Střípky z únorového zastupitelstva

Obřadní síň na radnici je malá. Jen taktak se tam vejde patnáct zastupitelů. Veřejnost se na zbylém prostoru tlačí maximálně v počtu jednotek. Zápisy ze zastupitelstva, které jsou na webu města, vcelku nikdo nečte. Mají takzvaně „zdeúřední“ povahu a o dění vypovídají skutečně hodně málo.

To jsou hlavní důvody, proč jsme se rozhodli referovat o průběhu jednotlivých jednání zastupitelů poněkud plastičtěji. Budeme z jednání vyjímat úseky, které jsou podle našeho mínění nejdůležitější a typické pro způsob a atmosféru rozhodování nejreprezentativnějšího libčického orgánu. Proto také říkáme, že se jedná o střípky ze zastupitelstva.

Jen pro připomenutí. Zastupitelstvo má 15 členů. Podle výsledků posledních voleb jich je 7 za sdružení Liběhrad, 6 za Libčický občanský spolek, 1 za ODS a 1 za TOP 09. Vládnoucí koalici utvořil Liběhrad s TOP 09, v opozici zůstali zastupitelé za LOS a ODS. Zjednodušeně se dá říci, že poměr koalice versus opozice je 8:7.

Nový zastupitel

Letošní první zasedání proběhlo ve středu 12.února. Přítomno bylo všech 15 zastupitelů, ovšem v trochu pozměněném složení. Ke konci roku odstoupila z funkcí paní Hannah Bartíková a podle stanovených pravidel ji měl nahradit další kandidát Liběhradu podle výsledků voleb. Pan Ondřej Veszelei odmítl. Nabídku přijal pan profesor Jaromír Šantrůček, který na začátku jednání složil předepsaný slib.

Vítejte, pane kolego.

Nabídka pozemku…

Nejpodstatnějším bodem první části jednání byl návrh koupit od firmy SCREWS & WIRE Libčice a.s. pozemek (parc. č. 286/36 k. ú. Libčice nad Vltavou) na Náplavce včetně panelové cesty v celkové rozloze 3 790 metrů čtverečních za sumu 1 195 000 Kč. Pro neznalé, jde o prostor stráně porostlé náletovými dřevinami a slepou panelovou cestu vedoucí ke konci Náplavky pod Šroubárnou směrem k Letkám.

Na eminentní nutnosti koupit tento pozemek se shodují všichni přítomní bez rozdílu příslušnosti. O koupi se usiluje již více než 10 let a všeobecně se považuje za nutnou k tomu, aby se konečně s Náplavkou něco kloudného (kromě občasného posekání trávy) udělalo.

…není bez problému

Problém se ovšem objevil i tentokrát. Na poslední chvíli (byť omezení vlastnického práva je zřejmé z pouhého náhledu do Katastru nemovitostí) vedení města zjistilo, že na pozemku, který firma k prodeji městu nabízí, je v katastru zapsáno několik zástavních práv a předkupní právo ve prospěch Sberbank a to v hodnotě několika desítek milionů Kč. Starosta a místostarosta navrhli, aby se koupě pozemku i přesto uskutečnila, s tím, že smlouva bude podepsána teprve po výmazu zástavních a předkupních práv. O tom, že mají být tato omezení váznoucí na pozemku vymazána, informoval zastupitel za TOP 09, Petr Kosík, který je zároveň členem představenstva firmy – tedy osobou přímo jednající za firmu SCREWS & WIRE Libčice a. s. Údajně se firma s bankou již vyrovnala a je jen otázkou času, kdy se bude realizovat výmaz z katastru nemovitostí.

Opozice ústy paní Petry Peleškové opětovně deklarovala potřebu pozemek koupit, ale označila schválení koupě v této situaci za krajně rizikové. Navrhla odložit ho na další jednání zastupitelstva, to jest zhruba o dva měsíce, než pozemek bude zbaven předkupních a zástavních práv. Místostarosta pan Penížek k tomu poznamenal, že podobná nabídka se nemusí opakovat, čemuž ve své dvojjediné roli přitakal i pan ředitel/zastupitel Kosík.

Petra Pelešková přednesla prohlášení zastupitelů LOS:

„Libčický občanský spolek LOS podporuje koupi pozemku parc.č. 286/36 v k.ú. Libčice nad Vltavou, který je pro město strategický z hlediska využití náplavky i možnosti přístupu na ní. V současné době však tento pozemek vykazuje takové právní vady, pro které je jeho koupě značně riziková, neboť vlastnické právo k pozemku je omezeno předkupním právem pro Sberbank CZ, a.s. a zástavním právem smluvním pro tutéž banku pohledávkou ve výši 66 milionů korun s příslušenstvím. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby byl tento bod z programu jednání dnešního zastupitelstva stažen a aby o koupi pozemku parc. č. 286/36 v k.ú. Libčice nad Vltavou zastupitelstvo města rozhodovalo až poté, co budou tyto právní vady odstraněny.“

Následovala diskuse, v níž obě strany snášely argumenty pro svůj postoj. Ke sblížení názorů nedocházelo. Z veřejnosti se k projednávané věci vyjádřil také pan Patrik Hoffman, který řeší aktivity firmy PeluPro, a který je autorem budov Uhelného mlýnu a Kotelny. Ten sdělil, že pozemek byl firmě PeluPro již dříve přislíben jako náhrada škody. Podle pana Hoffmana tento příslib společnost SCREWS & WIRE Libčice a.s. neplní. Proto firma PeluPro podala již i žalobu. K tomu starosta Bartoš poznamenal, že pohled pana Hoffmana je tendenční.

