Libčické realitní společnosti. Na závěr jednání Petr otevřel diskusi týkající se náplně červnových Libčických novin, v nichž se objevil článek spolku, který je považován za bezpečnostní hrozbu. Ve stejných novinách bylo zprvu odmítnuto zveřejnění článku zastupitelky a předsedkyně Výboru rozvoje města Petry Peleškové týkající se činnosti tohoto výboru. Vedení města se nelíbila jedna pasáž článku a chtěli zabránit zveřejnění kvůli zástupnému důvodu, že členové VRM nebyli se článkem seznámeni. Petra tuto argumentaci odmítla, protože text psala nikoliv za Výbor rozvoje, ale jako zastupitelka, která je jeho členem a s činností VRM je obeznámena.

Roman připomínkoval způsob, jakým dostává od pracovníka správy majetku města J.Čermáka odpovědi na své dotazy. Jednoduché a stručné odpovědi jsou zasílány většinou 30.den od zaslání, případně i později. Roman na vedení města apeloval, aby se podobné praktiky změnily, protože je na místě se domnívat, že se ze strany p. Čermáka jedná o záměrný postup s cílem vytvářet obstrukce.

20.6. – obdrželi jsme pozvánku na mimořádné jednání zastupitelstva města svolané starostou na středu 3. července 2019. Jediný bod jednání je navržena Smlouva o spolupráci se Skanska Reality. Termín nepovažujeme vzhledem k počátku prázdnin a období dovolených za šťastně zvolený, ale na názor týkající se data svolání mimořádného ZM se nás opět nikdo neptal a starosta datum rovnou oznámil na jednání ZM 19.6.

20.6. – Petra, jako předsedkyně VRM, požádala v souladu s jednacím řádem výboru starostu o součinnost při přípravě podkladů pro rozhodování výboru o výši částky příspěvku developerů.

„Prosím vedení města, potažmo pracovníky městského úřadu, aby pro jednání VRM v úterý 2.7.2019, na němž by se mělo detailně jednat o výši příspěvku od investorů, byly připraveny jasné podklady v podobě:
– předpokládaného cash flow výdajů a příjmů v přístích letech 5-7 letech v návaznosti na postup výstavby a přírůstku obyvatel.
– reálného rozpočtu na rozšíření MŠ a ZŠ a související náklady (posílení kuchyně apod.)“
20.6. – výbor rozvoje města obdržel od vedení města informaci a zápis z jednání s investory, které proběhlo 12.6., a kterého se účastnili starosta, místostarosta a pracovník správy majetku města pan J.Čermák. Ostatní členové VRM nebyli na jednání pozváni ani předem informováni. Petra proto požádala vedení města, aby o podobných jednáních členy VRM informovali předem a umožnili jim se jednání zúčastnit, projeví-li o to zájem.
Starostova odpověď přišla vzápětí v tomto znění:
„Děkuji Vám za hromadnou korespondenci všem a napříště svá přá náměty a požadavky adresujte na podatelnu města. Děkuji za pochopení.“
Obdobnou mailovou odpověď od starosty obdržel i Roman. Od tohoto dne tedy veškeré dotazy zastupitelů směřované  na starostu musíme adresovat na oficiální úřední podatelnu. Jsme přesvědčeni, že takový postup nepovede ke zrychlení práce zastupitelů a větší operativnosti v komunikaci mezi zastupiteli a vedením města. Jsme přesvědčeni, že jde ze strany starosty o obstrukci a vytváření zbytečných překážek, namísto snahy o maximální možnou spolupráci v rámci celého zastupitelstva.
21.6. – starosta prostřednictvím podatelny úřadu odmítá podklady potřebné pro rozhodnutí VRM zajistit:

„Dobrý den paní předsedkyně,

děkuji vám za vaši zprávu týkající se požadavků podkladů na jednání výboru rady a zastupitelstva města. Veškeré podklady prosím čerpejte z materiálu strategický plán města Libčice nad Vltavou a některé další zejména ekonomické informace můžete získat od ekonomky města.  Vy jako předsedkyně výboru disponujete nadstandartní znalostí technicko-ekonomických témat a současně z pozice předsedkyně výboru rozvoje města vyplývá, že si tyto informace nejenom obstarat, ale i zpracovat dokážete sama, případně s ostatními členy výboru. Není tedy možné jednoduché přehrávání vašich povinností na neidentifikované pracovníky města. Výbor rozvoje města funguje již půl roku, kde ústředním tématem je právě problematika developerské činnosti společnosti Skanska.

S přátelským pozdravem

Ing. Pavel Bartoš, MBA“

24.6. – Petra obdržela z podatelny úřadu žádost o stanovisko VRM ke stavbě sportovní haly TJ Sokol Libčice s tím, že projekt je k nahlédnutí u tajemníka úřadu. Petra obratem žádá tajemníka, aby o projektanta vyžádal projektovou dokumentaci v elektronické podobě, aby se s ní mohli členové VRM seznámit doma a nemuseli kvůli tomu jít v pracovní době tajemníka na úřad. Projekt by prý vyžádán ihned.

30.6. – dosud nebyla zaslána projektová dokumentace sportovní haly v elektronické podobě, VRM se s ní tedy dosud neseznámil

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>