Mateřská školka po pár letech znovu praská ve švech

O libčické mateřské školce slýcháme obvykle samou chválu. Jak by také ne, vždyť zdejší sehraný tým pracuje s dětmi opravdu s láskou a pochopením. Školka je však opět téměř plná, v příštím roce nebudou podle paní ředitelky Frantové obsazená pouze 3 místa. V první polovině příštího roku zároveň předá první dokončené byty novým vlastníkům současný největší developer, Skanska. Mezi nově příchozími budou jistě i mladé rodiny a školka bude první, kdo vyšší poptávku zaznamená.

Trvalé bydliště versus rozpočet obce

Kvalitní školka v místě bydliště je pro rodiče výhra. Postavit ji však stojí nemalý peníz. I to je důvod, proč se obce snaží, aby co nejvíce obyvatel bylo zároveň jejich občany. S trvalým bydlištěm plynou domovské obci příjmy ze státního rozpočtu a obec má více prostředků na svůj rozvoj. Mateřská škola se však většinou staví předtím, než se nárůst rozpočtu projeví, přesto se příprava projektu nesmí ošidit.

Dohoda s developerem může zajistit rozvoj občanské vybavenosti obce

S rozrůstající se zástavbou je potřebné přimět investory, aby se podíleli na části nákladů, které obci s nově příchozími vznikají. Nejde jen o zmiňovanou školku či školu, ale také o správu komunikací nebo péči o zeleň. Proto jsem ráda, že se nám, zastupitelům za Libčický občanský spolek LOS, podařilo před třemi lety přimět město k uzavření smlouvy se Skanskou. Smlouva zahrnuje zejména finanční příspěvek ve výši 650,-Kč/m2 čisté bytové plochy určený právě na rozšíření kapacity školských zařízení. Není to mnoho, zejména v optice současného skokového růstu cen, ale je to rozhodně posun ve vztahu město-investor oproti předchozím letům a ve vztahu k některým elitním investorským skupinám v Libčicích.

Zastupitelé a veřejnost postaveni před hotovou věc. Nikoliv poprvé.

Přes tento dílčí úspěch rozšíření školky až do letošního roku spalo. Výběrem místa ani projektovou přípravou se nikdo nezabýval. A teď, jak už je v Libčicích zvykem, hledáme na poslední chvíli, kam s ní. Najít vhodnou lokalitu je přitom klíčové.
Vedení města se rádo zaštiťuje proklamacemi, že investice připravuje v souladu se Strategickým plánem, po projednání v komisích města, a tak podobně. Dlužno podotknout, že žádná z komisí města, ani školská a investiční, se k této záležitosti nesešla, ani nedala své doporučení. Jednoduše proto, že rada si jejich názor nevyžádala. Zastupitelé a veřejnost se o zadání a výsledcích studie dozvěděli na konci letošního března, tedy pokud si přečetli zápis z jednání rady města.

Přiznám se, že jsem byla tímto přístupem spolu s kolegy zaskočena. Rozšíření školky je pro město významnou investicí, kterou je nutné řádně připravit a projednat. Pokud má projekt směřovat k úspěšné a hladké realizaci, je nutné kvalitní zadání, shoda napříč zastupitelstvem a spolupráce všech zainteresovaných subjektů. Těmi mám na mysli zejména současné vedení mateřské školky, zmíněné komise města, ale také veřejnost, tedy rodiče, coby uživatele budoucí služby. Proto jsme na začátku května navrhli (zastupitelé za Libčický občanský spolek LOS) svolat pracovní zastupitelstvo. Odpověď jsme nedostali a jednání se nekonalo. Z dalšího zápisu z rady města jsme se pouze dozvěděli, cituji : “Starosta navrhuje jedinou rozumnou cestu k rychlému navýšení kapacity MŠ – rekonstruovat části (více jak ½) prostoru Ludvík.” Opět se zjevilo zaklínadlo časové tísně a dojmu naléhavosti, které odvádí pozornost od skutečnosti, že někdo zaspal.
Místo pracovního jednání zastupitelstva starosta uspořádal na plovárně 22. června veřejnou diskusi. Po pravdě řečeno alespoň nějaký prostor pro výměnu názorů k tématu.

Diskuze nebo formalita?

Vedení města se pokusilo vytvořit dojem, že se problematikou rozšíření školky zodpovědně zabývalo. V obsáhlém úvodu starosta představil šest variant, které projektant zahrnul do “studie proveditelnosti”, a vyzval k diskuzi nad možnostmi umístění či rozšíření školky. Oprostíme-li se od faktu, že rada města již vybrala svou cestu, pojďme se na předložené varianty podívat zblízka:

Co vše v rámci diskuze zaznělo, to si můžete poslechnout na záznamu, který pro nás zajistil Honza Menšík (LOS). Ve stručnosti uvádím hlavní myšlenky zde:

