Volby ’14

MĚSTO S DOBROU POVĚSTÍ

Program kandidátů Libčického občanského spolku LOS
pro Libčice nad Vltavou

LOS - LIBČICKÝ OBČANSKÝ SPOLEK

Motto

L       Libčice nejsou soukromý majetek radnice
O       Občan není poddaný
S       Systém je efektivnější než improvizace

Nejsme spolkem aktivní odvety, ale racionální úvahy. Voličům svůj program navrhujeme, eventuálním budoucím partnerům v zastupitelstvu ho nabízíme ke sdílení a realizaci jako celek, nebo v jeho dílčích částech. Chceme, aby Libčice měly radnici, která svým profesionálním řízením vytváří zázemí pro příjemný a tvůrčí život v obci.

I.       Společnost, školství, kultura, sport

Plánování sociálního rozvoje

Budeme pravidelně vyhodnocovat demografická data, abychom mohli včas reagovat  na proměny poptávky rodičů po umístění  dětí do mateřské školy. Obdobně budeme postupovat i v případě našich seniorů. Bez systematicky shromažďovaných a průběžně analyzovaných dat o městské společnosti a jejích potřebách nelze správně a včas připravit investice do staveb občanské infrastruktury, do níž školy a sociální služby různého druhu patří.

Bezpečnost občanů

Není zatím v možnostech rozpočtu města provozovat městskou policii. Ale je v silách radnice zásadně regulovat negativní vliv provozování hracích automatů. Je možné více a soustavněji dohlížet na rizikové chování lidí na veřejných prostranstvích, vandalismem počínaje a narkomanií konče. Chceme ve spolupráci s občany vytvořit pravidelně aktualizovanou mapu rizik a rizikových lokalit, na něž by radnice operativně zaměřovala svou pozornost v rámci svých kompetencí. V případě povodní je na místě zavést bezplatnou informační službu o nebezpečí a vývoji situace pro občany v ohrožených lokalitách, tzv. krizovou SMS.

Vybrané služby občanům

Město může ke svému portfoliu veřejných služeb přidat také některé další služby. K takovým patří služba levného dovozu písku a stavebních materiálů v katastru města, jíž bychom lidem chtěli usnadnit situaci při méně rozsáhlých opravách a rekonstrukcích jejich domů.

Podpora vedení škol

Budeme respektovat autonomii ředitelů při řízení našich škol. Současně budeme sledovat výsledky jejich práce. Cílem je zvýšit počet dětí v základní škole, uspokojit poptávku rodičů po umístění dětí v mateřské škole a posílit prvotřídní pověst základní umělecké školy.

Rekonstrukce mateřské školy

Dokončíme rekonstrukci mateřské školy včetně revitalizace jejího hřiště a zahrady. Podpoříme optimální variantu jejího rozšíření tak, aby odpovídala skutečným potřebám našeho města s ohledem na jeho předpokládaný rozvoj.

Modernizace základní umělecké školy

Podpoříme posílení role ZUŠ jako jednoho z center kulturního života ve městě. Zasadíme se o dokončení celkové modernizace  její  budovy a areálu.

Systémová podpora vzdělání, sportu a živé kultury

Moderní vybavení škol, nadstandardní výchovné a vzdělávací akce, zájmové aktivity občanů, to vše stojí peníze. A je dobře, že nároky na ně rostou. Chceme, aby vydávání financí bylo v této oblasti přehledné a účelné. Do budoucna předpokládáme jejich nárůst úměrný chuti lidí sportovat, ambici sportovních klubů dosahovat vyšších soutěžních úrovní, snaze zavedených i nových spolků rozvíjet se ve svých kulturních zaměřeních.

Peněžní prostředky vydávané městem nad rámec zákonné povinnosti péče o školy mají učitele i děti motivovat k činnostem a výukovým metodám, na které ze svých rozpočtů nemají. Oživíme Fond školského rozvoje pro nákup lepšího vybavení našim školám, úhradu doplňkového vzdělávání pedagogů i pro jejich přímou motivaci k práci v našem městě.

