Archiv kategorie: "Deník zastupitele"

červenec 2019

2.7. – Petra svolala 6. jednání Výboru rozvoje města, a pozvala všechny zastupitele k účasti. Na programu byla:

 • pravidla pro investory
 • výše příspěvku investorů městu na rozvoj veřejné infrastruktury
 • dohoda města se Skanska Reality
 • stav pořizování nového územního plánu

K diskusi o výši příspěvku byly předloženy dva orientační propočty vývoje městského rozpočtu. Místostarosta pracoval s úsekem 15 let, v němž deklaroval, že dopady na rozpočet města údajně nebudou dramatické. Petra s časovou osou budoucích cca 5-7 let, který zahrnoval výstavbu Skanska ve třech plánovaných postupných etapách. Tato orientační prognóza byla sestavená nikoliv jako absolutní částky, ale jako relativní změny nákladů a příjmů rozpočtu města v tomto období. Z tabulky vyplývalo, že náklady na nutnou infrastrukturu, která nebude přímo budována developery, bude ve zhruba 4 letech po výstavbě odčerpávat finanční částky z rozpočtu. Poté se náklady a příjmy pravděpodobně stabilizují a postupně přejdou do stavu růstu příjmů rozpočtu ve vazbě na počet nově zaregistrovaných občanů města.

V pravidlech se stále vede diskuse, zda zavazovat vlastníky větších lokalit určených k výstavbě k úhradě příspěvku ve fázi dělení pozemku na menší části a budování potřebné infrastruktury (zasíťování). Petra hájí názor, že právě tento moment je správnou chvílí pro uzavření smlouvy mezi městem a vlastníkem pozemků. Jednak s uzavřením smlouvy nebude tolik administrativy jednak právě ve chvíli přípravy zasíťování pozemků může město vyjednávat o podmínkách převzetí této infrastruktury do svého majetku a tedy i jednat o výši příspěvku městu.

Diskutuje se i o podpoře revitalizace lokalit, které jsou zanedbané, tzv. brownfieldy, které na rozdíl od staveb na zelené louce dávají šanci zkrášlit stavby a areály znehodnocené např. továrenskou výrobou, která již nemá takový rozsah jako v době největší slávy, (v Libčicích jde především o areál šroubáren) navrhuje se částečná procentuální sleva ze základního příspěvku.

3.7. – proběhlo mimořádně svolané jednání zastupitelstva č. 6/2019 – Smlouva se společností Skanska

Jako opozice jsme usilovali o to, aby příspěvek na rozvoj infrastruktury byl ve výši 1.000,- Kč/m2 čisté bytové plochy. Jakou argumentaci jsme k tomuto měli?

Videozáznam z jednání: https://youtu.be/JU3xNyW-spg

Požadovali jsme vyšší příspěvek, protože chceme snížit dopady výstavby na rozpočet města v letech, které budou bezprostředně následovat po dokončení výstavby. Jsou to roky, v nichž se ještě plně neprojeví vyšší příjmy do rozpočtu vlivem nově zaregistrovaných občanů města, byť již bude nutné posilovat městskou infrastrukturu zejména školských staveb. Jsme přesvědčeni, že současní obyvatelé nemají spoluúčastí města na investicích vyvolaných novou výstavbou doplácet omezením investic na nové rozvojové projekty.

11.7. – na vyžádání a pro potřeby výboru rozvoje obdržela Petra od projektanta přístavby sokolovny a se souhlasem zástupce TJ Sokol elektronickou podobu dokumentace k umístění stavby k prostudování

15.7. – zastupitelé LOS a ODS zaslali hromadnou připomínku k návrhu jízdního řádu ČD 2019/2020, pod kterou se připojilo svým podpisem také 79 občanů žijících ve městě. Připomínkou jsme usilovali především o to, aby místo nově navržených odjezdů z Libčic, které jsou navrhovány s odjezdy v 7:16 (rychlík), 7:19 a 7:28, jely tyto vlaky v 7:05 (rychlík), 7:19 a 7:34. Pro informaci veřejnosti bohužel také musíme zmínit, že od počátku května jsme usilovali o odpověď z města, jak proběhlo jednání o jízdním řádu, které se konalo 28.2.2019 v Kralupech nad Vltavou za účasti zaměstnance města pana J. Čermáka. Informace nebyly nikdy poskytnuty a proto jsme v tak důležité věci pro město jako je vlakový jízdní řád učinili vlastní kroky, aby názor na jízdní řád byl slyšet. Výhledově se budeme pokoušet získat 15 minutový interval vlakového spojení pro naše město, což bylo také obsahem naší připomínky k jízdnímu řádu. Zastupitelka za Liběhrad označila tuto připomínku za další zcela zbytečnou aktivitu našeho spolku. Nesouhlasíme. Kvalita vlakového spojení s Prahou je dle našeho názoru na věc zásadním tématem, u kterého musíme opakovaně prosazovat své zájmy.

