Archiv kategorie: "Deník zastupitele"

srpen 2016

5.8. – obdrželi jsme zápis z RM č. 18/2016, kde je mimo jiné zmíněn záměr na rozšíření náměstí Svobody formou proběhlých jednáních s majiteli nemovitostí za účelem jejich vykoupení

30.8. – obdrželi jsme zápis z RM č. 19/2016, kde byl změněn odsouhlasený termín řádného zastupitelstva z 21.9. na 19.9.2016

červenec 2016

1.7. – obdrželi jsme zápis z RM č. 15/2016

18.7. – obdrželi jsme zápis z RM č. 16/2016

25.7. – Ilona požádala o poskytnutí informací k výběrovému řízení na rekonstrukci oplechování střešního pláště budovy ZUŠ, a to konkrétně na zadávací podmínky výběrového řízení a na kritéria rozhodování rady města pro vítězného zhotovitele

25.7. – obdrželi jsme zápis z RM č. 17/2016, kde jsou mimo jiné výsledky rozdělení finanční podpory města pro organizace a spolky na II. pololetí roku 2016 a rozhodnutí rady k plánovanému bytovému komplexu v Letkách. Rozdělení grantů dopadlo takto:

Klub seniorů 16 000,- Kč -Divadla, výlety, ruční práce,/ Upírci 16 000,- Kč – výlety, ubytování, výtvarný mat., /SDH Letky 9 000,- Kč – Memoriál J, Pospíšila, /Katolická farnost 30 000,- Kč -Schovanky na posvícení , /Krystek 5 000,- Kč – Fotbalový týdenní pobyt libčických malých fotbalistů, /Malina 7 000,- Kč – Mikulášská, /LOS 12 000,- Kč Rybova mše vánoční, /LOS 10 000,- Kč Snow Film Fest , /LOS 7000,- Kč – Letní kino na zahradě v ZUŠ , /Dirt Park 10 000,- Kč – Pronájem stavebních strojů na úpravu prvků, / Veszelei 13 000,- Kč – Hypno Open Air, /  Penížek 8 000,- Kč – Libčický běh , / Skauti 9 000,- Kč – tábor, / Havran 5 000,- Kč – Lesní školka Kulíšek, / Házená 6 000,- Kč – Posvícenský turnaj , / Tenis 4 000,- Kč,- Posvícenský turnaj + Svatováclavský turnaj, /  Sokol – Stolní tenis 7 000,- Kč, – Vybavení dětí do „D“ mužstva. ,/ Sokol – Muži 20 000,- Kč, – Podpora sportu +Memoriál J. Gruncla, /
Nepodpořené žádosti : Scandula – Elektronické varhany a ozvučení kostela, / Malina – Výtv. materiál, ceny a odměny do soutěží, hudební nástroje, party stan, balanční pomůcky, / Tětivová – Kurzy keramiky( elektřina, nájem voda, teplo, materiál, opravy a údržba pece, mzda lektorovi), Sokol ženy (porušení pravidel žádosti) – Dynaso bosa, aerobiková posilovači tyč, cvičební pomůcky pro předškoláky/

30. 7. – Petra požádala o informace týkající usnesení RM č. 2/17-2016 a víceprací (610 tis. Kč) při rekonstrukci objektu Hřbitovní 735  pro služebnu Policie ČR.

červen 2016

13.6. – obdrželi jsme zápis z RM č. 13/2016

15.6 . – obdrželi jsme materiály k ZM č. 12, které se bude konat 22.6.2016

17.6. – obdrželi jsme zápis z RM č. 14/2016

22.6. – obdrželi jsme informaci o zasedání Grantové komise na den 23.6.2016

22.6. – od 18 h se konalo ZM č. 12 /2016. Na programu mimo jiné byla žádost o odkoupení pozemků v lokalitě nad koupalištěm a Plánovací smlouva lokality Z4-RP1 nad koupalištěm a plánovací smlouva k regulačnímu plánu Z4-RP2. Na ZM jsme dostali informaci o konání schůzky Komise pro školství , kulturu a sport dne 28.6. , ZM bylo ukončeno ve 21.15 h.

