Archiv kategorie: "Deník zastupitele"

Únor 2015

 • 1. 2. – proběhla přípravná schůzka zastupitelů LOS před středečním zasedáním ZM č.3
 • 3. 2. – odeslali jsme radě města návrh na rozšíření webových stránek města o složku zobrazující stav příprav a průběh realizace aktuálních projektových záměrů i žádostí o dotace, včetně možnosti prohlédnout si projektovou dokumentaci [PP]
 • 4. 2. – obdrželi jsme pozvánku na 12. 2. na  první pracovní schůzku týkající se aktuální problematiky kolem kulturního domu
 • 4. 2. – na zasedání zastupitelstva č.3 jsme úspěšně obhájili požadavek na zpracování ročního harmonogramu zasedání ZM, rada města má tedy za úkol nejpozději do příštího ZM přehled termínů připravit.
  Současně se podařilo prosadit zpracování architektonické studie plochy před katolickým kostelem včetně úvozové cesty k viaduktu, i přesto, že město již nechalo zhotovit projekt na tento prostor, který počítá jen se zámkovou dlažbou.
 • 9. 2. – tajemníkovi města zasíláme odkaz na webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj týkající se tvorby strategického plánování obcí, bylo zmiňováno na zasedání ZM č.3
 • 11. 2. – požádali jsme o zaslání kopie objednávky nebo smlouvy na zpracování Strategického plánu rozvoje města [PP]
 • 12. 2. – proběhla schůzka pracovní skupiny o problematice kulturního domu v Libčicích
 • 13. 2. – obdrželi jsme objednávku Strategického plánu, zpracování je  zadáno obecně prospěšné společnosti Přemyslovské střední Čechy.
 • 16. 2. – obdrželi jsem od tajemníka MěÚ pozvánku na prohlídku únikové cesty z prostoru Hašlerovy ulice stanovenou na středu 18. 2. v 16 hod
 • 17. 2. – zaslali jsme radě města žádost o zrušení objednávky Strategického plánu v podobě, jak jej město objednalo
 • 18. 2. – proběhla prohlídka únikové cesty z Hašlerovy ulice za účasti pouze 4 zastupitelů (bez LOSu), ostatní se omluvili s tím, že v tak krátké době nemohou měnit své naplánované pracovní povinnosti. Alternativní termín je určen na středu 4. 3. v 16,30 hod.
 • 19. 2. – na základě schůzky ze 12. 2. jsme  radě města zaslali připomínky a požadavky na doplnění podkladů pro přípravu rozvahy o KDL [TN]
 • 19. 2. –  tajemníkovi MěÚ byly zaslány dotazy týkající se úpravy zeleně u pomníku padlým ve Vltavské ulici a rýhy pro drenážní opatření na náplavce, odpověď máme očekávat ve lhůtě (rozuměj 30 dní dle zákona o obcích) [PP]
 • 26. 2. – starosta svolává další schůzku pracovní skupiny pro KDL na středu 4. 3. 2015, po reklamacích členů skupiny je navržený čas (18,00 hod.) posunut na 19,30 na MěÚ.

