Archiv kategorie: "Deník zastupitele"

duben 2016

4. 4. – obdrželi jsme překvapivou pozvánku na další ZM – s datem konání 27. 4. 2016 – termín není v programu řádných jednání ZM a přesto není na pozvánce uvedeno, že jde o mimořádné ZM. Jaké vášnivé debaty se vedly nad požadavkem rozšířit počet jednacích dní o dva, koalice návrh nejprve schválila, poté jej razantně odmítla. Jednání ZM svolané pouhý měsíc od posledního březnového je vskutku netradiční krok vedení radnice. Uvidíme, jaké překvapení nám těsně před rozesláním podkladových materiálů RM připraví a jaké nové body se objeví na programu jednání.

– Zápis ze ZM č.10 je opět bez naší verifikace. Zápis vyhotovil tajemník až 9. den od jednání (1. 4. 2016) a ověřovatelům dal pouhý 1 pracovní den na zaslání připomínek. V pondělí byl zápis připraven k podpisu, radnice si opět vystačila se svými věrnými, tentokrát zastupitelé H. Bartíková a V. Urbánek, kteří jsou v Libčicích celodenně k dispozici, narozdíl od jiných pracujících mimo 

6.4. – obdrželi jsme zápis a usnesení z  ZM č.10/2016 a zápis z RM č. 8/2016

12.4. – obdrželi jsme doplněnou pozvánku na ZM č. 11/2016

13.4. – obdrželi jsme pozvánku na jednání Investiční komise na pondělí 18.4.2016

13.4. – obdrželi jsme zápis z RM č. 9/2016 na jehož základě Petra požádala radu o :

  • žádost o dotaci z MPSV na strategické a územní plánování
  • záporné rozhodnutí o dotaci na přístavbu MŠ
  • žádost o dotaci na přístavbu MŠ (k aktálnímu zápornému rozhodnutí)

15.4. – Petra obdržela odpověď a zpřístupnění záporného rozhodnutí o dotaci na přístavbu MŠ a zpřístupnění žádosti o dotaci na přístavbu MŠ. Žádost o dotaci na MPSV na strategické a územní plánování zpřístupněna nebyla.

18.4. – proběhlo jednání Investiční komise, kterého se  za nás zúčastnila Tereza

20.4. – jsme obdrželi materiály a podklady k ZM č.11/2016, které se bude konat 27.4.2016

27.4. – proběhlo 11. jednání zastupitelstva, které skončilo ve 20.00h

27.4. – podali jsme stížnost na tajemníka Ing. Romana Dědiče ohledně vyhotovení zápisu  ze ZM č. 10/2016

březen 2016

2.3. – proběhlo jednání ZM č.9 s jediným bodem programu a to revokací usnesení 11/8-2016, které nám stanovilo větší četnost jednání ZM v kratších intervalech. To se od minulého přijetí usnesení nějak znelíbilo. Překvapivě na program jednání nebyl zařazen bod různé, který umožňuje veřejnosti a zastupitelům zapojit se do diskuse, klást přítomným dotazy a sdělovat připomínky. Veřejnost byla jednou větou vyzvána k dotazům, žádné nebyly, ale následnou možnost dotazů od ostatních zastupitelů smetl starosta slovy, že ostatní zastupitelé mají příležitost hovořit jen v bodě „Různé“. Ten však nebyl do programu zařazen a jednání schůze ukončil.

7.3. – proběhla další schůzka pracovní skupiny pro tvorbu strategického plánu, tentokrát za účasti zástupců spolků a dalších organizací aktivně společensky působících v Libčicích. Zástupci vč. členů skupiny se zapojili do sestavení dílčí části SWOT analýzy z oblasti „školství, vybavenosti a spolků“

9.3. – obdrželi jsme zápis ze ZM č. 9

– do datové schránky jsme obdrželi odpovědi radnice na žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. zaslané dne 22. 2. 2016 (viz deník únor 2016) – bourání bývalé kočárkárny v zadní části areálu školky, dotaz na povolení ke kácení stromů (vč. příslušné žádosti) tamtéž. Názor na „vstřícnost“ radnice a obsah sdělení v odpovědích si udělejte sami.

