Archiv kategorie: "Deník zastupitele"

prosinec 2016

6. 12. – Výběrové řízení na pořízení zametacího stroje považujeme za zpackané. Více k tomuto tématu si můžete přečíst v jednotlivých článcích na webu nebo přehledně v novinách, které jsme roznesli před Vánoci do vašich schránek. Kontrolnímu výboru jsme předali „podnět k projednání postupu města ve věci výběru dodavatele zametacího stroje„.

6. 12. – Petra obdržela rozhodnutí krajského úřadu k stížnosti, kterou podala poté, co ji městský úřad opakovaně odmítl poskytnout požadované informace k rekonstrukci objektu „Ludvík“ pro potřeby Policie ČR. Krajský úřad městu nařídil žádosti vyhovět.

7.12. – Obdrželi jsme podklady na jednání ZM 14. prosince. Žádáme o zaslání arch. studie, která bude na jednání představena, a o využití dataprojektoru i pro další body jednání.

9.12. – Studie revitalizace náměstí nám dopředu zaslána nebude, architektonická kancelář ji představí až při jednání. Ptáme se, jaké bylo zadání a kdo je zpracovatelem. Rádi bychom předem trochu připravili. Dataprojektor při dalších bodech jednání použit nebude.

12. 12. – Tajemník městského úřadu zasílá Petře kopie obou podaných nabídek na výběr dodavatele zametacího stroje. Kopie není kompletní, proto urgujeme úplné znění nabídek. Po telefonickém vyžádání je následně doposláno emailem, opět však buď stránka v nabídce chybí, nebo část textu u druhé není čitelná. Záměr nebo absence důkladnosti?
Tajemník zasílá Petře cenovou nabídku Ing. arch. Salaby na zpracování změny č. 6 územního plánu města Libčice nad Vltavou.

13.12. – Tajemník města zaslal Petře část z požadovaných informací k rekonstrukci objektu Ludvík.

14.12. – Jednání ZM se protáhlo do pozdních nočních hodin. Prezentace arch. návrhu „nového“ náměstí byla zajímavá, požádali jsme, aby byla co nejdříve zveřejněna na webu města. Stručně k našim dalším návrhům: bod 4 Úprava rozpočtu – předložili jsme podnět finančnímu výboru k projednání postupu města při přípravě a realizaci rekonstrukce objektu „Ludvík“. K tomu nás vedly změny oproti zpracované PD, které v důsledku znamenaly navýšení nákladů stavby o 25%. Bod 5 Návrh rozpočtu města na r. 2017 – po žádosti a zdůvodnění požadavků Hasičů Libčice o navýšení výdajů pro potřeby sboru jsme navrhli zvýšit příslušnou rozpočtovou položku na požadovaných 275 tis. Úplný zápis z jednání ZM je na stránkách města, video záznam pak na webu LK.

27. 12. – Na základě rozhodnutí krajského úřadu, které městu uložilo povinnost poskytnout požadované materiály týkající se žádosti o dotaci na strategické dokumenty města, zasílá tajemník města Petře kompletní žádost o dotaci i vyrozumění o doporučení projektu k podpoře. Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebylo dosud vydáno. Na text žádosti o dotaci jsme čekali od dubna 2016, kdy jsme se o podané žádosti dozvěděli. Je těžko pochopitelné, proč vedení města odmítá zastupitelům podobné materiály bez obstrukcí poskytovat včas, resp. obratem po vyžádání.

Tajemník zasílá kompletní přehled soupisu provedených prací při rekonstrukci tzv. objektu „Ludvík“ pro služebnu Policie ČR. Materiály jsou poskytnuty po více než dvou měsících a teprve až po stížnosti zaslané krajskému úřadu, informace o korespondenci s Policií ČR  týkající se požadovaných změn v projektu, poskytnuta nebyla. Budeme muset opět podat stížnost na postup městského úřadu s vyřízením žádosti, abychom obdrželi odpověď v plném rozsahu.

listopad 2016

4. 11. – Obdrželi jsme objednávku z 18. 4. 2016, na jejímž základě společnost M.C.TRITON, spol. s r.o. zpracovala žádost o dotaci na strategické dokumenty. Zmínku o obchodním tajemství, kterým radnice zdůvodňuje odmítnutí poskytnout nám kopii žádosti o dotaci, v ní nenacházíme.

