Archiv kategorie: "Deník zastupitele"

říjen 2020

5. 10. – zaslali jsme radě města a současně na Ministerstvo vnitra námitku k průběhu jednání ZM 13/2020 – ohledně nesprávného složení slibu nového zastupitele a nepřijetí žádného usnesení v některých bodech

6. 10. – obdrželi jsme zápis z RM č. 18/2020 – výběr zhotovitele finančního auditu v ZŠ

7. 10. – byla rozeslána naše námitka k průběhu jednání 13. ZM na všechny zastupitele a současně jsme obdrželi pozvánku na konání 14. ZM se zcela totožným programem, jako bylo jednání ZM 12/2020.

7. 10. – zaslali jsme návrh na doplnění programu 14. jednání ZM o bod ZÁKLADNÍ ŠKOLA – stejné doplnění programu, jaké bylo koalicí odmítnuto na jednání č. 13 (tehdy prý kvůli pozdnímu dodání před jednáním ZM).

7. 10. – obdrželi jsme pozvání na jednání Komise pro školství, které svolal její předseda, pan Slanina, do budovy ZŠ na den 13.10.2020. Jednání se nakonec neuskutečnilo.

15. 10. – obdrželi jsme zápis z Komise pro sport, která se konala dne 7.10.2020.

20. 10. – Petra upozornila na nesrovnalost ve schvalovaných dokumentech k plánované Architektonické soutěži na 14. jednání ZM.

21. 10. – obdrželi jsme na žádost Petry opravené a doplněné materiály k Architektonické soutěži na centrum Libčic.

21. 10. – obdrželi jsme zápis z RM 19/2020 – kde rada mimo jiné projednala náš návrh k obnovení Výboru rozvoje města a k návrhu na způsobu spolupráce nad přípravou nového Územního plánu.

21. 10. – konalo se 14. jednání ZM, které bylo tři hodiny před jeho zahájením avizováno jako přesunuté do venkovních prostor koupaliště, se zdůvodněním v souvislosti s epidemiologickou situací. V 18h začalo jednání ZM na dřevěných lavicích před restaurací Na plovárně, s velmi mizerným osvětlením.

Starosta Pavel Bartoš po úvodních nutných technikáliích přednesl návrh na hlasování u všech bodů bez rozpravy a tento návrh byl také poměrem 8/15 schválen. Po tomto zcela nestandardním a z našeho pohledu nezákonném jednání ze strany celé koalice jsme jednání zastupitelstva opustili. (videozáznam zde).

26. 10. – zasíláme na Ministerstvo vnitra návrh na přezkoumání průběhu 14. ZM a současně na radu města naše prohlášení k proběhlému 14. jednání ZM.

28.10. – radě města a na vědomí všem ostatním zastupitelům zasíláme upozornění, že jsme podali podnět na Ministerstvo vnitra k přezkoumání průběhu 14. ZM.

30.10. – o průběh 14. jednání zastupitelstva se zajímá i Mělnický deník.

září 2020

3. 9. – Správa města žádá finanční výbor o doporučení ke koupi nového vozu. Starý z roku 2005 se definitivně rozsypal. Nemáme nic proti. Marek požádal o souhrnnou přehlednou informaci o stávajícím městském vozovém parku. Abychom jeho obměnu mohli případně zařadit do přípravy rozpočtu na další roky. Požadovanou informaci dostane příslíbenu, nic víc se ale nestane.

7. 9. – Z důvodu nemoci předsedkyně výboru (a s ohledem na celkovou situaci), proběhne jednání finančního výboru pouze korespondenčně. Členům výboru je předložen zápis, který nijak nereflektuje aktuální finanční situaci. Z důvodů očekávaných výpadků v příjmech města, doporučuje Marek šetřit. V rozpočtovém opatření č. 3 navrhuje zrušit vyčleněné peníze na některé ne zcela potřebné projekty (zasíťování projektů nad plovárnou, parkoviště Letecká, demolice domů na náměstí). Finanční výbor upravuje na základě podnětu částečně své doporučení pro zastupitelstvo.