11.3. – v pátek jsme obdrželi pozvánku na ZM č. 10 plánované na 23. 3. 2016. Na dotaz, kdy se koná poslední RM před jednáním ZM tajemník odpověděl, že RM již byla….tím vedení města zabránilo standardnímu podání příspěvků do programu ZM v souladu s jednacím řádem. Případné doplnění programu mají prý zájemci zaslat neprodleně….

16. 3. – původně údajně neplánovaná RM před ZM se nakonec přeci jen konala, překvapivě s aktuálně „narychlo“ zařazeným bodem o pořízení regulačního plánu nad koupalištěm, současně projednala námi navrhované body na rozšíření programu ZM č.10

23. 3. – proběhlo 10. ZM – jednání místy plné demagogického překrucování a prosazování osobních zájmů (regulační plán pro soukromý developerský se spoluúčastí města a čtvrtmilionová investice do nohejbalového hřiště v Letkách u AFK v záplavovém území a pro úzkou skupinu osob) – stačí si ale vzpomenout, jak koaliční zastupitelé vášnivě brojili proti etického kodexu zastupitele…..proč se zaobírat etikou, když je zákon děravý, tak proč tento fakt pro sebe nevyužít a „nezpenežit v podobě uspořených vlastních financí“ = vytáhnout z města finanční spoluúčast

 

únor 2016

8.2. – zúčastnili jsme se 2. setkání pracovní skupiny ke strategickému plánu města (Tereza, Petra). Tématem byla místní ekonomika, zaměstnanost-nezaměstnanost a městský rozpočet. Cílem vytvořit SWOT analýzu této oblasti. Na pracovní schůzce nás mnoho nebylo, proto i podnětů a názorů bylo poskrovnu.

10.2. – Petr Nehasil opakovaně zaslal správě města upozornění na závady herních prvků na Oranžovém hřišti. Na jeho předchozí podnět dosud nikdo nereagoval ani prolézačky neopravil.

11.2. – komise rady města začali postupně vkládat zprávy o své práci na městský web. Naše nepříjemná noticka, která zazněla na posledním jednání zastupitelstva, tak nevyplynula na prázdno.

12.2. – společně s dalšími libčickými občany jsme doplnili dílčí SWOT analýzu (podklad pro strategický plán), kterou vytvořila pracovní skupina při setkání na koupališti a zaslali ji na město.

14.2. – radě města jsme poslali poměrně rozsáhlý podnět ke zvýšení bezpečnosti zejména chodců na některých vytipovaných kolizních místech v naší obci

17.2. – rada města rozhodla o rozdělení příspěvků z Fondu na podporu zájmových organizací. LOS získal příspěvek na dubnový festival Expediční kamera a výtvarné dílny, které proběhnou do poloviny roku 2016.

17.2. – a do třetice, tentokrát datovou schránkou, zaslal Petr Nehasil seznam poškozených prvků na Oranžovém hřišti. Ozve se někdo? Má město nějakého správce?

19.2. – obdrželi jsme pozvánku na jednání ZM. Jediným bodem jednání je zrušit usnesení z posledního jednání zastupitelstva. Více zde.

21.2. – komunikace, resp. nekomunikace ze strany městského úřadu ohledně dokumentace k přístavbě školky vyústila v podání stížnosti na chování tajemníka, kterou zaslala Tereza starostovi města

22.2. – město začátkem února zahájilo přípravné práce ke stavbě přístavby MŠ. Zbourala se kolárna, káceli se stromy a keře, prováděli zemní práce. Zda má ke stavbě potřebné doklady jsme se snažili zjistit už na jednání ZM 27. ledna, kdy se Petra ptala na „souhlas s odstraněním stavby„. Překvapil nás rozsah kácené zeleně, kromě prostoru vlastní přístavby kácení zasáhlo i „malé hřiště“. Chtěli jsme zjistit podle jakého plánu se kácelo a zda má město potřebné doklady. I tento jednoduchý dotaz na dokumentaci, kterou má město nyní denně v rukou, jsme byli donuceni podat v režimu žádosti o poskytnutí informace.

