Návrh Statutu Libčických novin spolkem LOS

Ve středu, 2. 10. 2019 od 17:00 proběhne jednání zastupitelstva města s navrženým programem:

 1. Redakční rada a Statut Libčických novin
 2. Vměšování vedení města do obsahu Libčických novin
 3. Různé

Pro přehlednost před jednáním zveřejňujeme náš návrh nového Statutu Libčicích novin, který na zastupitelstvu chceme projednat.

Aby bylo zřetelné jakým způsobem Statut navrhujeme upravit předkládáme návrh nového znění (modře) společně se stávajícím zněním (černě).

Statut Libčických novin / Statut Libčických novin

Libčické noviny (LN) jsou měsíčním periodikem, které vydává MěÚ Libčice nad Vltavou a slouží občanům k získávání objektivních, korektních a vyvážených informací o práci vedení města, o školství, kulturním či sportovním dění a činnosti zájmových spolků či občanských sdružení. Prostor v novinách slouží ke zpravodajství, publicistice včetně dopisů čtenářů, neziskovému sektoru, inzerci, kultuře a oddechovým tématům.

LN jsou vydávány jednou měsíčně nákladem 1.400 ks v papírové podobě ve formátu A4, 16 barevných stran, přičemž jsou současně umísťovány na web města a rozesílány elektronicky do vybrané databáze, která se na žádost adresátů rozšiřuje.

LN nezkresleně informují občany a podnikatelské subjekty o zásadních rozhodnutích a vyhláškách orgánů MěÚ, o jejich přípravě a průběhu schvalování s cílem seznamovat s nimi veřejnost.

LN informují občany o kulturních, společenských a sportovních akcích probíhajících na území města Libčic nebo v jejich blízkém okolí.

LN pro neziskový sektor vytváří bezplatný prostor nejenom pro pozvánky či odkazy, ale také prezentace jednotlivých neziskových organizací či osob v tomto sektoru pracujících.

LN umožňují ziskovým organizacím seznamovat bezplatně veřejnost o své činnosti v podobě popisných článků nebo rozhovorů.

 1. Libčické noviny (dále LN) jsou médiem veřejné služby sloužícím bez rozdílu všem občanům Libčic nad Vltavou k získávání potřebných informací o práci užšího i širšího vedení města, o politickém, kulturním či sportovním dění, o školství a činnosti zdejších politických stran a hnutí, zájmových spolků či občanských sdružení. LN zároveň slouží k publikaci sdělení organizačního charakteru potřebných pro správný chod města. LN jsou prostorem k prezentaci názorů občanů i k diskusi o všech aspektech života města.
 2. LN vydává prostřednictvím MěÚ zastupitelstvo města Libčice nad Vltavou.
 3. Vydavatel zavazuje redakci LN k dodržování veškerých právních norem i profesních a etických kritérií novinářské práce.
 4. LN informují o připravovaných zásadních rozhodnutích a vyhláškách orgánů MěÚ, s cílem seznamovat s nimi veřejnost a zapojit ji do jejich přípravy a posouzení v maximální možné míře.
 5. LN informují občany o kulturních, společenských a sportovních akcích probíhajících na území města nebo v jeho blízkém okolí.
 6. LN může poskytnout pro neziskový sektor bezplatný prostor pro pozvánky či odkazy, nebo prezentace jednotlivých neziskových organizací či osob v tomto sektoru pracujících. Zejména jedná-li si o místně příslušnou aktivitu.

 

Pravidla pro vydávání LN / I. Základní vydavatelské údaje Libčických novin

 • Vydavatelem je MěÚ, nám. Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou, IČ: 00241407.
 • LN jsou registrovány jako měsíčník u Ministerstva kultury ČR pod reg. číslem MK ČR E 12222.
 • V tiráži každého čísla je uvedeno, kdo je vydal, sídlo, adresa redakce, kontakty na redakci a inzerci. Jsou zde uvedeni členové redakční rady, jazykový korektor, grafik, tiskárna, distribuce, náklad, datum uzávěrky.
 1. Vydavatelem je MěÚ, nám. Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou, IČ: 00241407.
 2. LN jsou registrovány jako měsíčník u Ministerstva kultury ČR pod reg. číslem MK ČR E 12222.
 3. V tiráži každého čísla je uvedeno, kdo je vydal, sídlo, adresa redakce, kontakty na redakci a inzerci. Jsou zde rovněž uvedeni členové redakční rady, jazykový korektor, grafik, tiskárna, distribuce, náklad, datum uzávěrky.

