Deník zastupitele

březen 2021

2.3. – na radu města doputoval od J. Sochora požadavek na on-line jednání nadcházejícího březnového ZM. K žádosti jsme se připojili a Roman zaslal ostatním zastupitelům odkaz, kde bylo možné shlédnout průběh on-line jednání v jiném městě a čerpat inspiraci z průběhu on-line jednání zastupitelstva. Nesetkalo se to však s kladnou odezvou a nadcházející ZM je naplánováno standardně, jen se změnou místa konání na sál Sokolovny a zkráceným programem jednání.

2.3. – obdrželi jsme zápis z jednání Finančního výboru

4.3. – Marek požádal o zpřístupnění výsledků auditu v Základní škole.

8.3. – zaslali jsme připomínky a žádost o doplnění podkladů nadcházejícího jednání ZM č. 16/2021

8.3. – obdrželi jsme oficiální pozvánku na konání 16. ZM s upraveným a pokráceným programem. Obdrželi jsme zápis z RM č. 4/2021, ve kterém je rozepsáno rozdělení městských dotací libčickým organizacím a spolkům.

11.3. – obdrželi jsme odpověď na naši žádost o doplnění podkladů 16. ZM

16.3. – proběhlo jednání 16. ZM v Sokolovně, koalice byla v počtu 7 členů, neměla tedy svou jasnou většinu a hlasování o rozpočtovém opatření č. 1/2021 proběhlo oproti letům minulým zcela nestandardně. Bylo umožněno u investic hlasování po jednotlivých položkách. O tento způsob systému hlasování o investicích se snažíme již roky, ale při jasné většině koalice nebyl nikdy vyslyšen a byli jsme pak nuceni rozpočtové opatření jako jeden blok kvůli některým sporným položkám obvykle nepodpořit.
V rámci samotného hlasování po položkách jsme na jednání schválili opravy, investice, projekty a studie v objemu 17,2 mil. Kč. Více zde

20.3. – připomínkujeme zápis ze ZM č. 16/2021

29.3. – obdrželi jsme oficiální zápis ze ZM 16/2021, současně jsme obdrželi zápis z RM č. 5/2021 jehož přílohou je Zápis z forenzního auditu v Základní škole Libčice nad Vltavou a Návrh opatření v souvislosti s auditem v ZŠ.

únor 2021

1.2. – Roman se zúčastnil jednání kontrolního výrobu.

2.2. – zaslali jsme Návrh na doplnění programu jednání 16. zastupitelstva města o body – „Strategický plán – vyhodnocení plnění SP a příprava akčního plánu 2021-2022“
„Granty a dotace – žádosti připravované, podané, realizované“ a
„Základní škola – zpráva o aktuální situaci ve škole vč. přípravy výběrového řízení na ředitele a výsledků auditu hospodaření“

3.2. – MěÚ nastupuje do karantény a sděluje prostřednictvím mobilního rozhlasu, že je až do odvolání uzavřen, zastupitelstvo města je přesunuto ze 17.2.2021 na zatím plánovaného 24.2.2021. MěÚ znovu otevřen 15.2.2021.

11.2. – Marek zaslal na podatelnu informaci, že v bodě “Různé” na ZM č. 16 chceme projednat podnět zapojení města do služby Portál plateb Středočeského kraje.
Jedná se moderní a vstřícný nástroj k bezhotovostní úhradě poplatků (popelnice, psi…) a poskytovaných služeb (např. platby obědů školám či školného v ZUŠ). Funguje například ve Středoklukách a Bašti.

leden 2021

13.1. – tajemník zasílá zbytek podkladů k žádosti zaslané Petrou dne 14.12.2020 tj. před jednáním ZM ohledně organizační struktury MěÚ

20.1. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 1/2021- rozpočtové opatření č. 5/2020

28.1. – obdrželi jsme pozvánku na jednání ZM č. 16/2021 na den 17.2.2021

29.1. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 2/2021 – revitalizace náplavky, pronájem zahrádek vedle ZUŠ, nájemní smlouvy. V souvislosti s revitalizací náplavky Roman žádá o zaslání návrhu smlouvy o spolupráci s fakultou ČVUT.