23.2. – Petr Nehasil poslal radě města a investiční komisi připomínky a podněty k přístavbě školky

24.2. – Tereza v návaznosti na navržený program ZM č. 9 obsahující pouze bod revokace usnesení ZM č. 11/8-2016 (schválené termíny jednání ZM v roce 2016) zaslala všem zastupitelům mail, v němž komentuje nehospodárnost práce a mrhání časem všech členů ZM ze strany vedení radnice, které zjevně úmyslně nepřipravilo standardní program jednání ZM

25.2.  sešli jsme se spolu s dalšími (Petr, Lucie, Kateřina a Martin a.L.) na přípravné schůzce před jednáním pracovní skupiny pro strategický plán (svolaná na 7.3.2016 do obřadky na MěÚ)

leden 2016

5.1. – Petr Nehasil upozornil správu majetku města na stav herních prvků na Oranžovém hřišti a zažádal o nápravu

8.1. – obdrželi jsme pozvánku na jednání investiční komise na den 18.1.2016

11.1. – obdrželi jsme informaci o posledním jednání rady dne 13.1. 2016 před plánovaným ZM č. 8/2016, které se bude konat 27.1.2016

11.1. – Petra zaslala námitku proti termínu konání poslední rady před ZM. To má proběhnout 14 dnů před jednáním zastupitelstva. Termín poslední rady je pro opoziční zastupitele podstatný proto, aby v souladu s jednacím řádem stihli zaslat své podněty a protinávrhy. Dosud jsme však neobdrželi pozvánku ani program jednání. Petra zažádala o dodatečný termín konání rady ještě týden před ZM, tedy na 20.1. 2016 . S termínem dalšího jednání rady nebylo vyhověno, současně bylo přislíbeno, že doručené body doplnění programu ZM č. 8 s dodržením termínů pro distribuci materiálů zastupitelstvu budou radou ještě projednány.

13.1. – poslali jsme opakovaně návrh na  doplnění programu ZM č.8/2016 – Kontrola usnesení zastupitelstva (na minulém jednání ZM jej zastupitelé odmítli zařadit do programu) a námitku k zápisu ze ZM č. 7/2015

14.1. – obdrželi jsme pozvánku na 8. zasedání zastupitelstva

15.1. – poslali jsme opakovaně návrh na doplnění programu ZM č.8/2016 – Pozvání ředitelů ZŠ a MŠ na další jednání zastupitelstev (na minulém jednání ZM jej zastupitelé odmítli zařadit do programu)

18.1. – poslali jsme návrh na doplnění programu ZM č.8/2016 – Etický kodex zastupitelů

18.1. – Ilona se zúčastnila jednání investiční komise

21.1. – obdrželi jsme podklady pro jednání ZM č.8 včetně upraveného programu jednání o doplněné body

26.1. – Tereza zažádala o zaslání projektových dokumentací k akcím, jichž se týká úprava rozpočtu č. 1/2016, konkrétně :

– k venkovnímu pódiu ZUŠ,  k zahradě ZUŠ, k rekonstrukci objektu Ludvík a zažádala o podklady k pořízení filtrace vody na koupališti. Z podkladů jsme dostali projekt rekonstrukce objektu „Ludvík“, PD venkovního pódia v podobě, dle níž se ale stavba realizovat nebude (nabídky na realizaci násobně převyšovali předpokládanou cenu) a cenovou nabídku na pořízení filtrace a provzdušnění, které by mělo snížit znečištění vody v bazénech železitými sloučeninami.

Současně navrhla doplnění bodu jednání č. 1 takto :

Usnesení č. 1b/8-2015 : ZM ukládá radě města informovat zastupitele vždy, když zadá nebo obdrží projektovou dokumentaci investičního záměru, a to alespoň zápisem z jednání rady města. ZM ukládá radě města poskytovat kompletní projektové dokumentace záměrů v digitální formě prostřednictvím webu města nebo jiného webového rozhraní typu uschovna.cz.
26.1. – Petra zažádala o :
– poskytnutí doplňující informace o rozsahu prací týkajících se položek č. 12 a 10/2016 úpravy rozpočtu (střecha a fasáda ZUŠ a příjezd k vratům ZUŠ)
– zaslání projektu na úpravu vody na koupališti položka č. 13/2016 úpravy rozpočtu, případně jeho poskytutí k nahlédnutí na jednání ZM č. 8.
– informaci o záměru vybudování kanalizace v ul. U Krytu položka č. 6/2016 úpravy rozpočtu – projekt a rozsah předpokládané kanalizace, připravenost v projednání se stavebním úřadem ÚR, SP
– kopii podané žádosti o dotaci na přístavbu MŠ – viz bod 8/8-2016 programu ZM
27.1. – proběhlo jednání ZM č. 8/ 2016
28.1. – svolali jsme pracovní setkání za účelem doplnění SWOT analýzy k některým tématům strategického plánu