8.11. – obdrželi jsme zápis z RM č. 23/2016, kde se rada zabývala naší Výzvou na zrušení výběrového řízení na zametací stroj s konstatováním, že výzva obsahuje nejasné formulace. Na námi poukazované faktické nesrovnalosti ve výběrovém řízení nebyl vůbec brán zřetel.

10. 11. – Ilona zasílá městu dotaz, jakým způsobem byla nebo do konce roku bude využita navýšená částka v rozpočtu města určená na dětská hřiště. Na jednoduchou otázku reaguje tajemník úřadu nesmyslnou ironickou odpovědí, která se netýká dotazu. Proč je cesta k informacím týkajícím se i nekonfliktních témat tak trnitá?

14.11. – Ilona  požádala o informaci znovu, tentokrát s odvoláním na zákon o svobodném přístupu k informacím. Šlo konkrétně o dotaz na hřiště v ul. Družstevní a nad zastávkou v Letkách mezi bytovkami.

14. 11. – pan J. Čermák, zaměstnanec správy majetku města, zasílá Petře po téměř měsíci! technickou specifikaci zametacího stroje. Výběrové řízení bylo před 12-ti dny ukončeno a dodavatel ze dvou zájemců vybrán. V tuto chvíli je dokument v podstatě bezcenný…

24.11. – Pan tajemník zasílá Iloně odpověď ohledně hřišť v Letkách. Nad zastávkou mezi bytovkami bude demontována klouzačka, nahrazena novou a budou doplněny další dva herní prvky. Na hřišti v ul. Družstevní byla provedena revize stávající prolézačky, dovybavení hřiště odpověď nezmiňuje. Obyvatelé okolních domů přitom radnici o doplnění herními prvky žádají již od roku 2015. Snaží se komunikovat písemně, osobně, emailem. Doposud s negativním výsledkem a odkazem na další čekání. Bohužel ani po navýšení příslušné položky městského rozpočtu zastupitelstvem a příslibu tajemníka, že požadavek bude řešen, se situace na hřišti nemění. Doufejme jen, že důvodem není fakt, že se o problematiku začala zajímat opozice.

28.11. – Petra požádala o nové znění pravidel pro podávání žádostí o dotaci města pro rok 2017, které schválila rada na svém jednání 23.11. Tady jsou! Pozor termín por podání žádostí je jen jeden, a to 17.2.2017.

30.11. – dostali jsme pozvánku na jednání ZM 14. prosince. Začátek je posunut na 19. hodinu. Zajímavým bodem je prezentace architektonického návrhu na dostavbu náměstí.

říjen 2016

3. 10. – Tereza zaslala radním 3 dotazy k probíhajícímu výběrovému řízení na nového nájemce koupaliště:

1) Doba na přípravu nabídek, 15 dní,  je velmi krátká. Proč rada města stanovila tak brzký termín pro podání nabídek? 2) Zveřejnilo město informaci o vyhlášení výběrového řízení vedle úřední desky a webu města i nějakou další cestou? 3) Oslovila rada města s nabídkou účasti ve výběrovém řízení přímo některé konkrétní subjekty?

4. 10. – setkali jsme se se zástupci sdružení Oživení v rámci jejich mobilní právní poradny. Probrali jsme témata, která nás aktuálně i dlouhodobě velmi pálí, ověřili jsme si některé procesní postupy a dostali rady, jak jednat v případech, kdy se domníváme, že radnice chybuje.