8. 9. – Obdrželi jsme zápis z RM č. 16/2020 – z obsahu: výběr zhotovitele parkovacích míst Letecká, konkurz na ředitele ZŠ – kdy konkurzní komise konstatovala, že žádný z kandidátů nebyl shledán vhodným, dále Architektonická soutěž.

16. 9. – Proběhlo 13. jednání zastupitelstva města (videozáznam zde) – za odstoupivšího Vladimíra Urbánka skládal slib zastupitele Vladimír Douša. Programem jednání bylo krom schvalování rozpočtu také zadání architektonické soutěže na nové centrum Libčic (tedy křižovatku Nám. Svobody) a snažili jsme se znovu doplnit program jednání o téma ZÁKLADNÍ ŠKOLA, avšak neúspěšně.

30. 9. – obdrželi jsme zápis z 13. jednání ZM včetně příloh – tj. koalicí nezařazeného bodu k problematice ZŠ a vyjádření starosty k závěrům Kontrolního výboru o zadání několika zakázek starostou bez vědomí rady města.

30. 9. – obdrželi jsme zápis z RM č. 17./2020 – koupě nového pracovního automobilu, jmenování kulturního referenta.

srpen 2020

21. 8. – Obdrželi jsme zápis z RM č. 15/2020 – z obsahu: zrušení soutěže na zhotovitele rekonstrukce soc. zařízení v ZŠ, audit hospodaření v ZŠ za období 2017-2020.

červenec 2020

1. 7. – Obdrželi jsme zápis z RM č. 13/2020 – z obsahu: zřízena pozice kulturního referenta, zadání studie dopravy v klidu (parkování ve městě), výjimka ze stavební uzávěry, pověření PhDr. Bahenského řízením ZŠ a vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ, pověření Z. Bělohradské připomínkováním nového jízdního řádu ČD za město.

8. 7. – Roman zaslal na České dráhy připomínky k návrhu jízdního řádu ČD 2020/2021. K připomínce bylo možné připojit podpis elektronicky i z řad veřejnosti, čehož veřejnost využila.

14. 7. – Jana zaslala na podatelnu města žádost o poskytnutí písemných materiálů:
Podle § 82 zákona č. 120/2000 Sb., o obcích, žádám o poskytnutí informace související s výběrovým řízením na pozici ředitele Základní školy v Libčicích nad Vltavou, které se konalo v roce 2012. Žádám o zaslání:
– všech protokolů a listin z průběhu výběrového řízení
– zápisu z jednání Rady města o výběru kandidáta na pozici ředitele ZŠ
– kopií všech dokladů, které v souvislosti s tímto výběrovým řízením předložila Mgr. Drahomíra
Raveane

17. 7. – Zaslali jsme podnět radě města v souvislosti s chystaným jmenováním členů výběrové komise ve výběrovém řízení na post ředitele ZŠ s odůvodněním doporučením nejmenovat do výběrové komise starostu Bartoše a místostarostu Penížka.

27. 7. – Obdrželi jsme zápis z RM č. 14/2020 – z obsahu: výběr zhotovitele parkovacích míst v ulici Letecká a jmenování konkurzní komise pro výběr ředitele ZŠ, do níž byli nominováni zástupci: Krajským úřadem (Bc. Dita Sýkorová), Českou školní inspekcí (Mgr. Petr Jiroš, Mgr. Vladimír Skuta, Mgr. Jana Plechatá), za ZS Libčice (Bc. Katarina Loskotová) a za Školskou radu při ZŠ Libčice (Markéta Orvanová). Za zřizovatele byli nominováni: Ing. Pavel Bartoš, MBA (předseda) a doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.

červen 2020

3. 6. – Proběhlo pracovní setkání zastupitelů k architektonické soutěži Nové centrum Libčic, tedy k architektonické soutěži na rekonstrukci MěÚ a stavbu nového spolkového domu na hlavní křižovatce. Byla vyjednána dohoda na kompromisu v zadání a to možnost prohození funkcí nové a stávající budovy.