30.1. – Petra se zúčastnila jednání poroty k Architektonické soutěži “3 v 1 pro Libčice”, která má řešit prostor křižovat nám. Svobody, přilehlý MěÚ a chystaný Spolkový dům. Ze 38 uchazečů postoupilo 5 architektonických kanceláří do 2. kola. Více na: https://cceamoba.cz/souteze/lib#

prosinec 2020

1.12. – zasíláme Radě města návrh na úpravu návrhu rozpočtu města na rok 2021, s těmito body:
– revize mzdových nákladů
– snížit odměny neuvolněných zastupitelů
– prověřit ceny na smlouvách za dodávky energií
– navýšit položku na povinná školení zaměstnanců úřadu
– ponechat § 2212 Silnice na úrovni roku 2020
– zařadit novou položku pro “Centrum Malina”

Pro přípravu investiční části rozpočtu jsme nabádali ke zdrženlivosti ve výdajích vzhledem k nejisté prognóze příjmů do městského rozpočtu v roce 2021 i roce následujícím.

3.12. – obdrželi jsme pozvánku na jednání ZM č. 15/2020 na den 16.12.2020

8.12. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 24/2020 – pravidla Dotační komise a nové smlouvy pro žádosti o dotaci města, nájemné KDL, nájemné v obecních bytech, změna užívání zahrádek vedle ZUŠ.

9.12. – obdrželi jsme materiály k nadcházejícímu ZM č. 15/2020.

11.12. – Jiří Slanina, jako předseda Komise školské a kulturní, zaslal pozvánku na setkání komise dne 17.12.2020 – to bylo náhradním termínem za 13.10.2020. Na webu města je k únoru 2021 poslední zápis z jednání komise z 9.12.2019.

14.12. – Petra požádala o zaslání struktury zaměstnanců MěÚ + výše vyplacených mzdových prostředků s rozlišením na zaměstnance, dohody a vyplacené faktury za práce v režimu OSVČ, současně požádala o podklady k žádosti majitelů domu č.p. 473 ohledně koupi přilehlého pozemku.

16.12. – obdrželi jsme podklady k žádosti o koupi pozemku okolo domu č.p. 473 a jen částečné informace o struktuře zaměstnanců MěÚ

16.12. – jednání ZM č. 15/2020 (Youtube), kde byl projednán návrh rozpočtu města pro rok 2021, výhled rozpočtu pro rok 2022 a 2023. J. Sochor (ODS) navrhnul doplnění programu o bod “Zpráva z Ministerstva vnitra k průběhu jednání ZM č. 14/2020”, Petra navrhla doplnění programu o bod “Odměny zastupitelů”. Ani jedno z doplnění programu nebylo ze strany koalice podpořeno.
Roman navrhnul v rámci jednání doplňující usnesení, “aby starosta byl pověřen k vymožení manka 400.000,- Kč na vodném a stočném v budově Policie ČR”, v souvislosti s nekontrolovaným únikem vody v budově Policie. Toto usnesení nebylo přijato.

30.12. – obdrželi jsme zápis z jednání ZM č. 15/2020 včetně usnesení a rozpočtu pro r. 2021

listopad 2020

2.11. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 20/2020 – polopodzemní kontejnery (navýšení kapacity v ul. Tržní) a nové umístění do ul. Hašlerova, dále schválení umístění boxu Zásilkovny.
Petra požádala o kopii stavebního povolení na stavbu parkoviště pod Leteckou ulicí u č.p. 528.