Vlakové spojení představuje významný benefit pro naše město a považujeme jeho kultivaci za důležitý prvek zvyšující kvalitu života ve městě.

16.7. – nám byl doručen zápis a usnesení ZM č. 6/2019. Zápis neobsahoval po našich připomínkách k zápisu zásadní vyjádření zastupitelů LOS, která zazněla během jednání. Zápis proto není ze strany našeho ověřovatele zápisu opět podepsán a budeme opět podávat námitku proti zápisu. V zápise nebyli zveřejněny tyto následující připomínky, které na jednání zazněly a které jsme žádali doplnit do zápisu:

 • Ing. Petra Pelešková vyjádřila údiv nad tím, jakým způsobem se ostatní zastupitelé dozvídají o rezignaci zastupitele a radního, pana Františka Hudka. Pokud podal rezignaci již 27.6.2019, proč se tuto skutečnost ostatní dozvídají až během jednání mimořádného zastupitelstva 3.7.2019.
 • PhDr. Schönfeld navrhl, aby se o volbě radního jednalo až na jednání řádného zastupitelstva.
 • Ing. M. Coufal sdělil, že nesouhlasí s bodem č. 4, 7, a 8 čl. III. smlouvy, dále si Ing. M. Coufal dotazem k bodu č. 8 čl. II smlouvy ověřil, pokud by došlo v praxi k uplatnění tohoto bodu, že jdou veškeré náklady spojené s tímto za Skanska, což přítomný zástupce Skanska ústně potvrdil.
 • Během jednání Ing. M.Coufal i Ing. P.Pelešková opakovaně zdůraznili, že požadovaná vyšší částka příspěvku neznamená, že jsou zastupitelé za LOS proti developerům nebo proti rozvoji města, ale že žádají ochranu městského rozpočtu a ochranu kvality života současných obyvatel města.
 • Ing. R.Šebl poukázal dotazem položeným zástupcům Skansky na to, že Skanska začala řešit svůj záměr s městem už před neuvěřitelnými 2 roky. Vlekoucí se jednání připravilo dle slov Ing. R. Šebla město o výrazně lepší podmínky, které by jinak šlo vyjednat, kdyby developer dlouhým čekáním na konečné vyjádření nepřišel o mnoho peněz. Tyto peníze nakonec nezískalo ani město a vypařily se pro obě strany do prázdna.

18.7. – Prostřednictvím Ilony, jako členky redakční rady Libčických novin, jsme se seznámili s texty zaslanými starostou a místostarostou do srpnových Libčických novin, v nichž spolu s ostatními koaličními zastupiteli na mnoha místech verbálně napadají opozici. Vycházeli jsme z pokynu starosty z únorového zastupitelstva, na němž uvedl, že budou třetí strany zmiňované v článcích uveřejňovaných v LN, o této skutečnosti infromovány. Šéfredaktorka tak stále nečiní, proto nás Ilona s texty seznámila sama.

19.7. – Radě města jsme zaslali Návrh na vysílání on-line přenosu a pořizování videozáznamu z jednání ZM městem s návrhem usnesení: “Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby ze všech svých jednání ZM vysílalo on-line přenos a pořizovalo videozáznam, a tento videozáznam zveřejnilo do tří (3) pracovních dnů na web města.” Projekt “Pořizování on-line přenosů ze ZM” byl také součástí databáze projektů při přípravě Strategického plánu, jemuž skupina věnující se položce “Moderní úřad” přiřadila vysokou prioritu.

22.7. – Byli jsme doručením zápisu z jednání Rady města konaného dne 17.7.2019 informováni o schválení návrhu na zřízení rubriky dotazy občanů na webu města, který jsme radě s odůvodněním zaslali.

26.7. – Petra se zúčastnila za přítomnosti místostarosty schůzky s nově jmenovaným městským architektem Ing.arch. Jiřím Opočenským a zástupcem ČKA RNDr. Milanem Svobodou. Jednání se vedlo o přípravě architektonické soutěže na centrum města, a RNDr. Svoboda jako expert ČKA na architektonické soutěže přítomným vysvětlil možná úskalí a výhody jedntlivých variant postupů při zadání a administraci soutěže. Tyto informace bude potřeba ještě pečlivě zvážit jak po stránce finanční, tak i personálních kapacit zastupitelů i zaměstnanců úřadu.

30.7. – Výbor rozvoje města – Petra svolala jednání, na které pozvala i nového městského architekta Ing.arch. Opočenského a projektanta komunikací Ing. Rothe.

Byla diskutována představa o návrhu nové komunikace z náměstí Svobody kolem pozemků nad koupalištěm ke krajské silnici. Petra navrhuje jednosměrnou komunikaci s oboustrannými zelenými pásy a chodníkem pro pěší. V zeleném pásu vedle chodníku by měla být vysazena stromová alej zajišťující stín. Zelené pásy umožní vsakování srážkové vody a její zadržení v krajině.