– Z města bylo doručeno rozhodnutí o zamítnutí poskytnutí kopie žádosti o dotaci na strategické dokumenty, o kterou Petra žádala prostřednictvím zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Radnice argumentuje tím, že žádost o dotaci považuje zpracovatel za své obchodní tajemství.

9. 10. – Petra zasílá odvolání ve věci zamítavého rozhodnutí o poskytnutí informace

10. 10. – Tereza se zúčastnila jednání řídící skupiny k tvorbě strategického plánu. Řídící skupina se vrátila zpět do dubna 2016 a stanovila nové termíny dokončení jednotlivých kroků přípravy SP. Starosta předal přípravu SP panu radnímu Penížkovi.

13. 10. – Tereza obdržela tyto odpovědi na otázky zaslané radě 3. 10., viz výše: 1) Po dobu lhůty realizoval prohlídku pouze jediný uchazeč, který nežádal o prodloužení lhůty, žádný jiný uchazeč neprojevil zájem o prohlídku areálu, tudíž nikdo ani nemohl požádat o prodloužení lhůty na zpracování nabídky. 2) Informace byla zveřejněna na úřední desce a na webu města, vzhledem ke lhůtě vydání LN nebylo možné informaci zařadit. 3) Místostarosta oslovil provozovatele kralupského koupaliště.

Výběrové řízení na nového nájemce koupaliště bylo ukončeno před pěti dny. Přihlásil se 1 uchazeč. Koupaliště má nového provozovatele. Proč radnice s výběrem tak pospíchala, jsme se nedozvěděli.

15. 10. – Petra zasílá další 2 žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to opakovaný požadavek o kopii žádosti o dotaci na strategické dokumenty města a o kopii smlouvy s Policií ČR a soupis víceprací a méněprací na rekonstrukci objektu tzv. Ludvíka, obojí nyní současně i jako zastupitelka města, která požaduje dokumenty potřebné pro práci pro město

18. 10. – Petra zasílá na podatelnu města a na správu majetku žádost o zaslání technických specifikací pro aktuálně vyhlášené výběrové řízení na dodavatele zametacího stroje s datem podání nabídek do 2. 11. 2016.

19. 10. – přichází odpověď k žádosti o kopie dokumentů k rekonstrukci objektu Ludík pro Policii ČR, radnice opět kopie dokumentů odmítá poskytnout Tajemník Dědič zve na k nahlédnutí do dokumentů, o to však nikdo nežádal. Po vysvětlení, že jsou žádány kopie dokumentů a soupis více- a méně-prací, přichází obdobná odpověď s pozváním na další dny.

23. 10. – Petra znovu zasílá žádost o kopii smlouvy se společností M.C.TRITON, s r.o., která pro město Libčice nad Vltavou zpracovala žádost o dotaci na strategické dokumenty. Tentokrát v režimu žádosti o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.

27.10. – radě města jsme poslali Výzvu na zrušení výběrového řízení na pořízení zametacího stroje, jelikož výběrové řízení podle nás obsahovalo řadu nedostatků.

31. 10. – k dnešnímu dni jsme neobdrželi žádné z informací požadovaných žádostmi podanými 15. 10. 2016. Radnice nesplnila termíny dané zákonem o svobodném přístupu k informacím.

 

září 2016

2.9. – obdrželi jsme pozvánku na jednání investiční komise na 14.9.2016

9. 9. – obdrželi jsme materiály na jednání zastupitelstva č. 13

12.9. – obdrželi jsme zápis z RM č. 20/2016

12. 9. – obdrželi jsme doplňující přílohu k bodu č. 8 programu ZM č. 13 a to žádost vlastníků pozemků v lokalitě nad koupaliště o pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou

13. 9. – Petra opakovaně žádá o materiály týkající se žádosti o dotaci z MPSV na strategické dokumenty města (text podané žádosti a informace o její úspěšnosti) – do jednání zastupitelstva nic z požadovaných podkladů neobdrží

14. 9. – tajemník úřadu Ing. Dědič zasílá zastupitelům posudek odhadu tržní hodnoty pozemků p.č. 618/6 v k.ú. Letky a p.č. 1156/6 v k.ú. Libčice nad Vltavou zpracovaný odhadcem Ing. Motyčkou. Obsah posudku je plný chyb a výsledná „tržní“ cena pozemků ve vlastnictví města je za městské peníze tímto posudkem značně devalvována.