– V průběhu jednání ZM jsme výrazně připomínkovali jak návrh na možnost odkoupení městských pozemků v lokalitě označované jako „nad koupalištěm“, námitky směřovaly k faktu, že město nezná skutečnou cenu dotčených pozemků, ani jaké možnosti a záměryby město s těmito plochami mohlo mít. Terezin protinávrh usnesení na toto téma koaliční většina odmítla a přijala návrh JUDr. Lužové, který požaduje odhad ceny pozemku a nákladovou studii. Zda by pozemky mohlo město využít pro své veřejně prospěšné záměry toto usnesení neřeší.

– Další v pořadí na programu jednání ZM byla plánovací smlouva navrhovaná mezi městem a investorskou skupinou, v níž jsou krom jiných i zastupitelé Ing. Urbánek a F. Hudek, ale vztah k ní má i JUDr. Lužová, jak nám všichni znínění sdělili, přestože se jedná o zřejmý střet zájmů, kdy hlasování může mít přímý vliv na jejich osobní profit, oznámili přítomným, že budou o tomto bodě hlasovat. Současně se JUDr. Lužová i Ing. Urbánek aktivně účastnili diskuse k danému tématu. Petra spolu s Terezou a Ilonou předložily velké množství argumentů a kladly otázky, které dokládaly nedostatečné připravení tak významného a město zavazujícího dokumentu, že se nakonec podařilo na tomto jednání ZM plánovací smlouvu neschválit. Argumetace byla zřejmě natolik přesvědčivá, že se hlasování v tomto bodě zdrželi Ing. Penížek a Ing. Lain. Nedostatků a nejasností bylo v předloženém návrhu asi skutečně příliš mnoho, že páni radní nechtěli být s dokumentem v této podobě spojováni. Uvidíme, jaký text dostaneme k prostudování příště.

23.6. – na web města byla do sekce Vyhlášky a nařízení vložena Pravidla pro užívání městského znaku a Pravidla pro zpracování podnětů občanů

23. 6. – konala se schůzka Grantová komise

28.6. – konala se schůzka Komise pro školství, kulturu a sport

29.6. – obdrželi jsme zápis a usnesení ze ZM č.12/2016

květen 2016

2.5. – obdrželi jsme zápis z RM č. 10/2016

4.5. – obdrželi jsme zápis ze ZM č. 11/2016, které proběhlo 27.4.2016

8.5. – Petra požádala starostu o možné nahlížení do žádosti o dotaci z MPSV na zpracování strategických dokumentů

9.5.  – proběhla schůzka pracovní skupiny pro přípravu Strategického plánu Libčic na téma sociálních služeb

– před zahájením schůzky pracovní schůzky přislíbil starosta umožnit Petře seznámení se s podanou žádostí o dotaci z MPSV na zpracování strategických dokumentů. Starosta materiál neposkytl v tištěné podobě, ale pouze umožnil náhled do elektronické aplikace pro správu dotačních projektů, 10 minut do začátku jednání pracovní skupiny pro podrobné seznámení se se žádostí nemohlo stačit. Písemnou formu žádosti starosta odmítl předat s odkazem na potenciální „záškodnictví“ ze strany blíže neurčených osob. Výsledky hodnocení podaných žádostí budou známky údajně do 3 měsíců od podání (t.j. již v srpnu 2016)

13.5. – zaslali jsme vedení města žádost o informování o zahajovaných správních řízeních

16.5. – obdrželi jsme zápis z RM č. 11/2016

26.5. – obdrželi jsme zápis z RM č. 12/2016

duben 2016

4. 4. – obdrželi jsme překvapivou pozvánku na další ZM – s datem konání 27. 4. 2016 – termín není v programu řádných jednání ZM a přesto není na pozvánce uvedeno, že jde o mimořádné ZM. Jaké vášnivé debaty se vedly nad požadavkem rozšířit počet jednacích dní o dva, koalice návrh nejprve schválila, poté jej razantně odmítla. Jednání ZM svolané pouhý měsíc od posledního březnového je vskutku netradiční krok vedení radnice. Uvidíme, jaké překvapení nám těsně před rozesláním podkladových materiálů RM připraví a jaké nové body se objeví na programu jednání.