Příspěvky městským organizacím, spolkům i skupinám občanů k naplňování jejich zájmových činností, které provozují pro veřejný prospěch a v zájmu města, budou dále sdruženy do Fondu kultury.

Fotbal a házená, vedle dalších sokolských specializací u nás nejpopulárnější sporty. Připočteme-li sportovní akce hasičů i jiných menšinových sportů u nás provozovaných, zaslouží si sport založení speciálního městem rozpočtovaného zdroje finanční podpory. Tím by měl být  Fond sportu.

Nové sportovní a kulturní akce

K městu s dobrou pověstí patří bohatý sportovní a kulturní život. K činnostem a akcím, které si u nás již vytvořily tradici, chceme připojit nové. Ač jsme u řeky, nevyužíváme ji plně. Rádi bychom ve spolupráci se Sokolem, hasiči, fotbalisty, ale i s iniciativními rodinami a soukromníky vytvořili v rámci revitalizace náplavky zázemí pro Veslařský klub, k jehož veřejné nabídce by patřilo i půjčování malých plavidel příchozím nebo turistům k projížďce po Vltavě.

V kultuře chceme trvale připomínat památku Karla Hašlera a založit  Libčickou hašlerku, festival lidové písně k poslechu i tanci.  Vytvoří se tak trojice hudebních festivalů přesahujících svým návštěvnickým ohlasem hranice města. Tichý hlas – Otevřená zahrada – Libčická hašlerka budou žánrově odlišné a nebudou si konkurovat.

Solidarita

Každý z nás se může dostat do složité existenční situace. Nejohroženější jsou skupiny seniorů a neúplných rodin. Zasadíme se za přípravu pravidel nového rozpočtového Fondu solidarity, tak abychom se vrátili k někdejší tradici zodpovědnosti tzv. domovské obce.

Spolupráce s okolními obcemi

Nejen v rámci stávajících sdružení obcí a měst, jichž členem jsme, ale také drobnými jednorázovými akcemi s bezprostředně sousedícími obcemi  lze prospět bohatšímu životu u nás. Dolany, Řež, Máslovice, Tursko, Úholičky a Libčice mohou spojit invenci v oblasti turismu a sportu.

Okno do světa

Školám,  spolkům a sportovním klubům by se mohly k jejich rozvoji hodit kontakty se zahraničím, aby mohly probíhat výměnné pobyty žáků a členů spolků. Pokusíme se zajistit partnerství se zahraničním městem nebo i více městy.

 

II.       Rozvojové investice

Hospodárnost a vícezdrojové financování

Podpoříme hospodárné nakládání s investičními prostředky města a budeme prosazovat maximální využití příležitostí nového programového období evropských fondů k získání dotací umožňujících uskutečňovat rozsáhlejší stavební projekty. Kromě evropských fondů budeme sledovat dotační možnosti v rámci státní správy.

Povrchy komunikací

Péči o veřejné komunikace,  veřejnou zeleň, stromořadí a životní prostředí považujeme za samozřejmou součást práce každé radnice.

Dům s pečovatelskou službou

Pokusíme se najít zdroje a partnery pro stavbu domova s pečovatelskou službou. Vzhledem k rostoucímu počtu seniorů a dlouhým čekacím lhůtám na přidělení místa ho považujeme za užitečnější než záměr sociálně zdravotního zařízení. Své blízké, kteří se o sebe už nemohou postarat, bychom chtěli mít na dosah.

