Archiv kategorie: "Deník zastupitele"

říjen 2017

2.10. – Petra zaslala radě města podrobné připomínky k Plánovací smlouvě mezi městem a společností DiamondHouse s.r.o., developerskou společností, která připravuje projekt polyfunkční zástavby na Leteckém náměstí.

2.10. – Tereza se zúčastnila jednání školské rady.

9.10. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 19/2017

9.10. – obdrželi jsme podklady na jednání ZM, které se koná ve středu 18.10. Více k programu jednání zde.

11.10. – Ilona se zúčastnila jednání investiční komise.

12.10. – na podatelnu města jsme poslali návrh na doplnění programu jednání ZM o bod „Složení výborů zastupitelstva města“, který jsme avizovali na posledním řádném jednání letos v červnu

13.10. – obdrželi jsme znění Plánovací smlouvy potřebné k vydání nového Územního rozhodnutí „Polyfunkční zástavba Letky“. …jak se později ukázalo, byla rozeslána neaktuální neopravená verze.

17.10. – obdrželi jsme od pana místostarosty shrnutí informací týkajících se Polyfunkční zástavby Letky tak, jak v daném časovém úseku radnice s žadateli komunikovala.

18.10. – proběhlo jednání  ZM č. 19/2017 – jedním z bodů byla výše zmíněná Plánovací smlouva k Polyfunkční zástavbě Letky za přítomnosti architektů, jako zástupců žadatele, a současně za přítomnosti pracovníka stavebního úřadu Libčice.

19.10. – od pana tajemníka jsme obdrželi správnou aktuální verzi Plánovací smlouvy k Polyfunkční zástavbě Letky, která byla předmětem dlouhé diskuze na ZM 18.10.

 

 

 

září 2017

1.9. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 16/2017 . Vypadá to, že se vedení města po roční pauze rozhodlo přeci jen začít čerpat dotaci na strategické dokumenty města. Rada vybrala na základě výběrového řízení koordinátora projektu, který bude mít dle znění žádosti na starosti „zejména řízení rozvoje města jako celku na denní bázi i v rovině vrcholové (strategické).
Bude předkládat konkrétní návrhy a řešení, které po schválení RM/ZM bude uvádět v realitu.“ Škoda jen, že informace o výběrovém řízení byla zveřejněna pouze jako inzerát v Libčických novinách a s omezující podmínkou trvalého bydliště uchazeče v Libčicích, která se nám zdá, že zbytečně zužuje možný okruh uchazečů

4.9. – absolvovali jsme náročné mimořádné jednání ZM č. 18.

9.9. – neobdrželi jsme pozvánku na řádné jednání zastupitelstva v plánovaném termínu 20. 9. Na jednání zastupitelstva 4.9. nikdo z přítomných radních neavizoval, že tento řádný termín zastupitelstva města nebude dodržen.

12.9. – obdrželi jsme zápis z RM č. 17-2017 a spolu s ním pozvánku na ZM č. 19 avšak s termínem konání ve středu 18.10.2017….datum jednání je stanoveno mimo zastupitelstvem schválený harmonogram zastupitelstva pro rok 2017, termín 20.9.2017 byl radou města zrušen

21.9. – obdrželi jsme pozvánku na jednání Investiční komise na 11.10.2017

21.9. – obdrželi jsme k připomínkování Plánovací smlouvu se společností DiamondHause s.r.o. – polyfunkční zástavba na Leteckém náměstí

22.9. – obdrželi jsme zápis z RM č. 18-2017. Na konci zápisu je zmínka o rezignaci zastupitele pana Josefa Nováčka. Na dalším jednání v říjnu tedy uvítáme nového zástupce sdružení Liběhrad.

 

srpen 2017

11.8. – obdrželi jsme zápis z RM č. 15-2017

11.8. – současně jsme obdrželi pozvánku na mimořádné jednání ZM v pondělí 4.9.2017, svolané s tímto programem:

  • žádost o dotaci na komunitní centrum nám. Svobody
  • zrušení usnesení ZM č. 2/16 – 2017 (vyhlášení architektonické soutěže na obnovu libčického náměstí)
  • rozpočtové opatření č. 4/2017
  • smlouva o budoucím nákupu pozemku – parc. č. 314 a 315 v k.ú. Libčice nad Vlt.

14.8. – odpověď na Petřiny dotazy z 24. července nepřišla, požádala tedy o zodpovězení v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím

17.8. – dotaz v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím zafungoval. Pan tajemník zaslal odpověď na dotazy, objednávkuhydrogeologický posudek budovy ZŠ, o který Petra požádala zvlášť.