3.11. – Ministerstvo vnitra nám doručilo odpověď na podnět týkající se zasedání 13. ZM a pochybností o složení slibu nového zastupitele Ing. Douši v souladu se zákonem. O výsledku tohoto šetření MV tedy nemohli zastupitelé LOS zastupitelstvo informovat dříve než 3.11.2020. Pozvánka na zastupitelstvo č. 14 se stejným programem, jaký byl pro ZM č. 13 nám byla zaslána již dne 7.10.2020.

Dále nám MV zaslalo potvrzení o přijetí našeho podnětu (spolu s ODS) k přezkoumání průběhu 14. veřejného zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konaného dne 21.10.2020 v areálu Libčické plovárny.

16.11. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 21/2020 – schválení zadání a soutěžních podmínek k Architektonické soutěži “3 v 1 pro Libčice” (řeší prostor křižovatky Nám. Svobody, nového Městského úřadu a Spolkového domu).

18.11. – Petra převzala odpověď týkající se parkoviště pod Leteckou ulici (stavební povolení i rozhodnutí o kácení stromů).

23.11. – Mgr. Kateřina Hrachovcová nás informovala, že končí s prací na přípravě nového Územního plánu, obracet se máme výhradně na starostu.

24.11. – Roman zaslal na podatelnu podnět k úpravě dopravního značení před domem č.p. 722 ze zákazu vjezdu na zákaz stání, kdy stávající značení je mimo jiné již roky posprejované. Zmínil také nutnost manipulačního prostoru před domy 722 a 723 pro IZS.

25.11. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 23/2020 – rozpočet města pro rok 2021, sociální výpomoci.

26.11. – obdrželi jsme z Ministerstva vnitra vyrozumění o výsledku šetření našeho podnětu ke kontrole průběhu jednání zastupitelstva ze dne 16.10.2020. Vyrozumění o výsledku šetření podstatné shrnuje takto:
– postup města při tomto zasedání, kdy i přes zjevně projevenou vůli části členů zastupitelstva města se na zasedání vyjadřovat nebyly v důsledku přijetí usnesení vést jednání bez rozpravy reálně vytvořeny podmínky umožňující adekvátní realizaci daného práva, neodpovídá § 16 odst. 2 písm. c), resp. d) zákona o obcích a může být oprávněně vnímáno jako porušení zákonem stanoveného práva občana, resp. člena zastupitelstva města vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem,
usnesení zastupitelstva, jímž bylo schváleno vést toto jednání bez rozpravy, je tak v kontextu konkrétní situace nutno považovat za usnesení, jež je v rozporu s § 16 odst. 2 písm. c), popř. d) zákona o obcích,
– město bylo Ministerstvem vnitra na zjištěné porušení zákona důrazně upozorněno a bylo apelováno do budoucna postupovat striktně v souladu s § 16 odst. 2 písm. c) a d) zákona o obcích,
osoba, jež má za to, že byla zkrácena na svém právu daném § 16 odst. 2 písm. c), příp. d) zákona o obcích, může se proti tomuto zásahu, za splnění všech dalších podmínek předpokládaných soudním řádem správním, bránit ve správním soudnictví podáním žaloby příslušnému správnímu soudu,

26.11. – Roman žádá informace ohledně plateb za elektřinu a plyn (zaslání faktur) v souvislosti s možnými úsporami za odběr energií. Tyto informace neobdržel ani do zastupitelstva konaného dne 16.12.2020 ani po něm a proto nakonec požádal o sken faktur pomocí žádosti dle zákona 106/1999 Sb.

26.11. – spolu s ostatními zastupiteli jsme obdrželi upomínající žádost Centra Malina o podporu při zajištění vhodných prostor a financí pro jejich činnost, jelikož na jejich žádost z 12.9.2020 adresovanou na podatelnu všem zastupitelům nebylo nikým reagováno. My jsme tuto žádost prvně viděli až při této upomínce, jelikož nám žádost z 12.9.2020 nebyla podatelnou distribuována.