prosinec

1. 12. – obdrželi jsme pozvánku na jednání zastupitelstva č. 7 -2015 plánovaného na 16. 12. 2015, současně jsme byli v zápise z RM č. 28/2015 informováni o termínech řádných jednání ZM v roce 2016 (27. 1., 23. 3., 22. 6., 22. 9., 14. 12. ), bohužel nedošlo ke změně na 2-měsíční interval, jak navrhovala Tereza. Opět tedy můžeme očekávat nadměrně dlouhá jednání ZM, kdy bude vyvoláván tlak na ukončování diskusí, opět se objeví nervozita a netrpělivost

8.12. – Ilona zaslala žádost o poskytnutí informací o zadávacích podmínkách projektu Přístavby MŠ, dále pak dotaz na bližší informace k vývěsce na úřední desce, kdy město zveřejnilo informaci, že bylo požádáno o pronájem objektu v ul. Hřbitovní 735 (objekt Ludvík). Jedná se o zájem od Policie ČR. ZM schvalovalo záměr pronájmu objektu Ludvík Polici ČR již na svém zasedání před půl rokem, vyčleněna byla také finanční částka určená na rekonstrukci objektu. Proč následuje žádost městu o pronájem tohoto objektu až nyní v prosinci, netušíme. Město na úřední desce nezveřejnilo svůj záměr pronajmout daný objekt, zveřejnilo pouze zájem o pronájem jiným subjektem.

8.12. – zaslali jsme žádost o uveřejnění projektu Přístavby MŠ na nějakém vhodném uložišti typu Úschovna.cz, aby byl dostupný všem zastupitelům. Bezúspěšně,  projekt si pouze lze dojít na MěÚ stáhnout na soukromé uložiště .

10.12. – obdrželi jsme podklady k 7. jednání zastupitelstva města, které se bude konat 16.12.2015 od 18 h.

13.12. – zaslali jsme dva doplňující body do programu 7. jednání ZM   1. – kontrolu usnesení zastupitelstva a 2.  – pozvání ředitelek škol na příští jednání ZM

16.12. – proběhlo jednání ZM č. 7/2015

listopad

4. 11. – obdrželi jsme pozvánku na jednání investiční komise na 16. 11. 2015

10. 11. – Ilona požádala v  souvislosti s usnesením RM 8/27 – 2015 ( schválení zadávacích podmínek  výběrového řízení na zhotovitele Přístavby MŠ) o zaslání textu zadávacích podmínek výběrového řízení na zhotovitele akce Přístavba MŠ.  Odpověď zněla, že zadávací podmínky jsou ještě upravovány.

10. 11. – Ilona opětovně zažádala o zpřístupnění projektu na přístavbu MŠ . Odpověď zněla, že projekt si lze stáhnou na MěÚ.

16. 11. – Petra se zúčastnila jednání investiční komise.

30. 11. – Tereza s Petrou připravily podrobný soubor připomínek ke konceptu strategického plánu a zaslaly jej do podatelny města

říjen

13.10. – na podatelnu jsme zaslali návrhy na doplnění programu nejbližšího jednání ZM. Návrhy se zabývají pracovní skupinou pro tvorbu Strategického plánu, zveřejňováním městských smluv, prací komisí rady města a projektem Oživení Libčické náplavky.

14.10. – radě města jsme zaslali další návrh na doplnění programu ZM, a to etický kodex zastupitele, tentokrát doufejme správnou verzi (na ZM 4.5. jsme omylem předložili starší verzi). Vzhledem k nabitému programu nejbližšího jednání jsme zároveň navrhli, aby se zasedání zastupitelstva v příštím roce konala pravidelně 1 x za 2 měsíce.

15. 10. – tajemník úřadu odpovídá na dotaz ze dne 23. 9. týkající se výběru členů do pracovní skupiny pro Strateg.plán toto: „Dobrý den, rada města dne 14. 10. mne pověřila odpovědí na níže uvedené dotazy. Do pracovní skupiny strategického  plánu města se přihlásily osoby, které byly zařazeny radou města a Arch. Patrik Hoffman, který zařazen nebyl. Výběr prováděn nabyl, byli zařazeni všichni, kteří splňovali okruh daný usnesením zastupitelstva města.“ Podle dostupných informací to není pravdivý údaj.