14.9. – Ilona se zúčastnila jednání investiční komise, kde byly představeny plány investic na rok 2017

16. 9. – Poté, co Petra podvakrát na základě neformální emailové žádosti neobdržela požadované materiály, zasílá městu prostřednictvím datové schránky žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Požaduje stále znění žádosti o dotaci k MPSV na zpracování strategických dokumentů a informaci o skutečnosti, že byla žádost úspěšná a že město dotaci obdrží, jak bylo zmíněno v zápisu z jednání RM č. 18 v bodě 9/18-2016

19. 9. – od 18 hodin proběhlo jednání zastupitelstva č. 13, které bylo proti plánu svoláno místo na středu 21. 9. 2016 již na pondělí 19. 9.

Na začátku jednání po zjištění, že koaliční zastupitelé byli na rozdíl od opozičních členů ZM starostou dotázáni, zda jim změna termínu jednání ZM vyhovuje, podáváme protest proti nerovnému přístupu ke členům zastupitelstva. Námi předložené návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu ZM č. 13 byli odmítnuty. Při projednávání žádosti o odkoupení pozemků v lokalitě nad koupalištěm jsme předložili toto stanovisko k postupu radnice.

Více podrobností o zasedání se můžete dočíst http://libcickekrizovatky.cz/?p=12007

22. 9. – Tereza domluvila setkání se zástupci sdružení Oživení v rámci akce Bezkorupce Tour, beseda se má uskutečnit 4. 10. 2016

26. 9. – Tereza požádala vedení radnice o poskytnutí prostor v obřadní síni, příp. knihovně, pro uskutečnění besedy. Neúspěšně. Starosta s námi přestal komunikovat.

27.9. –  obdrželi jsme zápis ze ZM č. 13/2016 a také z RM č. 21/2016

29. 9. – Zaregistrovali jsme na webu města výzvu, že se hledá nový nájemce koupaliště a obratem ji zvěřejnili na našem webu a na libčickém FB. Zájemcům do konce výběrového řízení zbývá jen týden! Jsme zvědavi, jaké „podnikatelské záměry“ stihnou v tak krátkém čase zájemci vypracovat.

srpen 2016

5.8. – obdrželi jsme zápis z RM č. 18/2016, kde je mimo jiné zmíněn záměr na rozšíření náměstí Svobody formou proběhlých jednáních s majiteli nemovitostí za účelem jejich vykoupení

30.8. – obdrželi jsme zápis z RM č. 19/2016, kde byl změněn odsouhlasený termín řádného zastupitelstva z 21.9. na 19.9.2016

červenec 2016

1.7. – obdrželi jsme zápis z RM č. 15/2016

18.7. – obdrželi jsme zápis z RM č. 16/2016

25.7. – Ilona požádala o poskytnutí informací k výběrovému řízení na rekonstrukci oplechování střešního pláště budovy ZUŠ, a to konkrétně na zadávací podmínky výběrového řízení a na kritéria rozhodování rady města pro vítězného zhotovitele

25.7. – obdrželi jsme zápis z RM č. 17/2016, kde jsou mimo jiné výsledky rozdělení finanční podpory města pro organizace a spolky na II. pololetí roku 2016 a rozhodnutí rady k plánovanému bytovému komplexu v Letkách. Rozdělení grantů dopadlo takto:

