Archiv kategorie: "Deník zastupitele"

duben 2020

2.4. – obdrželi jsme informaci o posunutí termínu ZM č. 12/2020 z 15. 4. 2020 zatím na neurčito v důsledku nařízených opatření proti coronaviru.

2.4. – obdrželi jsme zápis z RM č. 6. a 7./2020, kde se mimo jiné hovoří o jmenování všech členů Komise pro média.

Komise pro média dle nového Statutu Libčických novin nahrazuje Redakční radu LN a je v současné chvíli ve složení Vladimír Kliment (nezávislý), Ing. Petr Česák (nezávislý), Mgr. Jaroslav Richter (LOS), Michal Kuchta (ODS), Jitka Cibulková (TOP 09), Olga Mračková (Liběhrad), šéfredaktorkou zůstává Mgr. Kateřina Hrachovcová.

28.4. – obdrželi jsme zápis z RM č. 8/2020. Obsahem je výběr zhotovitele zahrady ZUŠ, výběr zhotovitele inženýrských sítí v ul. Hašlerova, dodavatel polopodzemních kontejnerů ul. Letecká.

Rada města také rozhodla o konání ZM č. 12/2020 na středu 10.6.2020. Zastupitelstva původně naplánovaná na 15. 4. a 17. 6. jsou zrušena.

únor 2020

7.2. – obdrželi jsme materiály na ZM č. 11/2020 – jednat se bude mimo jiné o prodej pozemku městu, parc. č. 286/36 k.ú. Libčice nad Vltavou, majitel Screws & Wire Libčice a.s.

10.2. – Jana požádala o zaslání znaleckého posudku ke koupi pozemku parc. č. 286/36 k.ú. Libčice nad Vltavou, na základě kterého byla stanovena cena obvyklá, a současně požádala o výpis z katastru nemovitostí ohledně vlastnických práv daného pozemku. Jedná se o pozemek panelové cesty a přilehlé zeleně mezi náplavkou a areálem šroubárny, který je ve vlastnictví Screws & Wire Libčice a.s.

10.2. – obdrželi jsme zápis z RM č. 3/2020

12.2. – proběhlo ZM č. 11/2020. Přítomno bylo všech 15 zastupitelů, ovšem v trochu pozměněném složení. Ke konci roku odstoupila z funkcí paní Hannah Bartíková a podle stanovených pravidel ji měl nahradit další kandidát Liběhradu podle výsledků voleb. Pan Ondřej Veszelei odmítl. Nabídku přijal pan profesor Jaromír Šantrůček, který na začátku jednání složil předepsaný slib. Vítejte, pane kolego.

Nejpodstatnějším bodem první části jednání byl návrh koupit od firmy SCREWS & WIRE Libčice a.s. pozemek (parc. č. 286/36 k. ú. Libčice nad Vltavou) na Náplavce včetně panelové cesty v celkové rozloze 3 790 metrů čtverečních za sumu 1 195 000 Kč. Pro neznalé, jde o prostor stráně porostlé náletovými dřevinami a slepou panelovou cestu vedoucí ke konci Náplavky pod Šroubárnou směrem k Letkám.

Na eminentní nutnosti koupit tento pozemek se shodují všichni přítomní bez rozdílu příslušnosti, o koupi se usiluje již více než 10 let. Všeobecně se považuje za nutný k tomu, aby se konečně s Náplavkou něco přínosného (kromě občasného posekání trávy) udělalo.

Problém se ovšem objevil i tentokrát. Na poslední chvíli (byť omezení vlastnického práva je zřejmé z pouhého náhledu do Katastru nemovitostí) vedení města zjistilo, že na pozemku, který firma k prodeji městu nabízí, je v katastru zapsáno několik zástavních práv a předkupní právo ve prospěch Sberbank a to v hodnotě několika desítek milionů Kč. Starosta a místostarosta navrhli, aby se koupě pozemku i přesto uskutečnila, s tím, že smlouva bude podepsána teprve po výmazu zástavních a předkupních práv. O tom, že mají být tato omezení váznoucí na pozemku vymazána, informoval zastupitel za TOP 09, Petr Kosík, který je zároveň členem představenstva firmy – tedy osobou přímo jednající za firmu SCREWS & WIRE Libčice a. s. Údajně se firma s bankou již vyrovnala a je jen otázkou času, kdy se bude realizovat výmaz z katastru nemovitostí.