– Zápis ze ZM č.10 je opět bez naší verifikace. Zápis vyhotovil tajemník až 9. den od jednání (1. 4. 2016) a ověřovatelům dal pouhý 1 pracovní den na zaslání připomínek. V pondělí byl zápis připraven k podpisu, radnice si opět vystačila se svými věrnými, tentokrát zastupitelé H. Bartíková a V. Urbánek, kteří jsou v Libčicích celodenně k dispozici, narozdíl od jiných pracujících mimo 

6.4. – obdrželi jsme zápis a usnesení z  ZM č.10/2016 a zápis z RM č. 8/2016

12.4. – obdrželi jsme doplněnou pozvánku na ZM č. 11/2016

13.4. – obdrželi jsme pozvánku na jednání Investiční komise na pondělí 18.4.2016

13.4. – obdrželi jsme zápis z RM č. 9/2016 na jehož základě Petra požádala radu o :

  • žádost o dotaci z MPSV na strategické a územní plánování
  • záporné rozhodnutí o dotaci na přístavbu MŠ
  • žádost o dotaci na přístavbu MŠ (k aktálnímu zápornému rozhodnutí)

15.4. – Petra obdržela odpověď a zpřístupnění záporného rozhodnutí o dotaci na přístavbu MŠ a zpřístupnění žádosti o dotaci na přístavbu MŠ. Žádost o dotaci na MPSV na strategické a územní plánování zpřístupněna nebyla.

18.4. – proběhlo jednání Investiční komise, kterého se  za nás zúčastnila Tereza

20.4. – jsme obdrželi materiály a podklady k ZM č.11/2016, které se bude konat 27.4.2016

27.4. – proběhlo 11. jednání zastupitelstva, které skončilo ve 20.00h

27.4. – podali jsme stížnost na tajemníka Ing. Romana Dědiče ohledně vyhotovení zápisu  ze ZM č. 10/2016

březen 2016

2.3. – proběhlo jednání ZM č.9 s jediným bodem programu a to revokací usnesení 11/8-2016, které nám stanovilo větší četnost jednání ZM v kratších intervalech. To se od minulého přijetí usnesení nějak znelíbilo. Překvapivě na program jednání nebyl zařazen bod různé, který umožňuje veřejnosti a zastupitelům zapojit se do diskuse, klást přítomným dotazy a sdělovat připomínky. Veřejnost byla jednou větou vyzvána k dotazům, žádné nebyly, ale následnou možnost dotazů od ostatních zastupitelů smetl starosta slovy, že ostatní zastupitelé mají příležitost hovořit jen v bodě „Různé“. Ten však nebyl do programu zařazen a jednání schůze ukončil.

7.3. – proběhla další schůzka pracovní skupiny pro tvorbu strategického plánu, tentokrát za účasti zástupců spolků a dalších organizací aktivně společensky působících v Libčicích. Zástupci vč. členů skupiny se zapojili do sestavení dílčí části SWOT analýzy z oblasti „školství, vybavenosti a spolků“

9.3. – obdrželi jsme zápis ze ZM č. 9

– do datové schránky jsme obdrželi odpovědi radnice na žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. zaslané dne 22. 2. 2016 (viz deník únor 2016) – bourání bývalé kočárkárny v zadní části areálu školky, dotaz na povolení ke kácení stromů (vč. příslušné žádosti) tamtéž. Názor na „vstřícnost“ radnice a obsah sdělení v odpovědích si udělejte sami.