Klub seniorů 16 000,- Kč -Divadla, výlety, ruční práce,/ Upírci 16 000,- Kč – výlety, ubytování, výtvarný mat., /SDH Letky 9 000,- Kč – Memoriál J, Pospíšila, /Katolická farnost 30 000,- Kč -Schovanky na posvícení , /Krystek 5 000,- Kč – Fotbalový týdenní pobyt libčických malých fotbalistů, /Malina 7 000,- Kč – Mikulášská, /LOS 12 000,- Kč Rybova mše vánoční, /LOS 10 000,- Kč Snow Film Fest , /LOS 7000,- Kč – Letní kino na zahradě v ZUŠ , /Dirt Park 10 000,- Kč – Pronájem stavebních strojů na úpravu prvků, / Veszelei 13 000,- Kč – Hypno Open Air, /  Penížek 8 000,- Kč – Libčický běh , / Skauti 9 000,- Kč – tábor, / Havran 5 000,- Kč – Lesní školka Kulíšek, / Házená 6 000,- Kč – Posvícenský turnaj , / Tenis 4 000,- Kč,- Posvícenský turnaj + Svatováclavský turnaj, /  Sokol – Stolní tenis 7 000,- Kč, – Vybavení dětí do „D“ mužstva. ,/ Sokol – Muži 20 000,- Kč, – Podpora sportu +Memoriál J. Gruncla, /
Nepodpořené žádosti : Scandula – Elektronické varhany a ozvučení kostela, / Malina – Výtv. materiál, ceny a odměny do soutěží, hudební nástroje, party stan, balanční pomůcky, / Tětivová – Kurzy keramiky( elektřina, nájem voda, teplo, materiál, opravy a údržba pece, mzda lektorovi), Sokol ženy (porušení pravidel žádosti) – Dynaso bosa, aerobiková posilovači tyč, cvičební pomůcky pro předškoláky/

30. 7. – Petra požádala o informace týkající usnesení RM č. 2/17-2016 a víceprací (610 tis. Kč) při rekonstrukci objektu Hřbitovní 735  pro služebnu Policie ČR.

červen 2016

13.6. – obdrželi jsme zápis z RM č. 13/2016

15.6 . – obdrželi jsme materiály k ZM č. 12, které se bude konat 22.6.2016

17.6. – obdrželi jsme zápis z RM č. 14/2016

22.6. – obdrželi jsme informaci o zasedání Grantové komise na den 23.6.2016

22.6. – od 18 h se konalo ZM č. 12 /2016. Na programu mimo jiné byla žádost o odkoupení pozemků v lokalitě nad koupalištěm a Plánovací smlouva lokality Z4-RP1 nad koupalištěm a plánovací smlouva k regulačnímu plánu Z4-RP2. Na ZM jsme dostali informaci o konání schůzky Komise pro školství , kulturu a sport dne 28.6. , ZM bylo ukončeno ve 21.15 h.

– V průběhu jednání ZM jsme výrazně připomínkovali jak návrh na možnost odkoupení městských pozemků v lokalitě označované jako „nad koupalištěm“, námitky směřovaly k faktu, že město nezná skutečnou cenu dotčených pozemků, ani jaké možnosti a záměryby město s těmito plochami mohlo mít. Terezin protinávrh usnesení na toto téma koaliční většina odmítla a přijala návrh JUDr. Lužové, který požaduje odhad ceny pozemku a nákladovou studii. Zda by pozemky mohlo město využít pro své veřejně prospěšné záměry toto usnesení neřeší.