29.11. – zaslali jsme všem zastupitelům výsledek šetření Ministerstva vnitra k průběhu jednání ZM. č. 14/2020 dne 16.10. s žádostí o vyvození osobní odpovědnosti každého ze zastupitelů, kdo rozpravu svým hlasem pomohl zrušit a také o omluvu za toto zrušení.

30.11. – Roman se zúčastnil jednání Kontrolního výboru, na němž od něj padlo, že starostovo vyjádření na zastupitelstvu k porušení pravidel města při přidělování zakázek nadále považuje za nedostatečné a k porušení pravidel bezesporu došlo. Vyjádření starosty, které předložil starosta zastupitelům na jednání zastupitelstva zaslal Roman v předstihu před jednáním kolegům z výboru.

30.11. – Renata se zúčastnila dotační komise a navrhovala mimo jiné úpravy směřující k podávání žádostí elektronicky, úpravám ve formuláři k větší přehlednosti, vytvoření jednacího řádu komise.

říjen 2020

5. 10. – zaslali jsme radě města a současně na Ministerstvo vnitra námitku k průběhu jednání ZM 13/2020 – ohledně nesprávného složení slibu nového zastupitele a nepřijetí žádného usnesení v některých bodech

6. 10. – obdrželi jsme zápis z RM č. 18/2020 – výběr zhotovitele finančního auditu v ZŠ

7. 10. – byla rozeslána naše námitka k průběhu jednání 13. ZM na všechny zastupitele a současně jsme obdrželi pozvánku na konání 14. ZM se zcela totožným programem, jako bylo jednání ZM 12/2020.

7. 10. – zaslali jsme návrh na doplnění programu 14. jednání ZM o bod ZÁKLADNÍ ŠKOLA – stejné doplnění programu, jaké bylo koalicí odmítnuto na jednání č. 13 (tehdy prý kvůli pozdnímu dodání před jednáním ZM).

7. 10. – obdrželi jsme pozvání na jednání Komise pro školství, které svolal její předseda, pan Slanina, do budovy ZŠ na den 13.10.2020. Jednání se nakonec neuskutečnilo.

15. 10. – obdrželi jsme zápis z Komise pro sport, která se konala dne 7.10.2020.

20. 10. – Petra upozornila na nesrovnalost ve schvalovaných dokumentech k plánované Architektonické soutěži na 14. jednání ZM.

21. 10. – obdrželi jsme na žádost Petry opravené a doplněné materiály k Architektonické soutěži na centrum Libčic.

21. 10. – obdrželi jsme zápis z RM 19/2020 – kde rada mimo jiné projednala náš návrh k obnovení Výboru rozvoje města a k návrhu na způsobu spolupráce nad přípravou nového Územního plánu.

21. 10. – konalo se 14. jednání ZM, které bylo tři hodiny před jeho zahájením avizováno jako přesunuté do venkovních prostor koupaliště, se zdůvodněním v souvislosti s epidemiologickou situací. V 18h začalo jednání ZM na dřevěných lavicích před restaurací Na plovárně, s velmi mizerným osvětlením.

Starosta Pavel Bartoš po úvodních nutných technikáliích přednesl návrh na hlasování u všech bodů bez rozpravy a tento návrh byl také poměrem 8/15 schválen. Po tomto zcela nestandardním a z našeho pohledu nezákonném jednání ze strany celé koalice jsme jednání zastupitelstva opustili. (videozáznam zde).

26. 10. – zasíláme na Ministerstvo vnitra návrh na přezkoumání průběhu 14. ZM a současně na radu města naše prohlášení k proběhlému 14. jednání ZM.

28.10. – radě města a na vědomí všem ostatním zastupitelům zasíláme upozornění, že jsme podali podnět na Ministerstvo vnitra k přezkoumání průběhu 14. ZM.