 

Redakční rada / II. Redakční rada

 • Redakční radu (dále jen RR) jmenuje rada města. Členové RR jsou zástupci všech subjektů zastoupených v zastupitelstvu, popřípadě nezávislé osoby z řad veřejnosti či odborné veřejnosti.
 • Členové RR se zúčastňují jednání RR, které jednou měsíčně svolává šéfredaktor. Účast členů je povinná, v časové tísni lze jednání RR LN nahradit e-mailem.
 • Starosta a místostarosta nejsou členy RR, ale mohou se jednání RR zúčastnit a mají poradní hlas.
 • Členové RR jsou zavázáni mlčenlivostí o obsahu připravovaného vydání LN. Je nepřípustné ústně či písemně informovat veřejnost o jejich obsahu, nebo šířit či komentovat na veřejnosti texty, které jsou připraveny k publikování.
 • Členové RR mohou, ale nejsou povinni přispívat svými články do každého čísla LN.
 1. Redakční radu (dále RR) schvaluje zastupitelstvo města. RR je v základu tvořena nominanty všech subjektů zastoupených v zastupitelstvu. Velikost RR, případné další členy a klíč k určení zastoupení jednotlivých subjektů schvaluje zastupitelstvo na svém prvním zasedání. Zastupitelstvo respektuje navržené jmenné nominace subjektů.
 2. Členy RR nesmí být členové zastupitelstva ani pracovníci města.
 3. RR si zvolí svého předsedu, který její činnost řídí a koordinuje.
 4. RR vypracuje koncepci LN, kterou schválí zastupitelstvo města. Koncepce obsahuje zejména obsahovou kostru, návrh pravidelných rubrik a způsoby zajištění obsahové vyváženosti LN.
 5. Členové RR se zúčastňují jednání RR, které jednou měsíčně svolává předseda rady a slouží především k projednání aktuálního připravovaného čísla. Účast členů je povinná.
 6. RR pololetně vypracuje hodnocení LN, které předloží k diskusi na jednání zastupitelstva města podobně, jako činí výbory zastupitelstva města.
 7. Běžná činnost RR je nezávislá na orgánech a pracovnících města. Zastupitelé, členové Rady města, starosta, místostarosta ani pracovníci MěÚ nemají právo přímo zasahovat do přípravy jednotlivých vydání.

 

Šéfredaktor LN / III. Šéfredaktor Libčických novin

 • Šéfredaktora jmenuje rada města. Šéfredaktor řídí vydávání novin i redakci, přičemž pracuje v souladu s profesním svědomím a je povinen dodržovat Etický kodex novináře.
 • Dodržuje pravidla stanovená pro vydávání LN podle schválené koncepce LN.
 • Dodržuje termíny schválené RR.
 • Komunikuje se čtenáři novin a veřejností.
 • Je zodpovědný za to, že nebudou otištěny dopisy týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí s obecní tématikou.
 • Je zodpovědný za to, že nebudou zveřejňovány příspěvky diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry.
 • Zodpovídá za včasné odevzdání LN do tiskárny a distributorovi (Česká pošta) podle stanoveného harmonogramu.
 • Spolupracuje s jazykovým korektorem, grafikem, tiskárnou a distributorem.
 • Zajišťuje dopravu LN z tiskárny a předání distributorovi.
 • Rozesílá zájemcům LN v elektronické verzi v PDF a zároveň je vkládá do sekce Libčické noviny na web města (www.libcice.cz).
 • Rozesílá papírové LN do státních archivů a knihoven.
 • Vede archiv LN v městské knihovně.
 • Přijímá a zpracovává inzerci.
 • Šéfredaktor může, ale není povinen publikovat své články v každém vydání LN.
 1. Šéfredaktora jmenuje zastupitelstvo města. Šéfredaktor řídí vydávání novin i redakci, přičemž pracuje v souladu s profesním svědomím a je povinen dodržovat Etický kodex vydaný Syndikátem novinářů. 
 2. Šéfredaktor se zodpovídá Redakční radě. 
 3. Šéfredaktor iniciativně vyhledává a novinářsky ztvárňuje aktuální témata ze života města. V tomto smyslu také aktivně oslovuje externí autory. 
 4. Šéfredaktorem nesmí být zastupitel města, pracovník města nebo osoba, která je s MěÚ v jakémkoliv jiném dalším pracovním vztahu nebo vztahu pracovnímu podobném. 
 5. Šéfredaktor se může účastnit jednání výborů a komisí města. Je povinen se pravidelně účastnit jednání zastupitelstva a v LN referovat o jejich průběhu a obsahu. 
 6. Šéfredaktor není členem RR, ale má povinnost zúčastnit se jednání RR, průběžně a detailně informovat její členy o všech záležitostech týkajících se obsahu a výroby LN. 
 7. Dodržuje pravidla stanovená pro vydávání LN podle schválené koncepce LN. 
 8. Dodržuje termíny schválené RR. 
 9. Komunikuje se čtenáři novin a veřejností.
 10. Zodpovídá za včasné odevzdání LN do tiskárny a distributorovi podle stanoveného harmonogramu.
 11. Spolupracuje s jazykovým korektorem, grafikem, tiskárnou a distributorem.
 12. Zajišťuje dopravu LN z tiskárny a předání distributorovi.
 13. Rozesílá zájemcům LN v elektronické verzi v PDF a zároveň je vkládá do sekce Libčické noviny na web města (www.libcice.cz).
 14. Rozesílá papírové LN do státních archivů a knihoven.
 15. Vede archiv LN v městské knihovně.
 16. Přijímá a zpracovává inzerci.
 17. Šéfredaktor rovněž pravidelně obsluhuje facebookovou a twiterovou stránku města.