– Další v pořadí na programu jednání ZM byla plánovací smlouva navrhovaná mezi městem a investorskou skupinou, v níž jsou krom jiných i zastupitelé Ing. Urbánek a F. Hudek, ale vztah k ní má i JUDr. Lužová, jak nám všichni znínění sdělili, přestože se jedná o zřejmý střet zájmů, kdy hlasování může mít přímý vliv na jejich osobní profit, oznámili přítomným, že budou o tomto bodě hlasovat. Současně se JUDr. Lužová i Ing. Urbánek aktivně účastnili diskuse k danému tématu. Petra spolu s Terezou a Ilonou předložily velké množství argumentů a kladly otázky, které dokládaly nedostatečné připravení tak významného a město zavazujícího dokumentu, že se nakonec podařilo na tomto jednání ZM plánovací smlouvu neschválit. Argumetace byla zřejmě natolik přesvědčivá, že se hlasování v tomto bodě zdrželi Ing. Penížek a Ing. Lain. Nedostatků a nejasností bylo v předloženém návrhu asi skutečně příliš mnoho, že páni radní nechtěli být s dokumentem v této podobě spojováni. Uvidíme, jaký text dostaneme k prostudování příště.

23.6. – na web města byla do sekce Vyhlášky a nařízení vložena Pravidla pro užívání městského znaku a Pravidla pro zpracování podnětů občanů

23. 6. – konala se schůzka Grantová komise

28.6. – konala se schůzka Komise pro školství, kulturu a sport

29.6. – obdrželi jsme zápis a usnesení ze ZM č.12/2016

květen 2016

2.5. – obdrželi jsme zápis z RM č. 10/2016

4.5. – obdrželi jsme zápis ze ZM č. 11/2016, které proběhlo 27.4.2016

8.5. – Petra požádala starostu o možné nahlížení do žádosti o dotaci z MPSV na zpracování strategických dokumentů

9.5.  – proběhla schůzka pracovní skupiny pro přípravu Strategického plánu Libčic na téma sociálních služeb

– před zahájením schůzky pracovní schůzky přislíbil starosta umožnit Petře seznámení se s podanou žádostí o dotaci z MPSV na zpracování strategických dokumentů. Starosta materiál neposkytl v tištěné podobě, ale pouze umožnil náhled do elektronické aplikace pro správu dotačních projektů, 10 minut do začátku jednání pracovní skupiny pro podrobné seznámení se se žádostí nemohlo stačit. Písemnou formu žádosti starosta odmítl předat s odkazem na potenciální „záškodnictví“ ze strany blíže neurčených osob. Výsledky hodnocení podaných žádostí budou známky údajně do 3 měsíců od podání (t.j. již v srpnu 2016)

13.5. – zaslali jsme vedení města žádost o informování o zahajovaných správních řízeních

16.5. – obdrželi jsme zápis z RM č. 11/2016

26.5. – obdrželi jsme zápis z RM č. 12/2016

duben 2016

4. 4. – obdrželi jsme překvapivou pozvánku na další ZM – s datem konání 27. 4. 2016 – termín není v programu řádných jednání ZM a přesto není na pozvánce uvedeno, že jde o mimořádné ZM. Jaké vášnivé debaty se vedly nad požadavkem rozšířit počet jednacích dní o dva, koalice návrh nejprve schválila, poté jej razantně odmítla. Jednání ZM svolané pouhý měsíc od posledního březnového je vskutku netradiční krok vedení radnice. Uvidíme, jaké překvapení nám těsně před rozesláním podkladových materiálů RM připraví a jaké nové body se objeví na programu jednání.

– Zápis ze ZM č.10 je opět bez naší verifikace. Zápis vyhotovil tajemník až 9. den od jednání (1. 4. 2016) a ověřovatelům dal pouhý 1 pracovní den na zaslání připomínek. V pondělí byl zápis připraven k podpisu, radnice si opět vystačila se svými věrnými, tentokrát zastupitelé H. Bartíková a V. Urbánek, kteří jsou v Libčicích celodenně k dispozici, narozdíl od jiných pracujících mimo 

6.4. – obdrželi jsme zápis a usnesení z  ZM č.10/2016 a zápis z RM č. 8/2016

12.4. – obdrželi jsme doplněnou pozvánku na ZM č. 11/2016

13.4. – obdrželi jsme pozvánku na jednání Investiční komise na pondělí 18.4.2016

13.4. – obdrželi jsme zápis z RM č. 9/2016 na jehož základě Petra požádala radu o :

  • žádost o dotaci z MPSV na strategické a územní plánování
  • záporné rozhodnutí o dotaci na přístavbu MŠ
  • žádost o dotaci na přístavbu MŠ (k aktálnímu zápornému rozhodnutí)

15.4. – Petra obdržela odpověď a zpřístupnění záporného rozhodnutí o dotaci na přístavbu MŠ a zpřístupnění žádosti o dotaci na přístavbu MŠ. Žádost o dotaci na MPSV na strategické a územní plánování zpřístupněna nebyla.