Opozice ústy paní Petry Peleškové opětovně deklarovala potřebu pozemek koupit, ale označila schválení koupě v této situaci za krajně rizikové. Navrhla odložit ho na další jednání zastupitelstva, to jest zhruba o dva měsíce, než pozemek bude zbaven předkupních a zástavních práv. Místostarosta pan Penížek k tomu poznamenal, že podobná nabídka se nemusí opakovat, čemuž ve své dvojjediné roli přitakal i pan ředitel/zastupitel Kosík.

Z veřejnosti se k projednávané věci vyjádřil také pan Patrik Hoffman, který řeší aktivity firmy PeluPro, a který je autorem budov Uhelného mlýnu a Kotelny. Ten sdělil, že pozemek byl firmě PeluPro již dříve přislíben jako náhrada škody. Podle pana Hoffmana tento příslib společnost SCREWS & WIRE Libčice a.s. neplní. Proto firma PeluPro podala již i žalobu. K tomu starosta Bartoš poznamenal, že pohled pana Hoffmana je tendenční.

Byli bychom raději, kdyby Zastupitelstvo povolilo nákup pozemku teprve až bude v pořádku, bez vad a bez rizik pro město. A ač jsme byli nakonec přehlasováni, přece jen si připisujeme alespoň částečný úspěch. V původním koaličním návrhu byl definován zákaz pozemek koupit jen v případě neodstranění konkrétního závazku vůči Sberbank. Finální zákaz jasně definuje, že na pozemku před koupí nesmí být žádné vady (vyjma břemene ve prospěch Pelupro). Koupě pozemku městem tedy byla 8 hlasy koalice schválena.

Tedy i hlasem pana Kosíka, který na přímý dotaz, zda se necítí být ve zjevném střetu zájmů, prohlásil, že ve střetu zájmu je, ale hlasovat bude, protože to není porušení zákona. K tomu poznamenal Roman Šebl (LOS), že zastupitel by měl být nositelem i určitých morálních hodnot a v tomto smyslu může být nesprávné i to co není protizákonné.

Tento problém se v průběhu zastupitelstva objevil v menší míře ještě jednou – při projednávání spolupráce města a soukromých investorů při zasíťování pozemků nad koupalištěm. Zde se necítil pan zastupitel Urbánek (Liběhrad) být ve střetu zájmů a i on se zúčastnil hlasování.

Dále jsme v rámci jednání již poněkolikáté v řadě upozorňovali, že zastupitelům není předkládána projektová dokumentace k investičním akcím, u kterých je tato dokumentace třeba. Oceňujeme zastání z koaličních řad od paní Zuzany Bělohradské (Liběrad), která se k distribuci elektronické PD zastupitelům také přiklání.

Zasíťování pozemku nad koupalištěm je již v rozpočtu ve výdajích města jako plánovaná akce a přitom například finální podoba vzoru profilu komunikace a ukládání veřejných sítí, která byla projednávána ve výboru pro rozvoj města, není odsouhlasena. Přesto vedení města podporuje tento záměr. Dále byl položen dotaz, zda je již uzavřena smlouva o spolupráci a plánovací smlouva s majiteli pozemku nad koupalištěm, aby bylo jasné, v jaké míře se město bude podílet na projektové dokumentaci i na dalším zasíťování. Pan starosta k tomu sdělil, že žádná smlouva uzavřena není.