21.8. – dnes přišly podklady na mimořádné jednání ZM. Prostudovat můžete sami, nezabere vám to moc času: materiál na ZM.č.18, rozpočtové opatření č.4-2017

23.8. – Tereza požádala o doplňující informace k zadání a fakturaci za studie „Městského domu“ a „Parku na Nám. Svobody“ a k čerpání z Fondu školského rozvoje. Odpověď dostala obratem.

28.8. – Petra požádala, aby byl na blížícím se mimořádném jednání zastupitelstva přítomen zástupce zpracovatele žádosti o dotaci na Komunitní centrum.

28.8. – na elektronické úřední desce jsme zaznamenali výběrové řízení na projekt „Polyfunkčního komunitního centra“. Vzhledem k tomu, že předpokládaná částka dosahuje 750.000Kč, je to dle interních pravidel radnice povinnost. Povinností rady města také je schválit znění této výzvy a přímo oslovit minimálně tři zájemce. To však v žádném zápise z jednání rady města nelze nalézt. Je otázkou, kolik projekčních firem bude schopno během 4 dnů zareagovat a nabídku zpracovat. Termín podání nabídek je totiž už tento pátek 1.9.

30.8. – zástupce poradenské firmy M.C.Triton, která bude (v případě odsouhlasení záměru zastupitelstvem) pro radnici připravovat žádost o dotaci na komunitní centrum, by měl být přítomen na jednání zastupitelstva v pondělí 4.9.

červenec 2017

aktualizováno 21.8.

12.7. – obdrželi jsme zápis ze ZM č. 17/2017

24.7. – obdrželi jsme zápis z RM č. 14-2017, kde nás překvapila informace o objednání demografické studie a projektových prací na rozšíření kapacity ZŠ

24.7. – v návaznosti na zápis RM č. 14 se Petra dotázala, zda zmíněná objednávka demografické studie má představovat naplnění usnesení zastupitelstva č.7/17-20107 (tedy našeho návrhu na pořízení koncepce školských zařízení) či zda jde o samostatný krok s tímto usnesením nesouvisející a požádala radu města o :

– zaslání této objednávky;
– zaslání referencí osloveného zpracovatele, které mají podobné zaměření (tj. demografické studie);
– zaslání informace, jakými kvalifikačními předpoklady oslovený zpracovatel demografické studie disponuje.

červen 2017

aktualizováno 21.8.

5.6. – obdrželi jsme zápis z RM č. 11-2017

9.6. – obdrželi jsme pozvánku na 17. jednání ZM, které se bude konat  21.6.2017

12.6. – radě města jsme zaslali 2 návrhy na doplnění programu jednání. První se týká upřesnění formy plánované architektonické soutěže na podobu libčického náměstí, v druhém navrhujeme využít štědrou dotaci na pořízení strategických dokumentů města a nechat zpracovat dopravní koncepci města (parkování, napojení nových rozvoj. lokalit, autobus. doprava ve městě, cyklotrasy, a další otázky) a koncepci rozvoje školských zařízení (v reakci na novelu školského zákona a požadavky ZŠ na rozšíření prostor).

12.6. – obdrželi jsme zápis z RM č. 12-2017

13.6. – obdrželi jsme materiály k jednání ZM č. 17

16.6. – obdrželi jsme zprávu Kontrolního výboru jako doplňující materiál na ZM č.17

21.6. – dostali jsme pozvánku na schůzi Investiční komise, která se bude konat 26.6.2017

21.6. – jednání ZM č. 17 bylo překvapivě rozděleno na dvě části. Sešli jsme se v počtu 13 zastupitelů, 2 zastupitelé oznámili, že musí v průběhu jednání ze zdravotních důvodů odejít. Starosta navrhl program zkrátit pouze na body pro koalici důležité, a to závěrečný účet města za rok 2016 a body s ním související (pokud by nebyly projednány, došlo by k porušení zák. o obcích) a návrh zadání změny č. 6 ÚP. K projednání změny územního plánu jsme žádali, aby byl přítomen zpracovatel, vedoucí stavebního úřadu p. Knoška. Protože na jednání přizván nebyl, navrhli jsme i tento bod přesunout k „méně důležitým“, kterými se budeme zabývat za týden, 28.6.