 

 

Rozsah novin

 • Barevné noviny ve formátu 300×400 mm vycházejí v rozsahu 16 stran .
 • Případné přílohy či změnu rozsahu nebo formátu navrhuje RR a schvaluje rada města.

Harmonogram

 • LN vycházejí 12x ročně, 1x za měsíc.
 • RR se schází zpravidla jednou za měsíc a stanoví předběžný obsah připravovaného čísla LN.
 • Do 14. dne v měsíci přijímá šéfredaktor LN příspěvky, články a inzerci a průběžně je rozesílá členům RR pro informaci a korektorovi k jazykové úpravě.
 • 20. dne v měsíci obdrží šéfredaktor upravené články od korektora, zpracuje grafický návrh a do 24. Ve spolupráci s grafikem vytváří konečnou podobu LN.
 • 24. dne v měsíci zašle náhled LN korektorovi k poslední korektuře a zároveň všem členům RR LN k nahlédnutí.
 • 25. dne v měsíci zasílá, po posledních korekturách grafik hotové vydání do tiskárny.
 • Tiskárna dodá hotový náklad (1400 ks) v termínech podle ročně plánovaného harmonogramu.

IV. Rozsah a harmonogram novin

 1. LN vycházejí 12x ročně, 1x za měsíc nákladem 1 400 ks.
 2. Vychází v papírové podobě v rozsahu nejméně 16 barevných stran formátu A4. Rozhodnutím RR je v případě potřeby možné počet stran v konkrétním vydání podle odůvodněné aktuální potřeby navýšit. Za tímto účelem je v rozpočtu města na vydávání novin vytvořená příslušná finanční rezerva.
 3. Každé vydání je současně umísťováno na web města a rozesíláno elektronicky do vybrané databáze, která se na žádost adresátů rozšiřuje.
 4. RR se schází jednou za měsíc a stanoví předběžný obsah připravovaného čísla LN.
 5. Do 14. dne v měsíci přijímá šéfredaktor LN příspěvky, články a inzerci a průběžně je rozesílá členům RR pro informaci a korektorovi k jazykové úpravě.
 6. dne v měsíci obdrží šéfredaktor upravené články od korektora, zpracuje grafický návrh a do 24. ve spolupráci s grafikem vytváří konečnou podobu LN.
 7. dne v měsíci zašle náhled LN korektorovi k poslední korektuře a zároveň všem členům RR LN k nahlédnutí.
 8. dne v měsíci zasílá, po posledních korekturách grafik hotové vydání do tiskárny.
 9. Tiskárna dodá hotový náklad (1 400 ks) v termínech podle ročně plánovaného harmonogramu.