Zastupitelé za LOS před hlasováním přednesli protinávrh, aby se schválilo Rozpočtové opatření č. 1 obsahující plán investic na rok 2020 ve svém rozsahu pouze s vypuštěním akcí: komunikace Pod Hájem II, zasíťování pozemku nad koupalištěm a páteřní komunikace nám. Svobody – Turská. Ve prospěch tohoto protinávrhu hlasovali zastupitelé LOS (6), proti hlasovali zastupitelé Liběhrad + TOP 09 (8), zdržel se zastupitel ODS (1).

Z dalšího jednání zmiňujeme opakovaně uváděný návrh LOS, aby nevyčerpaná část finančních prostředků na dotace města na podporu občansky prospěšné činnosti, projektů, aktivit občanů a zájmových organizací byla převedena do dalšího roku. Podporuje jej i pan Reichel (Liběhrad) jako nový předseda dotační komise. Zastupitelé jsou informováni, že v druhé polovině roku se dotační komise sejde nad změnami.

Padlo několik dotazů ke Komisi pro média. Petra Pelešková za LOS navrhla, že by mohla mít za úkol řešit plakátovací plochy. Vedení města s tím souhlasí. Pokud jde o složení komise, byla místostarostou zmíněna tato jména: Richter (LOS), Kuchta (ODS), Mračková (Liběhrad), Cibulková (TOP09), Hrachovcová (výkonný redaktor), Kliment (nezávislý – ZUŠ), Česák (nezávislý – TJ Sokol). K tomu Petr Schönfeld za LOS poznamenal, že nezávislost komise by měla být maximální a z tohoto důvodu není vhodné, aby v ní byl zastupitel. Ostatně i v některých okolních městech byl tento princip přijat. K tomu nemělo vedení města žádný komentář.

21.2. – obdrželi jsme zápis RM č. 4/2020, ve kterém rada města schvalovala rozdělení městských dotací dle doporučení Dotační komise pro kulturní a sportovní akce ve městě na základě podaných žádostí od spolků a zájmových organizací.

leden 2020

9.1. – obdrželi jsme pozvánku na pracovní jednání ZM, na den 22. 1. 2020, za účelem projednání Architektonické soutěže Nové centrum Libčice ( host Ing. Arch. Opočenský), dále – plán investic města na rok 2020 (tabulku plánovaných investic jsme obdrželi den před prac. jednáním)

14.1. – obdrželi jsme zápis z RM č. 1/2020.

21.1. – všem zastupitelům byla rozeslána tabulka investic na rok 2020 jako podklad k pracovnímu ZM, které proběhne 22. 1. 2020.

22.1. – proběhlo pracovní jednání ZM s náplní – Architektonická soutěž Nové centrum Libčice a plán investic pro rok 2020.

30.1. – obdrželi jsme pozvánku na ZM č. 11/2020 na den 12. 2. 2020.

prosinec 2019

2.12. – obdrželi jsme zápis z RM č. 24/2019 – obsahuje nový Statut Libčických novin a informaci o nově vzniklé Komisi pro média.

5.12. – obdrželi jsme zápis z RM č. 25/2019 a současně materiály pro ZM č. 10/2019.

10.12. – proběhlo ZM č. 10/2019.

19.12. – obdrželi jsme zápis z RM č. 26/2019 .

23.12. – obdrželi jsme zápis a usnesení ZM č. 10/2019 .

30.12. – na svou funkci zastupitelky a současně na všechny činnosti pro město rezignovala paní Hannah Bártíková. V zastupitelstvu její místo nahradil profesor Jaromír Šantrůček.

listopad 2019

1.11. – obdrželi jsme zápis z RM č. 22/2019, přílohou je Návrh zadání Územního plánu.

6.11. – obdrželi jsme materiály pro ZM č. 9/2019, kde bude projednáván Návrh zadání Územního plánu. Petra požádala radu města o zaslání všech žádostí a připomínek od občanů k Návrhu zadání Územního plánu.