Areál „Ludvík“

Připravíme nové a dlouhodobě udržitelné využití areálu „Ludvík“ a prostoru okolo něj. Jsme přesvědčeni, že prostor může být po rekonstrukci životaschopný za předpokladu koncentrace více aktivit financovaných několika subjekty. K těm, které by zde mohlo provozovat město, patří například provoz knihovny spojené s místním muzeem. Projektem muzea rozumíme moderní interaktivní informačně zážitkové místo, věnované nejen historii města a okolí, ale také přírodnímu prostředí a současnosti. Sloužit by mělo školám jako doplňkový vzdělávací prostor, rodinám pro plánování výletů do okolí a turistům jako výchozí orientační bod k přehledu o městě a okolí.

Sportoviště

Po dohodě se Sokolem podpoříme kroky k realizaci projektu Městský stadion. Stále nám chybí důstojné funkční zázemí pro potřeby základní školy a pro kapacitně odpovídající sportovní vyžití obyvatel města. Budeme iniciovat ekonomickou analýzu a tvorbu variant uživatelských záměrů vedoucích k udržitelnému a smysluplnému využití areálu městského koupaliště. Na jejím základě podnikneme další kroky a připravíme příslušný projekt.

Cesty k místní paměti

Vytvoříme malé výletní okruhy a vyhlídková místa na území města (např. připravený projekt Vyhlídka Liběhrad a Okruh Karla Hašlera). Ve spolupráci s okolními obcemi podpoříme dokončení projektu cyklostezky Roztoky – Libčice. Zlepšíme prostupnost krajiny v okolí Libčic a pokusíme se využít rekreační potenciál Chýnovského háje a Morání. Se sousedními obcemi budeme také jednat o obnově drobných cest. Smyslem těchto záměrů je prohloubit lokální sounáležitost obyvatel města s místem bydliště a otevřít ho jako zajímavý poutač pozornosti pro turisty.

Internet

Jsme si vědomi toho, že internetová síť je a bude důležitým komunikačním prostředkem pro integraci lidí a nejrůznějších služeb. Ve spolupráci se spolkem Libčice.net budeme podporovat rozvoj nových technologií a médií, aby k nim měli občané města co nejsnazší přístup.

Revitalizace libčické náplavky

Dokončíme projektovou přípravu revitalizace libčické náplavky a po částech přistoupíme k její realizaci (skatepark, zázemí veslařského klubu, dopravní hřiště, in-line okruhy). Počítáme i s její druhou integrální fází – s vybudováním přístaviště a nové dominanty města – vyhlídkového majáku.

 

III.     Radnice

Veřejnost jednání radních a zastupitelů

Zápisy z jednání rady města budou zveřejňované. Zasedání zastupitelstva budou zpřístupněna veřejnosti audiovizuálním online přenosem a jejich záznam bude archivován.

Libčické noviny – prostor ke konfrontaci názorů

Změníme Libčické noviny tak, aby se z nich občan dozvěděl nejen  informace o úspěších radnice, ale aby si mohl udělat představu i o aktuálních problémech spojených s řízením města. Pravidelně vyhrazené místo bude mít opozice. Posílíme včasnou informovanost o plánovaných sportovních a kulturních událostech.

Internetové stránky města

Nově upravíme design a obsah městských stránek. Otevřeme sekci dotazů a názorů občanů.

Etický kodex zastupitele

Znovu předložíme ke schválení etický kodex zastupitele. Zásady slušného a neprospěchářského chování zástupců občanů nejsou vymahatelné, ale slouží jako zřetelná soustava kritérií pro hodnocení jednotlivých zastupitelů veřejností.

Transparentnost veřejných zakázek a smluvních vztahů

Veřejné zakázky nad 100 tis. korun (nestavební) a nad 200 tis. korun (stavební) budou zadávány ve výběrových řízeních, nebude-li k přímému zadání důvod časové nouze. Průběh veřejných zakázek bude zveřejňován na webu města od doby vyhlášení do jejich ukončení. Předejde se tím podvádění s veřejnými penězi. Smlouvy na veřejné zakázky budeme, se souhlasem smluvních partnerů, zveřejňovat.

8. července 2014, LOS