červenec 2019

2.7. – Petra svolala 6. jednání Výboru rozvoje města, a pozvala všechny zastupitele k účasti. Na programu byla:

  • pravidla pro investory
  • výše příspěvku investorů městu na rozvoj veřejné infrastruktury
  • dohoda města se Skanska Reality
  • stav pořizování nového územního plánu

K diskusi o výši příspěvku byly předloženy dva orientační propočty vývoje městského rozpočtu. Místostarosta pracoval s úsekem 15 let, v němž deklaroval, že dopady na rozpočet města údajně nebudou dramatické. Petra s časovou osou budoucích cca 5-7 let, který zahrnoval výstavbu Skanska ve třech plánovaných postupných etapách. Tato orientační prognóza byla sestavená nikoliv jako absolutní částky, ale jako relativní změny nákladů a příjmů rozpočtu města v tomto období. Z tabulky vyplývalo, že náklady na nutnou infrastrukturu, která nebude přímo budována developery, bude ve zhruba 4 letech po výstavbě odčerpávat finanční částky z rozpočtu. Poté se náklady a příjmy pravděpodobně stabilizují a postupně přejdou do stavu růstu příjmů rozpočtu ve vazbě na počet nově zaregistrovaných občanů města.

V pravidlech se stále vede diskuse, zda zavazovat vlastníky větších lokalit určených k výstavbě k úhradě příspěvku ve fázi dělení pozemku na menší části a budování potřebné infrastruktury (zasíťování). Petra hájí názor, že právě tento moment je správnou chvílí pro uzavření smlouvy mezi městem a vlastníkem pozemků. Jednak s uzavřením smlouvy nebude tolik administrativy jednak právě ve chvíli přípravy zasíťování pozemků může město vyjednávat o podmínkách převzetí této infrastruktury do svého majetku a tedy i jednat o výši příspěvku městu.

Diskutuje se i o podpoře revitalizace lokalit, které jsou zanedbané, tzv. brownfieldy, které na rozdíl od staveb na zelené louce dávají šanci zkrášlit stavby a areály znehodnocené např. továrenskou výrobou, která již nemá takový rozsah jako v době největší slávy, (v Libčicích jde především o areál šroubáren) navrhuje se částečná procentuální sleva ze základního příspěvku.

3.7. – proběhlo mimořádně svolané jednání zastupitelstva č. 6/2019 – Smlouva se společností Skanska

Jako opozice jsme usilovali o to, aby příspěvek na rozvoj infrastruktury byl ve výši 1.000,- Kč/m2 čisté bytové plochy. Jakou argumentaci jsme k tomuto měli?

Videozáznam z jednání: https://youtu.be/JU3xNyW-spg

Požadovali jsme vyšší příspěvek, protože chceme snížit dopady výstavby na rozpočet města v letech, které budou bezprostředně následovat po dokončení výstavby. Jsou to roky, v nichž se ještě plně neprojeví vyšší příjmy do rozpočtu vlivem nově zaregistrovaných občanů města, byť již bude nutné posilovat městskou infrastrukturu zejména školských staveb. Jsme přesvědčeni, že současní obyvatelé nemají spoluúčastí města na investicích vyvolaných novou výstavbou doplácet omezením investic na nové rozvojové projekty.

11.7. – na vyžádání a pro potřeby výboru rozvoje obdržela Petra od projektanta přístavby sokolovny a se souhlasem zástupce TJ Sokol elektronickou podobu dokumentace k umístění stavby k prostudování

15.7. – zastupitelé LOS a ODS zaslali hromadnou připomínku k návrhu jízdního řádu ČD 2019/2020, pod kterou se připojilo svým podpisem také 79 občanů žijících ve městě. Připomínkou jsme usilovali především o to, aby místo nově navržených odjezdů z Libčic, které jsou navrhovány s odjezdy v 7:16 (rychlík), 7:19 a 7:28, jely tyto vlaky v 7:05 (rychlík), 7:19 a 7:34. Pro informaci veřejnosti bohužel také musíme zmínit, že od počátku května jsme usilovali o odpověď z města, jak proběhlo jednání o jízdním řádu, které se konalo 28.2.2019 v Kralupech nad Vltavou za účasti zaměstnance města pana J. Čermáka. Informace nebyly nikdy poskytnuty a proto jsme v tak důležité věci pro město jako je vlakový jízdní řád učinili vlastní kroky, aby názor na jízdní řád byl slyšet. Výhledově se budeme pokoušet získat 15 minutový interval vlakového spojení pro naše město, což bylo také obsahem naší připomínky k jízdnímu řádu. Zastupitelka za Liběhrad označila tuto připomínku za další zcela zbytečnou aktivitu našeho spolku. Nesouhlasíme. Kvalita vlakového spojení s Prahou je dle našeho názoru na věc zásadním tématem, u kterého musíme opakovaně prosazovat své zájmy.

Vlakové spojení představuje významný benefit pro naše město a považujeme jeho kultivaci za důležitý prvek zvyšující kvalitu života ve městě.