13.11. – proběhlo jednání ZM č. 9/2019, kde byl projednáván Návrh zadání Územního plánu, kde jsme upozornili na velkou chybu v podobě nevypořádání se se všemi připomínkami a podněty od občanů. Na základě našeho podnětu pořizovatel souhlasil s odkladem schválení návrhu zadání územního plánu, dokud nebude provedena důsledná kontrola všech zaslaných připomínek a jejich vypořádání, které je předpokladem pro zákonný proces projednávání nového územního plánu.

18.11. – Roman zasílá radě města videozáznam ze ZM a žádá o umístění videozáznamu ze ZM na web města dle usnesení 5/15/2019 .

20.11. – obdrželi jsme zápis a usnesení ZM č. 9/2019.

26.11. – obdrželi jsme zápis z RM č. 23/2019 a návrh rozpočtu pro rok 2020.

28.11. – obdrželi jsme pozvánku na ZM č. 10/2019 na den 10. 12. 2019.

říjen 2019

1.10. – na našem webu a Facebooku jsme zveřejnili náš návrh nového Statutu Libčických novin.

2.10. – proběhlo dlouho očekávané ZM č. 7/2019, tentokrát jsme se jako zastupitelé sešli v usnášeníschopném počtu. Navržený program jednání – Statut LN a vměšování se vedení města do obsahu LN – však nebyl koalicí schválen a zastupitelstvo bylo dvanáct minut po jeho začátku ukončeno pro neodhlasování programu jednání. O toto jednání jsme požádali již 14.8.2019, kdy jednání ZM bylo v duchu zákona svoláno na 4.9.2019, na které se však koalice hromadně nedostavila. Již před zastupitelstvem svolaným na 4.9.2019 jsme na podatelnu, konkrétně dne 2.9.2019, zaslali náš návrh na nový Statut Libčických novin, který se však „záhadně“ k zastupitelům Liběhrad + TOP 09 před jednáním vůbec nedostal. Proto jsme jej zaslali znovu a rovnou již na jednotlivé zastupitele z koalice dne 9.9.2019. Veřejnost má tento náš návrh k dispozici od 1.10.2019.

2.10. – večer po ukončeném jednání ZM jsme obdrželi zápis z RM č. 20/2019, ve kterém se ukládá místostarostovi Vítu Penížkovi zajištění provedení změn v organizaci radničního periodika LN a přípravou nového Statutu LN.

4.10. – na našem webu a Facebooku jsme zveřejnili informaci o tom, jak a do kdy lze podat připomínky k územnímu plánu.

5.10. – Roman zaslal článek do LN 11/19 obsahující informace, které potvrzují, že zavedení 15 minutového intervalu pro vlaky ve špičce je zcela reálné a počítá se s ním i ve Strategii rozvoje pražské metropolitní železnice.

9.10. – obdrželi jsme zápis ze ZM č. 7/2019.

15.10. – na podatelnu jsme odeslali naše připomínky k návrhu zadání územního plánu města Libčice nad Vltavou.

 21.10. – obdrželi jsme pozvánku na ZM č. 9/2019 na den 13. 11. 2019, kde se bude projednávat Návrh zadání nového Územního plánu

  • obdrželi jsme zápis z RM č. 21/2019, který obsahuje novelu jednacího řádu komisí města s vypuštěním možnosti zastupitelům účastnit se jednání komisí. Od teď je možné zúčastnit se pouze na pozvání předsedy komise.

22.10. – odeslali jsme návrh na radu města ke jmenování Mgr. Jaroslava Richtera do redakční rady Libčických novin, čímž názorně naplňujeme za naši stranu jednu z našich představ o fungování LN a to, že v redakční radě LN mají být výhradně osoby, které nejsou zastupiteli ani zaměstnanci města.

25.10. – odeslali jsme na radu města výsledky terénního průzkumu pro vytvoření/obnovu pěších stezek, kterému se v posledních měsících intenzivně věnovala členka LOS, Lucie Richterová a navrhujeme jeho využití v maximální míře pro výslednou studii vzniku/obnovy pěších stezek uvnitř města a do okolních obcí.

září 2019

2.9. – Ilona zaslala na podatelnu města pracovní návrh nového Statutu LN a požádala o rozeslání všem zastupitelům jako pracovní materiál k diskuzi na plánované ZM č. 7/2019.