4. 6. – Obdrželi jsme pozvánku na valnou hromadu TJ Sokol na den 24.6.2020.

5. 6. – Doručena zpráva ohledně architektonické soutěže, která konstatuje, že se k tomuto bodu nepodařilo dokončit potřebné dokumenty pro jednání zastupitelstva města plánované na 10. 6. 2020.

9. 6. – Tajemník informoval o plánovaném stažení bodu “Architektonická soutěž” z jednání ZM č. 12 následujícího dne.

10. 6. – Proběhlo 12. jednání ZM (videozáznam zde), na které se z řad občanů dostavilo více jak 70 rodičů, které zajímalo projednávání bodu „Informace k situaci v ZŠ”. Ten byl zařazen na program jednání po našem návrhu na doplnění programu. Na základě pozvání zastupiteli se měla dostavit i ředitelka ZŠ. Paní Raveane se ze zdrav. důvodů omluvila a na jednání zastupitelstva prostřednictvím soukromé osoby doručila jen své prohlášení. Na jednání zastupitelstva se nedostavil ani zástupce ředitele ZŠ pan Michalíček.

22. 6. – Obdrželi jsme zápis z RM č. 12/2020 – výběr zhotovitele rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ a výběr zhotovitele projektové dokumentace na adaptaci budovy č. p. 54 pro ZŠ a výběr zhotovitele inženýrských sítí v ulici Hašlerova.

23. 6. – Zaslali jsme podnět radě města a starostovi, ve znění :
Ze zápisu Rady Města Libčice nad Vltavou č. 12/2020 jsme zjistili, že Rada města na zasedání dne 17. 6. 2020 usnesením č. 2/20 rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Projekt inženýrských sítí Hašlerova“ firmě AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, Praha 4, IČ 453 06 605 a to i přes to, že Výběrová komise Rady města na svém jednání dne 26.5.2020 doporučila zrušení této veřejné zakázky a stejné stanovisko zaujal i Finanční výbor na svém zasedání dne 1. 6. 2020.
Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo města Libčice nad Vltavou na zasedání dne 10. 6. 2020 uložilo usnesením 9/12-2020 kontrolnímu výboru provést mimo jiné kontrolu zadávací dokumentace k výběrovému řízení na projekt inženýrských sítí v lokalitě Hašlerova, žádáme, aby nejméně do doby prověření kontrolním výborem nebyla s firmou AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, Praha 4, IČ 453 06 605 uzavírána smlouva o dílo a aby rada města pozastavila plnění tohoto svého usnesení.

24. 6. – valná hromada TJ Sokol za účasti Romana, Marka a Petra.

26. 6. – Byl nám zaslán zápis ze schůze Komise pro sport, která se konala dne 17. 6. 2020

květen 2020

11. 5. – Posíláme RM podnět “Pěší stezka: Libčice – Tursko chybějící úsek”. Připomeneme, že na základě našeho dřívějšího návrhu z 25. 10. 2019 bylo radou města na jednání č. 24 z 27. 11. 2019 bod 20) přijato usnesení “Rada města bere na vědomí výsledky terénního průzkumu paní Mgr. Lucie Richterové a ukládá místostarostovi využít v maximální míře tento průzkum pro výslednou studii vzniku/obnovy pěších stezek uvnitř města a do okolních obcí.” Od přijetí tohoto usnesení se však dále v ničem na městě nepokročilo. A tento náš nový podnět pro konkrétní chybějící úsek Libčice – Tursko nebyl do dnešního dne radou města jakkoliv projednán.

12. 5. – zápis z RM č. 9/2020 – schváleny účetní závěrky MŠ, ZŠ, ZUŠ.

15. 5. – Petra žádá tajemníka o poskytnutí studií, které byly podkladem ve výběrových řízením na inž.sítě v Hašlerově ulici a na adaptaci domu č.p. 54 (školní družina).