30.10. – o průběh 14. jednání zastupitelstva se zajímá i Mělnický deník.

září 2020

3. 9. – Správa města žádá finanční výbor o doporučení ke koupi nového vozu. Starý z roku 2005 se definitivně rozsypal. Nemáme nic proti. Marek požádal o souhrnnou přehlednou informaci o stávajícím městském vozovém parku. Abychom jeho obměnu mohli případně zařadit do přípravy rozpočtu na další roky. Požadovanou informaci dostane příslíbenu, nic víc se ale nestane.

7. 9. – Z důvodu nemoci předsedkyně výboru (a s ohledem na celkovou situaci), proběhne jednání finančního výboru pouze korespondenčně. Členům výboru je předložen zápis, který nijak nereflektuje aktuální finanční situaci. Z důvodů očekávaných výpadků v příjmech města, doporučuje Marek šetřit. V rozpočtovém opatření č. 3 navrhuje zrušit vyčleněné peníze na některé ne zcela potřebné projekty (zasíťování projektů nad plovárnou, parkoviště Letecká, demolice domů na náměstí). Finanční výbor upravuje na základě podnětu částečně své doporučení pro zastupitelstvo.

8. 9. – Obdrželi jsme zápis z RM č. 16/2020 – z obsahu: výběr zhotovitele parkovacích míst Letecká, konkurz na ředitele ZŠ – kdy konkurzní komise konstatovala, že žádný z kandidátů nebyl shledán vhodným, dále Architektonická soutěž.

16. 9. – Proběhlo 13. jednání zastupitelstva města (videozáznam zde) – za odstoupivšího Vladimíra Urbánka skládal slib zastupitele Vladimír Douša. Programem jednání bylo krom schvalování rozpočtu také zadání architektonické soutěže na nové centrum Libčic (tedy křižovatku Nám. Svobody) a snažili jsme se znovu doplnit program jednání o téma ZÁKLADNÍ ŠKOLA, avšak neúspěšně.

30. 9. – obdrželi jsme zápis z 13. jednání ZM včetně příloh – tj. koalicí nezařazeného bodu k problematice ZŠ a vyjádření starosty k závěrům Kontrolního výboru o zadání několika zakázek starostou bez vědomí rady města.

30. 9. – obdrželi jsme zápis z RM č. 17./2020 – koupě nového pracovního automobilu, jmenování kulturního referenta.

srpen 2020

21. 8. – Obdrželi jsme zápis z RM č. 15/2020 – z obsahu: zrušení soutěže na zhotovitele rekonstrukce soc. zařízení v ZŠ, audit hospodaření v ZŠ za období 2017-2020.

červenec 2020

1. 7. – Obdrželi jsme zápis z RM č. 13/2020 – z obsahu: zřízena pozice kulturního referenta, zadání studie dopravy v klidu (parkování ve městě), výjimka ze stavební uzávěry, pověření PhDr. Bahenského řízením ZŠ a vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ, pověření Z. Bělohradské připomínkováním nového jízdního řádu ČD za město.

8. 7. – Roman zaslal na České dráhy připomínky k návrhu jízdního řádu ČD 2020/2021. K připomínce bylo možné připojit podpis elektronicky i z řad veřejnosti, čehož veřejnost využila.

14. 7. – Jana zaslala na podatelnu města žádost o poskytnutí písemných materiálů:
Podle § 82 zákona č. 120/2000 Sb., o obcích, žádám o poskytnutí informace související s výběrovým řízením na pozici ředitele Základní školy v Libčicích nad Vltavou, které se konalo v roce 2012. Žádám o zaslání:
– všech protokolů a listin z průběhu výběrového řízení
– zápisu z jednání Rady města o výběru kandidáta na pozici ředitele ZŠ
– kopií všech dokladů, které v souvislosti s tímto výběrovým řízením předložila Mgr. Drahomíra
Raveane

17. 7. – Zaslali jsme podnět radě města v souvislosti s chystaným jmenováním členů výběrové komise ve výběrovém řízení na post ředitele ZŠ s odůvodněním doporučením nejmenovat do výběrové komise starostu Bartoše a místostarostu Penížka.