Podklady nebyly zastupitelům rozeslány.

 2.9. – ZM č. 7/2019 s navrženým programem jednání – Statut LN a vměšování se vedení města do obsahu LN – Jednání neproběhlo pro nepřítomnost nadpoloviční většiny z počtu 15 zastupitelů. Chybělo všech 8 koaličních zastupitelů (7x Liběhrad, 1x TOP 09) a ZM muselo být odloženo na náhradní termín.

4.9. – Petra jako předsedkyně Výboru rozvoje města pozvala všechny zastupitele na jednání Výboru rozvoje města na den 10. 9. 2020.

5.9. – zaslali jsme kolegům zastupitelům informaci o vědomém porušování zákonů ČR dvěma zastupiteli města. Konkrétně radního pana Ing. Petra Kosíka a zastupitele pana Ing. Vladimíra Urbánka, kteří jako jednatelé a společníci společnosti Domov v zahradě s.r.o. vědomě porušovali stavební zákon tím, že po několik měsíců pokračovali v přestavbě rodinného domu na bytový dům bez vydaného povolení. Požádali jsme současně oba zastupitele, aby zvážili své setrvání ve funkci zastupitele. Tito zastupitelé svým jednáním ohrozili vážnost funkce a porušili slib zastupitele. A tuto záležitost jsme žádali zařadit na program jednání ZM, které se mělo uskutečnit dne 11.9.2019. Na tomto jednání se daná záležitost však neobjevila a nemáme ani zpráv o tom, zda kolegové zastupitelé tento náš podnět obdrželi.

6.9. – starosta poslal další pozvánku na konání neuskutečněného ZM č. 7/2019 na den 18. 9. 2020 na 15 h.

 9.9. – zaslali jsme vyjádření k plánovanému ZM č.7/2019 na 15h s omluvou, že většina z nás se nemůže v takto brzkou odpolední hodinu na zastupitelstvo dostavit a současně jsme podali návrh k doplnění programu ZM č. 8/2019 na den 11. 9. 2020 o neprojednané body Statut LN a vměšování se vedení města do obsahu LN.

10.9. – proběhlo jednání Výboru rozvoje města, kterého jsme se za opozici zúčastnili.

Program: 

– napojení komunikace z nám. Svobody na Turskou (Ing.arch. Opočenský),

– architektonická soutěž – nabídky a postup přípravy (Ing.arch. Opočenský),

– informace o územním plánu – Ing.arch. Boček pořizovatel ÚP,

– pravidla pro developery – informace o jednání s JUDr. Plosem.

11.9. – proběhlo ZM č. 8/2019, na němž jsme žádali o doplnění dalších bodů programu – Statut LN a Vměšování se vedení města do obsahu LN – ty nebyly koaliční většinou schváleny, a proto nebyly do programu zařazeny.

17.9. – obdrželi jsme zápis a usnesení ze ZM č. 8/2019. Zastupitelstvo č. 7/2019 a jeho dva neprojednané body stále čekají na projednání.

19.9. – obdrželi jsme pozvánku na jednání ZM č. 7/2019 stále v původních bodech programu, tentokrát na den 2. 10. 2019 od 17h.

25.9. – obdrželi jsme zápis z RM č. 19/2019 – mimo jiné o rozsahu stavební uzávěry v Libčicích nad Vltavou.

srpen 2019

6.8. – Ilona zaslala dopis Radě města Libčice nad Vltavou a Redakční radě LN se stanoviskem ohledně obvinění za porušování Statutu LN. Obvinění z porušování statutu ji bylo doručeno vytýkacím dopisem od šéfredaktorky zaslány přes podatelnu města.. Vytýkací dopis se dříve používal v pracovněprávních vztazích. Žádný člen Redakční rady LN ale není podřízeným zaměstnancem šéfredaktora LN ani Rady města Libčice nad Vltavou, tedy ani Ilona Ptáčková. Dopis byl zcela mimo rámec pravomoci.