26.6. – Petra se za nás zúčastnila jednání Investiční komise jako host

28.6. – obdrželi jsme zápis RM č. 13.-2017

28.6. – proběhla druhá část přerušeného jednání ZM č. 17. Sešli jsme se paradoxně v počtu 9 zastupitelů, tedy na hranici usnášeníschopnosti. Náš návrh na pořízení koncepce školských zařízení města a dopravní koncepce města z finančních prostředků dotace na strategické dokumenty města byl schválen. Návrh týkající se upřesnění typu architektonické soutěže neprošel. V průběhu diskuze vyplynulo, že koaliční zastupitelé, přestože vyhlášení odsouhlasili, záměr svěřit celkovou obnovu libčického náměstí odborníkům nepodporují.

květen 2017

aktualizováno 21.8.

15. 5. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 10/2017

24.5. – poslali jsme radě města připomínky k opakovaně zveřejněnému zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou (ÚPnSU). Dokument zveřejněný začátkem roku obsahoval mimo jiné formální chyby a byl stažen. Některé naše původní připomínky byly vzaty v úvahu a zadání přepracováno. Další připomínky jsou stále aktuální. Navrhujeme doplnit lokality o křižovatku Na Zabitém a dopravními otázkami vůbec se zabývat hlouběji; řešit kvalitu veřejných prostranství a zadržování srážkových vod, a to nejen v nových rozvojových lokalitách; zabývat se kapacitou ČOV. Zásadně nesouhlasíme se zrušením povinnosti pořídit v rozvojové lokalitě Nad koupalištěm regulační plán. K čemu regulační plán slouží se můžete dočíst zde.

duben 2017

3. 4. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 7/2017

4.4. – obdrželi jsme pozvánku na „veřejné zasedání“, na kterém budou představeny projekty – Městský dům na náměstí Svobody, Revitalizace parku na náměstí Svobody, Koncertní sál na zahradě ZUŠ a Rozšíření kapacity ZŠ. Setkání se koná 20.4. na plovárně.

5. 4. – zasedli jsme s kolegy zastupiteli k jednání. V průběhu večera došlo k několika názorovým průnikům mezi koaličními a opozičními zastupiteli. Z těch podstatnějších zmiňme náš návrh na vyhlášení architektonické soutěže na revitalizaci nám. Svobody ve spolupráci s ČKA a shodou (i když nikoliv jednohlasnou) napříč polit. subjekty schválený výkup domů na náměstí. Úplný záznam z jednání zastupitelstva můžete shlédnout zde.

19. 4. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 8/2017  – v rámci pokračujících příprav ohledně revitalizace náměstí Svobody byli dva členové rady pověřeni zjištěním podmínek další možné koupě domu č. p. 240

20.4. – zúčastnili jsme se veřejného představení připravovaných městských projektů. Ateliér Foglar Architects představil projekt „Městského domu“ a také zcela novou studii „Úpravy parku na nám. Svobody“. Ředitel ZUŠ Libčice Vladimír Kliment představil návrh koncertního sálu na školní zahradě.

28. 4. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 9/2017

březen 2017

1.3. – Tajemník úřadu konečně zasílá korespondenci s Policií ČR, z níž je zřejmé kdy se město o požadovaných změnách projektu a jejich rozsahu dozvědělo. Proč se s těmito údaji dělají před zastupiteli (opozičními) takové tajnosti zůstává záhadou. I nadále má jít o neveřejnou informaci.

7. 3. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 5/2017, v němž je uvedeno usnesení o výsledku hodnocení a přidělení dotací z rozpočtu města. O dotacích psala Tereza podrobněji zde.

12. 3. – Tereza žádá radu města o vysvětlení, proč oproti doporučení dotační komise u některých žadatelů snížila přidělenou částku a u jiných ji naopak zvýšila.

14. 3. – Petra se byla na městském úřadě seznámit s materiály týkajícími se dosavadního projednání změny územního plánu č.6 i již schválené změny č.5. Veškerý materiál k prostudování poskytl tajemník úřadu.

16. 3. – dostáváme pozvánku na jednání ZM č.16

18. 3. – Ing. Hromada, PhD. oznamuje ostatním zastupitelům, že se  vzdává svého mandátu zastupitele. Na jednání ZM č.16 tedy bude skládat slib nový člen zastupitelstva z řad Liběhradu

20. 3. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 6/2017

20.3. – Tereza se zúčastnila schůzky řídící skupiny k tvorbě strategického plánu. Mluvilo se o dotaci na strategické dokumenty města, kterou město získalo od MMR, nutnosti upravit původní harmonogram prací, výběrovém řízení na koordinátora (0,5 úvazek, zaměstnanec MěÚ na 2 roky) a soutěži na dodavatele SP. Na schůzku byl pozván ateliér Foglar Architects. Řešilo se dokončení studie „Městského domu“. Tereza navrhla svolat na téma „Náměstí“ veřejnou diskuzi.