19.10. – rada města se rozhodla ustanovit „řídící skupinu“ pro tvorbu strategického plánu, ve které budou po 1 zástupci z každého volebního subjektu. Jednání této skupiny bude 4.11.

21. 10. – jednání ZM

22. 10. – Ilona požádala o zpřístupnění projektu přístavby MŠ. Odpověď zněla, že zatím nelze vyhovět.

 

září

9. 9. – všichni zastupitelé obdrželi od Ing.arch Hoffmana mail s podklady pro pracovní jednání spolu s informací, že byl z pracovního jednání ZM svolaného kvůli projektu náplavky odvolán

– na základě protestů opozice zasílá radnice zprávu, že je pracovní zasedání 9. 9. 2015 zrušeno a nový termín bude stanoven později

– Petra se dotazuje tajemníka a správy majetku, proč není na Chýnovské ulici během prací na výměně kabelů ČEZ a s nimi spojenými rozkopanými chodníky zajištěn bezpečný oddělený pruh pro chodce na komunikaci.

– tajemník odpovídá, že investor dopravní opatření neprojednával a město, přestože jde o práce na majetku města, zajištění bezpečného pohybu pro své občany nepožadovalo

13. 9. – hlásíme Terezu a Petru do pracovní skupiny pro tvorbu Strategického plánu

16. 9 . – proběhlo jednání rady města č. 24, z jejíhož usnesení 8/24-2015 vyplývá, že RM bere na vědomí složení pracovní skupiny pro přípravu strategického plánu města, která má již 11 členů.

23. 9. – zasíláme dotaz, kolik osob se přihlásilo do pracovní skupiny pro přípravu Strateg.plánu, zda byl prováděn výběr ano/ne, na základě jakého klíče

– místostarosta odpovídá, že po zkompletování, bude odpověď zaslána

– Ing. Urbánek nezávisle na Ing. Lainovi odpovídá, že přijati byli všichni zájemci a výběr prováděn nebyl a že v případném dalším rozšíření skupiny nevidí problém

24. 9. – obdrželi jsme pozvánku na neveřejné pracovní jednání zastupitelstva k projektu náplavky (obřadní síŇ MěÚ) – termín opět direktivně stanovený bez předchozí vzájemné dohody členů zastupitelstva

29.9. – referent správy majetku p. Čermák po 30 dnech odpověděl na naši žádost z 31.8. o zaslání výkazu výměr na akci „Plocha před katolickým kostelem“. Městský úřad bohužel dokumentaci nemá k dispozici v elektronické podobě. Nenecháme se odradit, podoba prostranství nám není lhostejná, a radíme použít na 2 až 3 listy výkazu skener. Uvidíme.

Srpen

3.8. – obdrželi jsme pozvánku na jednání investiční komise na 10. 8. 2015

10.8. – Luboš se za nás zúčastnil jednání investiční komise

16.8. – Ilona podala dotaz na počet vydaných povolení hracích automatů ohledně chystané vyhlášky o zákazu loterijní činnosti

19. 8. – obdrželi jsme odpověď na počet a délku povolení hracích automatů. V Libčicích mají povolení loterijní činnosti 3 hospody s platností do konce roku 2015.

23. 8. – zasíláme námitku k zápisu ke ZM č. 5 – chybný text usnesení o schválení vzniku pracovní skupina ke Strategickému plánu
– zasíláme radě města výzvu k plnění usnesení zastupitelstva č. 10/5-2015 doplněnou o návrh textu, který má pomoci aktivizovat libčické občany k práci na Strategickém plánu města (pracovní skupina)

25. 8. – obdrželi jsme pozvánku na pracovní neveřejné jednání zastupitelstva ohledně libčické náplavky. Konat se bude 9. 9. 2015 za účasti architekta  a dotačního manažera

25. 8. – obdrželi jsme odpověď Středočeského kraje z odboru dopravy na náš podnět připomínkování návrhu nového vlakového jízdního řádu 2015/2016 ( viz článek na hlavní straně)

27. 8. – tajemník města zasílá Petře poštou dopis/reakci na dotazy zaslané mailem (27. 7. 2015) i vznesené na jednání ZM č.5 týkající se kvality provedení zateplení fasády pečovatelské služby. Odpovědi na položené otázky v dopise nejsou, měsíc uplynul, zákonná povinnost odpovědět zastupiteli do 30 dní radnici nezajímá.