12.8. – obdrželi jsme zápis z RM č. 16/2019 s jediným bodem jednání – porušování statutu LN a odvolání Ilony Ptáčkové z redakční rady LN. Prohlášení Ilony Ptáčkové, doručené Radě města Libčice nad Vltavou k jejímu obvinění, v zápise uvedeno není.

15.8. – zaslali jsme žádost o svolání samostatného ZM s programem jednání – Statut LN a vměšování se vedení města do obsahu LN.

22.8. – obdrželi jsme zápis z RM č. 17/2019 a současně pozvánku za jednání ZM na den 4. 9. 2020 a 11. 9. 2020.

27.8. – obdrželi jsme dopis starosty o hromadné omluvě koaličních zastupitelů z jednání ZM na den 4. 9. a současně žádost o přehodnocení požadavku svolání řádného ZM a nahrazení jej pracovním jednáním ZM. Odpověděli jsme, že z pracovního jedná ZM je dle zákona vyloučena veřejnost, která by k plánovaným projednávaným bodům – Statut LN a vměšování se vedení města do obsahu LN – měla mít možnost se vyjádřit, a z tohoto důvodu je pro nás pracovní jednání ZM nepřijatelné.

červenec 2019

2.7. – Petra svolala 6. jednání Výboru rozvoje města, a pozvala všechny zastupitele k účasti. Na programu byla:

  • pravidla pro investory
  • výše příspěvku investorů městu na rozvoj veřejné infrastruktury
  • dohoda města se Skanska Reality
  • stav pořizování nového územního plánu

K diskusi o výši příspěvku byly předloženy dva orientační propočty vývoje městského rozpočtu. Místostarosta pracoval s úsekem 15 let, v němž deklaroval, že dopady na rozpočet města údajně nebudou dramatické. Petra s časovou osou budoucích cca 5-7 let, který zahrnoval výstavbu Skanska ve třech plánovaných postupných etapách. Tato orientační prognóza byla sestavená nikoliv jako absolutní částky, ale jako relativní změny nákladů a příjmů rozpočtu města v tomto období. Z tabulky vyplývalo, že náklady na nutnou infrastrukturu, která nebude přímo budována developery, bude ve zhruba 4 letech po výstavbě odčerpávat finanční částky z rozpočtu. Poté se náklady a příjmy pravděpodobně stabilizují a postupně přejdou do stavu růstu příjmů rozpočtu ve vazbě na počet nově zaregistrovaných občanů města.

V pravidlech se stále vede diskuse, zda zavazovat vlastníky větších lokalit určených k výstavbě k úhradě příspěvku ve fázi dělení pozemku na menší části a budování potřebné infrastruktury (zasíťování). Petra hájí názor, že právě tento moment je správnou chvílí pro uzavření smlouvy mezi městem a vlastníkem pozemků. Jednak s uzavřením smlouvy nebude tolik administrativy jednak právě ve chvíli přípravy zasíťování pozemků může město vyjednávat o podmínkách převzetí této infrastruktury do svého majetku a tedy i jednat o výši příspěvku městu.

Diskutuje se i o podpoře revitalizace lokalit, které jsou zanedbané, tzv. brownfieldy, které na rozdíl od staveb na zelené louce dávají šanci zkrášlit stavby a areály znehodnocené např. továrenskou výrobou, která již nemá takový rozsah jako v době největší slávy, (v Libčicích jde především o areál šroubáren) navrhuje se částečná procentuální sleva ze základního příspěvku.

3.7. – proběhlo mimořádně svolané jednání zastupitelstva č. 6/2019 – Smlouva se společností Skanska

Jako opozice jsme usilovali o to, aby příspěvek na rozvoj infrastruktury byl ve výši 1.000,- Kč/m2 čisté bytové plochy. Jakou argumentaci jsme k tomuto měli?