Leden 2015

 • 9. 1. – odeslali jsme žádost o zaslání platného Statutu Libčických novin na podatelnu MěÚ [TN]
 • 10. 1. – odeslali jsme žádost o zaslání studie na úpravu plochy před katolickým kostelem místostarostovi p. Lainovi [TN]
 • 12. 1. – obdrželi jsme sdělení starosty ke stížnosti ze dne 19. 12. na neposkytnutí požadovaných materiálů k ZM č.2 [PP]
 • 12. 1. – podali jsme žádost o revokaci usnesení RM č.4/28-2014 – týká se odmítnutí  zveřejnění odkazu na  spolek LOS na webových stránkách města [IP]
 • 13. 1. – obdrželi jsme Statut Libčických novin schválený RM v listopadu 2014 [TN]
 • 13. 1. – na základě opakované žádosti jsme obdrželi podrobný rozpis rozpočtu 2015 [PP]
 • 14. 1. – jednání investiční komise, jako host se zúčastnila I. Ptáčková [IP]
 • 14. 1. – odeslali jsme články k otištění v únorových LN, které se věnují naší práci v zastupitelstvu v uplynulých 2 měsících [TN]
 • 14. 1. – odeslali jsme žádost o přehled demografických údajů města [PP]
 • 14. 1. – rada města nás vyzvala, abychom navrhli své zástupce do pracovní skupiny, která bude řešit nabídku na odkoupení kulturního domu. Zástupce jsme navrhli.
 • 15. 1. – zaslali jsme podnět zveřejnit mailové adresy zastupitelů na webu města [IP]
 • 15. 1. – odeslali jsme dopis p. Schönfelda určený zastupitelům, který 18. prosince odeslal na podatelnu města. Z podatelny se dosud k zastupitelům nedostal. [PP]
 • 16. 1. – obdrželi jsme z města přehled demografických údajů
 • 21. 1. – obdrželi jsme pozvánku na ZM č.3, které se bude konat 4. 2. 2015
 • 22.1. – obdrželi jsme projektovou dokumentaci Revitalizace plochy před kostelem sv. Bartoloměje
 • 26.1. – na webu města jsou již k dohledání mailové kontakty na zastupitele (viz podnět z 15.1)
 • 26.1. – podali jsme v pořadí již třetí žádost na RM, týká se odmítnutí  zveřejnění odkazu na  spolek LOS na webových stránkách města v sekci Organizace a spolky [IP]
 • 26. 1. – opakovaně jsme podali návrh na doplnění programu ZM č.3 na zpracování ročního harmonogramu zasedání ZM [PP]
 • 28. 1. – žádáme o doplňující informace k rozpočtové úpravě č. 1/2015 – dostavba MŠ, rekonstrukce ZUŠ, služebna Policie ČR v objektu Ludvík, chodník v ul. Kralupská, obnova zeleně na nám. Svobody [PP][TN]
 • 28. 1. – obdrželi jsme projekty obnovy zeleně na nám. Svobody, chodníku v ul. Kralupská a projekt na opravu ZUŠ

Prosinec 2014

 • 1. 12. – podali jsme žádost na MěÚ o zápis Libčického občanského spolku LOS do sekce “Organizace a spolky” na webu města [IP]
 • 5. 12. – odeslali jsme žádost o zaslání podkladů k investičním akcím, které budou zahrnuty do návrhu rozpočtu na příští rok na podatelnu MěÚ [TN]
 • 5. 12. – odeslali jsme žádost o zaslání podkladů v rozsahu podrobného rozpisu a zdůvodnění jednotlivých položek navrhovaného rozpočtu pro rok 2015 [PP]
 • 9. 12. – obdrželi jsme podklady pro jednání ZM
 • 9. 12. – odeslali jsme návrh na doplnění programu jednání ZM o bod Zveřejňování zápisů a úprava zápisů z jednání RM s žádostí o rozeslání ostatním zastupitelům na podatelnu MěÚ [TN]
 • 10. 12. – obdrželi jsme odpověď na žádost o doplnění programu ZM z 9. 12. od tajemníka MěÚ
 • 11. 12. – odeslali jsme opakovanou žádost o rozeslání podkladu z 9. 12. kolegům zastupitelům [TN]
 • 11. 12. – obdrželi jsme odpověď na opakovanou žádost o rozeslání podkladu z 11. 12. od tajemníka MěÚ
 • 14. 12. – rozeslali jsme návrh na doplnění programu jednání ZM (viz 9. 12.) přímo zastupitelům, tajemník podklad přes opakovanou žádost rozeslat odmítl s odůvodněním, že přestože jde o doporučení zastupitelstva radě města, musí toto doporučení nejprve samotná rada projednat [TN]
 • 14. 12. – pracovní schůzka před zasedáním ZM
 • 16. 12. – proběhlo 2. jednání ZM, na němž jsme mimo jiné navrhli zařadit do rozpočtu částku 300 tis. Kč na rok 2015 na zpracování Strategického plánu města, schváleno přítomnými zastupiteli usnesením č. 4/2-2014
 • 19. 12. – podali jsme stížnost k rukám starosty z důvodu odmítnutí poskytnutí požadovaných materiálů pro ZM č. 2 na základě žádosti ze dne 5. 12. 2014 (podrobného rozpisu rozpočtu na rok 2015) [PP]
 • 19. 12. – obdrželi jsme zamítavou odpověď na žádost o uvedení odkazu spolku LOS na webu města (viz 1.12) [IP]
1 6 7 8