31. 8. – Tereza požádala správu majetku o zaslání výkazu výměr na připravovanou akci „Plocha před katolickým kostelem“. Radnice disponuje dvěma podklady – dokumentací ke stavebnímu povolení, která řeší zejména zpevněné povrchy, a později na podnět našich zastupitelů zadanou architektonickou studií. Momentálně nám není jasné, podle kterého podkladu bude město při realizaci postupovat.

červenec

1. 7. – Petra se zúčastnila na pozvání starosty jednání rady města ve věci projednání stížnosti na porušování Statutu LN, ostatním zastupitelům za LOS nebyla ze strany členů RM účast umožněna

2. 7.  – obdrželi jsme pozvánku na 5. zasedání zastupitelstva města konané 29. 7. 2015

2. 7. – požádali jsme o bližší informace k prodeji pozemku p. č. 1153 v k. ú. Libčice, na které odkazuje záznam na úřední desce. Bližší info nám nebylo sděleno, jelikož záležitost ještě neprojednala rada města. Ilona následně požádala o dopis, na jehož podkladě společnost RHG žádá město o prodej tohoto pozemku.

3. 7. – obdrželi jsme podklady pro veřejnou debatu o revitalizaci Náplavky. Debata  se bude konat 8. 7. 2015 na Libčické plovárně od 17 h.

4. 7. – obdrželi jsme pozvánku na jednání grantové komise

8. 7. – Ilona se zúčastnila veřejné diskuse o náplavce na plovárně

9. 7. – Petra se zúčastnila jednání grantové komise

20.7. – Radě města jsme zaslali návrh na úpravu rozpočtu – vytvoření fondu na příspěvky rodičů dětí, které nebyly z kapacitních důvodů umístěny do MŠ.

V zápise z RM č. 20/2015 ze dne 20. 7. 2015 je uvedeno nepravdivé tvrzení, že se Petra na radě města č. 19/2015 dne 1. 7. 2015 účastnila projednávání nového obsazení výborů a komisí. Jednání o výborech bylo předem zamítnuto a jednání se týkalo pouze stížnosti na porušování statutu Libčických novin. Vše je zaznamenáno v příslušném článku na LK.

22. 7. – obdrželi jsme podklady pro zastupitelstvo č. 5/2015. Podklady jsou přístupné z článku na webu Libčických křižovatek.

24. 7. – proběhla přípravná schůzka nad materiály pro ZM č. 5

24. 7. – Petra si vyžádala informace o ceně posudku na pozemek p. č. 1153  společnosti RAK ( 3630,-Kč) a cenu geologického posudku na stejný pozemek společnosti Agrogeologie ( 20 000,- Kč včetně vrtné soustavy)

25. 7. – Petra zasílá ostatním zastupitelům na vědomí námitku určenou radě města proti nepravdivému tvrzení o jednání s radou města o novém složení výborů a komisí, které se objevilo v textu zápisu z RM č. 20/2015.

27. 7. –  krajskému úřadu jsme zaslali připomínky k návrhu železničního jízdního řádu na období 2015/2016

Petra v souvislosti se schvalováním čerpání rozpočtu za 2. čtvrtletí žádá tajemníka o projekt na zateplení budovy pečovatelské služby a o informaci, kdo prováděl stavební dozor. Tajemník informaci neposkytl a doporučil podat písemnou žádost o informaci. Informace nebyla poskytnuta ani na jednání ZM s odůvodněním, že se netýká čerpání rozpočtu.

27. 7. – na základě žádosti opoziční zastupitelky za ODS jsme obdrželi od tajemníka doplnění podkladů k úpravě rozpočtu č. 3. Jednalo se o dodatek ke smlouvě na vícepráce u komunikace Družstevní a faktury za opravy chodníků a komunikací  pod Leteckou k bytovým domům.

29. 7. – proběhlo 5. zasedání ZM od 18 .00 h do 23. 30h

1 2 3 4