 

Příspěvky, zveřejňování dopisů a názorů čtenářů / V. Příspěvky čtenářů a zastupitelů

 • Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu příspěvků čtenářů či zastupitelů při zachování obsahu sdělení.
 • Redakce si vyhrazuje právo na gramatickou korekturu příspěvku.
 • Příspěvky nejsou upravovány bez vědomí autorů.
 • Za obsahovou stránku zodpovídá autor.
 • Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok.
 • Nejsou zveřejňovány příspěvky diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry.
 • Nejsou publikovány dopisy týkající se soukromých či osobních sporů občanů.
 • Nejsou publikovány anonymy.
 • Čtenáři mají vyhrazenou rubriku „Z dopisů čtenářů“.
 • Dopisy k otištění vybírá redakce.
 1. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu příspěvků čtenářů či zastupitelů při zachování obsahu sdělení. S autorem musí být taková úprava projednána.
 2. Redakce má povinnost gramatické korektury příspěvku.
 3. Za obsahovou stránku zodpovídá autor.
 4. Právní nárok na zveřejnění příspěvku mají zastupitelé města.
 5. Redakce důsledně dodržuje a organizuje tzv. princip avíza. To znamená povinnost informovat v dostatečném předstihu osobu či stranu, hnutí, spolek nebo jinou organizaci o tom, že redakce zařazuje do čísla LN příspěvek týkající se zmíněné osoby nebo subjektu. Tato osoba či subjekt musí dostat odpovídající prostor k reakci ve stejném čísle LN, na místě přímo přiléhajícím k materiálu, na nějž se reaguje. Této reakce se osoba či subjekt mohou vzdát. V takovém případě o tom LN informují.
 6. Zasahování do chodu novin nad rámec předchozího odstavce zejména ze strany orgánů města či volených představitelů města je nepřípustné.

 

Inzerce / VI. Inzerce

 • Inzerce se v LN zveřejňuje za úplatu dle ceníku.
 • Za obsah inzerátu zodpovídá inzerent.
 • Inzerci přijímá šéfredaktor. Kontakt je v tiráži a na webových stránkách.
 • Inzerát nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
 • Inzerát nesmí porušovat zákony a etiku.
 • Nepřijímají se inzeráty podporující lichvu.
 • Inzeráty nesmí diskriminovat občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry.
 • Pro zveřejnění inzerátu získá redakce tyto základní údaje o inzerentovi: jméno, příjmení, ulice, město, PSČ, podpis a nepovinně telefon a e-mailová adresa (údaje nebudou zveřejněny, pouze uloženy u originálu příspěvku).
 • Neziskovému sektoru, spolkům a organizacím zaměřeným na charitativní činnost lze inzerci či oznámení zveřejnit zdarma.
 • Občanská inzerce (narozeniny, jmeniny, svatby, výročí, úmrtí, gratulace a různá osobní oznámení) lze zveřejnit zdarma.
 • Politické inzeráty jsou vždy zpoplatněny.
 • Inzerenti platí poplatky za inzeráty po vydání LN v hotovosti v pokladně města, nebo na fakturu.
 1. Inzerce se v LN zveřejňuje za úplatu dle ceníku. Změny ceníku schvaluje na návrh RR zastupitelstvo města.
 2. Za obsah inzerátu zodpovídá inzerent.
 3. Inzerci přijímá šéfredaktor.
 4. Inzerát nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
 5. Inzerát nesmí porušovat zákony a etiku.
 6. Nepřijímají se inzeráty podporující lichvu.
 7. Inzeráty nesmí diskriminovat občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry.
 8. Pro zveřejnění inzerátu získá redakce tyto základní údaje o inzerentovi: jméno, příjmení, ulice, město, PSČ, podpis a nepovinně telefon a e-mailová adresa (údaje nebudou zveřejněny, pouze uloženy u originálu příspěvku).
 9. Neziskovému sektoru, spolkům a organizacím zaměřeným na charitativní činnost lze inzerci či oznámení zveřejnit zdarma. Tato praxe bude uplatňována zejména, jedná-li si o místně příslušnou aktivitu.
 10. Občanskou inzerci (narozeniny, jmeniny, svatby, výročí, úmrtí, gratulace a různá osobní oznámení pokud neodporují GDPR) lze zveřejnit zdarma.
 11. Inzerenti platí poplatky za inzeráty po vydání LN v hotovosti v pokladně města, nebo na fakturu.