Diskutovalo se znovu o pravidlech pro investory. Petra představila základní principy, na kterých jsou pravidla postavena. Jde zejména o stanovení kategorií stavebních záměrů, podle nichž bude určována výše příspěvku.

Dále byla projednána možnost vypsání architektonické soutěže na přeměnu centra města (budova úřadu a naproti němu městem zakoupené dva domy). Diskuse se vedla kolem skutečnosti, zda jsou členové zastupitelstva ev. zaměstnanci úřadu odborně vybaveni k komu, aby s metodickou pomocí připravili a zadministrovali architektonickou soutěž sami nebo zda je vhodnější najmout za úplatu zkušeného organizátora takových soutěží.

červen 2019

3.6.proběhlo pracovní zastupitelstvo – na jednání se diskutovala za přítomnosti zástupců Skanska Reality smlouva o spolupráci s firmou Skanska. Dále byla zmíněna pravidla a zásady pro investory

3.6. proběhlo jednání Kontrolního výboru města

6.6. – obdrželi jsme pozvánku na schůzku Komise pro sport, svolanou na den 19.6.2019, dodatečně opraveno a posunuto na 24.6.2019 kvůli souběhu se ZM

11.6. – obdrželi jsme pozvánku na schůzku Komise pro školství, svolanou na den 18.6.2019

11.6. – obdrželi jsme materiály pro ZM č. 5/2019, konaném 19.6.2019

12.6. – Petra spolu se členy výboru rozvoje města (VRM) se korespondenčně dohodli, že další jednání výboru se z důvodu čerpání řádných dovolený uskuteční v úterý 2. července od 17,15 hod.

16.6. – Ing. Tereza Nehasilová podala rezignaci na svůj mandát zastupitele za LOS, na její místo nastoupila JUDr. Jana Márová

19.6. – paní šéfredaktorka LN rozeslala členům Redakční rady LN ( Ilona) zamítavé stanovisko k otisknutí článku od Petry Peleškové ohledně činnosti Výboru rozvoje města. Odůvodněním zákazu otištění byl email zaslaný panem starostou paní šéfredaktorce, že takový článek nemůže být otištěn jelikož jeho obsah nebyl projednán se všemi členy výboru (potažmo hlavně s panem starostou a místostarostou). Večer na jednání zastupitelstva byla celá věc velmi diskutována s ohledem na zasahování pana starosty do činnosti redakční rady LN. Článek byl napsán jako názor zastupitelky a současně i předsedkyně VRM Petry Peleškové na dění ve městě a nikterak nemluvil za všechna členy VRM. Tento postoj byl vyjasněn a po úpravě nadpisu článku, a i podpisu pod článkem autorkou, byl článek do červnového čísla LN nakonec správně zařazen.

19.6. proběhlo jednání zastupitelstva č. 5/2019

Na programu jednání byly kromě účetní uzávěrky, schválení závěrečného účtu, úpravy rozpočtu a zpráv výborů zastupitelstva i smlouva o spolupráci se Skanskou, prodej pozemku města v sousedství bývalé samoobsluhy v Letkách Libčické realitní společnosti. Na závěr jednání Petr otevřel diskusi týkající se náplně červnových Libčických novin, v nichž se objevil článek spolku, který je považován za bezpečnostní hrozbu. Ve stejných novinách bylo zprvu odmítnuto zveřejnění článku zastupitelky a předsedkyně Výboru rozvoje města Petry Peleškové týkající se činnosti tohoto výboru. Vedení města se nelíbila jedna pasáž článku a chtěli zabránit zveřejnění kvůli zástupnému důvodu, že členové VRM nebyli se článkem seznámeni. Petra tuto argumentaci odmítla, protože text psala nikoliv za Výbor rozvoje, ale jako zastupitelka, která je jeho členem a s činností VRM je obeznámena.

Roman připomínkoval způsob, jakým dostává od pracovníka správy majetku města J.Čermáka odpovědi na své dotazy. Jednoduché a stručné odpovědi jsou zasílány většinou 30.den od zaslání, případně i později. Roman na vedení města apeloval, aby se podobné praktiky změnily, protože je na místě se domnívat, že se ze strany p. Čermáka jedná o záměrný postup s cílem vytvářet obstrukce.

20.6. – obdrželi jsme pozvánku na mimořádné jednání zastupitelstva města svolané starostou na středu 3. července 2019. Jediný bod jednání je navržena Smlouva o spolupráci se Skanska Reality. Termín nepovažujeme vzhledem k počátku prázdnin a období dovolených za šťastně zvolený, ale na názor týkající se data svolání mimořádného ZM se nás opět nikdo neptal a starosta datum rovnou oznámil na jednání ZM 19.6.

20.6. – Petra, jako předsedkyně VRM, požádala v souladu s jednacím řádem výboru starostu o součinnost při přípravě podkladů pro rozhodování výboru o výši částky příspěvku developerů.