22. 5. – pozvánka na ZM č. 12, na středu 10. 6. 2020 – bodem jednání měl být i Návrh zadání dokumentace užšího jednofázového projektu architektonicko-urbanistické soutěže o návrh.

25. 5. – zápis z RM č. 10/2020 – ve kterém je prezentován záměr tvorby nového webu města a tvorby grafického manuálu jako podkladu pro tvorbu webu a další komunikaci s veřejností.
– Petra posílá důraznou upomínku své žádosti ze dne 15.5.2020, tajemník následně posílá požadované podklady pro VŘ na projekty inž,sítí v ul. Hašlerova a adaptaci budovy školní družiny.
– s Mgr. Hrachovcovou řešíme omezení plochy pro inzerci akcí pořádaných spolkem LOS. Statut LN omezuje inzerci pro neziskové instituce na ¼ strany bez ohledu na počet akcí v měsíci.

28. 5. – Petra posílá připomínku k zadání studie dopravy v klidu na území Libčic.
– Marek posílá předsedkyni FV podnět týkající vyčíslení odhadu propadu příjmů v letošním roce vlivem proticoronavirových opatření.

29. 5. – Zápis z RM č. 11/2020 – rada projednala náš návrh na doplnění bodu programu jednání zastupitelstva Informování o situaci v Základní škole” a „Návrh na odvolání zástupců zřizovatele ve Školské radě, konkrétně V. Penížka a O. Mračkové a oba návrhy byly zařazeny do programu nejbližšího jednání ZM.

duben 2020

2.4. – obdrželi jsme informaci o posunutí termínu ZM č. 12/2020 z 15. 4. 2020 zatím na neurčito v důsledku nařízených opatření proti coronaviru.

2.4. – obdrželi jsme zápis z RM č. 6. a 7./2020, kde se mimo jiné hovoří o jmenování všech členů Komise pro média.

Komise pro média dle nového Statutu Libčických novin nahrazuje Redakční radu LN a je v současné chvíli ve složení Vladimír Kliment (nezávislý), Ing. Petr Česák (nezávislý), Mgr. Jaroslav Richter (LOS), Michal Kuchta (ODS), Jitka Cibulková (TOP 09), Olga Mračková (Liběhrad), šéfredaktorkou zůstává Mgr. Kateřina Hrachovcová.

28.4. – obdrželi jsme zápis z RM č. 8/2020. Obsahem je výběr zhotovitele zahrady ZUŠ, výběr zhotovitele inženýrských sítí v ul. Hašlerova, dodavatel polopodzemních kontejnerů ul. Letecká.

Rada města také rozhodla o konání ZM č. 12/2020 na středu 10.6.2020. Zastupitelstva původně naplánovaná na 15. 4. a 17. 6. jsou zrušena.

únor 2020

7.2. – obdrželi jsme materiály na ZM č. 11/2020 – jednat se bude mimo jiné o prodej pozemku městu, parc. č. 286/36 k.ú. Libčice nad Vltavou, majitel Screws & Wire Libčice a.s.

10.2. – Jana požádala o zaslání znaleckého posudku ke koupi pozemku parc. č. 286/36 k.ú. Libčice nad Vltavou, na základě kterého byla stanovena cena obvyklá, a současně požádala o výpis z katastru nemovitostí ohledně vlastnických práv daného pozemku. Jedná se o pozemek panelové cesty a přilehlé zeleně mezi náplavkou a areálem šroubárny, který je ve vlastnictví Screws & Wire Libčice a.s.

10.2. – obdrželi jsme zápis z RM č. 3/2020

12.2. – proběhlo ZM č. 11/2020. Přítomno bylo všech 15 zastupitelů, ovšem v trochu pozměněném složení. Ke konci roku odstoupila z funkcí paní Hannah Bartíková a podle stanovených pravidel ji měl nahradit další kandidát Liběhradu podle výsledků voleb. Pan Ondřej Veszelei odmítl. Nabídku přijal pan profesor Jaromír Šantrůček, který na začátku jednání složil předepsaný slib. Vítejte, pane kolego.