16.7. – nám byl doručen zápis a usnesení ZM č. 6/2019. Zápis neobsahoval po našich připomínkách k zápisu zásadní vyjádření zastupitelů LOS, která zazněla během jednání. Zápis proto není ze strany našeho ověřovatele zápisu opět podepsán a budeme opět podávat námitku proti zápisu. V zápise nebyli zveřejněny tyto následující připomínky, které na jednání zazněly a které jsme žádali doplnit do zápisu:

  • Ing. Petra Pelešková vyjádřila údiv nad tím, jakým způsobem se ostatní zastupitelé dozvídají o rezignaci zastupitele a radního, pana Františka Hudka. Pokud podal rezignaci již 27.6.2019, proč se tuto skutečnost ostatní dozvídají až během jednání mimořádného zastupitelstva 3.7.2019.
  • PhDr. Schönfeld navrhl, aby se o volbě radního jednalo až na jednání řádného zastupitelstva.
  • Ing. M. Coufal sdělil, že nesouhlasí s bodem č. 4, 7, a 8 čl. III. smlouvy, dále si Ing. M. Coufal dotazem k bodu č. 8 čl. II smlouvy ověřil, pokud by došlo v praxi k uplatnění tohoto bodu, že jdou veškeré náklady spojené s tímto za Skanska, což přítomný zástupce Skanska ústně potvrdil.
  • Během jednání Ing. M.Coufal i Ing. P.Pelešková opakovaně zdůraznili, že požadovaná vyšší částka příspěvku neznamená, že jsou zastupitelé za LOS proti developerům nebo proti rozvoji města, ale že žádají ochranu městského rozpočtu a ochranu kvality života současných obyvatel města.
  • Ing. R.Šebl poukázal dotazem položeným zástupcům Skansky na to, že Skanska začala řešit svůj záměr s městem už před neuvěřitelnými 2 roky. Vlekoucí se jednání připravilo dle slov Ing. R. Šebla město o výrazně lepší podmínky, které by jinak šlo vyjednat, kdyby developer dlouhým čekáním na konečné vyjádření nepřišel o mnoho peněz. Tyto peníze nakonec nezískalo ani město a vypařily se pro obě strany do prázdna.

18.7. – Prostřednictvím Ilony, jako členky redakční rady Libčických novin, jsme se seznámili s texty zaslanými starostou a místostarostou do srpnových Libčických novin, v nichž spolu s ostatními koaličními zastupiteli na mnoha místech verbálně napadají opozici. Vycházeli jsme z pokynu starosty z únorového zastupitelstva, na němž uvedl, že budou třetí strany zmiňované v článcích uveřejňovaných v LN, o této skutečnosti infromovány. Šéfredaktorka tak stále nečiní, proto nás Ilona s texty seznámila sama.

19.7. – Radě města jsme zaslali Návrh na vysílání on-line přenosu a pořizování videozáznamu z jednání ZM městem s návrhem usnesení: “Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby ze všech svých jednání ZM vysílalo on-line přenos a pořizovalo videozáznam, a tento videozáznam zveřejnilo do tří (3) pracovních dnů na web města.” Projekt “Pořizování on-line přenosů ze ZM” byl také součástí databáze projektů při přípravě Strategického plánu, jemuž skupina věnující se položce “Moderní úřad” přiřadila vysokou prioritu.

22.7. – Byli jsme doručením zápisu z jednání Rady města konaného dne 17.7.2019 informováni o schválení návrhu na zřízení rubriky dotazy občanů na webu města, který jsme radě s odůvodněním zaslali.

26.7. – Petra se zúčastnila za přítomnosti místostarosty schůzky s nově jmenovaným městským architektem Ing.arch. Jiřím Opočenským a zástupcem ČKA RNDr. Milanem Svobodou. Jednání se vedlo o přípravě architektonické soutěže na centrum města, a RNDr. Svoboda jako expert ČKA na architektonické soutěže přítomným vysvětlil možná úskalí a výhody jedntlivých variant postupů při zadání a administraci soutěže. Tyto informace bude potřeba ještě pečlivě zvážit jak po stránce finanční, tak i personálních kapacit zastupitelů i zaměstnanců úřadu.

30.7. – Výbor rozvoje města – Petra svolala jednání, na které pozvala i nového městského architekta Ing.arch. Opočenského a projektanta komunikací Ing. Rothe.

Byla diskutována představa o návrhu nové komunikace z náměstí Svobody kolem pozemků nad koupalištěm ke krajské silnici. Petra navrhuje jednosměrnou komunikaci s oboustrannými zelenými pásy a chodníkem pro pěší. V zeleném pásu vedle chodníku by měla být vysazena stromová alej zajišťující stín. Zelené pásy umožní vsakování srážkové vody a její zadržení v krajině.

Diskutovalo se znovu o pravidlech pro investory. Petra představila základní principy, na kterých jsou pravidla postavena. Jde zejména o stanovení kategorií stavebních záměrů, podle nichž bude určována výše příspěvku.

Dále byla projednána možnost vypsání architektonické soutěže na přeměnu centra města (budova úřadu a naproti němu městem zakoupené dva domy). Diskuse se vedla kolem skutečnosti, zda jsou členové zastupitelstva ev. zaměstnanci úřadu odborně vybaveni k komu, aby s metodickou pomocí připravili a zadministrovali architektonickou soutěž sami nebo zda je vhodnější najmout za úplatu zkušeného organizátora takových soutěží.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>