Zastupitelstvo přesunuté na 24.únor navrhujeme rozšířit o tři body jednání

Zastupitelstvo města, které bylo původně svoláno na 17.2.2021 bylo vlivem probíhající karantény na městském úřadě přesunuto na 24.2.2021. Zastupitelstvo posunuté o týden je na plánu od 18 hodin v sále na plovárně. Přičemž navržený program je následující:

1. Čerpání rozpočtu za rok 2020
2. Rozpočtové opatření č. 1/2021
3. Rozpočtový výhled 2022-23
5. Zpráva finančního výboru
6. Zpráva kontrolního výboru
7. Různé

Tento program navrhujeme rozšířit o tyto tři další body jednání:

Strategický plán – vyhodnocení plnění SP a příprava akčního plánu 2021-2022

Odůvodnění návrhu:

V Libčických novinách 06/2020 byl otištěn článek „Akční plán 2021-2022“, v němž se uvádí, že probíhá kontrola plnění úkolů a poté proběhne sběr dat a podnětů od občanů, bude stanovena jejich priorita a vytvoří se koncept akčního plánu pro roky 2021-2022. Aktualizace akčního plánu měla být podle této zprávy hotova do konce roku 2020. Další informace o postupu práce na přípravě tohoto dokumentu se již neobjevily ani v městském periodiku, ani v zápisech z jednání rady města. Strategická komise, která by se touto činností měla zabývat, nebyla v tomto funkčním období zastupitelstva dosud jmenována, natož aby se sešla.
Žádáme vedení města, aby detailně informovalo zastupitelstvo města o postupu vyhodnocení plnění úkolů strategického plánu, o postupu přípravy akčního plánu 2021-2022 apod. Žádáme o poskytnutí relevantních dokumentů, které se této kontroly AP 2019-2020 a přípravy AP 2021-2022 týkají.
V usnesení ZM č. 16/4-2015 je uloženo radě města pravidelně po každém ukončeném čtvrtletí informovat zastupitelstvo o realizaci kroků ve strategickém plánu města, aktuální informace o plnění SP se do materiálů pro zastupitelstvo nepřipravují.

Granty a dotace – žádosti připravované, podané, realizované

Odůvodnění návrhu:

Zastupitelstvo města přijalo usnesení č.16/4-2015, který uložilo radě města písemně informovat každé čtvrtletí na jednání zastupitelstva města o dotacích, které město připravuje a žádá. Na programu jednání zastupitelstva města č.16 tento bod po ukončeném čtvrtletí zařazen není. Žádáme, aby žádosti o dotace podané městem v loňském roce byly součástí podkladů pro jednání zastupitelstva č. 16.

Základní škola – zpráva o aktuální situaci ve škole vč. přípravy výběrového řízení na ředitele a výsledků auditu hospodaření

Odůvodnění návrhu:

V loňském školním roce proběhla v základní škole razantní změna spočívající v odchodu 9 učitelů a těsně před prázdninami i k uvolnění místa ředitelky školy. Pedagogický sbor byl částečně doplněn, vedením školy je pověřen do dalšího výběrového řízení pan PhDr. Bahenský. Situace ve škole byla velmi vyhrocená, nyní se sice zřejmě výrazně uklidnila, přesto zastupitelé města žádají zřizovatele a školskou radu o poskytnutí informací o aktuálním dění ve škole, aby se ujistili, že je stabilizace pedagogického sboru základní školy na dobré cestě.
Zároveň žádáme poskytnout informace o postupu zřizovatele při přípravě opakovaného výběrového řízení na ředitele školy, aby výběrové řízení proběhlo v době zajišťující škole vysokou šanci na kvalitní uchazeče. Za takové období pro výzvu k podání přihlášek považujeme brzké jaro 2021 (nejlépe březen).
Dále žádáme v této souvislosti zprávu o výsledcích auditu hospodaření školy v období působení pí. ředitelky Raveanne, o jehož zadání zřizovatelem informovala předsedkyně finančního výboru. Výsledky tohoto auditu žádáme poskytnout v písemné formě.


Návrh na rozšíření programu jsme již členům rady odeslali.

Celé jeho znění si můžete přečíst zde.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>