Videozáznam z jednání: https://youtu.be/JU3xNyW-spg

Požadovali jsme vyšší příspěvek, protože chceme snížit dopady výstavby na rozpočet města v letech, které budou bezprostředně následovat po dokončení výstavby. Jsou to roky, v nichž se ještě plně neprojeví vyšší příjmy do rozpočtu vlivem nově zaregistrovaných občanů města, byť již bude nutné posilovat městskou infrastrukturu zejména školských staveb. Jsme přesvědčeni, že současní obyvatelé nemají spoluúčastí města na investicích vyvolaných novou výstavbou doplácet omezením investic na nové rozvojové projekty.

11.7. – na vyžádání a pro potřeby výboru rozvoje obdržela Petra od projektanta přístavby sokolovny a se souhlasem zástupce TJ Sokol elektronickou podobu dokumentace k umístění stavby k prostudování

15.7. – zastupitelé LOS a ODS zaslali hromadnou připomínku k návrhu jízdního řádu ČD 2019/2020, pod kterou se připojilo svým podpisem také 79 občanů žijících ve městě. Připomínkou jsme usilovali především o to, aby místo nově navržených odjezdů z Libčic, které jsou navrhovány s odjezdy v 7:16 (rychlík), 7:19 a 7:28, jely tyto vlaky v 7:05 (rychlík), 7:19 a 7:34. Pro informaci veřejnosti bohužel také musíme zmínit, že od počátku května jsme usilovali o odpověď z města, jak proběhlo jednání o jízdním řádu, které se konalo 28.2.2019 v Kralupech nad Vltavou za účasti zaměstnance města pana J. Čermáka. Informace nebyly nikdy poskytnuty a proto jsme v tak důležité věci pro město jako je vlakový jízdní řád učinili vlastní kroky, aby názor na jízdní řád byl slyšet. Výhledově se budeme pokoušet získat 15 minutový interval vlakového spojení pro naše město, což bylo také obsahem naší připomínky k jízdnímu řádu. Zastupitelka za Liběhrad označila tuto připomínku za další zcela zbytečnou aktivitu našeho spolku. Nesouhlasíme. Kvalita vlakového spojení s Prahou je dle našeho názoru na věc zásadním tématem, u kterého musíme opakovaně prosazovat své zájmy.

Vlakové spojení představuje významný benefit pro naše město a považujeme jeho kultivaci za důležitý prvek zvyšující kvalitu života ve městě.

16.7. – nám byl doručen zápis a usnesení ZM č. 6/2019. Zápis neobsahoval po našich připomínkách k zápisu zásadní vyjádření zastupitelů LOS, která zazněla během jednání. Zápis proto není ze strany našeho ověřovatele zápisu opět podepsán a budeme opět podávat námitku proti zápisu. V zápise nebyli zveřejněny tyto následující připomínky, které na jednání zazněly a které jsme žádali doplnit do zápisu:

  • Ing. Petra Pelešková vyjádřila údiv nad tím, jakým způsobem se ostatní zastupitelé dozvídají o rezignaci zastupitele a radního, pana Františka Hudka. Pokud podal rezignaci již 27.6.2019, proč se tuto skutečnost ostatní dozvídají až během jednání mimořádného zastupitelstva 3.7.2019.
  • PhDr. Schönfeld navrhl, aby se o volbě radního jednalo až na jednání řádného zastupitelstva.
  • Ing. M. Coufal sdělil, že nesouhlasí s bodem č. 4, 7, a 8 čl. III. smlouvy, dále si Ing. M. Coufal dotazem k bodu č. 8 čl. II smlouvy ověřil, pokud by došlo v praxi k uplatnění tohoto bodu, že jdou veškeré náklady spojené s tímto za Skanska, což přítomný zástupce Skanska ústně potvrdil.
  • Během jednání Ing. M.Coufal i Ing. P.Pelešková opakovaně zdůraznili, že požadovaná vyšší částka příspěvku neznamená, že jsou zastupitelé za LOS proti developerům nebo proti rozvoji města, ale že žádají ochranu městského rozpočtu a ochranu kvality života současných obyvatel města.
  • Ing. R.Šebl poukázal dotazem položeným zástupcům Skansky na to, že Skanska začala řešit svůj záměr s městem už před neuvěřitelnými 2 roky. Vlekoucí se jednání připravilo dle slov Ing. R. Šebla město o výrazně lepší podmínky, které by jinak šlo vyjednat, kdyby developer dlouhým čekáním na konečné vyjádření nepřišel o mnoho peněz. Tyto peníze nakonec nezískalo ani město a vypařily se pro obě strany do prázdna.