11.3. – v pátek jsme obdrželi pozvánku na ZM č. 10 plánované na 23. 3. 2016. Na dotaz, kdy se koná poslední RM před jednáním ZM tajemník odpověděl, že RM již byla….tím vedení města zabránilo standardnímu podání příspěvků do programu ZM v souladu s jednacím řádem. Případné doplnění programu mají prý zájemci zaslat neprodleně….

16. 3. – původně údajně neplánovaná RM před ZM se nakonec přeci jen konala, překvapivě s aktuálně „narychlo“ zařazeným bodem o pořízení regulačního plánu nad koupalištěm, současně projednala námi navrhované body na rozšíření programu ZM č.10

23. 3. – proběhlo 10. ZM – jednání místy plné demagogického překrucování a prosazování osobních zájmů (regulační plán pro soukromý developerský se spoluúčastí města a čtvrtmilionová investice do nohejbalového hřiště v Letkách u AFK v záplavovém území a pro úzkou skupinu osob) – stačí si ale vzpomenout, jak koaliční zastupitelé vášnivě brojili proti etického kodexu zastupitele…..proč se zaobírat etikou, když je zákon děravý, tak proč tento fakt pro sebe nevyužít a „nezpenežit v podobě uspořených vlastních financí“ = vytáhnout z města finanční spoluúčast

 

únor 2016

8.2. – zúčastnili jsme se 2. setkání pracovní skupiny ke strategickému plánu města (Tereza, Petra). Tématem byla místní ekonomika, zaměstnanost-nezaměstnanost a městský rozpočet. Cílem vytvořit SWOT analýzu této oblasti. Na pracovní schůzce nás mnoho nebylo, proto i podnětů a názorů bylo poskrovnu.

10.2. – Petr Nehasil opakovaně zaslal správě města upozornění na závady herních prvků na Oranžovém hřišti. Na jeho předchozí podnět dosud nikdo nereagoval ani prolézačky neopravil.

11.2. – komise rady města začali postupně vkládat zprávy o své práci na městský web. Naše nepříjemná noticka, která zazněla na posledním jednání zastupitelstva, tak nevyplynula na prázdno.

12.2. – společně s dalšími libčickými občany jsme doplnili dílčí SWOT analýzu (podklad pro strategický plán), kterou vytvořila pracovní skupina při setkání na koupališti a zaslali ji na město.

14.2. – radě města jsme poslali poměrně rozsáhlý podnět ke zvýšení bezpečnosti zejména chodců na některých vytipovaných kolizních místech v naší obci

17.2. – rada města rozhodla o rozdělení příspěvků z Fondu na podporu zájmových organizací. LOS získal příspěvek na dubnový festival Expediční kamera a výtvarné dílny, které proběhnou do poloviny roku 2016.

17.2. – a do třetice, tentokrát datovou schránkou, zaslal Petr Nehasil seznam poškozených prvků na Oranžovém hřišti. Ozve se někdo? Má město nějakého správce?

19.2. – obdrželi jsme pozvánku na jednání ZM. Jediným bodem jednání je zrušit usnesení z posledního jednání zastupitelstva. Více zde.

21.2. – komunikace, resp. nekomunikace ze strany městského úřadu ohledně dokumentace k přístavbě školky vyústila v podání stížnosti na chování tajemníka, kterou zaslala Tereza starostovi města

22.2. – město začátkem února zahájilo přípravné práce ke stavbě přístavby MŠ. Zbourala se kolárna, káceli se stromy a keře, prováděli zemní práce. Zda má ke stavbě potřebné doklady jsme se snažili zjistit už na jednání ZM 27. ledna, kdy se Petra ptala na „souhlas s odstraněním stavby„. Překvapil nás rozsah kácené zeleně, kromě prostoru vlastní přístavby kácení zasáhlo i „malé hřiště“. Chtěli jsme zjistit podle jakého plánu se kácelo a zda má město potřebné doklady. I tento jednoduchý dotaz na dokumentaci, kterou má město nyní denně v rukou, jsme byli donuceni podat v režimu žádosti o poskytnutí informace.