„Prosím vedení města, potažmo pracovníky městského úřadu, aby pro jednání VRM v úterý 2.7.2019, na němž by se mělo detailně jednat o výši příspěvku od investorů, byly připraveny jasné podklady v podobě:
– předpokládaného cash flow výdajů a příjmů v přístích letech 5-7 letech v návaznosti na postup výstavby a přírůstku obyvatel.
– reálného rozpočtu na rozšíření MŠ a ZŠ a související náklady (posílení kuchyně apod.)“
20.6. – výbor rozvoje města obdržel od vedení města informaci a zápis z jednání s investory, které proběhlo 12.6., a kterého se účastnili starosta, místostarosta a pracovník správy majetku města pan J.Čermák. Ostatní členové VRM nebyli na jednání pozváni ani předem informováni. Petra proto požádala vedení města, aby o podobných jednáních členy VRM informovali předem a umožnili jim se jednání zúčastnit, projeví-li o to zájem.
Starostova odpověď přišla vzápětí v tomto znění:
„Děkuji Vám za hromadnou korespondenci všem a napříště svá přá náměty a požadavky adresujte na podatelnu města. Děkuji za pochopení.“
Obdobnou mailovou odpověď od starosty obdržel i Roman. Od tohoto dne tedy veškeré dotazy zastupitelů směřované  na starostu musíme adresovat na oficiální úřední podatelnu. Jsme přesvědčeni, že takový postup nepovede ke zrychlení práce zastupitelů a větší operativnosti v komunikaci mezi zastupiteli a vedením města. Jsme přesvědčeni, že jde ze strany starosty o obstrukci a vytváření zbytečných překážek, namísto snahy o maximální možnou spolupráci v rámci celého zastupitelstva.
21.6. – starosta prostřednictvím podatelny úřadu odmítá podklady potřebné pro rozhodnutí VRM zajistit:

„Dobrý den paní předsedkyně,

děkuji vám za vaši zprávu týkající se požadavků podkladů na jednání výboru rady a zastupitelstva města. Veškeré podklady prosím čerpejte z materiálu strategický plán města Libčice nad Vltavou a některé další zejména ekonomické informace můžete získat od ekonomky města.  Vy jako předsedkyně výboru disponujete nadstandartní znalostí technicko-ekonomických témat a současně z pozice předsedkyně výboru rozvoje města vyplývá, že si tyto informace nejenom obstarat, ale i zpracovat dokážete sama, případně s ostatními členy výboru. Není tedy možné jednoduché přehrávání vašich povinností na neidentifikované pracovníky města. Výbor rozvoje města funguje již půl roku, kde ústředním tématem je právě problematika developerské činnosti společnosti Skanska.

S přátelským pozdravem

Ing. Pavel Bartoš, MBA“

24.6. – Petra obdržela z podatelny úřadu žádost o stanovisko VRM ke stavbě sportovní haly TJ Sokol Libčice s tím, že projekt je k nahlédnutí u tajemníka úřadu. Petra obratem žádá tajemníka, aby o projektanta vyžádal projektovou dokumentaci v elektronické podobě, aby se s ní mohli členové VRM seznámit doma a nemuseli kvůli tomu jít v pracovní době tajemníka na úřad. Projekt by prý vyžádán ihned.

30.6. – dosud nebyla zaslána projektová dokumentace sportovní haly v elektronické podobě, VRM se s ní tedy dosud neseznámil

květen 2019

9.5. – Roman upozornil pana místostarostu, že koncem dubna byla zveřejněna výzva k uvolnění dotace na regeneraci sídlišť, o kterou by bylo vhodné se ucházet.

20.5. – na Plovárně proběhla beseda nad Analýzou nad Libčickými novinami za účasti dvou členů spolku Oživení.  Nikdo z vedení města, ani šéfredaktorka LN, na besedu nedorazili. Předem se omluvili z důvodu nesouhlasu s tím, jak byla beseda svolána – veřejně a bez souhlasu radnice, bez konzultace termínu besedy. 

21.5. – obdrželi jsme pozvánku na pracovní jednání ZM za účasti zástupců Skanska, které se koná 3. 6. 2019

22.5. – Marek si vyžádal zprávu o hospodaření a správě městských bytů

29.5. – Petra se zúčastnila schůzky členů VRM ( Výbor rozvoje města), kterou svolala

27.5. – podali jsme za LOS nový návrh na obsazení člena Komise pro sport. Z pracovních důvodů funkci opustila paní Radka Peřinová a nahradil ji pan Tomáš Lisý

31.5. – obdrželi jsme pozvánku na řádné jednání ZM, které se má konat 19.6.2019

duben 2019

3.4. – zúčastnili jsme se zasedání zastupitelstva č. 4/2019:

 • Petra doplnila program o opravu usnesení z minulého jednání, kterým jsme odhlasovali pořízení nového územního plánu města. Oprava se týká formální správnosti usnesení a souladu s platným stavebním zákonem. Petra se ve stavebním zákoně pohybuje jako ryba ve vodě, zastupitelstvo její návrh přijalo jednohlasně.
 • Radě města jsme navrhli podat žádost o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení na záměr „Oprava asfaltového povrchu Pod Saharou 705“. Bod byl zařazen do jednání zastupitelstva a byl jednohlasně odhlasován.
 • Podpořili jsme návrh zavést odměny členům komisí a výborů, kteří nejsou zároveň zastupiteli.
 • Roman ostatním zastupitelům zdůvodnil, proč jako člen kontrolního výboru nemohl souhlasit ve věci kontroly investice do polopodzemních kontejnerů realizovaných na podzim 2018 se závěrem KV. Nabídl také zastupitelům osobní setkání nad tímto tématem.
 • Petr požádal, aby posudky hodnotící rozhodnutí Rady města byly zadávány nezávislým právníkům, a ne bývalým zastupitelům z řad Liběhradu, jako tomu bylo u kontroly postupu rady při rozdělení zakázky na polopodzemní kontejnery.
 • Ilona se dotázala na plnění usnesení ve věci zpracování dopravní koncepce a koncepce škol, nesouhlasila se závěrem KV ve věci splnění usnesení vyhotovení dopravní koncepce pro město Libčice nad Vltavou.
 • Tereza připomněla, že předsedové pracovních komisí města mají dle jednacího řádu povinnost informovat všechny zastupitele o plánovaných termínech schůzí prac. komisí. Dále se dotázala na opravu povrchu ulice Pod Viničkou a vyslovila požadavek na odstranění retardérů, které jsou nebezpečné zejména pro cyklisty.

25.4. – na webu jsme zveřejnili analýzu Libčických novin, kterou vypracoval spolek Oživení o.s. a pozvali jsme veřejnost, vedení obce, zastupitele i zástupce spolků k veřejné besedě nad touto analýzou, kterou nám bude spolek Oživení o.s. prezentovat. Debata proběhne 20.5.2019 v 18:00 v restauraci Na Plovárně.

březen 2019

8.3. – Roman obdržel odpověď J.Čermáka na dotaz týkající se opravy povrchu parkoviště na Sahaře. Odpověď čítá 2 obecné věty, na které musel Roman čekat od 11.února. Takto efektivně a rychle pracuje správa majetku MěÚ Libčice. Energie věnovaná na monitoring 30-denní lhůty na odpověď by se jistě dala bohuliběji věnovat ve prospěch města, někteří to však tak nevidí a raději volí cestu obstrukcí vůči dotazům opozičních zastupitelů

11.3.– Petra za výbor rozvoje města zasílá zastupitelům kalkulaci budoucích investičních nákladů, z nichž lze poté odvodit požadavek na příspěvek Skansky městu jako kompenzaci za výstavbu v lokalitě za ZUŠ

– průběžně připomínkujeme koncept Dohody se Skanskou, většina bodů dohody je vyřešena, zůstává pouze částka příspěvku

– Roman se opět snaží rezervovat si prostor v LN, šéfredaktorce se tento pravidelný postup přestává líbit

12.3. – Ilona se angažuje v požadavku na řešení poruchovosti veřejného osvětlení v Letkách v ul. Pod Viničkou

18.3. – proběhlo 3. jednání výboru rozvoje města. Jako hosté byli přítomni zástupci Skansky a zastupitelé Zuzana Bělohradská (Liběhrad) a Roman Šebl (LOS)

 

únor 2019

6.2. – veřejné jednání zastupitelstva města č. 3 :

 • nový uzemní plán – snažili jsme se o to, aby byl nový ÚR schvalován 2/3 většinou, s pořízením nového ÚR souhlasíme, chceme řešit, kdo bude pořizovatel nového územního plánu
 • rozpočtové opatření  č. 1 – Tereza navrhla, aby se část investic přesunula do kapitoly projekty do doby, než bude dokončena projektová příprava a povolovací proce a realizována, až bude jasné jaký má být výsledek. Současně s tím se snažíme, aby zastupitelé ke všem městským investicím obdrželi elektronickou cestou projektovou dokumentaci, dosud je obtížné tyto podklady získat a úřad trvá na osobním nahlížení do projektu pouze v kanceláři správy majetku u p.Čermáka
 • Roman dává podnět pro kontrolní výbor, aby zkontroloval investici do polopodzemních kontejnerů realizovaných v r. 2018, zda byla zadána v pořádku
 • Petra upozornila, že stavební úřad nezařadil mezi účastníky řízení o uzemním rozhodnutí k výstavbě společnosti RHG v lokalitě na seřadišti nikoho z majitelů rodinných domů v přímé blízkosti budoucí stavby
 • diskuze – redakční rada Libčických novin, komunitní plán soc. služeb (Martina Macurová – LOS), zmizely již první vraky

18.2. – Konference skryté fenomény a potenciály města, která završila dvouleté období tvroby Strategického plánu města a která se konala v KDL