 • preferovaná varianta (přestavba objektu č.p. 735) počítá s využitím Oranžového hřiště pouze pro potřeby MŠ;
 • Oranžové hřiště je školkou využíváno již nyní, běžně je zde školka v dopoledních hodinách, kdy se zde jednotlivé třídy střídají. Ostatně pozemek Oranžového hřiště byl původně součástí areálu školky, proto ho stále vnímají jako jedno ze svých hřišť, odpoledne tu rády pobývají i školní družiny.
 • pro rok 2022/2023 je zapsáno 138 dětí;
 • na výběru lokalit pro školku se nepodílel městský architekt;
 • do výběru lokalit pro školku nebyl zahrnut areál Skansky;
 • nevhodné soustředění dopravní zátěže do již nyní dopravně problematického místa;
 • v Letkách chybí občanská vybavenost, školka by měla být blíže do Letek;
 • místostarosta zmínil, že byla chyba města nekoupit kulturní dům, za jakoukoliv cenu;
 • snazší dostupnost školky umožní rodičům lépe skloubit pracovní a rodinný život a sníží potřebu jízdy autem ke školce;
 • současná školka neposkytuje pedagogům žádné zázemí pro zaměstnance, i na to by se mělo myslet;
 • zvýšení kapacity kuchyně ve stávající školce obnáší kompletní přestavbu s nutností uzavřít provoz školky, což nelze stihnout jen v době prázdnin;
 • je vhodné uvažovat o stavbě s více funkcemi, např. kombinace školky se zázemím pro zájmové instituce;
 • časová tíseň nemusela nastat, protože smlouva se Skanskou je podepsaná 3 roky;
 • varianta v č.p. 735 se vůbec zabývá parkováním pro školku, parkoviště je využíváno pro potřeby Policie ČR, pro návštěvu hřbitova a případně už nyní i pro potřeby rodičů školkových dětí;
 • v roce 2015 nemohla být školka v č.p. 735 umístěna údajně proto, že ji prý Policie ČR z bezpečnostních důvodů zde nepřipustí.

V závěru veřejného projednání starosta oznámil, že do září zpracuje materiál pro veřejnou diskusi a že další kroky přejdou na nové zastupitelstvo. Jak tomu bude, zjistíme v nejbližších týdnech.

Poloha školky ve městě je klíčová

Lokalita školky je v porovnání s jinými budovami občanské vybavenosti zásadní. Proč? Jednoduše proto, že malí návštěvníci školky toho moc neujdou, rodiče do školky dochází či dojíždí dvakrát denně, 10 měsíců v roce. Z toho plyne opravdu vysoká dopravní zátěž místa.

V kontextu uvažovaných lokalit lze znovu připomenout prodej pozemku o ploše 4 tis.m2, tzv. seřadiště, přímo sousedícího s koupalištěm soukromému investorovi. Vedení města, v čele se starostou Bartošem, se za pár korun zbavilo cenného pozemku, na němž mohla školka, i s pěkným hřištěm, vyrůst. Investor se k ničemu konkrétnímu nezavázal, na pozemku může stále vyrůst cokoliv, co umožní územní plán.

Přehledně, proč je volba polohy školky tak důležitá?

 • nová zástavba je situována poměrně daleko od stávající budovy školky
 • pokud se zkrátí docházková vzdálenost, rodiče nebudou sváděni k jízdě autem, aby svou ratolest do školky dopravili, čímž se uleví parkovacím plochám
 • děti se učí, že normální je chodit pěšky, že je zábavné cestou potkat kamarády
 • děti se učí pohybovat v prostoru města, orientovat se v něm
 • dopravně se odlehčí nebo naopak zkomplikuje situace v blízkosti areálu současné školky

Zahrada a hřiště jsou stejně důležité jako budova školky

Venkovní prostory jsou pro školku rovněž velmi důležité. Kvalita zahrad a hřišť, ale i prostá výměra. Na snižování kapacity hřišť paní učitelky dlouhodobě upozorňují. K významnému zvýšení tlaku na školková hřiště došlo s výstavbou 2 nových tříd v zadním traktu budovy MŠ před 6 lety. Už tehdy jsme za LOS upozorňovali na nevhodnost takového řešení, protože stavba zabrala hřiště využívané třídami zadního křídla MŠ. Třídy se nyní střídají na jednotlivých hřištích dle pečlivě zorganizovaného, napjatého harmonogramu. Oranžové hřiště je jeho nedílnou součástí. Vyšší kapacita školky si samozřejmě nárokuje i další venkovní prostory.

Jaké konkrétní kroky by při přípravě podobného projektu jako je rozšíření MŠ neměly chybět:

 • průběžné sledování demografického vývoje a jeho prognóz na úrovni ORP, případně kraje, se zohledněním výstavby na zastavitelných pozemcích v Libčicích;
 • detailní rozbor variant umístění školky, včetně možných rizik a přínosů;
 • výběr lokality v kontextu celých Libčic a přednostně z pohledu jejích budoucích uživatelů, neomezovat se pouze na městské pozemky;
 • zapojení městského architekta i architektů pracujících na novém územním plánu;
 • komunikace s veřejností hned od počátku přípravy projektu, názor odborných komisí rady města je základ;
 • zvážit polyfunkční využití nového objektu, např. pro zájmové činnosti školkových dětí;
 • příprava projektu vzápětí po podpisu smlouvy s developerem, ať už se Skanskou nebo s jiným investorem;
 • zpracování studie a projektu architektem je samozřejmostí, školku považuji za významnou městskou stavbu, která si zaslouží výjimečný vzhled;
 • projekt musí zahrnovat i rozvahu provozních nákladů.

Mým přáním je, aby se městské projekty připravovaly s rozvahou, bez časové tísně. Aby reagovaly na demografický výhled, předvídaly budoucí vývoj a realisticky odrážely potřeby nás, obyvatel města. Věřím také, že i na malém městě může vznikat kvalitní architektura.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>