23.2. – Petr Nehasil poslal radě města a investiční komisi připomínky a podněty k přístavbě školky

24.2. – Tereza v návaznosti na navržený program ZM č. 9 obsahující pouze bod revokace usnesení ZM č. 11/8-2016 (schválené termíny jednání ZM v roce 2016) zaslala všem zastupitelům mail, v němž komentuje nehospodárnost práce a mrhání časem všech členů ZM ze strany vedení radnice, které zjevně úmyslně nepřipravilo standardní program jednání ZM

25.2.  sešli jsme se spolu s dalšími (Petr, Lucie, Kateřina a Martin a.L.) na přípravné schůzce před jednáním pracovní skupiny pro strategický plán (svolaná na 7.3.2016 do obřadky na MěÚ)

leden 2016

5.1. – Petr Nehasil upozornil správu majetku města na stav herních prvků na Oranžovém hřišti a zažádal o nápravu

8.1. – obdrželi jsme pozvánku na jednání investiční komise na den 18.1.2016

11.1. – obdrželi jsme informaci o posledním jednání rady dne 13.1. 2016 před plánovaným ZM č. 8/2016, které se bude konat 27.1.2016

11.1. – Petra zaslala námitku proti termínu konání poslední rady před ZM. To má proběhnout 14 dnů před jednáním zastupitelstva. Termín poslední rady je pro opoziční zastupitele podstatný proto, aby v souladu s jednacím řádem stihli zaslat své podněty a protinávrhy. Dosud jsme však neobdrželi pozvánku ani program jednání. Petra zažádala o dodatečný termín konání rady ještě týden před ZM, tedy na 20.1. 2016 . S termínem dalšího jednání rady nebylo vyhověno, současně bylo přislíbeno, že doručené body doplnění programu ZM č. 8 s dodržením termínů pro distribuci materiálů zastupitelstvu budou radou ještě projednány.

13.1. – poslali jsme opakovaně návrh na  doplnění programu ZM č.8/2016 – Kontrola usnesení zastupitelstva (na minulém jednání ZM jej zastupitelé odmítli zařadit do programu) a námitku k zápisu ze ZM č. 7/2015

14.1. – obdrželi jsme pozvánku na 8. zasedání zastupitelstva

15.1. – poslali jsme opakovaně návrh na doplnění programu ZM č.8/2016 – Pozvání ředitelů ZŠ a MŠ na další jednání zastupitelstev (na minulém jednání ZM jej zastupitelé odmítli zařadit do programu)

18.1. – poslali jsme návrh na doplnění programu ZM č.8/2016 – Etický kodex zastupitelů

18.1. – Ilona se zúčastnila jednání investiční komise

21.1. – obdrželi jsme podklady pro jednání ZM č.8 včetně upraveného programu jednání o doplněné body

26.1. – Tereza zažádala o zaslání projektových dokumentací k akcím, jichž se týká úprava rozpočtu č. 1/2016, konkrétně :

– k venkovnímu pódiu ZUŠ,  k zahradě ZUŠ, k rekonstrukci objektu Ludvík a zažádala o podklady k pořízení filtrace vody na koupališti. Z podkladů jsme dostali projekt rekonstrukce objektu „Ludvík“, PD venkovního pódia v podobě, dle níž se ale stavba realizovat nebude (nabídky na realizaci násobně převyšovali předpokládanou cenu) a cenovou nabídku na pořízení filtrace a provzdušnění, které by mělo snížit znečištění vody v bazénech železitými sloučeninami.