26. 2. – Petra svolala 2. jednání Výboru rozvoje města – proběhla diskuse nad Dohodou k projektu Park Cihelka (Skanska) a požadavky města na přípspěvek investora jako kompenzaci na budoucí náklady vzniklé městu v souvioslosti s potenciálním nárůstem počtu obyvatel Libčic. Diskuse se dále vedla nad prodloužením komunikace z náměstí Svobody ven z města – dvou pruhová komunikace, která by měla být prioritně využívána jako jednosměrná (směr ven z města). Nová komunikace by měla být vybavena chodníkem odděleným zeleným pásem od komunikace, součástí komunikace by měla být i stromová alej. Zvažují se výhody/nevýhody umístění inženýrských sítí mimo těleso komunikace.

leden 2019

7.1. – člen kontrolního výboru a zastupitel za LOS Roman Šebl se zúčastnil osobního jednání členů KV se zástupci firmy M.C. Triton, spol. s.r.o. v rámci prověření postupu při neúspěšném pokusu o získání dotace na automobil pečovatelské služby

10.1. – pracovní zastupitelstvo – akční plán – výhrady k výdajům na městský ples, výhrady že navržené investice v akčním plánu jsou investice provozní (obvyklé) nikoliv vyloženě strategické

16.1. – proběhlo jednání kontrolního výboru, kterého se účastnil a závěry KV formuloval Roman Šebl za LOS.

Kontrolní výbor zastupitelstvu doporučil:

 • a) zaslat na MPSV žádost o zdůvodnění, proč nebyla dotace na automobil přidělena, jaké konkrétní kroky nebyly od města splněny (toto doporučení však nakonec nebylo zaneseno do usnesení zastupitelstva. Proč? Nevíme.)
 • b) aby pro každou další spolupráci se zprostředkovateli dotací byla tato spolupráce vymezena písemnou smlouvou identifikující jasně práva a povinnosti obou stran. Jedině pak bude možné vymáhat vzniklou škodu po zprostředkovateli dotace – například z jeho pojištění odpovědnosti.

22.1. – proběhlo první jednání Výbor rozvoje města pod vedením Petry Peleškové.

Jednalo se o pověření Výboru k rozsahu jeho činnosti, o které bude žádat zastupitelstvo města. Na jednání byli pozváni zástupci Skansky k Projektu Park Cihelka, aby se členové Výboru seznámili s aktuálním stavem přípravy projektu o o stavu jednání o spolupráci s městem. Členové Výboru si vyslechli i  zástupce vlastníků v lokalitě nad koupalištěm, kteří žádají o spolupráci na zasíťování pozemků v této lokalitě, město Libčice zde také vlastní zastavitelný pozemek. O modelu spolupráce se bude dále jednat. Výsledkem by měla být konkrétně formulovaná smlouva mezi městem Libčice a vlastníky. Rovněž jsme vyslechli zástupce TJ Sokol a jejich první představení projektu nové sportovní haly.

31.1. – TJ Sokol pořádal veřejnou prezentaci projektu – sportovní hala v Libčicích, představení projektu, jehož se kromě zástupců TJ Sokol zúčastnili i projektanti, byla přítomna Petra Pelešková

 

prosinec 2018

12.12 – pracovní zastupitelstvo – provozní rozpočet města

19.12 – zastupitelstvo města č. 2 na Plovárně

 • odměny zastupitelům – požádali jsme pana místostarostu, aby vysvětlil o co je opřen více jak dvojnásobný nárůst odměny pro nového neuvolněného místostarostu v porovnání s předchozím neuvolněným místostarostou. Nárůst byl zdůvodněn tím, že místostarosta bude fungovat na úřadě jeden celý den plus do budoucna plánuje druhý (byť ne úplně celý) a svůj pracovní úvazek v zaměstnání si již ponížil na 70 % úvazek.
 • provozní rozpočet města na rok 2019
 • zastupitelstvo zřídilo výbor rozvoje města, jehož předsedkyní byla všeobecnou většinou zvolena Petra Pelešková za LOS. Ve výboru však bude mít většinu koalice (Liběhrad + TOP 09).  Předpokládanou pracovní náplní výboru pro rozvoj města bude:

1) Aktivní jednání s investory
2) Vytvoření návrhu pravidel pro spolupodílení se investorů na výstavbě/spolufinancování infrastruktury
3) Práce na přípravě nového územního plánu
4) Aktualizace akčního plánu
5) Napomáhání v oblasti urbanistického a architektonického rozvoje města

 • v rámci diskuze jsme požádali pana starostu o vysvětlení, proč nebyla opozici svěřena většina v kontrolním výboru. Transkripci jeho odpovědi naleznete zde.
 • v rámci diskuze jsme poukázali na neexistenci jakékoliv informovanost o vývoji projektu RHG na seřadišti

listopad 2018

12.11. – zúčastnili jsme se 2.veřejného projednání strategického plánu týkající se tentokrát návrhové části, po prezentaci rozpracovaných dokumentů jsme se zapojili do diskuse o budoucím rozvoji města a s ním spojeným nárůstem počtu obyvatel, možné stavbě lávky přes řeku, o cyklostezce nebo stavbě sportovní haly.