21.3. – Rada města nám vysvětlila, proč rozhodla ve věci přidělení městských dotací tak, jak rozhodla.

21.3. – obdrželi jsme podrobnější informace k dotaci na strategické dokumenty města, znění žádostirozhodnutí o přidělení dotace

22. 3. – Tereza obdržela na vyžádání od tajemníka úřadu seznam budov ve vlastnictví města

29.3. – navrhujeme doplnit program následujícího jednání ZM o body „Revitalizace náměstí Svobody“ a „Libčické noviny“

 

 

únor 2017

3.2. – obdrželi jsme doplňující pracovní materiály k nadcházejícímu ZM č.15

6. 2. – do podatelny městského úřadu podáváme připomínky k návrhu zadání změny č. 6 územního plánu. Zveřejněný návrh zadání považujeme za chybně zpracovaný a nedostatečný, proto žádáme jeho přepracování a nové zveřejnění

8.2. – proběhlo letošní první řádné jednání zastupitelstva města. Videozáznam můžete shlédnout zde.

14.2. – starosta Pavel Bartoš rozeslal zastupitelům studii „Městský dům s náměstím“, která byla představena na prosincovém jednání ZM. Na webu města studie zatím nevisí, prohlédnout si ji můžete alespoň zde.

14.2.– obdrželi jsme také znění žádosti o dotaci na strategické dokumenty města, kterou si chceme prostudovat již od dubna! loňského roku

15. 2. – Ilona posílá šéfredaktorce Libčických novin článek do březnového čísla, zároveň žádá o zveřejnění spolu se svou malou fotografií

20.2. – schůzka řídící skupiny pro tvorbu strategického plánu se přesouvá. Náhradní termín je 20. března.

21. 2. – Ilona obdržela odpověď redakční rady, která po projednání žádosti o zveřejnění svého článku spolu s fotografií požadavek zamítla s tímto sdělením:  „Redakční rada LN projednala na své schůzi 20.2.2017 požadavek umísťování fotografií pisatelů společně s články a rozhodla, že v současné době používaném grafickém systému toto není vhodné“. (pod sdělením podepsán radní Ing. Urbánek)

24.2. – Krajský úřad Stč.kraje zasílá Petře rozhodnutí, kterým městskému úřadu v Libčicích nařizuje poskytnout požadované dokumenty týkající změn v projektu a stavebních úprav při rekonstrukci budovy č.p. 735 tzv. „Ludvík“ pro služebnu Policie ČR. O materiál jsme žádali již v polovině loňského roku, resp. jako podklad pro jednání zářijového zastupitelstva, když se projednávaly vícepráce stavby.

leden 2017

aktualizováno 17.3.2017

2.1. – obdrželi jsme pozvánku na schůzku investiční komise, která se bude konat 9.1.2017 na MěÚ.

5.1. – Tereza připomněla vedení města slib zveřejnit architektonickou studii na revitalizaci Libčického náměstí na městském webu.

6. 1. – Z městského úřadu přišla pozvánka na pracovní jednání zastupitelstva s datem 18. 1. 2016 v 18 hod a programem týkajícím se investic a velkých oprav. Pracovní jednání jsme si na návrh Ilony Chrtové odsouhlasili na posledním jednání ZM. Termín s námi opět a přes předchozí žádost nebyl konzultován.

6.1. – obdrželi jsme zápis z RM č. 1/2017

9.1. – Ilona s Terezou se zúčastnily jednání investiční komise. Náplní bylo seznámit se s návrhem investic pro tento rok i ve výhledu dalších let.

9.1. – obdrželi jsme odpověď Finančního výboru na náš podnět k prošetření postupu města při přípravě a realizaci akce „Rekonstrukce objektu Ludvík“, který jsme podali v průběhu zastupitelstva 14.prosince. Přestože byla odpověď obsáhlá, chybí některé zásadní dokumenty. Požádali jsme proto Finanční výbor o jejich doplnění.

9.1. – obdrželi jsme také odpověď Kontrolního výboru, který prošetřil naše dotazy týkající se výběrového řízení na zametací stroj.