18.7. – Prostřednictvím Ilony, jako členky redakční rady Libčických novin, jsme se seznámili s texty zaslanými starostou a místostarostou do srpnových Libčických novin, v nichž spolu s ostatními koaličními zastupiteli na mnoha místech verbálně napadají opozici. Vycházeli jsme z pokynu starosty z únorového zastupitelstva, na němž uvedl, že budou třetí strany zmiňované v článcích uveřejňovaných v LN, o této skutečnosti infromovány. Šéfredaktorka tak stále nečiní, proto nás Ilona s texty seznámila sama.

19.7. – Radě města jsme zaslali Návrh na vysílání on-line přenosu a pořizování videozáznamu z jednání ZM městem s návrhem usnesení: “Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby ze všech svých jednání ZM vysílalo on-line přenos a pořizovalo videozáznam, a tento videozáznam zveřejnilo do tří (3) pracovních dnů na web města.” Projekt “Pořizování on-line přenosů ze ZM” byl také součástí databáze projektů při přípravě Strategického plánu, jemuž skupina věnující se položce “Moderní úřad” přiřadila vysokou prioritu.

22.7. – Byli jsme doručením zápisu z jednání Rady města konaného dne 17.7.2019 informováni o schválení návrhu na zřízení rubriky dotazy občanů na webu města, který jsme radě s odůvodněním zaslali.

26.7. – Petra se zúčastnila za přítomnosti místostarosty schůzky s nově jmenovaným městským architektem Ing.arch. Jiřím Opočenským a zástupcem ČKA RNDr. Milanem Svobodou. Jednání se vedlo o přípravě architektonické soutěže na centrum města, a RNDr. Svoboda jako expert ČKA na architektonické soutěže přítomným vysvětlil možná úskalí a výhody jedntlivých variant postupů při zadání a administraci soutěže. Tyto informace bude potřeba ještě pečlivě zvážit jak po stránce finanční, tak i personálních kapacit zastupitelů i zaměstnanců úřadu.

30.7. – Výbor rozvoje města – Petra svolala jednání, na které pozvala i nového městského architekta Ing.arch. Opočenského a projektanta komunikací Ing. Rothe.

Byla diskutována představa o návrhu nové komunikace z náměstí Svobody kolem pozemků nad koupalištěm ke krajské silnici. Petra navrhuje jednosměrnou komunikaci s oboustrannými zelenými pásy a chodníkem pro pěší. V zeleném pásu vedle chodníku by měla být vysazena stromová alej zajišťující stín. Zelené pásy umožní vsakování srážkové vody a její zadržení v krajině.

Diskutovalo se znovu o pravidlech pro investory. Petra představila základní principy, na kterých jsou pravidla postavena. Jde zejména o stanovení kategorií stavebních záměrů, podle nichž bude určována výše příspěvku.

Dále byla projednána možnost vypsání architektonické soutěže na přeměnu centra města (budova úřadu a naproti němu městem zakoupené dva domy). Diskuse se vedla kolem skutečnosti, zda jsou členové zastupitelstva ev. zaměstnanci úřadu odborně vybaveni k komu, aby s metodickou pomocí připravili a zadministrovali architektonickou soutěž sami nebo zda je vhodnější najmout za úplatu zkušeného organizátora takových soutěží.

1 2 3 7