 

Výpis nejdůležitějších bodů z Etického kodexu novináře vydaného Syndikátem novinářů / VYPUSTIT

 1.  Odmítat jakýkoli nátlak na zveřejnění nepravdivé, nebo jen částečně pravdivé informace.
 2. Považovat pomluvu, neprokázané obvinění, překroucení dokumentů, faktů a lži za nejzávažnější profesionální chyby.
 3. Jestliže si zdroj informací přeje zůstat utajen, novinář je povinen zachovávat profesionální tajemství, i kdyby mu z toho měly vzniknout potíže,
 4. Nic neomlouvá nepřesnost nebo neprověření informace, každá uveřejněná informace, která se ukáže jako nepřesná, musí být neprodleně opravena.
 5. Zveřejňovat jen informace, jejichž původ je znám, nebo v opačném případě je doprovodit nezbytnými výhradami.
 6. Respektovat pravdu bez ohledu na důsledky, které to pro novináře může mít.
 7. Vyhledávat informace, které slouží všeobecnému zájmu, i přes překážky.
 8. Nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly deformovány zamlčením důležitých dat.
 9. Nesmí vytvářet ani ztvárňovat námět, který by podněcoval diskriminaci rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví nebo sexuální orientace.
 10. Plagiát se zásadně zakazuje. (plagiát = podvrh; úmyslná napodobenina vydávaná za vlastní dílo, umělecká nebo vědecká krádež).
 11. Při reprodukci jakéhokoli textu musí být uveden jeho autor formou adekvátní k rozsahu přetištěného materiálu.
Doporučujeme tento text zcela vynechat.
Nahrazujeme textem v úvodu:

Vydavatel zavazuje redakci LN k dodržování veškerých právních norem i profesních a etických kritérií novinářské práce.

 


Proč to všechno chceme měnit

Při navrhování nového znění jsme mimo jiné vycházeli z výsledků nezávislé analýzy spolku Oživení o.s, která se o stávající podobě obecních novin vyjádřila takto:

Pozitiva LN

 • politická plocha zabírá 30 % z celkové plochy novin, což je vyloženě optimální poměr. Politického obsahu tedy není v LN ani málo ani moc.
 • v LN neexistují články, u kterých není zřejmý autor
 • souhrnný Benefit index dosahuje velmi pozitivního čísla 65 %, přičemž jakákoliv hodnota tohoto indexu nad 50 % už je pozitivní
 • vedení radnice v novinách vyloženě neexhibuje, v ČR nalezneme i vyloženě extrémní případy

Negativa LN

 • abnormálně vysoký počet poškozujících článků psané jako reakce k článkům opozice, čímž radnice záměrně nedává možnost občanům si utvořit svůj vlastní názor – je jim předkládáno, jaký názor si mají udělat
 • v předvolebních číslech neměl občan možnost seznámit se s názory opozice, index IRON v těchto číslech nulový
 • špatně nastaven Statut Libčických novin – je zde zřejmá snaha kontrolovat obsah novin (objektivita a nestrannost tím dostává na frak)
 • šéfredaktor by neměl být aktivním politikem
 • šéfredaktor LN nevytváří vlastní články a nemá statutem LN udělené kompetence například k tomu odmítnout článek starosty
 • redakční rada nemá udělené kompetence k zasahování do toho, jak bude vydání výsledně vypadat

Obecně ke zpravodajům tohoto typu

 • zastupitel má dle zákona právo na otištění svého článku
 • „pravdivá“ informace má obsahovat i širší kontext celé věci a alternativní názory, zdroje
 • zpravodaje zaostávají v informování občanů o tom, co se teprve bude projednávat a nevyzývají občany k zapojení se do diskuze
 • čtenost těchto periodik je dle ověření např. na Praze 6 mezi občany až okolo 90 %

Návrhy na zlepšení LN

 • posílit nezávislost redakce vůči stávající výkonné moci samosprávy. Ideálně zformulovat taková pravidla, aby redakce nebyla personálně propojena s Redakční radou a stejně tak s politickými subjekty v obci. Redaktor (šéfredaktor) by měl být jediný člověk, který reálně tvoří daný výtisk, neměl by být současně předsedou redakční rady, redakční rada by naopak měla kontrolovat redaktora
 • poskytnout Redakční radě kompetence dozoru nad vydáváním zpravodaje a dodržování pravidel LN a posílit její nezávislost jak na redakci, tak na vedení města. Redakční rada, s přihlédnutí  k faktu, že v ní mají být zastoupeny všechny subjekty v zastupitelstvu, může být volena přímo zastupitelstvem obce.
 • motivovat redakci k aktivnímu vyhledávání informací k tématům (i alternativních) a vytváření vlastního redakčního obsahu podle zásad novinářské práce (viz etický kodex pro novináře)
 • definovat pravidla pro příspěvky zastupitelů a řešení případných sporů

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>