12.11. – na úřední desce města byla zveřejněna upravená veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol o poskytnutí dotace na projekt ke sportovní hale. Na zásadní formální nedostatek v původní verzi spočívající v chybném uvedení účelu poskytnutí dotace upozornil vedení Sokolu náš zastupitel Roman Šebl.

14. 11. – nominovali jsme své kandidáty do komisí rady města a do redakční rady Libčických novin. Znovu tím deklarujeme vůli po spolupráci.

19. 11.

 • Obdrželi jsme zápis z jednání rady města, ze kterého vyplynulo, Rada města ani v novém složení neschválila námi navrženého kandidáta PhDr. Petra Schönfelda do redakční rady Libčických novin. Pokračuje tak nerovný stav v obsazení redakční rady a porušování Statutu Libčických novin, který stanovuje, že každý volební subjekt v zastupitelstvu má v redakční radě svého zástupce.
 • Náš kandidát je celoživotním profesionálem, osobou, která významně formovala česká novinová vydavatelství. Řídil přední české deníky a zároveň je za zásluhy čestným občanem Libčic! Ani to však není dostatečná kvalifikace pro členství v redakční radě. Pokud byste si podobně jako my mysleli, že ANO, tak se podle rady města Libčic hluboce mýlíte. I nový radní, aniž by se alespoň pokusil s kandidátem osobně seznámit, je názoru, že Petrova novinářská zkušenost není pro Libčické noviny žádoucí….zřejmě je potřeba zajistit si již pověstný „klid na práci“! Oceňujeme snahu místostarosty Penížka i Zuzany Bělohradské, kteří Petra ve volbě podpořili.
 • Marek Coufal jako nově zvolený člen finančního výboru za LOS vykonal spolu se Zuzanou Bělohradskou každoroční finanční kontrolu Základní umělecké školy
 • Ze zápisu se také dovídáme změnu termínu prosincového jednání zastupitelstva, které je usnesením rady města posunuto na 19.12.2018 těsně před vánoční svátky

21. – 22. 11. – oba tyto večery věnujeme 4 hodiny školení zastupitelů k aplikaci strategického plánu, jehož dokončení finišuje.

27.11. – v počtu čtyř zastupitelů za LOS (Petra Pelešková, Petr Schönfeld, Marek Coufal, Roman Šebl) jsme se zúčastnili prezentace Hasičské výjezdové jednotky JSDH Libčice nad Vltavou, kterou jednotka pořádala ve spolupráci s SDH Libčice nad Vltavou na téma: Hasiči v Libčicích aneb Kdo jsou a co dělají hasiči. Z koalice Liběhrad a TOP 09 čítající 8 zastupitelů dorazili zástupci dva – Vít Penížek a Zuzana Bělohradská.

28. 11. – obdrželi jsme zápis z jednání rady města č. 27/2018.

 • V zápise se uvádí, že TJ Sokol žádá město o stanovisko k projektu sportovní haly a o souhlas se zřízením 5 parkovacích stání v parku v prostoru pietního místa. Domníváme se, že kompetence k vydání stanoviska je usnesením zastupitelstva č. 12/20-2017 svěřen u podobných projektů zastupitelstvu,
 • Dále se zde uvádí usnesení týkající se sociálních výpomocí pro rodiny pečující o postižené osoby.

říjen 2018

5. – 6. 10. – skončilo naše 4-leté funkční období a konaly se volby do zastupitelstva

 • Libčický občanský spolek LOS získal ve volbách o 2 zastupitele více, v matematickém vyjádření jsme získali 35,43 % hlasů voličů. Svůj mandát obhájily Ing. Tereza Nehasilová, Ing. Petra Pelešková a Ilona Ptáčková, našimi novými zastupiteli se stali Ing. Marek Coufal, PhDr. Petr Schönfeld a Ing. Roman Šebl. Vážíme si podpory voličů, cítíme vůči nim velký závazek, který nechceme nechat ležet ladem, proto jsme se rozhodli navázat kontakt jak se spolkem Liběhrad, který ve volbách získal o 1 mandát více a stal se tak vítězem voleb, tak s TOP09.
 • Ve volebním štábu Liběhradu a TOP09 v Chýnově v restauraci Saigon Petra s Romanem osobně popřáli Liběhradu k prvnímu místu a nabídli ochotu jednat.

10. 10. – Ing. Bartoš nám nabídl schůzku k jednání.