Alespoň částečný úspěch

Byli bychom raději, kdyby Zastupitelstvo povolilo nákup pozemku teprve až bude v pořádku, bez vad a bez rizik pro město. A ač jsme byli přehlasováni, přece jen si připisujeme alespoň částečný úspěch. V původním koaličním návrhu byl definován zákaz pozemek koupit jen v případě neodstranění konkrétního závazku vůči Sperbank. Finální zákaz jasně definuje, že na pozemku před koupí nesmí být žádné vady (vyjma břemene ve prospěch Pelupro).

Na závěr apeloval zastupitel Schönfeld, aby si při rozhodování o této věci zastupitelé uvědomili, že podobné případy často vedly k právním důsledkům pro zastupitele jako jednotlivce. Hlasováním, většinou 8 hlasů vládnoucí koalice byl návrh na koupi schválen v tomto znění:

Usnesení č. 5/11-2019: „Zastupitelstvo města souhlasí s koupí pozemku parc.č. 286/36 v k. ú. Libčice nad Vltavou o výměře 3 970 m2 od SCREWS & WIRE Libčice a. s. za cenu 1 195 000,- Kč. Kupní smlouva bude podepsána až po výmazu veškerých zástavních a předkupních práv z listu vlastnictví k pozemku 286/36 v k. ú. Libčice nad Vltavou. Pozemek nebude zatížen ani jinou právní vadou vyjma věcného břemene ve prospěch firmy Pelupro.“

Koalice a střet zájmů

Když sedíte na dvou židlích - střet zájmů

Tedy i hlasem pana Kosíka, který na přímý dotaz, zda se necítí být ve zjevném střetu zájmů, prohlásil, že ve střetu zájmu je, ale hlasovat bude, protože to není porušení zákona. K tomu poznamenal pan Roman Šebl, že zastupitel by měl být nositelem i určitých morálních hodnot a v tomto smyslu může být nesprávné i to co není protizákonné.

Tento problém se v průběhu zastupitelstva objevil v menší míře ještě jednou – při projednávání spolupráce města a soukromých investorů při zasíťování pozemků nad koupalištěm. Zde se necítil pan zastupitel Urbánek (Liběhrad) být ve střetu zájmů a i on se zúčastnil hlasování.

K problematice střetu zájmu u zastupitele
doporučujeme seznámit se s materiálem
na stránkách oživení.cz

K podkladům jen přes obstrukce

Druhým bodem, který byl spojen s obsáhlou výměnou názorů, byl plán investic na rok 2020. Ten bývá zařazen do programu jednání jako bod „Rozpočtové opatření č. 1“.
Před jednáním zastupitelstva požádal finanční výbor radu města, aby zastupitelům poskytla projektovou dokumentaci k investičním akcím, které jsou v plánu investic. Za tento rozumný přístup k věci členům finančního výboru poděkoval Roman Šebl. Zastupitelům však byly před jednáním poskytnuty pouze situační výkresy.

V minulém i v předchozích letech se opoziční zastupitelé LOS vyjádřili, že k investicím není zastupitelům předkládána projektová dokumentace. Petra Pelešková uvedla, že není možné, aby v 21. století nebyla dokumentace poskytnuta zastupitelům elektronickou formou, a aby za jedinou formu distribuce dokumentace bylo zvoleno osobní nahlédnutí do dokumentace po domluvě s panem Čermákem v jeho pracovní době.

Je jasné, že veškerá projektová dokumentace je pro město zpracována elektronicky, takže opravdu nic nebrání tomu, aby byla elektronicky také šířena a to jak osobám, které o investičních akcích hlasují a zastupují veřejnost, tak i samotné veřejnosti.

Dále k plánovaným investicím zastupitelé LOS zmínili, že jim v tuto chvíli není jasné, proč oprava komunikace Pod Hájem II má přijít na 3 mil. CZK a že ze zaslaného situačního výkresu tuto cenu nelze jakkoliv dovodit či ji odůvodnit. V den konání zastupitelstva byl v dotčené ulici pan Petr Schönfeld a žádný viditelný propad zde nespatřil. Ze situačního výkresu bylo zřejmé, že má dojít k výměně stávajícího povrchu za asfaltový. Tím se mimo jiné zhorší vsakování dešťové vody a stávající dlažba, které se v dané ulici nachází, bude vyhozena?