Nejpodstatnějším bodem první části jednání byl návrh koupit od firmy SCREWS & WIRE Libčice a.s. pozemek (parc. č. 286/36 k. ú. Libčice nad Vltavou) na Náplavce včetně panelové cesty v celkové rozloze 3 790 metrů čtverečních za sumu 1 195 000 Kč. Pro neznalé, jde o prostor stráně porostlé náletovými dřevinami a slepou panelovou cestu vedoucí ke konci Náplavky pod Šroubárnou směrem k Letkám.

Na eminentní nutnosti koupit tento pozemek se shodují všichni přítomní bez rozdílu příslušnosti, o koupi se usiluje již více než 10 let. Všeobecně se považuje za nutný k tomu, aby se konečně s Náplavkou něco přínosného (kromě občasného posekání trávy) udělalo.

Problém se ovšem objevil i tentokrát. Na poslední chvíli (byť omezení vlastnického práva je zřejmé z pouhého náhledu do Katastru nemovitostí) vedení města zjistilo, že na pozemku, který firma k prodeji městu nabízí, je v katastru zapsáno několik zástavních práv a předkupní právo ve prospěch Sberbank a to v hodnotě několika desítek milionů Kč. Starosta a místostarosta navrhli, aby se koupě pozemku i přesto uskutečnila, s tím, že smlouva bude podepsána teprve po výmazu zástavních a předkupních práv. O tom, že mají být tato omezení váznoucí na pozemku vymazána, informoval zastupitel za TOP 09, Petr Kosík, který je zároveň členem představenstva firmy – tedy osobou přímo jednající za firmu SCREWS & WIRE Libčice a. s. Údajně se firma s bankou již vyrovnala a je jen otázkou času, kdy se bude realizovat výmaz z katastru nemovitostí.

Opozice ústy paní Petry Peleškové opětovně deklarovala potřebu pozemek koupit, ale označila schválení koupě v této situaci za krajně rizikové. Navrhla odložit ho na další jednání zastupitelstva, to jest zhruba o dva měsíce, než pozemek bude zbaven předkupních a zástavních práv. Místostarosta pan Penížek k tomu poznamenal, že podobná nabídka se nemusí opakovat, čemuž ve své dvojjediné roli přitakal i pan ředitel/zastupitel Kosík.

Z veřejnosti se k projednávané věci vyjádřil také pan Patrik Hoffman, který řeší aktivity firmy PeluPro, a který je autorem budov Uhelného mlýnu a Kotelny. Ten sdělil, že pozemek byl firmě PeluPro již dříve přislíben jako náhrada škody. Podle pana Hoffmana tento příslib společnost SCREWS & WIRE Libčice a.s. neplní. Proto firma PeluPro podala již i žalobu. K tomu starosta Bartoš poznamenal, že pohled pana Hoffmana je tendenční.

Byli bychom raději, kdyby Zastupitelstvo povolilo nákup pozemku teprve až bude v pořádku, bez vad a bez rizik pro město. A ač jsme byli nakonec přehlasováni, přece jen si připisujeme alespoň částečný úspěch. V původním koaličním návrhu byl definován zákaz pozemek koupit jen v případě neodstranění konkrétního závazku vůči Sberbank. Finální zákaz jasně definuje, že na pozemku před koupí nesmí být žádné vady (vyjma břemene ve prospěch Pelupro). Koupě pozemku městem tedy byla 8 hlasy koalice schválena.

Tedy i hlasem pana Kosíka, který na přímý dotaz, zda se necítí být ve zjevném střetu zájmů, prohlásil, že ve střetu zájmu je, ale hlasovat bude, protože to není porušení zákona. K tomu poznamenal Roman Šebl (LOS), že zastupitel by měl být nositelem i určitých morálních hodnot a v tomto smyslu může být nesprávné i to co není protizákonné.

Tento problém se v průběhu zastupitelstva objevil v menší míře ještě jednou – při projednávání spolupráce města a soukromých investorů při zasíťování pozemků nad koupalištěm. Zde se necítil pan zastupitel Urbánek (Liběhrad) být ve střetu zájmů a i on se zúčastnil hlasování.