Současně navrhla doplnění bodu jednání č. 1 takto :

Usnesení č. 1b/8-2015 : ZM ukládá radě města informovat zastupitele vždy, když zadá nebo obdrží projektovou dokumentaci investičního záměru, a to alespoň zápisem z jednání rady města. ZM ukládá radě města poskytovat kompletní projektové dokumentace záměrů v digitální formě prostřednictvím webu města nebo jiného webového rozhraní typu uschovna.cz.
26.1. – Petra zažádala o :
– poskytnutí doplňující informace o rozsahu prací týkajících se položek č. 12 a 10/2016 úpravy rozpočtu (střecha a fasáda ZUŠ a příjezd k vratům ZUŠ)
– zaslání projektu na úpravu vody na koupališti položka č. 13/2016 úpravy rozpočtu, případně jeho poskytutí k nahlédnutí na jednání ZM č. 8.
– informaci o záměru vybudování kanalizace v ul. U Krytu položka č. 6/2016 úpravy rozpočtu – projekt a rozsah předpokládané kanalizace, připravenost v projednání se stavebním úřadem ÚR, SP
– kopii podané žádosti o dotaci na přístavbu MŠ – viz bod 8/8-2016 programu ZM
27.1. – proběhlo jednání ZM č. 8/ 2016
28.1. – svolali jsme pracovní setkání za účelem doplnění SWOT analýzy k některým tématům strategického plánu

prosinec

1. 12. – obdrželi jsme pozvánku na jednání zastupitelstva č. 7 -2015 plánovaného na 16. 12. 2015, současně jsme byli v zápise z RM č. 28/2015 informováni o termínech řádných jednání ZM v roce 2016 (27. 1., 23. 3., 22. 6., 22. 9., 14. 12. ), bohužel nedošlo ke změně na 2-měsíční interval, jak navrhovala Tereza. Opět tedy můžeme očekávat nadměrně dlouhá jednání ZM, kdy bude vyvoláván tlak na ukončování diskusí, opět se objeví nervozita a netrpělivost

8.12. – Ilona zaslala žádost o poskytnutí informací o zadávacích podmínkách projektu Přístavby MŠ, dále pak dotaz na bližší informace k vývěsce na úřední desce, kdy město zveřejnilo informaci, že bylo požádáno o pronájem objektu v ul. Hřbitovní 735 (objekt Ludvík). Jedná se o zájem od Policie ČR. ZM schvalovalo záměr pronájmu objektu Ludvík Polici ČR již na svém zasedání před půl rokem, vyčleněna byla také finanční částka určená na rekonstrukci objektu. Proč následuje žádost městu o pronájem tohoto objektu až nyní v prosinci, netušíme. Město na úřední desce nezveřejnilo svůj záměr pronajmout daný objekt, zveřejnilo pouze zájem o pronájem jiným subjektem.

8.12. – zaslali jsme žádost o uveřejnění projektu Přístavby MŠ na nějakém vhodném uložišti typu Úschovna.cz, aby byl dostupný všem zastupitelům. Bezúspěšně,  projekt si pouze lze dojít na MěÚ stáhnout na soukromé uložiště .

10.12. – obdrželi jsme podklady k 7. jednání zastupitelstva města, které se bude konat 16.12.2015 od 18 h.

13.12. – zaslali jsme dva doplňující body do programu 7. jednání ZM   1. – kontrolu usnesení zastupitelstva a 2.  – pozvání ředitelek škol na příští jednání ZM

16.12. – proběhlo jednání ZM č. 7/2015

listopad

4. 11. – obdrželi jsme pozvánku na jednání investiční komise na 16. 11. 2015

10. 11. – Ilona požádala v  souvislosti s usnesením RM 8/27 – 2015 ( schválení zadávacích podmínek  výběrového řízení na zhotovitele Přístavby MŠ) o zaslání textu zadávacích podmínek výběrového řízení na zhotovitele akce Přístavba MŠ.  Odpověď zněla, že zadávací podmínky jsou ještě upravovány.

10. 11. – Ilona opětovně zažádala o zpřístupnění projektu na přístavbu MŠ . Odpověď zněla, že projekt si lze stáhnou na MěÚ.

16. 11. – Petra se zúčastnila jednání investiční komise.

30. 11. – Tereza s Petrou připravily podrobný soubor připomínek ke konceptu strategického plánu a zaslaly jej do podatelny města

1 2 3 4 5