11. 10. – schůzka o povolebním uspořádání. Za LOS zasedli Tereza (TN), Petra (PP), Marek (MC), Petr Schönfeld (PeS), za Liběhrad Ing. Bartoš, Ing. Penížek, J.Čermák a za TOP09 Ing. Kosík. Výsledkem diskuze nad volebními programy jednotlivých subjektů byla téměř 99% shoda. Poté nám vítězná strana představila svůj návrh na spolupráci. Návrh nereflektoval těsné výsledky voleb ani ústně proklamovanou snahu o „koaliční spolupráci“, proto jsme jej museli v celém rozsahu již na schůzce odmítnout. Současně jsme nepovažovali za potřebné vytvářet pro Libčice funkce dvou místostarostů.

15.10. – obdrželi jsme druhý návrh na povolební spolupráci. Ani ten neobsahuje prvky koaliční spolupráce a bohužel ani základní respekt k demokratickému rozdělení úloh v zastupitelstvu, tedy funkci výkonnou a kontrolní. Tento druhý návrh jsme později odmítli, neboť nám sice přiřkl úlohu opozice, avšak nepřipouštěl v jiných městech obvyklou kontrolní funkci opozice. V kontrolním výboru zastupitelstva zůstává většinové zastoupení koalice Liběhradu a TOP09. Libčický občanský spolek LOS a ODS v něm mají oba po 1 křesle.

16. 10. – Po neúspěšném jednání s Liběhradem Petra oslovila TOP09 s žádostí o schůzku.

17. 10. – Naši zástupci (PP a PeS) se sešli se zástupci TOP09 (Fr. Hudek, P. Kosík) a předložili jim nabídku ke spolupráci, která odráží naši představu o podílu jednotlivých stran na vedení města.

19. 10. – zaslali jsme Liběhradu odpověď na jejich druhý návrh a zároveň naši představu povolebního uspořádání. Vedle rozdělení mandátů považujeme za klíčový princip otevřenosti a transparentní správy města, ten je součástí našeho návrhu. Základní rozdíl oproti návrhu Liběhradu je v tom, že jsme počítali s aktivní povolební spoluprací všech zúčastněných stran na vedení města, proto jsme navrhovali radu města složenou ze všech čtyř subjektů. Jsme přesvědčeni, že v situaci velmi těsného rozdílu sil mezi hlavními aktéry, je to možný nový způsob práce ve prospěch města.

22.10. – na webu města jsme objevili zápis z jednání rady ze dne 17. 10. Poslední bod jednání, rezignace nově zvoleného zastupitele, nás překvapil.

23.10. – obdrželi jsme odpověď Liběhradu na námi zaslanou představu o povolební spolupráci v zastupitelstvu. V komentáři k tomuto návrhu Liběhradu Ing. Bartoš uvádí: „Děkujeme Vám za Vaši nabídku LOS na obsazení orgánů města, kterou v současné době nevyužijeme. Členové koalice Liběhrad 2018 a TOP 09 tuto vaši  nabídku jednohlasně odmítli, protože nereflektuje výsledek komunálních voleb v Libčicích nad Vltavou. Nadále prohlašujeme, že máme zájem na spolupráci všech volebních subjektů ku prospěchu města. Ke spolupráci je v zastupitelstvu, výborech a komisích dostatečný prostor. Chceme pracovat v klidné atmosféře na základě důvěry, bez nejrůznějších politických nátlaků, protože jsme malé město, které potřebuje práci všech zastupitelů. Jsme přesvědčeni, že náš návrh pochopíte a společně vytvoříme mezi zastupiteli prostředí spolupráce a důvěry. Teprve pak má smysl jednat o programech volebních stran, cestách jejich naplnění a jiném uspořádání obsazení orgánů města.“

31. 10. – rada města těsně před vypršením mandátu schválila společnosti RHG ,s r.o., stanovisko ke stavbě objektu s názvem „Klidné místo“ na ploše bývalého seřadistě. Rada s investorem bohužel nevyjednala tolik potřebnou přístupovou cestu k plánovanému areálu obytných domů Skanska Reality. Cestu považujeme za zásadní předpoklad, aby se nová výstavba nestala odděleným satelitem. Současně stanovisko k tak velkému záměru musí schválit zastupitelstvo města, nikoliv pouze rada.

31. 10. – Ustavující jednání zastupitelstva. V úvodu jednání jsme přednesli sdělení zastupitelů za LOS, ve kterém jsme apelovali na zastupitele napříč volebním spektrem.

Koalice Liběhrad + TOP09 (společně 8 mandátů z 15ti) náš apel na narovnání poměrů ve vedení města nevyslyšela. Pokračuje v silovém vedení města, obsazuje všechny pozice v radě města, předsednictví kontrolního a finančního výboru a odmítá svěřit kontrolní úlohu opozičním stranám (LOS a ODS – společně 7 mandátů z 15ti). Naši zastupitelé Roman Šebl a Marek Coufal jsou schváleni do kontrolního, resp. finančního výboru; po jednom zástupci ve výborech má také ODS.

Většina v kontrolním výboru opět zůstává v rukou Liběhradu s TOP09. Staronová koalice tak má i nadále v plánu hlídat a kontrolovat sama sebe.

1 2 3 6