18. 1. – proběhlo pracovní jednání zastupitelstva k připravovaným investičním záměrům. Postupně jsme prošli soupis projektů zpracovaný vedením města. Ptali jsme se na rozsah stavebních prací.

– V případě záměru revitalizace prostoru před katolickým kostelem není v aktuálním projektu respektována veřejně projednaná 20. 5. 2015 a na webu města zveřejněná studie (http://www.libcice.cz/dokumenty/618-plocha-pred-katolickym-kostelem.pdf) a vedení radnice se opět vrací k řešení navrhujícímu pouze rozsáhlé zpevněné plochy bez doplnění zahradnickými úpravami. Tento spíše dopravně technický návrh nepovažujeme v daném prostoru za vhodný.

– spolu s kolegy z ODS jsme připomínkovali zrealizovanou změnu dopravního značení v uličce od Kameníčku kolem Oranžového hřiště. Aktuálně mohou vozidla integrovaného záchranného systému projíždět touto úzkou uličkou obousměrně. Cesta je hojně užívána rodiči s malými dětmi pro přístup na Oranžové hřiště. Apelovali jsme na vedení města, aby přehodnotilo dopravní značení a požádalo o změnu pro možnost průjezdu pouze v akutních situacích, a předešlo se tak potenciálně nebezpečným kolizích vozidla Policie s chodci. Projednání další úpravy značení bylo přislíbeno.

– Byly zmíněny možnosti budoucího využití objektu bývalé služebny policie v ul. Za Kovárnou – pro spolky nebo pro bydlení, starostou bylo přislíbeno, že k tématu proběhne diskuse.

– k záměru výkupu domů na náměstí Svobody jsme apelovali na vedení města, aby dobře zvážilo jakým způsobem potenciální změny náměstí provést, zmínili jsme, že umístění společenského sálu by bylo vhodnější v areálu libčické ZUŠ, která by takový prostor rovněž dokázala aktivně využívat, a k  níž přiléhá zahrada s dostatečným volným prostorem i pro akce kombinované současně v exteriéru. Dlouhodobě jsme toho názoru, že má takovému rozhodnutí předcházet kvalitní rozbor všech možných variant řešení vybudování víceúčelového sálu, záležitost se má řešit v celém kontextu města a preferujeme pro tento projekt možnost využití pozemků a objektů ve vlastnictví ve města. Současně by měly být při úvahách o umístění nového objektu využity materiály a data o Libčicích získaná při projednávání strategického plánu města, který by na tuto otázku měl dokázat odpovědět, který ale stále není dokončen.

– navrhli jsme zařadit do plánu investic projekt a realizaci zahradnických úprav v areálu školky, zejména v prostoru svahu u nové přístavby

– navrhli jsme prověřit možnost modernizace veřejného osvětlení s využitím nových technologií LED a za přispění dotačních titulů, které by mohly pomoci se snížením počátečních nákladů na modernizaci. V současné době je zpracováván pasport osvětlení, z něhož mají vzejít i návrhy opatření do budoucna-

– navrhli jsme zpracování projektu  a realizaci bezbariérových úprav všech veřejných městských budov (zejména škol a městského úřadu), které svými parametry neodpovídají současným požadavkům na užívání osobami se sníženými schopnostmi pohybu

– dotazovali jsme se, proč nebyl objekt č.p. 735  („Ludvík“) pro novou služebnu policie zrekonstruován najednou jako celek, nýbrž se část oprav (zejména 1/2 fasády) provádí samostatně v rámci jiných zakázek

19.1.– obdrželi jsme zápis z RM č. 2./2017

30.1. – obdrželi jsme zápis z RM č. 3/2017

30.1. – obdrželi jsme pozvánku na nadcházející ZM č. 15, konané 8.2.2017

– radě města posíláme naše návrhy na doplnění plánu investic na rok 2017 zmiňované na pracovním jednání ZM 18.1.2017

– radě města posíláme návrh na doplnění lokalit řešených ve změně č. 6 územního plánu o křižovatku Na Zabitém, kterou považujeme jako nevhodně navrženou a v aktuálních provedení za dopravně málo bezpečnou a žádáme prověření možnosti alternativního řešení

30.1. – schůzka řídící skupiny pro tvorbu strategického plánu se přesouvá. Náhradní termín je 20. února.

31.1. – obdrželi jsme pracovní materiály k nadcházejícímu ZM č. 15

 

1 2 3 4 5