Dále jsme v rámci jednání již poněkolikáté v řadě upozorňovali, že zastupitelům není předkládána projektová dokumentace k investičním akcím, u kterých je tato dokumentace třeba. Oceňujeme zastání z koaličních řad od paní Zuzany Bělohradské (Liběrad), která se k distribuci elektronické PD zastupitelům také přiklání.

Zasíťování pozemku nad koupalištěm je již v rozpočtu ve výdajích města jako plánovaná akce a přitom například finální podoba vzoru profilu komunikace a ukládání veřejných sítí, která byla projednávána ve výboru pro rozvoj města, není odsouhlasena. Přesto vedení města podporuje tento záměr. Dále byl položen dotaz, zda je již uzavřena smlouva o spolupráci a plánovací smlouva s majiteli pozemku nad koupalištěm, aby bylo jasné, v jaké míře se město bude podílet na projektové dokumentaci i na dalším zasíťování. Pan starosta k tomu sdělil, že žádná smlouva uzavřena není.

Zastupitelé za LOS před hlasováním přednesli protinávrh, aby se schválilo Rozpočtové opatření č. 1 obsahující plán investic na rok 2020 ve svém rozsahu pouze s vypuštěním akcí: komunikace Pod Hájem II, zasíťování pozemku nad koupalištěm a páteřní komunikace nám. Svobody – Turská. Ve prospěch tohoto protinávrhu hlasovali zastupitelé LOS (6), proti hlasovali zastupitelé Liběhrad + TOP 09 (8), zdržel se zastupitel ODS (1).

Z dalšího jednání zmiňujeme opakovaně uváděný návrh LOS, aby nevyčerpaná část finančních prostředků na dotace města na podporu občansky prospěšné činnosti, projektů, aktivit občanů a zájmových organizací byla převedena do dalšího roku. Podporuje jej i pan Reichel (Liběhrad) jako nový předseda dotační komise. Zastupitelé jsou informováni, že v druhé polovině roku se dotační komise sejde nad změnami.

Padlo několik dotazů ke Komisi pro média. Petra Pelešková za LOS navrhla, že by mohla mít za úkol řešit plakátovací plochy. Vedení města s tím souhlasí. Pokud jde o složení komise, byla místostarostou zmíněna tato jména: Richter (LOS), Kuchta (ODS), Mračková (Liběhrad), Cibulková (TOP09), Hrachovcová (výkonný redaktor), Kliment (nezávislý – ZUŠ), Česák (nezávislý – TJ Sokol). K tomu Petr Schönfeld za LOS poznamenal, že nezávislost komise by měla být maximální a z tohoto důvodu není vhodné, aby v ní byl zastupitel. Ostatně i v některých okolních městech byl tento princip přijat. K tomu nemělo vedení města žádný komentář.

21.2. – obdrželi jsme zápis RM č. 4/2020, ve kterém rada města schvalovala rozdělení městských dotací dle doporučení Dotační komise pro kulturní a sportovní akce ve městě na základě podaných žádostí od spolků a zájmových organizací.

leden 2020

9.1. – obdrželi jsme pozvánku na pracovní jednání ZM, na den 22. 1. 2020, za účelem projednání Architektonické soutěže Nové centrum Libčice ( host Ing. Arch. Opočenský), dále – plán investic města na rok 2020 (tabulku plánovaných investic jsme obdrželi den před prac. jednáním)

14.1. – obdrželi jsme zápis z RM č. 1/2020.

21.1. – všem zastupitelům byla rozeslána tabulka investic na rok 2020 jako podklad k pracovnímu ZM, které proběhne 22. 1. 2020.

22.1. – proběhlo pracovní jednání ZM s náplní – Architektonická soutěž Nové centrum Libčice a plán investic pro rok 2020.

30.1. – obdrželi jsme pozvánku na ZM č. 11/2020 na den 12. 2. 2020.

1 2 3 7