Pan Urbánek zmínil, že ne všechny akce jsou investice ale také například opravy. U nich se nebude nic projektovat. A až se bude vybírat dodavatel, bude nutno sepsat poptávku a ne zpracovávat projekt. Podle jeho názoru není třeba dělat projekt, když se nic nového nestaví.

Petra Pelešková odvětila, že je konsternována takovým sdělením. Skutečně na zakázku za 3 mil. CZK není dle člena finančního výboru a zastupitele potřeba kvalitní projekt? Pan Urbánek odvětil, že jde pouze o slova.

Zastání z koaličních řad

Zuzana Bělohradská (Liběhrad), uvedla, že se k názoru distribuovat elektronickou projektovou dokumentaci také přiklání, a že projekty by měly být poskytnuty zastupitelům a měly by být k dispozici i veřejnosti.

Pozemky nad koupalištěm

Zasíťování pozemku nad koupalištěm je již v rozpočtu ve výdajích města jako plánovaná akce a přitom například finální podoba vzoru profilu komunikace a ukládání veřejných sítí, která byla projednávána ve výboru pro rozvoj města, není odsouhlasena. Přesto vedení města podporuje tento záměr. Dále byl položen dotaz, zda je již uzavřena smlouva o spolupráci a plánovací smlouva s majiteli pozemku nad koupalištěm, aby bylo jasné, v jaké míře se město bude podílet na projektové dokumentaci i na dalším zasíťování. Pan starosta k tomu sdělil, že žádná smlouva uzavřena není.

Zastupitelé za LOS před hlasováním přednesli protinávrh, aby se schválilo Rozpočtové opatření č. 1 obsahující plán investic na rok 2020 ve svém rozsahu pouze s vypuštěním akcí: komunikace Pod Hájem II, zasíťování pozemku nad koupalištěm a páteřní komunikace nám. Svobody – Turská. Ve prospěch tohoto protinávrhu hlasovali zastupitelé LOS (6), proti hlasovali zastupitelé Liběhrad + TOP 09 (8), zdržel se zastupitel ODS (1).

Převádění nevyčerpaných grantových peněz

Z dalšího jednání zmiňujeme opakovaně uváděný návrh LOS, aby nevyčerpaná část finančních prostředků na dotace města na podporu občansky prospěšné činnosti, projektů, aktivit občanů a zájmových organizací byla převedena do dalšího roku. Podporuje jej i pan Reichel (Liběhrad) jako nový předseda dotační komise. Zastupitelé jsou informováni, že v druhé polovině roku se dotační komise sejde nad změnami.

Výbor pro rozvoj…

Rozsáhle se diskutovalo o práci Výboru pro strategický rozvoj města. Předsedkyně Petra Pelešková si stěžovala na obstrukce při svolávání a jednání výboru. Na druhou stranu pan místostarosta kritizoval pozdní dodávání zápisů z jednání.

Komise pro média

Padlo několik dotazů ke Komisi pro média. Petra Pelešková za LOS navrhla, že by mohla mít za úkol řešit plakátovací plochy. Vedení města s tím souhlasí. Pokud jde o složení komise, byla místostarostou zmíněna tato jména: Richter (LOS), Kuchta (ODS), Mračková (Liběhrad), Cibulková (TOP09), Hrachovcová (výkonný redaktor), Kliment (nezávislý – ZUŠ), Česák (nezávislý – TJ Sokol). K tomu Petr Schönfeld za LOS poznamenal, že nezávislost komise by měla být maximální a z tohoto důvodu není vhodné, aby v ní byl zastupitel. Ostatně i v některých okolních městech byl tento princip přijat. K tomu nemělo vedení města žádný komentář.

Roman Šebl, Petr Schönfeld, zastupitelé za LOS

komentáře 2

  1. Martin Sekera napsal:

    Zákon hru na schovávanou se střetem zájmů podporuje. Zvláštně. I když je někdo zapikaný, nepiká. I když se odhalí, nevypadne ze hry. V libčickém zastupitelstvu se tahle „schovka“ hraje už delší čas. Viz: https://libcickekrizovatky.cz/?p=11281
    Jsem si jist, že ji pánové Kosík a Urbánek hrají s velkým sebezapřením, ale co jim zbývá, když je poměr mandátů v zastupitelstvu jen 8 : 7 v jejich prospěch? Moc bych Liběhradu a spol. přál, aby příští volby vyhrál větším rozdílem, aspoň 13 : 2. Potom by se jeho zastupitelé ve střetu zájmu nemuseli tolik trápit.

    • M napsal:

      Nebuďte uzkoprsý. V zastupitelské demokracii máte právo si svobodně vybrat jak Mirky Dušíny tak bezpáteřní jidáše. Každopádně si to ale lidé přečtou, řeknou, a zapamatují i po konci volebního období.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>