27. 7. – Obdrželi jsme zápis z RM č. 14/2020 – z obsahu: výběr zhotovitele parkovacích míst v ulici Letecká a jmenování konkurzní komise pro výběr ředitele ZŠ, do níž byli nominováni zástupci: Krajským úřadem (Bc. Dita Sýkorová), Českou školní inspekcí (Mgr. Petr Jiroš, Mgr. Vladimír Skuta, Mgr. Jana Plechatá), za ZS Libčice (Bc. Katarina Loskotová) a za Školskou radu při ZŠ Libčice (Markéta Orvanová). Za zřizovatele byli nominováni: Ing. Pavel Bartoš, MBA (předseda) a doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.

červen 2020

3. 6. – Proběhlo pracovní setkání zastupitelů k architektonické soutěži Nové centrum Libčic, tedy k architektonické soutěži na rekonstrukci MěÚ a stavbu nového spolkového domu na hlavní křižovatce. Byla vyjednána dohoda na kompromisu v zadání a to možnost prohození funkcí nové a stávající budovy.

4. 6. – Obdrželi jsme pozvánku na valnou hromadu TJ Sokol na den 24.6.2020.

5. 6. – Doručena zpráva ohledně architektonické soutěže, která konstatuje, že se k tomuto bodu nepodařilo dokončit potřebné dokumenty pro jednání zastupitelstva města plánované na 10. 6. 2020.

9. 6. – Tajemník informoval o plánovaném stažení bodu “Architektonická soutěž” z jednání ZM č. 12 následujícího dne.

10. 6. – Proběhlo 12. jednání ZM (videozáznam zde), na které se z řad občanů dostavilo více jak 70 rodičů, které zajímalo projednávání bodu „Informace k situaci v ZŠ”. Ten byl zařazen na program jednání po našem návrhu na doplnění programu. Na základě pozvání zastupiteli se měla dostavit i ředitelka ZŠ. Paní Raveane se ze zdrav. důvodů omluvila a na jednání zastupitelstva prostřednictvím soukromé osoby doručila jen své prohlášení. Na jednání zastupitelstva se nedostavil ani zástupce ředitele ZŠ pan Michalíček.

22. 6. – Obdrželi jsme zápis z RM č. 12/2020 – výběr zhotovitele rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ a výběr zhotovitele projektové dokumentace na adaptaci budovy č. p. 54 pro ZŠ a výběr zhotovitele inženýrských sítí v ulici Hašlerova.

23. 6. – Zaslali jsme podnět radě města a starostovi, ve znění :
Ze zápisu Rady Města Libčice nad Vltavou č. 12/2020 jsme zjistili, že Rada města na zasedání dne 17. 6. 2020 usnesením č. 2/20 rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Projekt inženýrských sítí Hašlerova“ firmě AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, Praha 4, IČ 453 06 605 a to i přes to, že Výběrová komise Rady města na svém jednání dne 26.5.2020 doporučila zrušení této veřejné zakázky a stejné stanovisko zaujal i Finanční výbor na svém zasedání dne 1. 6. 2020.
Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo města Libčice nad Vltavou na zasedání dne 10. 6. 2020 uložilo usnesením 9/12-2020 kontrolnímu výboru provést mimo jiné kontrolu zadávací dokumentace k výběrovému řízení na projekt inženýrských sítí v lokalitě Hašlerova, žádáme, aby nejméně do doby prověření kontrolním výborem nebyla s firmou AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, Praha 4, IČ 453 06 605 uzavírána smlouva o dílo a aby rada města pozastavila plnění tohoto svého usnesení.

24. 6. – valná hromada TJ Sokol za účasti Romana, Marka a Petra.

26. 6. – Byl nám zaslán zápis ze schůze Komise pro sport, která se konala dne 17. 6. 2020

1 2 3 8