18.4. – proběhlo jednání Investiční komise, kterého se  za nás zúčastnila Tereza

20.4. – jsme obdrželi materiály a podklady k ZM č.11/2016, které se bude konat 27.4.2016

27.4. – proběhlo 11. jednání zastupitelstva, které skončilo ve 20.00h

27.4. – podali jsme stížnost na tajemníka Ing. Romana Dědiče ohledně vyhotovení zápisu  ze ZM č. 10/2016

březen 2016

2.3. – proběhlo jednání ZM č.9 s jediným bodem programu a to revokací usnesení 11/8-2016, které nám stanovilo větší četnost jednání ZM v kratších intervalech. To se od minulého přijetí usnesení nějak znelíbilo. Překvapivě na program jednání nebyl zařazen bod různé, který umožňuje veřejnosti a zastupitelům zapojit se do diskuse, klást přítomným dotazy a sdělovat připomínky. Veřejnost byla jednou větou vyzvána k dotazům, žádné nebyly, ale následnou možnost dotazů od ostatních zastupitelů smetl starosta slovy, že ostatní zastupitelé mají příležitost hovořit jen v bodě „Různé“. Ten však nebyl do programu zařazen a jednání schůze ukončil.

7.3. – proběhla další schůzka pracovní skupiny pro tvorbu strategického plánu, tentokrát za účasti zástupců spolků a dalších organizací aktivně společensky působících v Libčicích. Zástupci vč. členů skupiny se zapojili do sestavení dílčí části SWOT analýzy z oblasti „školství, vybavenosti a spolků“

9.3. – obdrželi jsme zápis ze ZM č. 9

– do datové schránky jsme obdrželi odpovědi radnice na žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. zaslané dne 22. 2. 2016 (viz deník únor 2016) – bourání bývalé kočárkárny v zadní části areálu školky, dotaz na povolení ke kácení stromů (vč. příslušné žádosti) tamtéž. Názor na „vstřícnost“ radnice a obsah sdělení v odpovědích si udělejte sami.

11.3. – v pátek jsme obdrželi pozvánku na ZM č. 10 plánované na 23. 3. 2016. Na dotaz, kdy se koná poslední RM před jednáním ZM tajemník odpověděl, že RM již byla….tím vedení města zabránilo standardnímu podání příspěvků do programu ZM v souladu s jednacím řádem. Případné doplnění programu mají prý zájemci zaslat neprodleně….

16. 3. – původně údajně neplánovaná RM před ZM se nakonec přeci jen konala, překvapivě s aktuálně „narychlo“ zařazeným bodem o pořízení regulačního plánu nad koupalištěm, současně projednala námi navrhované body na rozšíření programu ZM č.10

23. 3. – proběhlo 10. ZM – jednání místy plné demagogického překrucování a prosazování osobních zájmů (regulační plán pro soukromý developerský se spoluúčastí města a čtvrtmilionová investice do nohejbalového hřiště v Letkách u AFK v záplavovém území a pro úzkou skupinu osob) – stačí si ale vzpomenout, jak koaliční zastupitelé vášnivě brojili proti etického kodexu zastupitele…..proč se zaobírat etikou, když je zákon děravý, tak proč tento fakt pro sebe nevyužít a „nezpenežit v podobě uspořených vlastních financí“ = vytáhnout z města finanční spoluúčast

 

1 2 3 4 5